Kancelaria prawna


Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227
Prawo karne

Adwokat Maciej Bartkowiak zapewnia obron? na ka?dym etapie procesu karnego, tj. ju? od chwili zatrzymania osoby podejrzanej o pope?nienie przest?pstwa, nast?pnie w ?ledztwie lub dochodzeniu i w post?powaniu s?dowym, zarwno w pierwszej, jak i w drugiej instancji, jak rwnie? w post?powaniu kasacyjnym przed S?dem Najwy?szym. Dotyczy to spraw o wszelkie przest?pstwa stypizowane w kodeksie karnym, jak i w innych ustawach.

Adwokat Maciej Bartkowiak jest rwnie? obro?c? w sprawach o wykroczenia oraz przest?pstwa i wykroczenia karnoskarbowe (podatkowe, celne, dewizowe itp.). W imieniu oskar?onych formu?uje wnioski dowodowe, odpowiedzi na akty oskar?enia, apelacje, za?alenia, kasacje, wnioski o wznowienie post?powania karnego i inne pisma procesowe. Oferuje tak?e obron? w sprawach o przekazanie osoby ?ciganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Kancelaria zapewnia rwnie? pomoc w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie warunkowego przedterminowego, udzielenie przerwy w karze, a tak?e udzielenie zgody na odbycie kary pozbawienia wolno?ci w systemie dozoru elektronicznego. Mo?liwe jest tak?e reprezentowanie w sprawach o odszkodowanie za nies?uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Oferuje swoj? pomoc rwnie? osobom pokrzywdzonym. Sporz?dza zawiadomienia o pope?nieniu przest?pstwa, prywatne akty oskar?enia, reprezentuje pokrzywdzonych na etapie post?powania przygotowawczego, reprezentuje oskar?ycieli prywatnych i posi?kowych przed s?dem.

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227


Copyright 2015 - | Google+ | Projekt i wykonanie: strony www na Joomla