Kancelaria prawna


Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227
Prawo cywilne

Adwokat Maciej Bartkowiak ?wiadczy kompleksow? pomoc prawn? z zakresu prawa cywilnego, udzielaj?c porad prawnych, sporz?dzaj?c projekty umw, negocjuj?c wszelkie umowy cywilnoprawne (np. sprzeda?y, najmu, dzier?awy, zlecenia, o dzie?o) i sk?adaj?c pozwy, wnioski o wszcz?cie post?powania nieprocesowego i inne pisma procesowe. Zajmuje si? w szczeglno?ci sprawami o:

  • o zap?at? w post?powaniu zwyczajnym, nakazowym i uproszczonym,
  • o dochodzenie roszcze? wynikaj?cych z umw, a tak?e odszkodowa? i kar umownych wynikaj?cych z niewykonania lub nienale?ytego wykonania umw,
  • o zap?at? zaleg?ych p?atno?ci wynikaj?cych z umw najmu, dzier?awy i innych,
  • o odszkodowania za szkody na mieniu i osobie z tytu?u czynw niedozwolonych (np. wypadki komunikacyjne, b??dy medyczne), w tym o zado??uczynienie i rent?,
  • zwi?zanymi z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, ubezpieczeniami mienia i ?ycia,
  • o wykonanie umowy przedwst?pnej i zwrot zadatku wynikaj?cy z niezawarcia umowy przyrzeczonej,
  • o roszczenia z tytu?u bezpodstawnego wzbogacenia i nienale?nego ?wiadczenia,
  • o eksmisj?, naruszenie posiadania, ochron? w?asno?ci, zasiedzenie, zniesienie wsp?w?asno?ci,
  • o ochron? dbr osobistych,
  • spadkowymi, np. o stwierdzenie nabycia spadku, dzia? spadku, zachowek, wykonanie zapisu, d?ugi spadkowe.

Mecenas Maciej Bartkowiak reprezentuje klientw rwnie? w sprawach egzekucyjnych. Sk?ada wnioski o wszcz?cie post?powania egzekucyjnego, o zaj?cie nieruchomo?ci, ruchomo?ci, wierzytelno?ci i innych praw maj?tkowych, a tak?e skargi na czynno?ci komornikw i powdztwa przeciwegzekucyjne.

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227


Copyright 2015 - | Google+ | Projekt i wykonanie: strony www na Joomla