Kancelaria prawna


Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227
Prawo gospodarcze

Adwokat Maciej Bartkowiak oferuje kompleksowe us?ugi przedsi?biorcom, zwi?zane z prowadzon? dzia?alno?ci?. Zapewnia zarwno tzw. sta?? obs?ug? prawn?, jak i przyjmuje zlecenia indywidualne. Doradza w wyborze formy prawnej prowadzonego przedsi?biorstwa, przygotowuje projekty umw sp?ki, statutw sp?ki i regulaminw organw sp?ki. Sk?ada wnioski o zarejestrowanie nowych podmiotw do Krajowego Rejestru S?dowego. Przygotowuje projekty uchwa? zgromadze? wsplnikw i innych organw sp?ek. Zapewnia obs?ug? prawn? zgromadze? wsplnikw. Przygotowuje projekty zmian umw i zg?asza zmiany umw do Krajowego Rejestru S?dowego. Zg?asza rwnie? zmiany w sk?adzie organw sp?ek. Zajmuje si? podzia?em, ??czeniem, przekszta?caniem i likwidacj? sp?ek.

Adw. Maciej Bartkowiak udziela porad prawnych, sporz?dza opinie, opracowuje projekty wszelkich umw, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji i inne akty wewn?trzne. Zapewnia szybkie dochodzenie nale?no?ci z r?nych tytu?w (na podstawie faktur, odszkodowa? z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy, zwrot zadatku, zap?at? kar umownych itp.). Reprezentuje klientw w post?powaniu s?dowym (zwyczajnym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym) i w post?powaniu egzekucyjnym (sk?ada wnioski o wszcz?cie egzekucji z nieruchomo?ci, ruchomo?ci, wierzytelno?ci i innych praw maj?tkowych, wnioski o zaj?cie, skargi na czynno?ci komornikw i powdztwa przeciwegzekucyjne).

Adwokat Maciej Bartkowiak reprezentuje klientw rwnie? w post?powaniach upad?o?ciowych i naprawczych.

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227


Copyright 2015 - | Google+ | Projekt i wykonanie: strony www na Joomla