Kancelaria prawna


Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to dziedzina prawa reguluj?ca sprawy dotycz?ce stosunkw mi?dzy ma??onkami, stosunkw mi?dzy rodzicami a dzie?mi, alimentw, adopcji, opieki, kurateli, w?adzy rodzicielskiej i powi?zanych z tym spraw maj?tkowych.

Adwokat Maciej Bartkowiak udziela pomocy prawnej we wszystkich sprawach z tej dziedziny, a mianowicie:

  • o rozwd z orzekaniem o winie jednego z ma??onkw lub z zaniechaniem orzekania o winie, w tym rwnie? z dochodzeniem alimentw na rzecz dzieci lub na rzecz jednego z ma??onkw i podzia?em maj?tku wsplnego w sprawie rozwodowej, separacj? na wniosek jednego z ma??onkw lub na ich zgodny wniosek, uniewa?nienie ma??e?stwa, stwierdzenie nieistnienia ma??e?stwa,
  • o alimenty na rzecz dzieci lub jednego z ma??onkw, o podwy?szenie lub obni?enie alimentw, o ustalenie ustania obowi?zku alimentacyjnego, o powierzenie wykonywania w?adzy rodzicielskiej, o pozbawienie w?adzy rodzicielskiej, o ograniczenie w?adzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktw z dzie?mi,
  • o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uniewa?nienie uznania dziecka, zmian? nazwiska dziecka,
  • o przysposobienie, ubezw?asnowolnienie ca?kowite lub cz??ciowe, ustanowienie opieki lub kurateli,
  • o podzia? maj?tku wsplnego po ustaniu wsplno?ci ma??e?skiej, ustalenie nierwnych udzia?w w maj?tku wsplnym, zniesienie wsplno?ci ustawowej, rozliczenie nak?adw poczynionych z maj?tku osobistego na maj?tek wsplny oraz nak?adw z maj?tku wsplnego na maj?tki osobiste.

Adw. Maciej Bartkowiak pomaga rwnie? w sprawach zwi?zanych z egzekucj? z maj?tku ma??onkw i prowadzi negocjacje ugodowe w sprawach rozwodu, podzia?u maj?tku wsplnego i alimentw.

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227


Copyright 2015 - | Google+ | Projekt i wykonanie: strony www na Joomla