Kancelaria prawna


Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227
Kodeks cywilny - USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny1

(Dz.U.1964 r., Nr 16, poz. 93,

zm.: Dz.U.1971 r., Nr 27, poz. 252; Dz.U. 1976 r., Nr 19, poz. 122;

Dz.U. 1982 r, Nr 11, poz. 81; Dz.U. Nr 19, poz. 147; Dz.U. Nr 30, poz. 210;

Dz.U. 1984 r., Nr 45, poz. 242; Dz.U.1985 r., Nr 22, poz. 99; Dz.U. 1989 r., Nr 3, poz. 11;

Dz.U.1990 r., Nr 34, poz. 198; Nr 55, poz. 321; Dz.U. Nr 79, poz. 464;

Dz.U. 1991 r., Nr 107, poz. 464; Dz.U. Nr 115, poz. 496; Dz.U. 1993 r., Nr 17, poz. 78;

Dz.U. 1994 r., Nr 27, poz. 96; Dz.U. Nr 85, poz. 388; Dz.U. Nr 105, poz. 509;

Dz.U. 1995 r., Nr 83, poz. 417; Dz.U. 1996 r., Nr 114, poz. 542; Nr 139, poz. 646; Nr 149, poz. 703;

Dz.U. 1997 r., Nr 43, poz. 272; Nr 115, poz. 741; Nr 117, poz. 751; Nr 157, poz. 1040;

Dz.U. 1998 r., Nr 106, poz. 668; 1998 r., Nr 117, poz. 758; Dz.U. 1999 r., Nr 52, poz. 532;

Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271; Nr 74, poz. 855; Nr 74, poz. 857; Nr 88, poz. 983; Nr 114, poz. 1191;

Dz.U. 2001 r., Nr 11, poz. 91; Nr 71, poz. 733; Nr 130, poz. 1450; Nr 145, poz. 1638;

Dz.U. 2002 r., Nr 113, poz. 984; Nr 141, poz. 1176;

Dz.U. 2003 r., Nr 49, poz. 408; Nr 60, poz. 535; Nr 64, poz. 592; Nr124, poz. 1151;

Dz.U. 2004 r. Nr 91, poz.870; Nr 96, poz. 959; Nr 162, poz. 1692; Nr 172, poz. 1804; Nr 281, poz. 2784;

Dz. U. 2005 r., Nr 48, poz. 462: Nr 157, poz. 1316; Nr 172. poz. 1438. Dz.U. z 2006 r., Nr 133, poz. 935; Nr 164, poz. 1166

Dz. U. 2007 r. Nr 80, poz. 538; Nr 82 , poz. .557; Nr 181, poz. 1287.

Dz. U. 2008 r. Nr 116, poz. 731;Nr 163, poz. 1012; Nr 220, poz. 1425; Nr 220, poz. 1431; Nr 228, poz.1506;.

Dz. U.2009 r. Dz. U. Nr 42, poz. 341; Nr 79, poz. 662; Dz. U. 2010 r. Nr 40, poz. 222; Nr 155, poz. 1037).KSI?GA PIERWSZA

CZ??? OGLNA

Tytu? I. PRZEPISY WST?PNEArt. 1. [Zakres regulacji] Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne mi?dzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Art. 2. (skre?lony).

Art. 3. [Moc wsteczna ustawy] Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba ?e to wynika z jej brzmienia lub celu.

Art. 4. (skre?lony).

Art. 5. [Nadu?ycie prawa] Nie mo?na czyni? ze swego prawa u?ytku, ktry by by? sprzeczny ze spo?eczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami wsp??ycia spo?ecznego. Takie dzia?anie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uwa?ane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 6. [Ci??ar dowodu] Ci??ar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, ktra z faktu tego wywodzi skutki prawne.

Art. 7. [Domniemanie dobrej wiary] Je?eli ustawa uzale?nia skutki prawne od dobrej lub z?ej wiary, domniemywa si? istnienie dobrej wiary.

Tytu? II. OSOBY

Dzia? I. OSOBY FIZYCZNE

Rozdzia? I. Zdolno?? prawna i zdolno?? do czynno?ci prawnych

Art. 8.2 [Pocz?tek] 1. Ka?dy cz?owiek od chwili urodzenia ma zdolno?? prawn?.

2. 3(skre?lony).

Art. 9. [Domniemanie urodzenia ?ywego dziecka] W razie urodzenia si? dziecka domniemywa si?, ?e przysz?o ono na ?wiat ?ywe.

Art. 10 . [Uzyskanie pe?noletnio?ci] 1. Pe?noletnim jest, kto uko?czy? lat osiemna?cie.

2. Przez zawarcie ma??e?stwa ma?oletni uzyskuje pe?noletnio??. Nie traci jej w razie uniewa?nienia ma??e?stwa.

Art. 11. [Pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych] Pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych nabywa si? z chwil? uzyskania pe?noletnio?ci.

Art. 12. [Brak zdolno?ci] Nie maj? zdolno?ci do czynno?ci prawnych osoby, ktre nie uko?czy?y lat trzynastu, oraz osoby ubezw?asnowolnione ca?kowicie.

Art. 13. [Ubezw?asnowolnienie ca?kowite] 1. Osoba, ktra uko?czy?a lat trzyna?cie, mo?e by? ubezw?asnowolniona ca?kowicie, je?eli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umys?owego albo innego rodzaju zaburze? psychicznych, w szczeglno?ci pija?stwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierowa? swym post?powaniem.

2. Dla ubezw?asnowolnionego ca?kowicie ustanawia si? opiek?, chyba, ?e pozostaje on jeszcze pod w?adz? rodzicielsk?.

Art. 14. [Skutki braku zdolno?ci] 1. Czynno?? prawna dokonana przez osob?, ktra nie ma zdolno?ci do czynno?ci prawnych, jest niewa?na.

2. Jednak?e, gdy osoba niezdolna do czynno?ci prawnych zawar?a umow? nale??c? do umw powszechnie zawieranych w drobnych bie??cych sprawach ?ycia codziennego, umowa taka staje si? wa?na z chwil? jej wykonania, chyba, ?e poci?ga za sob? ra??ce pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynno?ci prawnych.

Art. 15. [Ograniczona zdolno??] Ograniczon? zdolno?? do czynno?ci prawnych maj? ma?oletni, ktrzy uko?czyli lat trzyna?cie, oraz osoby ubezw?asnowolnione cz??ciowo.

Art. 16. [Ubezw?asnowolnienie cz??ciowe] 1. Osoba pe?noletnia mo?e by? ubezw?asnowolniona cz??ciowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umys?owego albo innego rodzaju zaburze? psychicznych, w szczeglno?ci pija?stwa lub narkomanii, je?eli stan tej osoby nie uzasadnia ubezw?asnowolnienia ca?kowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

2. Dla osoby ubezw?asnowolnionej cz??ciowo ustanawia si? kuratel?.

Art. 17. [Zgoda przedstawiciela ustawowego] Z zastrze?eniem wyj?tkw w ustawie przewidzianych, do wa?no?ci czynno?ci prawnej, przez ktr? osoba ograniczona w zdolno?ci do czynno?ci prawnych zaci?ga zobowi?zanie lub rozporz?dza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego.

Art. 18. [Potwierdzenie umowy] 1. Wa?no?? umowy, ktra zosta?a zawarta przez osob? ograniczon? w zdolno?ci do czynno?ci prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zale?y od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.

2. Osoba ograniczona w zdolno?ci do czynno?ci prawnych mo?e sama potwierdzi? umow? po uzyskaniu pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych.

3. Strona, ktra zawar?a umow? z osob? ograniczon? w zdolno?ci do czynno?ci prawnych, nie mo?e powo?ywa? si? na brak zgody jej przedstawiciela ustawowego. Mo?e jednak wyznaczy? temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje si? wolna po bezskutecznym up?ywie wyznaczonego terminu.

Art. 19. [Czynno?? jednostronna] Je?eli osoba ograniczona w zdolno?ci do czynno?ci prawnych dokona?a sama jednostronnej czynno?ci prawnej, do ktrej ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynno?? jest niewa?na.

Art. 20. [Umowy w drobnych sprawach] Osoba ograniczona w zdolno?ci do czynno?ci prawnych mo?e bez zgody przedstawiciela ustawowego zawiera? umowy nale??ce do umw powszechnie zawieranych w drobnych bie??cych sprawach ?ycia codziennego.

Art. 21. [Rozporz?dzanie zarobkiem] Osoba ograniczona w zdolno?ci do czynno?ci prawnych mo?e bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporz?dza? swoim zarobkiem, chyba, ?e s?d opieku?czy z wa?nych powodw inaczej postanowi.

Art. 22. [Przedmioty swobodnego u?ytku] Je?eli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolno?ci do czynno?ci prawnych odda? jej okre?lone przedmioty maj?tkowe do swobodnego u?ytku, osoba ta uzyskuje pe?n? zdolno?? w zakresie czynno?ci prawnych, ktre tych przedmiotw dotycz?. Wyj?tek stanowi? czynno?ci prawne, do ktrych dokonania nie wystarcza wed?ug ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego.

Art. 221. [Konsument] Za konsumenta uwa?a si? osob? fizyczn? dokonuj?c? czynno?ci prawnej niezwi?zanej bezpo?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.

Art. 23. [Dobra osobiste] Dobra osobiste cz?owieka, jak w szczeglno?ci zdrowie, wolno??, cze??, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalno?? mieszkania, twrczo?? naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostaj? pod ochron? prawa cywilnego niezale?nie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Art. 24. [?rodki ochrony dbr osobistych] 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagro?one cudzym dzia?aniem, mo?e ??da? zaniechania tego dzia?ania, chyba, ?e nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia mo?e on tak?e ??da?, a?eby osoba, ktra dopu?ci?a si? naruszenia, dope?ni?a czynno?ci potrzebnych do usuni?cia jego skutkw, w szczeglno?ci a?eby z?o?y?a o?wiadczenie odpowiedniej tre?ci i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie mo?e on rwnie? ??da? zado??uczynienia pieni??nego lub zap?aty odpowiedniej sumy pieni??nej na wskazany cel spo?eczny.

2. Je?eli wskutek naruszenia dobra osobistego zosta?a wyrz?dzona szkoda maj?tkowa, poszkodowany mo?e ??da? jej naprawienia na zasadach oglnych.

3. Przepisy powy?sze nie uchybiaj? uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczeglno?ci w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.Rozdzia? II. Miejsce zamieszkaniaArt. 25. [Poj?cie] Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowo??, w ktrej osoba ta przebywa z zamiarem sta?ego pobytu.

Art. 26. [Miejsce zamieszkania dziecka] 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostaj?cego pod w?adz? rodzicielsk? jest miejsce zamieszkania rodzicw albo tego z rodzicw, ktremu wy??cznie przys?uguje w?adza rodzicielska lub ktremu zosta?o powierzone wykonywanie w?adzy rodzicielskiej.

2. Je?eli w?adza rodzicielska przys?uguje na rwni obojgu rodzicom maj?cym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodzicw, u ktrego dziecko stale przebywa. Je?eli dziecko nie przebywa stale u ?adnego z rodzicw, jego miejsce zamieszkania okre?la s?d opieku?czy.

Art. 27. [Miejsce zamieszkania osoby pozostaj?cej pod opiek?] Miejscem zamieszkania osoby pozostaj?cej pod opiek? jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Art. 28. [Jeden domicyl] Mo?na mie? tylko jedno miejsce zamieszkania.Rozdzia? III. Uznanie za zmar?egoArt. 29. [Przes?anki] 1. Zaginiony mo?e by? uznany za zmar?ego, je?eli up?yn??o lat dziesi?? od ko?ca roku kalendarzowego, w ktrym wed?ug istniej?cych wiadomo?ci jeszcze ?y?; jednak?e gdyby w chwili uznania za zmar?ego zaginiony uko?czy? lat siedemdziesi?t, wystarcza up?yw lat pi?ciu.

2. Uznanie za zmar?ego nie mo?e nast?pi? przed ko?cem roku kalendarzowego, w ktrym zaginiony uko?czy?by lat dwadzie?cia trzy.Art. 30. [Zdarzenia szczeglne] 1. Kto zagin?? w czasie podr?y powietrznej lub morskiej w zwi?zku z katastrof? statku lub okr?tu albo w zwi?zku z innym szczeglnym zdarzeniem, ten mo?e by? uznany za zmar?ego po up?ywie sze?ciu miesi?cy od dnia, w ktrym nast?pi?a katastrofa albo inne szczeglne zdarzenie.

2. Je?eli nie mo?na stwierdzi? katastrofy statku lub okr?tu, bieg terminu sze?ciomiesi?cznego rozpoczyna si? z up?ywem roku od dnia, w ktrym statek lub okr?t mia? przyby? do portu przeznaczenia, a je?eli nie mia? portu przeznaczenia - z up?ywem lat dwch od dnia, w ktrym by?a ostatnia o nim wiadomo??.

3. Kto zagin?? w zwi?zku z bezpo?rednim niebezpiecze?stwem dla ?ycia nie przewidzianym w paragrafach poprzedzaj?cych, ten mo?e by? uznany za zmar?ego po up?ywie roku od dnia, w ktrym niebezpiecze?stwo usta?o albo wed?ug okoliczno?ci powinno by?o usta?.

Art. 31. [Chwila domniemanej ?mierci] 1. Domniemywa si?, ?e zaginiony zmar? w chwili oznaczonej w orzeczeniu o uznaniu za zmar?ego.

2. Jako chwil? domniemanej ?mierci zaginionego oznacza si? chwil?, ktra wed?ug okoliczno?ci jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich danych - pierwszy dzie? terminu, z ktrego up?ywem uznanie za zmar?ego sta?o si? mo?liwe.

3. Je?eli w orzeczeniu o uznaniu za zmar?ego czas ?mierci zosta? oznaczony tylko dat? dnia, za chwil? domniemanej ?mierci zaginionego uwa?a si? koniec tego dnia.

Art. 32. [Domniemanie rwnoczesno?ci ?mierci] Je?eli kilka osb utraci?o ?ycie podczas gro??cego im wsplnie niebezpiecze?stwa, domniemywa si?, ?e zmar?y jednocze?nie.Dzia? II. OSOBY PRAWNEArt. 33. [Osobowo?? prawna] Osobami prawnymi s? Skarb Pa?stwa i jednostki organizacyjne, ktrym przepisy szczeglne przyznaj? osobowo?? prawn?.

Art. 331. [Jednostki organizacyjne] 1. Do jednostek organizacyjnych nieb?d?cych osobami prawnymi, ktrym ustawa przyznaje zdolno?? prawn?, stosuje si? odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

2. Je?eli przepis odr?bny nie stanowi inaczej, za zobowi?zania jednostki, o ktrej mowa w 1, odpowiedzialno?? subsydiarn? ponosz? jej cz?onkowie; odpowiedzialno?? ta powstaje z chwil?, gdy jednostka organizacyjna sta?a si? niewyp?acalna.

Art. 34. [Skarb Pa?stwa] Skarb Pa?stwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi?zkw, ktre dotycz? mienia pa?stwowego nie nale??cego do innych pa?stwowych osb prawnych.

Art. 35. [Organizacja osb prawnych] Powstanie, ustrj i ustanie osb prawnych okre?laj? w?a?ciwe przepisy; w wypadkach i w zakresie w przepisach tych przewidzianych organizacj? i sposb dzia?ania osoby prawnej reguluje tak?e jej statut.

Art. 36. (skre?lony).

Art. 37. [Uzyskanie osobowo?ci prawnej] 1. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowo?? prawn? z chwil? jej wpisu do w?a?ciwego rejestru, chyba ?e przepisy szczeglne stanowi? inaczej.

2.Rodzaje rejestrw oraz ich organizacj? i sposb prowadzenia reguluj? odr?bne przepisy.

Art. 38. [Reprezentacja osoby prawnej] Osoba prawna dzia?a przez swoje organy w sposb przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.

Art. 39. [Brak umocowania] 1. Kto jako organ osoby prawnej zawar? umow? w jej imieniu nie b?d?c jej organem albo przekraczaj?c zakres umocowania takiego organu, obowi?zany jest do zwrotu tego, co otrzyma? od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, ktr? druga strona ponios?a przez to, ?e zawar?a umow? nie wiedz?c o braku umocowania.

2. Przepis powy?szy stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy umowa zosta?a zawarta w imieniu osoby prawnej, ktra nie istnieje.

Art. 40. [Odpowiedzialno?? Skarbu Pa?stwa] 1. Skarb Pa?stwa nie ponosi odpowiedzialno?ci za zobowi?zania pa?stwowych osb prawnych, chyba ?e przepis odr?bny stanowi inaczej. Pa?stwowe osoby prawne nie ponosz? odpowiedzialno?ci za zobowi?zania Skarbu Pa?stwa.

2. W razie nieodp?atnego przej?cia, na podstawie obowi?zuj?cych ustaw, okre?lonego sk?adnika mienia od pa?stwowej osoby prawnej na rzecz Skarbu Pa?stwa, ten ostatni odpowiada solidarnie z osob? prawn? za zobowi?zania powsta?e w okresie, gdy sk?adnik stanowi? w?asno?? danej osoby prawnej, do wysoko?ci warto?ci tego sk?adnika ustalonej wed?ug stanu z chwili przej?cia, a wed?ug cen z chwili zap?aty.

3. Przepisy 1 i 2 stosuje si? odpowiednio do odpowiedzialno?ci jednostek samorz?du terytorialnego i samorz?dowych osb prawnych.

Art. 41. [Siedziba osoby prawnej] Je?eli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzib? osoby prawnej jest miejscowo??, w ktrej ma siedzib? jej organ zarz?dzaj?cy.

Art. 42 . [Brak organw] 1. Je?eli osoba prawna nie mo?e prowadzi? swoich spraw z braku powo?anych do tego organw, s?d ustanawia dla niej kuratora.

2. Kurator powinien postara? si? niezw?ocznie o powo?anie organw osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidacj?.

Art. 43. [Dobra osobiste osoby prawnej] Przepisy o ochronie dbr osobistych osb fizycznych stosuje si? odpowiednio do osb prawnych.Pocz?tek formularza

Dzia? III. PRZEDSI?BIORCY I ICH OZNACZENIAArt. 431. [Przedsi?biorca] Przedsi?biorc? jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o ktrej mowa w art. 331 1, prowadz?ca we w?asnym imieniu dzia?alno?? gospodarcz? lub zawodow?.

Art. 432. [Firma] 1. Przedsi?biorca dzia?a pod firm?.

2. Firm? ujawnia si? we w?a?ciwym rejestrze, chyba ?e przepisy odr?bne stanowi? inaczej.

Art. 433. [Charakterystyka firmy] 1. Firma przedsi?biorcy powinna si? odr?nia? dostatecznie od firm innych przedsi?biorcw prowadz?cych dzia?alno?? na tym samym rynku.

2. Firma nie mo?e wprowadza? w b??d, w szczeglno?ci co do osoby przedsi?biorcy, przedmiotu dzia?alno?ci przedsi?biorcy, miejsca dzia?alno?ci, ?rde? zaopatrzenia.

Art. 43 4. [Firma osoby fizycznej] Firm? osoby fizycznej jest jej imi? i nazwisko. Nie wyklucza to w??czenia do firmy pseudonimu lub okre?le? wskazuj?cych na przedmiot dzia?alno?ci przedsi?biorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych okre?le? dowolnie obranych.

Art. 435. [Firma osoby prawnej] 1. Firm? osoby prawnej jest jej nazwa.

2. Firma zawiera okre?lenie formy prawnej osoby prawnej, ktre mo?e by? podane w skrcie, a ponadto mo?e wskazywa? na przedmiot dzia?alno?ci, siedzib? tej osoby oraz inne okre?lenia dowolnie obrane.

3. Firma osoby prawnej mo?e zawiera? nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, je?eli s?u?y to ukazaniu zwi?zkw tej osoby z powstaniem lub dzia?alno?ci? przedsi?biorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej ?mierci zgody jej ma??onka i dzieci.

4. Przedsi?biorca mo?e pos?ugiwa? si? skrtem firmy. Przepis art. 432 2 stosuje si? odpowiednio.

Art. 436. [Firma oddzia?u osoby prawnej] Firma oddzia?u osoby prawnej zawiera pe?n? nazw? tej osoby oraz okre?lenie oddzia? ze wskazaniem miejscowo?ci, w ktrej oddzia? ma siedzib?.

Art. 437. [Zmiana firmy] Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W razie przekszta?cenia osoby prawnej mo?na zachowa? jej dotychczasow? firm? z wyj?tkiem okre?lenia wskazuj?cego form? prawn? osoby prawnej, je?eli uleg?a ona zmianie. To samo dotyczy przekszta?cenia sp?ki osobowej.

Art. 438. [Utrata cz?onkostwa przez wsplnika] 1. W przypadku utraty cz?onkostwa przez wsplnika, ktrego nazwisko by?o umieszczone w firmie, sp?ka mo?e zachowa? w swej firmie nazwisko by?ego wsplnika tylko za wyra?on? na pi?mie jego zgod?, a w razie jego ?mierci za zgod? jego ma??onka i dzieci.

2. Przepis 1 stosuje si? odpowiednio w wypadku kontynuowania dzia?alno?ci gospodarczej osoby fizycznej przez inn? osob? fizyczn? b?d?c? jej nast?pc? prawnym.

3. Kto nabywa przedsi?biorstwo, mo?e je nadal prowadzi? pod dotychczasow? nazw?. Powinien jednak umie?ci? dodatek wskazuj?cy firm? lub nazwisko nabywcy, chyba ?e strony postanowi?y inaczej.

Art. 439. [Zbycie firmy] 1. Firma nie mo?e by? zbyta.

2. Przedsi?biorca mo?e upowa?ni? innego przedsi?biorc? do korzystania ze swej firmy, je?eli nie wprowadza to w b??d.

Art. 4310. [Zagro?enie prawa do firmy] Przedsi?biorca, ktrego prawo do firmy zosta?o zagro?one cudzym dzia?aniem, mo?e ??da? zaniechania tego dzia?ania, chyba ?e nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia mo?e on tak?e ??da? usuni?cia jego skutkw, z?o?enia o?wiadczenia lub o?wiadcze? w odpowiedniej tre?ci i formie, naprawienia na zasadach oglnych szkody maj?tkowej lub wydania korzy?ci uzyskanej przez osob?, ktra dopu?ci?a si? naruszenia.Tytu? III. MIENIEArt. 44. [Poj?cie] Mieniem jest w?asno?? i inne prawa maj?tkowe.

Art. 441. [Podmioty mienia pa?stwowego] 1. W?asno?? i inne prawa maj?tkowe, stanowi?ce mienie pa?stwowe, przys?uguj? Skarbowi Pa?stwa albo innym pa?stwowym osobom prawnym.

2. Uprawnienia maj?tkowe Skarbu Pa?stwa wzgl?dem pa?stwowych osb prawnych okre?laj? odr?bne przepisy, w szczeglno?ci reguluj?ce ich ustrj.

Art. 45. [Rzeczy] Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu s? tylko przedmioty materialne.

Art. 46. [Nieruchomo?ci] 1. Nieruchomo?ciami s? cz??ci powierzchni ziemskiej stanowi?ce odr?bny przedmiot w?asno?ci (grunty), jak rwnie? budynki trwale z gruntem zwi?zane lub cz??ci takich budynkw, je?eli na mocy przepisw szczeglnych stanowi? odr?bny od gruntu przedmiot w?asno?ci.

2. Prowadzenie ksi?g wieczystych reguluj? odr?bne przepisy.

Art. 461. [Nieruchomo?ci rolne] Nieruchomo?ciami rolnymi (gruntami rolnymi) s? nieruchomo?ci, ktre s? lub mog? by? wykorzystywane do prowadzenia dzia?alno?ci wytwrczej w rolnictwie w zakresie produkcji ro?linnej i zwierz?cej, nie wy??czaj?c produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

Art. 47. [Cz??? sk?adowa rzeczy] 1. Cz??? sk?adowa rzeczy nie mo?e by? odr?bnym przedmiotem w?asno?ci i innych praw rzeczowych.

2. Cz??ci? sk?adow? rzeczy jest wszystko, co nie mo?e by? od niej od??czone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany ca?o?ci albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu od??czonego.

3. Przedmioty po??czone z rzecz? tylko dla przemijaj?cego u?ytku nie stanowi? jej cz??ci sk?adowych.

Art. 48. [Cz??? sk?adowa gruntu] Z zastrze?eniem wyj?tkw w ustawie przewidzianych, do cz??ci sk?adowych gruntu nale?? w szczeglno?ci budynki i inne urz?dzenia trwale z gruntem zwi?zane, jak rwnie? drzewa i inne ro?liny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Art. 49. 4 [Urz?dzenia przedsi?biorstwa lub zak?adu] 1. Urz?dzenia s?u??ce do doprowadzania lub odprowadzania p?ynw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urz?dzenia podobne nie nale?? do cz??ci sk?adowych nieruchomo?ci, je?eli wchodz? w sk?ad przedsi?biorstwa.

2. Osoba, ktra ponios?a koszty budowy urz?dze?, o ktrych mowa w 1, i jest ich w?a?cicielem, mo?e ??da?, aby przedsi?biorca, ktry przy??czy? urz?dzenia do swojej sieci, naby? ich w?asno?? za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba ?e w umowie strony postanowi?y inaczej. Z ??daniem przeniesienia w?asno?ci tych urz?dze? mo?e wyst?pi? tak?e przedsi?biorca.

Art. 50. [Prawa jako cz??ci sk?adowe gruntu] Za cz??ci sk?adowe nieruchomo?ci uwa?a si? tak?e prawa zwi?zane z jej w?asno?ci?.

Art. 51. [Przynale?no?ci] 1. Przynale?no?ciami s? rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy g?wnej) zgodnie z jej przeznaczeniem, je?eli pozostaj? z ni? w faktycznym zwi?zku odpowiadaj?cym temu celowi.

2. Nie mo?e by? przynale?no?ci? rzecz nie nale??ca do w?a?ciciela rzeczy g?wnej.

3. Przynale?no?? nie traci tego charakteru przez przemijaj?ce pozbawienie jej faktycznego zwi?zku z rzecz? g?wn?.

Art. 52. [Czynno?? prawna dotycz?ca rzeczy g?wnej] Czynno?? prawna maj?ca za przedmiot rzecz g?wn? odnosi skutek tak?e wzgl?dem przynale?no?ci, chyba ?e co innego wynika z tre?ci czynno?ci albo z przepisw szczeglnych.

Art. 53. [Po?ytki rzeczy] 1. Po?ytkami naturalnymi rzeczy s? jej p?ody i inne od??czone od niej cz??ci sk?adowe, o ile wed?ug zasad prawid?owej gospodarki stanowi? normalny dochd z rzeczy.

2. Po?ytkami cywilnymi rzeczy s? dochody, ktre rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego.

Art. 54. [Po?ytki prawa] Po?ytkami prawa s? dochody, ktre prawo to przynosi zgodnie ze swym spo?eczno-gospodarczym przeznaczeniem.

Art. 55. [Pobieranie po?ytkw] 1. Uprawnionemu do pobierania po?ytkw przypadaj? po?ytki naturalne, ktre zosta?y od??czone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a po?ytki cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia.

2. Je?eli uprawniony do pobierania po?ytkw poczyni? nak?ady w celu uzyskania po?ytkw, ktre przypad?y innej osobie, nale?y mu si? od niej wynagrodzenie za te nak?ady. Wynagrodzenie nie mo?e przenosi? warto?ci po?ytkw.

Art. 551. [Przedsi?biorstwo] Przedsi?biorstwo jest zorganizowanym zespo?em sk?adnikw niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.

Obejmuje ono w szczeglno?ci:

1) oznaczenie indywidualizuj?ce przedsi?biorstwo lub jego wyodr?bnione cz??ci (nazwa przedsi?biorstwa);

2) w?asno?? nieruchomo?ci lub ruchomo?ci, w tym urz?dze?, materia?w, towarw i wyrobw, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomo?ci lub ruchomo?ci;

3) prawa wynikaj?ce z umw najmu i dzier?awy nieruchomo?ci lub ruchomo?ci oraz prawa do korzystania z nieruchomo?ci lub ruchomo?ci wynikaj?ce z innych stosunkw prawnych;

4) wierzytelno?ci, prawa z papierw warto?ciowych i ?rodki pieni??ne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa w?asno?ci przemys?owej;

7) maj?tkowe prawa autorskie i maj?tkowe prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsi?biorstwa;

9) ksi?gi i dokumenty zwi?zane z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej.

Art. 552. [Czynno?? prawna dotycz?ca przedsi?biorstwa] Czynno?? prawna maj?ca za przedmiot przedsi?biorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w sk?ad przedsi?biorstwa, chyba ?e co innego wynika z tre?ci czynno?ci prawnej albo z przepisw szczeglnych.

Art. 553. [Gospodarstwo rolne] Za gospodarstwo rolne uwa?a si? grunty rolne wraz z gruntami le?nymi, budynkami lub ich cz??ciami, urz?dzeniami i inwentarzem, je?eli stanowi? lub mog? stanowi? zorganizowan? ca?o?? gospodarcz?, oraz prawami zwi?zanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Art. 554. [Odpowiedzialno?? nabywcy przedsi?biorstwa] Nabywca przedsi?biorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywc? za jego zobowi?zania zwi?zane z prowadzeniem przedsi?biorstwa lub gospodarstwa, chyba ?e w chwili nabycia nie wiedzia? o tych zobowi?zaniach, mimo zachowania nale?ytej staranno?ci. Odpowiedzialno?? nabywcy ogranicza si? do warto?ci nabytego przedsi?biorstwa lub gospodarstwa wed?ug stanu w chwili nabycia, a wed?ug cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialno?ci tej nie mo?na bez zgody wierzyciela wy??czy? ani ograniczy?.Tytu? IV. CZYNNO?CI PRAWNE

Dzia? I. PRZEPISY OGLNEArt. 56. [Skutki czynno?ci prawnej] Czynno?? prawna wywo?uje nie tylko skutki w niej wyra?one, lecz rwnie? te, ktre wynikaj? z ustawy, z zasad wsp??ycia spo?ecznego i z ustalonych zwyczajw.

Art. 57. [Rozporz?dzanie prawem] 1. Nie mo?na przez czynno?? prawn? wy??czy? ani ograniczy? uprawnienia do przeniesienia, obci??enia, zmiany lub zniesienia prawa, je?eli wed?ug ustawy prawo to jest zbywalne.

2. Przepis powy?szy nie wy??cza dopuszczalno?ci zobowi?zania, ?e uprawniony nie dokona oznaczonych rozporz?dze? prawem.

Art. 58. [Niewa?no?? czynno?ci prawnej] 1. Czynno?? prawna sprzeczna z ustaw? albo maj?ca na celu obej?cie ustawy jest niewa?na, chyba ?e w?a?ciwy przepis przewiduje inny skutek, w szczeglno?ci ten, i? na miejsce niewa?nych postanowie? czynno?ci prawnej wchodz? odpowiednie przepisy ustawy.

2. Niewa?na jest czynno?? prawna sprzeczna z zasadami wsp??ycia spo?ecznego.

3. Je?eli niewa?no?ci? jest dotkni?ta tylko cz??? czynno?ci prawnej, czynno?? pozostaje w mocy co do pozosta?ych cz??ci, chyba ?e z okoliczno?ci wynika, i? bez postanowie? dotkni?tych niewa?no?ci? czynno?? nie zosta?aby dokonana.

Art. 59. [Bezskuteczno?? wzgl?dna umowy] W razie zawarcia umowy, ktrej wykonanie czyni ca?kowicie lub cz??ciowo niemo?liwym zado??uczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta mo?e ??da? uznania umowy za bezskuteczn? w stosunku do niej, je?eli strony o jej roszczeniu wiedzia?y albo je?eli umowa by?a nieodp?atna. Uznania umowy za bezskuteczn? nie mo?na ??da? po up?ywie roku od jej zawarcia.

Art. 60. [O?wiadczenie woli] Z zastrze?eniem wyj?tkw w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonuj?cej czynno?ci prawnej mo?e by? wyra?ona przez ka?de zachowanie si? tej osoby, ktre ujawnia jej wol? w sposb dostateczny, w tym rwnie? przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (o?wiadczenie woli).

Art. 61. [Chwila z?o?enia o?wiadczenia] 1. O?wiadczenie woli, ktre ma by? z?o?one innej osobie, jest z?o?one z chwil?, gdy dosz?o do niej w taki sposb, ?e mog?a zapozna? si? z jego tre?ci?. Odwo?anie takiego o?wiadczenia jest skuteczne, je?eli dosz?o jednocze?nie z tym o?wiadczeniem lub wcze?niej.

2. O?wiadczenie woli wyra?one w postaci elektronicznej jest z?o?one innej osobie z chwil?, gdy wprowadzono je do ?rodka komunikacji elektronicznej w taki sposb, ?eby osoba ta mog?a zapozna? si? z jego tre?ci?.

Art. 62. [?mier? sk?adaj?cego o?wiadczenie woli] O?wiadczenie woli, ktre ma by? z?o?one innej osobie, nie traci mocy wskutek tego, ?e zanim do tej osoby dosz?o, sk?adaj?cy je zmar? lub utraci? zdolno?? do czynno?ci prawnych, chyba ?e co innego wynika z tre?ci o?wiadczenia, z ustawy lub z okoliczno?ci.

Art. 63. [Zgoda osoby trzeciej] 1. Je?eli do dokonania czynno?ci prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta mo?e wyrazi? zgod? tak?e przed z?o?eniem o?wiadczenia przez osoby dokonywaj?ce czynno?ci albo po jego z?o?eniu. Zgoda wyra?ona po z?o?eniu o?wiadczenia ma moc wsteczn? od jego daty.

2. Je?eli do wa?no?ci czynno?ci prawnej wymagana jest forma szczeglna, o?wiadczenie obejmuj?ce zgod? osoby trzeciej powinno by? z?o?one w tej samej formie.

Art. 64. [Orzeczenie s?du zast?puj?ce o?wiadczenie woli] Prawomocne orzeczenie s?du stwierdzaj?ce obowi?zek danej osoby do z?o?enia oznaczonego o?wiadczenia woli, zast?puje to o?wiadczenie.

Art. 65. [Wyk?adnia o?wiadczenia woli] 1. O?wiadczenie woli nale?y tak t?umaczy?, jak tego wymagaj? ze wzgl?du na okoliczno?ci, w ktrych z?o?one zosta?o, zasady wsp??ycia spo?ecznego oraz ustalone zwyczaje.

2. W umowach nale?y raczej bada?, jaki by? zgodny zamiar stron i cel umowy, ani?eli opiera? si? na jej dos?ownym brzmieniu.DZIA? II. ZAWARCIE UMOWYArt. 66. [Oferta] 1. O?wiadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofert?, je?eli okre?la istotne postanowienia tej umowy.

2. Je?eli oferent nie oznaczy? w ofercie terminu, w ci?gu ktrego oczekiwa? b?dzie odpowiedzi, oferta z?o?ona w obecno?ci drugiej strony albo za pomoc? ?rodka bezpo?redniego porozumiewania si? na odleg?o?? przestaje wi?za?, gdy nie zostanie przyj?ta niezw?ocznie; z?o?ona w inny sposb przestaje wi?za? z up?ywem czasu, w ktrym sk?adaj?cy ofert? mg? w zwyk?ym toku czynno?ci otrzyma? odpowied? wys?an? bez nieuzasadnionego op?nienia.

Art. 661. [Oferta z?o?ona w postaci elektronicznej] 1. Oferta z?o?ona w postaci elektronicznej wi??e sk?adaj?cego, je?eli druga strona niezw?ocznie potwierdzi jej otrzymanie.

2. Przedsi?biorca sk?adaj?cy ofert? w postaci elektronicznej jest obowi?zany przed zawarciem umowy poinformowa? drug? stron? w sposb jednoznaczny i zrozumia?y o:

1) czynno?ciach technicznych sk?adaj?cych si? na procedur? zawarcia umowy;

2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drug? stron? otrzymania oferty;

3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udost?pniania przez przedsi?biorc? drugiej stronie tre?ci zawieranej umowy;

4) metodach i ?rodkach technicznych s?u??cych wykrywaniu i korygowaniu b??dw we wprowadzanych danych, ktre jest obowi?zany udost?pni? drugiej stronie;

5) j?zykach, w ktrych umowa mo?e by? zawarta;

6) kodeksach etycznych, ktre stosuje, oraz o ich dost?pno?ci w postaci elektronicznej.

3. Przepis 2 stosuje si? odpowiednio, je?eli przedsi?biorca zaprasza drug? stron? do rozpocz?cia negocjacji, sk?adania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposb.

4. Przepisy 13 nie maj? zastosowania do zawierania umw za pomoc? poczty elektronicznej albo podobnych ?rodkw indywidualnego porozumiewania si? na odleg?o??. Nie stosuje si? ich tak?e w stosunkach mi?dzy przedsi?biorcami, je?eli strony tak postanowi?y.

Art. 662. [Odwo?anie oferty] 1. W stosunkach mi?dzy przedsi?biorcami oferta mo?e by? odwo?ana przed zawarciem umowy, je?eli o?wiadczenie o odwo?aniu zosta?o z?o?one drugiej stronie przed wys?aniem przez ni? o?wiadczenia o przyj?ciu oferty.

2. Jednak?e oferty nie mo?na odwo?a?, je?eli wynika to z jej tre?ci lub okre?lono w niej termin przyj?cia.

Art. 67. [Op?nienie odpowiedzi] Je?eli o?wiadczenie o przyj?ciu oferty nadesz?o z op?nieniem, lecz z jego tre?ci lub z okoliczno?ci wynika, ?e zosta?o wys?ane w czasie w?a?ciwym, umowa dochodzi do skutku, chyba ?e sk?adaj?cy ofert? zawiadomi niezw?ocznie drug? stron?, i? wskutek op?nienia odpowiedzi poczytuje umow? za nie zawart?.

Art. 68. [Zastrze?enie zmiany lub uzupe?nienia oferty] Przyj?cie oferty dokonane z zastrze?eniem zmiany lub uzupe?nienia jej tre?ci poczytuje si? za now? ofert?.

Art. 681. [Odpowied? na ofert?] 1. W stosunkach mi?dzy przedsi?biorcami odpowied? na ofert? z zastrze?eniem zmian lub uzupe?nie? niezmieniaj?cych istotnie tre?ci oferty poczytuje si? za jej przyj?cie. W takim wypadku strony wi??e umowa o tre?ci okre?lonej w ofercie, z uwzgl?dnieniem zastrze?e? zawartych w odpowiedzi na ni?.

2. Przepisu paragrafu poprzedzaj?cego nie stosuje si?, je?eli w tre?ci oferty wskazano, ?e mo?e ona by? przyj?ta jedynie bez zastrze?e?, albo gdy oferent niezw?ocznie sprzeciwi? si? w??czeniu zastrze?e? do umowy, albo gdy druga strona w odpowiedzi na ofert? uzale?ni?a jej przyj?cie od zgody oferenta na w??czenie zastrze?e? do umowy, a zgody tej niezw?ocznie nie otrzyma?a.

Art. 682. [Brak niezw?ocznej odpowiedzi] Je?eli przedsi?biorca otrzyma? od osoby, z ktr? pozostaje w sta?ych stosunkach gospodarczych, ofert? zawarcia umowy w ramach swej dzia?alno?ci, brak niezw?ocznej odpowiedzi poczytuje si? za przyj?cie oferty.

Art. 69. [Wykonanie oferty] Je?eli wed?ug ustalonego w danych stosunkach zwyczaju lub wed?ug tre?ci oferty doj?cie do sk?adaj?cego ofert? o?wiadczenia drugiej strony o jej przyj?ciu nie jest wymagane, w szczeglno?ci je?eli sk?adaj?cy ofert? ??da niezw?ocznego wykonania umowy, umowa dochodzi do skutku, skoro druga strona w czasie w?a?ciwym przyst?pi do jej wykonania; w przeciwnym razie oferta przestaje wi?za?.

Art. 70. [Chwila i miejsce zawarcia umowy] 1. W razie w?tpliwo?ci umow? poczytuje si? za zawart? w chwili otrzymania przez sk?adaj?cego ofert? o?wiadczenia o jej przyj?ciu, a je?eli doj?cie do sk?adaj?cego ofert? o?wiadczenia o jej przyj?ciu nie jest wymagane w chwili przyst?pienia przez drug? stron? do wykonania umowy.

2. W razie w?tpliwo?ci umow? poczytuje si? za zawart? w miejscu otrzymania przez sk?adaj?cego ofert? o?wiadczenia o jej przyj?ciu, a je?eli doj?cie do sk?adaj?cego ofert? o?wiadczenia o jej przyj?ciu nie jest wymagane albo oferta jest sk?adana w postaci elektronicznej w miejscu zamieszkania albo w siedzibie sk?adaj?cego ofert? w chwili zawarcia umowy.

Art. 701. [Aukcja i przetarg] 1. Umowa mo?e by? zawarta w drodze aukcji albo przetargu.

2. W og?oszeniu aukcji albo przetargu nale?y okre?li? czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji albo przetargu albo wskaza? sposb udost?pnienia tych warunkw.

3. Og?oszenie, a tak?e warunki aukcji albo przetargu mog? by? zmienione lub odwo?ane tylko wtedy, gdy zastrze?ono to w ich tre?ci.

4. Organizator od chwili udost?pnienia warunkw, a oferent od chwili z?o?enia oferty zgodnie z og?oszeniem aukcji albo przetargu s? obowi?zani post?powa? zgodnie z postanowieniami og?oszenia, a tak?e warunkw aukcji albo przetargu.

Art. 702. [Zawarcie umowy w wyniku aukcji] 1. Oferta z?o?ona w toku aukcji przestaje wi?za?, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) z?o?y? ofert? korzystniejsz?, chyba ?e w warunkach aukcji zastrze?ono inaczej.

2. Zawarcie umowy w wyniku aukcji nast?puje z chwil? udzielenia przybicia.

3. Je?eli wa?no?? umowy zale?y od spe?nienia szczeglnych wymaga? przewidzianych w ustawie, zarwno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, ktrego oferta zosta?a przyj?ta, mog? dochodzi? zawarcia umowy.

Art. 703. [Zamkni?cie przetargu] 1. Oferta z?o?ona w toku przetargu przestaje wi?za?, gdy zosta?a wybrana inna oferta albo gdy przetarg zosta? zamkni?ty bez wybrania ktrejkolwiek z ofert, chyba ?e w warunkach przetargu zastrze?ono inaczej.

2. Organizator jest obowi?zany niezw?ocznie powiadomi? na pi?mie uczestnikw przetargu o jego wyniku albo o zamkni?ciu przetargu bez dokonania wyboru.

3. Do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu stosuje si? przepisy dotycz?ce przyj?cia oferty, chyba ?e w warunkach przetargu zastrze?ono inaczej. Przepis art. 70 2 3 stosuje si? odpowiednio.

Art. 704. [Wadium] 1. W warunkach aukcji albo przetargu mo?na zastrzec, ?e przyst?puj?cy do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wp?aci? organizatorowi okre?lon? sum? albo ustanowi? odpowiednie zabezpieczenie jej zap?aty (wadium).

2. Je?eli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla si? od zawarcia umowy, ktrej wa?no?? zale?y od spe?nienia szczeglnych wymaga? przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu mo?e pobran? sum? zachowa? albo dochodzi? zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. W pozosta?ych wypadkach zap?acone wadium nale?y niezw?ocznie zwrci?, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Je?eli organizator aukcji albo przetargu uchyla si? od zawarcia umowy, ich uczestnik, ktrego oferta zosta?a wybrana, mo?e ??da? zap?aty podwjnego wadium albo naprawienia szkody.

Art. 705. [Uniewa?nienie zawartej umowy] 1. Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu mo?e ??da? uniewa?nienia zawartej umowy, je?eli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba dzia?aj?ca w porozumieniu z nimi wp?yn??a na wynik aukcji albo przetargu w sposb sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Je?eli umowa zosta?a zawarta na cudzy rachunek, jej uniewa?nienia mo?e ??da? tak?e ten, na czyj rachunek umowa zosta?a zawarta, lub daj?cy zlecenie.

2. Uprawnienie powy?sze wygasa z up?ywem miesi?ca od dnia, w ktrym uprawniony dowiedzia? si? o istnieniu przyczyny uniewa?nienia, nie p?niej jednak ni? z up?ywem roku od dnia zawarcia umowy.

Art. 71. [Zaproszenie do zawarcia umowy] Og?oszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do og?u lub do poszczeglnych osb, poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci nie za ofert?, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Art. 72. [Negocjacje] 1. Je?eli strony prowadz? negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojd? do porozumienia co do wszystkich jej postanowie?, ktre by?y przedmiotem negocjacji.

2. Strona, ktra rozpocz??a lub prowadzi?a negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajw, w szczeglno?ci bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowi?zana do naprawienia szkody, jak? druga strona ponios?a przez to, ?e liczy?a na zawarcie umowy.

Art. 721. [Poufno?? informacji] 1. Je?eli w toku negocjacji strona udost?pni?a informacje z zastrze?eniem poufno?ci, druga strona jest obowi?zana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla w?asnych celw, chyba ?e strony uzgodni?y inaczej.

2. W razie niewykonania lub nienale?ytego wykonania obowi?zkw, o ktrych mowa w 1, uprawniony mo?e ??da? od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez ni? korzy?ci.Dzia? III. FORMA CZYNNO?CI PRAWNYCHArt. 73. [Zastrze?enie formy pod rygorem niewa?no?ci i dla wywo?ania okre?lonych skutkw] 1. Je?eli ustawa zastrzega dla czynno?ci prawnej form? pisemn?, czynno?? dokonana bez zachowania zastrze?onej formy jest niewa?na tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor niewa?no?ci.

2. Je?eli ustawa zastrzega dla czynno?ci prawnej inn? form? szczegln?, czynno?? dokonana bez zachowania tej formy jest niewa?na. Nie dotyczy to jednak wypadkw, gdy zachowanie formy szczeglnej jest zastrze?one jedynie dla wywo?ania okre?lonych skutkw czynno?ci prawnej.

Art. 74. [Zastrze?enie formy dla celw dowodowych] 1. Zastrze?enie formy pisemnej bez rygoru niewa?no?ci ma ten skutek, ?e w razie niezachowania zastrze?onej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowd ze ?wiadkw ani dowd z przes?uchania stron na fakt dokonania czynno?ci. Przepisu tego nie stosuje si?, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrze?one jedynie dla wywo?ania okre?lonych skutkw czynno?ci prawnej.

2. Jednak?e mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celw dowodowych, dowd ze ?wiadkw lub dowd z przes?uchania stron jest dopuszczalny, je?eli obie strony wyra?? na to zgod?, je?eli ??da tego konsument w sporze z przedsi?biorc? albo je?eli fakt dokonania czynno?ci prawnej b?dzie uprawdopodobniony za pomoc? pisma.

3. Przepisw o formie pisemnej przewidzianej dla celw dowodowych nie stosuje si? do czynno?ci prawnych w stosunkach mi?dzy przedsi?biorcami.

Art. 75. (uchylony).

Art. 751. [Zbycie lub wydzier?awienie przedsi?biorstwa] 1. Zbycie lub wydzier?awienie przedsi?biorstwa albo ustanowienie na nim u?ytkowania powinno by? dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie po?wiadczonymi.

2. Zbycie przedsi?biorstwa nale??cego do osoby wpisanej do rejestru powinno by? wpisane do rejestru.

3. Przepis 2 stosuje si? odpowiednio w wypadku wydzier?awienia przedsi?biorstwa lub ustanowienia na nim u?ytkowania.

4. Przepisy powy?sze nie uchybiaj? przepisom o formie czynno?ci prawnych dotycz?cych nieruchomo?ci.

Art. 76. [Zastrze?enie szczeglnej formy w umowie] Je?eli strony zastrzeg?y w umowie, ?e okre?lona czynno?? prawna mi?dzy nimi powinna by? dokonana w szczeglnej formie, czynno?? ta dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrze?onej formy. Jednak?e gdy strony zastrzeg?y dokonanie czynno?ci w formie pisemnej, nie okre?laj?c skutkw niezachowania tej formy, poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci, ?e by?a ona zastrze?ona wy??cznie dla celw dowodowych.

Art. 77. [Zmiana umowy pisemnej] 1. Uzupe?nienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jak? ustawa lub strony przewidzia?y w celu jej zawarcia.

2. Je?eli umowa zosta?a zawarta w formie pisemnej, jej rozwi?zanie za zgod? obu stron, jak rwnie? odst?pienie od niej albo jej wypowiedzenie powinno by? stwierdzone pismem.

3. Je?eli umowa zosta?a zawarta w innej formie szczeglnej, jej rozwi?zanie za zgod? obu stron wymaga zachowania takiej formy, jak? ustawa lub strony przewidzia?y w celu jej zawarcia; natomiast odst?pienie od umowy albo jej wypowiedzenie powinno by? stwierdzone pismem.

Art. 771. [Potwierdzenie zawarcia umowy] W wypadku gdy umow? zawart? pomi?dzy przedsi?biorcami bez zachowania formy pisemnej jedna strona niezw?ocznie potwierdzi w pi?mie skierowanym do drugiej strony, a pismo to zawiera zmiany lub uzupe?nienia umowy, niezmieniaj?ce istotnie jej tre?ci, strony wi??e umowa o tre?ci okre?lonej w pi?mie potwierdzaj?cym, chyba ?e druga strona niezw?ocznie si? temu sprzeciwi?a na pi?mie.

Art. 78. [Zachowanie formy pisemnej] 1. Do zachowania pisemnej formy czynno?ci prawnej wystarcza z?o?enie w?asnor?cznego podpisu na dokumencie obejmuj?cym tre?? o?wiadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentw obejmuj?cych tre?? o?wiadcze? woli, z ktrych ka?dy jest podpisany przez jedn? ze stron, lub dokumentw, z ktrych ka?dy obejmuje tre?? o?wiadczenia woli jednej ze stron i jest przez ni? podpisany.

2. O?wiadczenie woli z?o?one w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu jest rwnowa?ne z o?wiadczeniem woli z?o?onym w formie pisemnej.

Art. 79. [Niemo?no?? pisania] Osoba nie mog?ca pisa?, lecz mog?ca czyta? mo?e z?o?y? o?wiadczenie woli w formie pisemnej b?d? w ten sposb, ?e uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imi? i nazwisko umieszczaj?c swj podpis, b?d? te? w ten sposb, ?e zamiast sk?adaj?cego o?wiadczenie podpisze si? inna osoba, a jej podpis b?dzie po?wiadczony przez notariusza lub wjta (burmistrza, prezydenta miasta), starost? lub marsza?ka wojewdztwa z zaznaczeniem, ?e zosta? z?o?ony na ?yczenie nie mog?cego pisa?, lecz mog?cego czyta?.

Art. 80. (uchylony)

Art. 81. [Data pewna] 1. Je?eli ustawa uzale?nia wa?no?? albo okre?lone skutki czynno?ci prawnej od urz?dowego po?wiadczenia daty, po?wiadczenie takie jest skuteczne tak?e wzgl?dem osb nie uczestnicz?cych w dokonaniu tej czynno?ci prawnej (data pewna).

2. Czynno?? prawna ma dat? pewn? tak?e w wypadkach nast?puj?cych:

1) w razie stwierdzenia dokonania czynno?ci w jakimkolwiek dokumencie urz?dowym - od daty dokumentu urz?dowego;

2) w razie umieszczenia na obejmuj?cym czynno?? dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ pa?stwowy, organ jednostki samorz?du terytorialnego albo przez notariusza - od daty wzmianki.

3. W razie ?mierci jednej z osb podpisanych na dokumencie dat? z?o?enia przez t? osob? podpisu na dokumencie uwa?a si? za pewn? od daty ?mierci tej osoby.Dzia? IV. WADY O?WIADCZENIA WOLIArt. 82. [Brak ?wiadomo?ci lub swobody powzi?cia decyzji] Niewa?ne jest o?wiadczenie woli z?o?one przez osob?, ktra z jakichkolwiek powodw znajdowa?a si? w stanie wy??czaj?cym ?wiadome albo swobodne powzi?cie decyzji i wyra?enie woli. Dotyczy to w szczeglno?ci choroby psychicznej, niedorozwoju umys?owego albo innego, chocia?by nawet przemijaj?cego, zaburzenia czynno?ci psychicznych.

Art. 83. [Pozorno??] 1. Niewa?ne jest o?wiadczenie woli z?o?one drugiej stronie za jej zgod? dla pozoru. Je?eli o?wiadczenie takie zosta?o z?o?one dla ukrycia innej czynno?ci prawnej, wa?no?? o?wiadczenia ocenia si? wed?ug w?a?ciwo?ci tej czynno?ci.

2. Pozorno?? o?wiadczenia woli nie ma wp?ywu na skuteczno?? odp?atnej czynno?ci prawnej, dokonanej na podstawie pozornego o?wiadczenia, je?eli wskutek tej czynno?ci osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowi?zku, chyba ?e dzia?a?a w z?ej wierze.

Art. 84. [B??d] 1. W razie b??du co do tre?ci czynno?ci prawnej mo?na uchyli? si? od skutkw prawnych swego o?wiadczenia woli. Je?eli jednak o?wiadczenie woli by?o z?o?one innej osobie, uchylenie si? od jego skutkw prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy b??d zosta? wywo?any przez t? osob?, chocia?by bez jej winy, albo gdy wiedzia?a ona o b??dzie lub mog?a z ?atwo?ci? b??d zauwa?y?; ograniczenie to nie dotyczy czynno?ci prawnej nieodp?atnej.

2. Mo?na powo?ywa? si? tylko na b??d uzasadniaj?cy przypuszczenie, ?e gdyby sk?adaj?cy o?wiadczenie woli nie dzia?a? pod wp?ywem b??du i ocenia? spraw? rozs?dnie, nie z?o?y?by o?wiadczenia tej tre?ci (b??d istotny).

Art. 85. [Pos?aniec] Zniekszta?cenie o?wiadczenia woli przez osob? u?yt? do jego przes?ania ma takie same skutki, jak b??d przy z?o?eniu o?wiadczenia.

Art. 86. [Podst?p] 1. Je?eli b??d wywo?a?a druga strona podst?pnie, uchylenie si? od skutkw prawnych o?wiadczenia woli z?o?onego pod wp?ywem b??du mo?e nast?pi? tak?e wtedy, gdy b??d nie by? istotny, jak rwnie? wtedy, gdy nie dotyczy? tre?ci czynno?ci prawnej.

2. Podst?p osoby trzeciej jest jednoznaczny z podst?pem strony, je?eli ta o podst?pie wiedzia?a i nie zawiadomi?a o nim drugiej strony albo je?eli czynno?? prawna by?a nieodp?atna.

Art. 87. [Gro?ba] Kto z?o?y? o?wiadczenie woli pod wp?ywem bezprawnej gro?by drugiej strony lub osoby trzeciej, ten mo?e uchyli? si? od skutkw prawnych swego o?wiadczenia, je?eli z okoliczno?ci wynika, ?e mg? si? obawia?, i? jemu samemu lub innej osobie grozi powa?ne niebezpiecze?stwo osobiste lub maj?tkowe.

Art. 88. [Uchylenie si? od skutkw o?wiadczenia woli] 1. Uchylenie si? od skutkw prawnych o?wiadczenia woli, ktre zosta?o z?o?one innej osobie pod wp?ywem b??du lub gro?by, nast?puje przez o?wiadczenie z?o?one tej osobie na pi?mie.

2. Uprawnienie do uchylenia si? wygasa: w razie b??du - z up?ywem roku od jego wykrycia, a w razie gro?by - z up?ywem roku od chwili, kiedy stan obawy usta?.

Dzia? V. WARUNEKArt. 89. [Zastrze?enie warunku] Z zastrze?eniem wyj?tkw w ustawie przewidzianych albo wynikaj?cych z w?a?ciwo?ci czynno?ci prawnej, powstanie lub ustanie skutkw czynno?ci prawnej mo?na uzale?ni? od zdarzenia przysz?ego i niepewnego (warunek).

Art. 90. [Moc wsteczna warunku] Ziszczenie si? warunku nie ma mocy wstecznej, chyba ?e inaczej zastrze?ono.

Art. 91 . [Wykonywanie czynno?ci przez warunkowo uprawnionego] Warunkowo uprawniony mo?e wykonywa? wszelkie czynno?ci, ktre zmierzaj? do zachowania jego prawa.

Art. 92. [Rozporz?dzenia sprzeczne z warunkiem] 1. Je?eli czynno?? prawna obejmuj?ca rozporz?dzenie prawem zosta?a dokonana pod warunkiem, p?niejsze rozporz?dzenia tym prawem trac? moc z chwil? ziszczenia si? warunku o tyle, o ile udaremniaj? lub ograniczaj? skutek ziszczenia si? warunku.

2. Jednak?e gdy na podstawie takiego rozporz?dzenia osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowi?zku, stosuje si? odpowiednio przepisy o ochronie osb, ktre w dobrej wierze dokona?y czynno?ci prawnej z osob? nieuprawnion? do rozporz?dzania prawem.

Art. 93. [Skutki nielojalnego zachowania] 1. Je?eli strona, ktrej zale?y na nieziszczeniu si? warunku, przeszkodzi w sposb sprzeczny z zasadami wsp??ycia spo?ecznego ziszczeniu si? warunku, nast?puj? skutki takie, jak by warunek si? zi?ci?.

2. Je?eli strona, ktrej zale?y na ziszczeniu si? warunku, doprowadzi w sposb sprzeczny z zasadami wsp??ycia spo?ecznego do ziszczenia si? warunku, nast?puj? skutki takie, jak by warunek si? nie zi?ci?.

Art. 94. [Warunek bezprawny] Warunek niemo?liwy, jak rwnie? warunek przeciwny ustawie lub zasadom wsp??ycia spo?ecznego poci?ga za sob? niewa?no?? czynno?ci prawnej, gdy jest zawieszaj?cy; uwa?a si? za nie zastrze?ony, gdy jest rozwi?zuj?cy.Dzia? VI. PRZEDSTAWICIELSTWO

Rozdzia? I. Przepisy oglneArt. 95. [Zast?pstwo prawne] 1. Z zastrze?eniem wyj?tkw w ustawie przewidzianych albo wynikaj?cych z w?a?ciwo?ci czynno?ci prawnej, mo?na dokona? czynno?ci prawnej przez przedstawiciela.

2. Czynno?? prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania poci?ga za sob? skutki bezpo?rednio dla reprezentowanego.

Art. 96. [Tytu? prawny umocowania] Umocowanie do dzia?ania w cudzym imieniu mo?e opiera? si? na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na o?wiadczeniu reprezentowanego (pe?nomocnictwo).

Art. 97 . [Domniemanie umocowania osoby znajduj?cej si? w lokalu przedsi?biorstwa] Osob? czynn? w lokalu przedsi?biorstwa przeznaczonym do obs?ugiwania publiczno?ci poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci za umocowan? do dokonywania czynno?ci prawnych, ktre zazwyczaj bywaj? dokonywane z osobami korzystaj?cymi z us?ug tego przedsi?biorstwa.

Rozdzia? II. Pe?nomocnictwoArt. 98. [Rodzaje pe?nomocnictwa] Pe?nomocnictwo oglne obejmuje umocowanie do czynno?ci zwyk?ego zarz?du. Do czynno?ci przekraczaj?cych zakres zwyk?ego zarz?du potrzebne jest pe?nomocnictwo okre?laj?ce ich rodzaj, chyba ?e ustawa wymaga pe?nomocnictwa do poszczeglnej czynno?ci.

Art. 99. [Forma pe?nomocnictwa] 1. Je?eli do wa?no?ci czynno?ci prawnej potrzebna jest szczeglna forma, pe?nomocnictwo do dokonania tej czynno?ci powinno by? udzielone w tej samej formie.

2. Pe?nomocnictwo oglne powinno by? pod rygorem niewa?no?ci udzielone na pi?mie.

Art. 100. [Zdolno?? do czynno?ci prawnych pe?nomocnika] Okoliczno??, ?e pe?nomocnik jest ograniczony w zdolno?ci do czynno?ci prawnych, nie ma wp?ywu na wa?no?? czynno?ci dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy.

Art. 101. [Odwo?anie i wyga?ni?cie pe?nomocnictwa] 1. Pe?nomocnictwo mo?e by? w ka?dym czasie odwo?ane, chyba ?e mocodawca zrzek? si? odwo?ania pe?nomocnictwa z przyczyn uzasadnionych tre?ci? stosunku prawnego b?d?cego podstaw? pe?nomocnictwa.

2. Umocowanie wygasa ze ?mierci? mocodawcy lub pe?nomocnika, chyba ?e w pe?nomocnictwie inaczej zastrze?ono z przyczyn uzasadnionych tre?ci? stosunku prawnego b?d?cego podstaw? pe?nomocnictwa.

Art. 102. [Zwrot dokumentu pe?nomocnictwa] Po wyga?ni?ciu umocowania pe?nomocnik obowi?zany jest zwrci? mocodawcy dokument pe?nomocnictwa. Mo?e ??da? po?wiadczonego odpisu tego dokumentu; wyga?ni?cie umocowania powinno by? na odpisie zaznaczone.

Art. 103. [Umowa zawarta bez umocowania] 1. Je?eli zawieraj?cy umow? jako pe?nomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, wa?no?? umowy zale?y od jej potwierdzenia przez osob?, w ktrej imieniu umowa zosta?a zawarta.

2. Druga strona mo?e wyznaczy? osobie, w ktrej imieniu umowa zosta?a zawarta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje si? wolna po bezskutecznym up?ywie wyznaczonego terminu.

3. W braku potwierdzenia ten, kto zawar? umow? w cudzym imieniu, obowi?zany jest do zwrotu tego, co otrzyma? od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, ktr? druga strona ponios?a przez to, ?e zawar?a umow? nie wiedz?c o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.

Art. 104. [Jednostronna czynno?? dokonana bez umocowania] Jednostronna czynno?? prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest niewa?na. Jednak?e gdy ten, komu zosta?o z?o?one o?wiadczenie woli w cudzym imieniu, zgodzi? si? na dzia?anie bez umocowania, stosuje si? odpowiednio przepis o zawarciu umowy bez umocowania.

Art. 105. [Czynno?? dokonana po wyga?ni?ciu umocowania] Je?eli pe?nomocnik po wyga?ni?ciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy czynno?ci prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynno?? prawna jest wa?na, chyba ?e druga strona o wyga?ni?ciu umocowania wiedzia?a lub z ?atwo?ci? mog?a si? dowiedzie?.

Art. 106. [Dalsi pe?nomocnicy] Pe?nomocnik mo?e ustanowi? dla mocodawcy innych pe?nomocnikw tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z tre?ci pe?nomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku prawnego b?d?cego podstaw? pe?nomocnictwa.

Art. 107. [Pe?nomocnictwo ??czne] Je?eli mocodawca ustanowi? kilku pe?nomocnikw z takim samym zakresem umocowania, ka?dy z nich mo?e dzia?a? samodzielnie, chyba ?e co innego wynika z tre?ci pe?nomocnictwa. Przepis ten stosuje si? odpowiednio do pe?nomocnikw, ktrych pe?nomocnik sam dla mocodawcy ustanowi?.

Art. 108. [Czynno?? prawna z pe?nomocnikiem] Pe?nomocnik nie mo?e by? drug? stron? czynno?ci prawnej, ktrej dokonywa w imieniu mocodawcy, chyba ?e co innego wynika z tre?ci pe?nomocnictwa albo ?e ze wzgl?du na tre?? czynno?ci prawnej wy??czona jest mo?liwo?? naruszenia interesw mocodawcy. Przepis ten stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy pe?nomocnik reprezentuje obie strony.

Art. 109. [Przedstawiciel ustawowy] Przepisy dzia?u niniejszego stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy o?wiadczenie woli ma by? z?o?one przedstawicielowi.Rozdzia? III. ProkuraArt. 1091. [Prokura] 1. Prokura jest pe?nomocnictwem udzielonym przez przedsi?biorc? podlegaj?cego obowi?zkowi wpisu do rejestru przedsi?biorcw, ktre obejmuje umocowanie do czynno?ci s?dowych i pozas?dowych, jakie s? zwi?zane z prowadzeniem przedsi?biorstwa.

2. Nie mo?na ograniczy? prokury ze skutkiem wobec osb trzecich, chyba ?e przepis szczeglny stanowi inaczej.

Art. 1092. [Forma prokury] 1. Prokura powinna by? pod rygorem niewa?no?ci udzielona na pi?mie. Przepisu art. 99 1 nie stosuje si?.

2. Prokurentem mo?e by? osoba fizyczna maj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych.

Art. 1093. [Zbycie przedsi?biorstwa] Do zbycia przedsi?biorstwa, do dokonania czynno?ci prawnej, na podstawie ktrej nast?puje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obci??ania nieruchomo?ci jest wymagane pe?nomocnictwo do poszczeglnej czynno?ci.

Art. 1094. [Prokura ??czna] 1. Prokura mo?e by? udzielona kilku osobom ??cznie (prokura ??czna) lub oddzielnie.

2. Kierowane do przedsi?biorcy o?wiadczenia lub dor?czenia pism mog? by? dokonywane wobec jednej z osb, ktrym udzielono prokury ??cznie.

Art. 1095. [Prokura oddzia?owa] Prokur? mo?na ograniczy? do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddzia?u przedsi?biorstwa (prokura oddzia?owa).

Art. 1096. [Przeniesienie prokury] Prokura nie mo?e by? przeniesiona. Prokurent mo?e ustanowi? pe?nomocnika do poszczeglnej czynno?ci lub pewnego rodzaju czynno?ci.

Art. 1097. [Odwo?anie prokury] 1. Prokura mo?e by? w ka?dym czasie odwo?ana.

2. Prokura wygasa wskutek wykre?lenia przedsi?biorcy z rejestru, a tak?e og?oszenia upad?o?ci, otwarcia likwidacji oraz przekszta?cenia przedsi?biorcy.

3. Prokura wygasa ze ?mierci? prokurenta.

4. ?mier? przedsi?biorcy ani utrata przez niego zdolno?ci do czynno?ci prawnych nie powoduje wyga?ni?cia prokury.

Art. 1098. [Zg?oszenie o udzieleniu prokury] 1. Udzielenie i wyga?ni?cie prokury przedsi?biorca powinien zg?osi? do rejestru przedsi?biorcw.

2. Zg?oszenie o udzieleniu prokury powinno okre?la? jej rodzaj, a w przypadku prokury ??cznej tak?e sposb jej wykonywania.

Art. 1099. [Podpis prokurenta] Prokurent sk?ada w?asnor?czny podpis zgodnie ze znajduj?cym si? w aktach rejestrowych wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazuj?cym na prokur?, chyba ?e z tre?ci dokumentu wynika, ?e dzia?a jako prokurent.

Tytu? V. TERMINArt. 110. [Obliczanie terminu] Je?eli ustawa, orzeczenie s?du lub decyzja innego organu pa?stwowego albo czynno?? prawna oznacza termin nie okre?laj?c sposobu jego obliczania, stosuje si? przepisy poni?sze.

Art. 111. [Termin oznaczony w dniach] 1. Termin oznaczony w dniach ko?czy si? z up?ywem ostatniego dnia.

2. Je?eli pocz?tkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzgl?dnia si? przy obliczaniu terminu dnia, w ktrym to zdarzenie nast?pi?o.

Art. 112. [Termin oznaczony w tygodniach, miesi?cach, latach] Termin oznaczony w tygodniach, miesi?cach lub latach ko?czy si? z up?ywem dnia, ktry nazw? lub dat? odpowiada pocz?tkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi?cu nie by?o - w ostatnim dniu tego miesi?ca. Jednak?e przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin up?ywa z pocz?tkiem ostatniego dnia.

Art. 113. [Pocz?tek, ?rodek, koniec miesi?ca] 1. Je?eli termin jest oznaczony na pocz?tek, ?rodek lub koniec miesi?ca, rozumie si? przez to pierwszy, pi?tnasty lub ostatni dzie? miesi?ca.

2. Termin p?miesi?czny jest rwny pi?tnastu dniom.

Art. 114. [Termin miesi?czny i roczny] Je?eli termin jest oznaczony w miesi?cach lub latach, a ci?g?o?? terminu nie jest wymagana, miesi?c liczy si? za dni trzydzie?ci, a rok za dni trzysta sze??dziesi?t pi??.

Art. 115. [Dni wolne od pracy] Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na dzie? uznany ustawowo za wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego.

Art. 116 . [Odpowiednie stosowanie przepisw] 1. Je?eli skutki czynno?ci prawnej maj? powsta? w oznaczonym terminie, stosuje si? odpowiednio przepisy o warunku zawieszaj?cym.

2. Je?eli skutki czynno?ci prawnej maj? usta? w oznaczonym terminie, stosuje si? odpowiednio przepisy o warunku rozwi?zuj?cym.Tytu? VI. PRZEDAWNIENIE ROSZCZE?Art. 117. [Zarzut przedawnienia] 1. Z zastrze?eniem wyj?tkw w ustawie przewidzianych, roszczenia maj?tkowe ulegaj? przedawnieniu.

2. Po up?ywie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przys?uguje roszczenie, mo?e uchyli? si? od jego zaspokojenia, chyba ?e zrzeka si? korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednak?e zrzeczenie si? zarzutu przedawnienia przed up?ywem terminu jest niewa?ne.

3. (skre?lony).

Art. 118. [D?ugo?? terminw przedawnienia] Je?eli przepis szczeglny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesi??, a dla roszcze? o ?wiadczenia okresowe oraz roszcze? zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej - trzy lata.

Art. 119. [Skracanie i przed?u?anie terminw przedawnienia] Terminy przedawnienia nie mog? by? skracane ani przed?u?ane przez czynno?? prawn?.

Art. 120. [Rozpocz?cie biegu przedawnienia] 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna si? od dnia, w ktrym roszczenie sta?o si? wymagalne. Je?eli wymagalno?? roszczenia zale?y od podj?cia okre?lonej czynno?ci przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna si? od dnia, w ktrym roszczenie sta?oby si? wymagalne, gdyby uprawniony podj?? czynno?? w najwcze?niej mo?liwym terminie.

2. Bieg przedawnienia roszcze? o zaniechanie rozpoczyna si? od dnia, w ktrym ten, przeciwko komu roszczenie przys?uguje, nie zastosowa? si? do tre?ci roszczenia.

Art. 121. [Zawieszenie biegu przedawnienia] Bieg przedawnienia nie rozpoczyna si?, a rozpocz?ty ulega zawieszeniu:

1) co do roszcze?, ktre przys?uguj? dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas trwania w?adzy rodzicielskiej;

2) co do roszcze?, ktre przys?uguj? osobom nie maj?cym pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych przeciwko osobom sprawuj?cym opiek? lub kuratel? - przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;

3) co do roszcze?, ktre przys?uguj? jednemu z ma??onkw przeciwko drugiemu - przez czas trwania ma??e?stwa;

4) co do wszelkich roszcze?, gdy z powodu si?y wy?szej uprawniony nie mo?e ich dochodzi? przed s?dem lub innym organem powo?anym do rozpoznawania spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody.

Art. 122. [Wstrzymanie zako?czenia przedawnienia] 1. Przedawnienie wzgl?dem osoby, ktra nie ma pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, nie mo?e sko?czy? si? wcze?niej ni? z up?ywem lat dwch od ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny jego ustanowienia.

2. Je?eli termin przedawnienia jest krtszy ni? dwa lata, jego bieg liczy si? od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w ktrym usta?a przyczyna jego ustanowienia.

3. Przepisy powy?sze stosuje si? odpowiednio do biegu przedawnienia przeciwko osobie, co do ktrej istnieje podstawa do jej ca?kowitego ubezw?asnowolnienia.

Art. 123.5 [Przerwanie biegu przedawnienia] 1. Bieg przedawnienia przerywa si?:

1) przez ka?d? czynno?? przed s?dem lub innym organem powo?anym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszcze? danego rodzaju albo przed s?dem polubownym, przedsi?wzi?t? bezpo?rednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osob?, przeciwko ktrej roszczenie przys?uguje.

3) przez wszcz?cie mediacji.

2. (skre?lony).

Art. 124.6 [Bieg przedawnienia po przerwie] 1. Po ka?dym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

2. W razie przerwania przedawnienia przez czynno?? w post?powaniu przed s?dem lub innym organem powo?anym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszcze? danego rodzaju albo przed s?dem polubownym albo przez wszcz?cie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopki post?powanie to nie zostanie zako?czone.

Art. 125.7 [Terminy przedawnienia po wydaniu orzeczenia] 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem s?du lub innego organu powo?anego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem s?du polubownego, jak rwnie? roszczenie stwierdzone ugod? zawart? przed s?dem albo przed s?dem polubownym albo ugod? zawart? przed mediatorem i zatwierdzon? przez s?d, przedawnia si? z up?ywem lat dziesi?ciu, chocia?by termin przedawnienia roszcze? tego rodzaju by? krtszy. Je?eli stwierdzone w ten sposb roszczenie obejmuje ?wiadczenia okresowe, roszczenie o ?wiadczenia okresowe nale?ne w przysz?o?ci ulega przedawnieniu trzyletniemu.

2. (skre?lony).

KSI?GA DRUGA

W?ASNO?? I INNE PRAWA RZECZOWETytu? I. W?ASNO??

Dzia? I. PRZEPISY OGLNEArt. 126. (skre?lony).

Art. 127. (skre?lony).

Art. 128. (skre?lony).

Art. 129. (skre?lony).

Art. 130. (skre?lony).

Art. 131. (skre?lony).

Art. 132. (skre?lony).

Art. 133. (skre?lony).

Art. 134. (skre?lony).

Art. 135. (skre?lony).

Art. 136. (skre?lony).

Art. 137. (skre?lony).

Art. 138. (skre?lony).

Art. 139. (skre?lony).Dzia? II. TRE?? I WYKONYWANIE W?ASNO?CIArt. 140. [W?asno??] W granicach okre?lonych przez ustawy i zasady wsp??ycia spo?ecznego w?a?ciciel mo?e, z wy??czeniem innych osb, korzysta? z rzeczy zgodnie ze spo?eczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczeglno?ci mo?e pobiera? po?ytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach mo?e rozporz?dza? rzecz?.

Art. 141. (skre?lony).

Art. 142. [Stan wy?szej konieczno?ci] 1. W?a?ciciel nie mo?e si? sprzeciwi? u?yciu a nawet uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy przez inn? osob?, je?eli to jest konieczne do odwrcenia niebezpiecze?stwa gro??cego bezpo?rednio dobrom osobistym tej osoby lub osoby trzeciej. Mo?e jednak ??da? naprawienia wynik?ej st?d szkody.

2. Przepis powy?szy stosuje si? tak?e w razie niebezpiecze?stwa gro??cego dobrom maj?tkowym, chyba ?e gro??ca szkoda jest oczywi?cie i niewsp?miernie mniejsza ani?eli uszczerbek, ktry mg?by ponie?? w?a?ciciel wskutek u?ycia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy.

Art. 143. [W?asno?? gruntu] W granicach okre?lonych przez spo?eczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu w?asno?? gruntu rozci?ga si? na przestrze? nad i pod jego powierzchni?. Przepis ten nie uchybia przepisom reguluj?cym prawa do wd.

Art. 144. [Immisje] W?a?ciciel nieruchomo?ci powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywa? si? od dzia?a?, ktre by zak?ca?y korzystanie z nieruchomo?ci s?siednich ponad przeci?tn? miar?, wynikaj?c? ze spo?eczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomo?ci i stosunkw miejscowych.

Art. 145. [Droga konieczna] 1. Je?eli nieruchomo?? nie ma odpowiedniego dost?pu do drogi publicznej lub do nale??cych do tej nieruchomo?ci budynkw gospodarskich, w?a?ciciel mo?e ??da? od w?a?cicieli gruntw s?siednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej s?u?ebno?ci drogowej (droga konieczna).

2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nast?pi z uwzgl?dnieniem potrzeb nieruchomo?ci nie maj?cej dost?pu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obci??eniem gruntw, przez ktre droga ma prowadzi?. Je?eli potrzeba ustanowienia drogi jest nast?pstwem sprzeda?y gruntu lub innej czynno?ci prawnej, a mi?dzy interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, s?d zarz?dzi, o ile to jest mo?liwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, ktre by?y przedmiotem tej czynno?ci prawnej.

3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzgl?dnia? interes spo?eczno-gospodarczy.

Art. 146. [Droga konieczna dla posiadacza] Przepisy artyku?u poprzedzaj?cego stosuje si? odpowiednio do samoistnego posiadacza nieruchomo?ci; jednak?e posiadacz mo?e ??da? tylko ustanowienia s?u?ebno?ci osobistej.

Art. 147. [Roboty ziemne] W?a?cicielowi nie wolno dokonywa? robt ziemnych w taki sposb, ?eby to grozi?o nieruchomo?ciom s?siednim utrat? oparcia.

Art. 148. [Owoce] Owoce opad?e z drzewa lub krzewu na grunt s?siedni stanowi? jego po?ytki. Przepisu tego nie stosuje si?, gdy grunt s?siedni jest przeznaczony na u?ytek publiczny.

Art. 149. [Usuni?cie ga??zi, owocw] W?a?ciciel gruntu mo?e wej?? na grunt s?siedni w celu usuni?cia zwieszaj?cych si? z jego drzew ga??zi lub owocw. W?a?ciciel s?siedniego gruntu mo?e jednak ??da? naprawienia wynik?ej st?d szkody.

Art. 150. [Usuni?cie korzeni] W?a?ciciel gruntu mo?e obci?? i zachowa? dla siebie korzenie przechodz?ce z s?siedniego gruntu. To samo dotyczy ga??zi i owocw zwieszaj?cych si? z s?siedniego gruntu; jednak?e w wypadku takim w?a?ciciel powinien uprzednio wyznaczy? s?siadowi odpowiedni termin do ich usuni?cia.

Art. 151. [Granice przy budowie] Je?eli przy wznoszeniu budynku lub innego urz?dzenia przekroczono bez winy umy?lnej granice s?siedniego gruntu, w?a?ciciel tego gruntu nie mo?e ??da? przywrcenia stanu poprzedniego, chyba ?e bez nie uzasadnionej zw?oki sprzeciwi? si? przekroczeniu granicy albo ?e grozi mu niewsp?miernie wielka szkoda. Mo?e on ??da? albo stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej s?u?ebno?ci gruntowej, albo wykupienia zaj?tej cz??ci gruntu, jak rwnie? tej cz??ci, ktra na skutek budowy straci?a dla niego znaczenie gospodarcze.

Art. 152. [Rozgraniczenie] W?a?ciciele gruntw s?siaduj?cych obowi?zani s? do wsp?dzia?ania przy rozgraniczeniu gruntw oraz przy utrzymywaniu sta?ych znakw granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urz?dzenia i utrzymywania sta?ych znakw granicznych ponosz? po po?owie.

Art. 153. [Ustalenie granic] Je?eli granice gruntw sta?y si? sporne, a stanu prawnego nie mo?na stwierdzi?, ustala si? granice wed?ug ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby rwnie? takiego stanu nie mo?na by?o stwierdzi?, a post?powanie rozgraniczeniowe nie doprowadzi?o do ugody mi?dzy interesowanymi, s?d ustali granice z uwzgl?dnieniem wszelkich okoliczno?ci; mo?e przy tym przyzna? jednemu z w?a?cicieli odpowiedni? dop?at? pieni??n?.

Art. 154. [Urz?dzenia na granicy] 1. Domniemywa si?, ?e mury, p?oty, miedze, rowy i inne urz?dzenia podobne, znajduj?ce si? na granicy gruntw s?siaduj?cych, s?u?? do wsplnego u?ytku s?siadw. To samo dotyczy drzew i krzeww na granicy.

2. Korzystaj?cy z wymienionych urz?dze? obowi?zani s? ponosi? wsplnie koszty ich utrzymania.Dzia? III. NABYCIE I UTRATA W?ASNO?CI

Rozdzia? I. Przeniesienie w?asno?ciArt. 155. 8 [Umowy zobowi?zuj?co - rozporz?dzaj?ce] 1. Umowa sprzeda?y, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomo?ci lub inna umowa zobowi?zuj?ca do przeniesienia w?asno?ci rzeczy co do to?samo?ci oznaczonej przenosi w?asno?? na nabywc?, chyba ?e przepis szczeglny stanowi inaczej albo ?e strony inaczej postanowi?y.

2. Je?eli przedmiotem umowy zobowi?zuj?cej do przeniesienia w?asno?ci s? rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia w?asno?ci potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowi?zuj?cej do przeniesienia w?asno?ci s? rzeczy przysz?e.

Art. 156. [Wa?no?? umowy ] Je?eli zawarcie umowy przenosz?cej w?asno?? nast?puje w wykonaniu zobowi?zania wynikaj?cego z uprzednio zawartej umowy zobowi?zuj?cej do przeniesienia w?asno?ci, z zapisu, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, wa?no?? umowy przenosz?cej w?asno?? zale?y od istnienia tego zobowi?zania.

Art. 157. [Warunek i termin] 1. W?asno?? nieruchomo?ci nie mo?e by? przeniesiona pod warunkiem ani z zastrze?eniem terminu.

2. Je?eli umowa zobowi?zuj?ca do przeniesienia w?asno?ci nieruchomo?ci zosta?a zawarta pod warunkiem lub z zastrze?eniem terminu, do przeniesienia w?asno?ci potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmuj?ce ich bezwarunkow? zgod? na niezw?oczne przej?cie w?asno?ci.

Art. 158. [Forma aktu notarialnego] Umowa zobowi?zuj?ca do przeniesienia w?asno?ci nieruchomo?ci powinna by? zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenosz?cej w?asno??, ktra zostaje zawarta w celu wykonania istniej?cego uprzednio zobowi?zania do przeniesienia w?asno?ci nieruchomo?ci; zobowi?zanie powinno by? w akcie wymienione.

Art. 159. [Wk?ad do rolniczej sp?dzielni produkcyjnej] Przepisw o obowi?zku zachowania formy aktu notarialnego nie stosuje si? w wypadku, gdy grunty wniesione jako wk?ad do rolniczej sp?dzielni produkcyjnej maj? sta? si? wsp?w?asno?ci? dotychczasowych w?a?cicieli.

Art. 160. (skre?lony).

Art. 161. (skre?lony).

Art. 162. (uchylony).

Art. 163. (skre?lony).

Art. 164. (skre?lony).

Art. 165. (skre?lony).

Art. 166. [Prawo pierwokupu wsp?w?a?cicieli] 1. W razie sprzeda?y przez wsp?w?a?ciciela nieruchomo?ci rolnej udzia?u we wsp?w?asno?ci lub cz??ci tego udzia?u pozosta?ym wsp?w?a?cicielom przys?uguje prawo pierwokupu, je?eli prowadz? gospodarstwo rolne na gruncie wsplnym. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy wsp?w?a?ciciel prowadz?cy jednocze?nie gospodarstwo rolne sprzedaje swj udzia? we wsp?w?asno?ci wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywc? jest inny wsp?w?a?ciciel lub osoba, ktra dziedziczy?aby gospodarstwo po sprzedawcy.

2. (skre?lony).

Art. 167. (skre?lony)

Art. 168. (skre?lony)

Art. 169 . [Nabycie od nieuprawnionego] 1. Je?eli osoba nie uprawniona do rozporz?dzania rzecz? ruchom? zbywa rzecz i wydaje j? nabywcy, nabywca uzyskuje w?asno?? z chwil? obj?cia rzeczy w posiadanie, chyba ?e dzia?a w z?ej wierze.

2. Jednak?e gdy rzecz zgubiona, skradziona lub w inny sposb utracona przez w?a?ciciela zostaje zbyta przed up?ywem lat trzech od chwili jej zgubienia, skradzenia lub utraty, nabywca mo?e uzyska? w?asno?? dopiero z up?ywem powy?szego trzyletniego terminu. Ograniczenie to nie dotyczy pieni?dzy i dokumentw na okaziciela ani rzeczy nabytych na urz?dowej licytacji publicznej lub w toku post?powania egzekucyjnego.

Art. 170. [Nabycie rzeczy obci??onej] W razie przeniesienia w?asno?ci rzeczy ruchomej, ktra jest obci??ona prawem osoby trzeciej, prawo to wygasa z chwil? wydania rzeczy nabywcy, chyba ?e ten dzia?a w z?ej wierze. Przepis paragrafu drugiego artyku?u poprzedzaj?cego stosuje si? odpowiednio.

Art. 171. (skre?lony).Rozdzia? II. ZasiedzenieArt. 172. [Terminy zasiedzenia nieruchomo?ci] 1. Posiadacz nieruchomo?ci nie b?d?cy jej w?a?cicielem nabywa w?asno??, je?eli posiada nieruchomo?? nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba ?e uzyska? posiadanie w z?ej wierze (zasiedzenie).

2. Po up?ywie lat trzydziestu posiadacz nieruchomo?ci nabywa jej w?asno??, cho?by uzyska? posiadanie w z?ej wierze.

Art. 173. [Ochrona ma?oletniego] Je?eli w?a?ciciel nieruchomo?ci, przeciwko ktremu biegnie zasiedzenie, jest ma?oletni, zasiedzenie nie mo?e sko?czy? si? wcze?niej ni? z up?ywem dwch lat od uzyskania pe?noletno?ci przez w?a?ciciela.

Art. 174. [Termin zasiedzenia rzeczy ruchomej] Posiadacz rzeczy ruchomej nie b?d?cy jej w?a?cicielem nabywa w?asno??, je?eli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba ?e posiada w z?ej wierze.

Art. 175. [Bieg terminw zasiedzenia] Do biegu zasiedzenia stosuje si? odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszcze?.

Art. 176. [Doliczanie czasu posiadania poprzednika] 1. Je?eli podczas biegu zasiedzenia nast?pi?o przeniesienie posiadania, obecny posiadacz mo?e doliczy? do czasu, przez ktry sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Je?eli jednak poprzedni posiadacz uzyska? posiadanie nieruchomo?ci w z?ej wierze, czas jego posiadania mo?e by? doliczony tylko wtedy, gdy ??cznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzie?ci.

2. Przepisy powy?sze stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobierc? poprzedniego posiadacza.

Art. 177. (skre?lony).

Art. 178. (uchylony).Rozdzia? III. Inne wypadki nabycia i utraty w?asno?ciArt. 179. 9[Zrzeczenie si? w?asno?ci nieruchomo?ci] 1. W?a?ciciel mo?e wyzby? si? w?asno?ci nieruchomo?ci przez to, ?e jej si? zrzeknie. Zrzeczenie si? wymaga formy aktu notarialnego.

2. Nieruchomo??, ktrej w?a?ciciel si? zrzek?, staje si? w?asno?ci? gminy, na obszarze ktrej nieruchomo?? jest po?o?ona, chyba ?e odr?bne przepisy stanowi? inaczej. Je?eli nieruchomo?? jest po?o?ona na obszarze kilku gmin, nieruchomo?? staje si? w?asno?ci? gminy, na obszarze ktrej znajduje si? jej wi?ksza cz???. Gmina ponosi odpowiedzialno?? z nieruchomo?ci za jej obci??enia, ograniczon? do warto?ci nabytej nieruchomo?ci wed?ug stanu w chwili nabycia, a wed?ug cen rynkowych w chwili zaspokojenia wierzyciela.

Art. 180. [Porzucenie rzeczy ruchomej] W?a?ciciel mo?e wyzby? si? w?asno?ci rzeczy ruchomej przez to, ?e w tym zamiarze rzecz porzuci.

Art. 181. [Zaw?aszczenie rzeczy ruchomej] W?asno?? ruchomej rzeczy niczyjej nabywa si? przez jej obj?cie w posiadanie samoistne.

Art. 182. [Rj pszcz?] 1. Rj pszcz? staje si? niczyim, je?eli w?a?ciciel nie odszuka? go przed up?ywem trzech dni od dnia wyrojenia. W?a?cicielowi wolno w po?cigu za rojem wej?? na cudzy grunt, powinien jednak naprawi? wynik?? st?d szkod?.

2. Je?eli rj osiad? w cudzym ulu nie zaj?tym, w?a?ciciel mo?e domaga? si? wydania roju za zwrotem kosztw.

3. Je?eli rj osiad? w cudzym ulu zaj?tym, staje si? on w?asno?ci? tego, czyj? w?asno?ci? by? rj, ktry si? w ulu znajdowa?. Dotychczasowemu w?a?cicielowi nie przys?uguje w tym wypadku roszczenie z tytu?u bezpodstawnego wzbogacenia.

Art. 183. [Znalezienie rzeczy] 1. Kto znalaz? rzecz zgubion?, powinien niezw?ocznie zawiadomi? o tym osob? uprawnion? do odbioru rzeczy. Je?eli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo je?eli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezw?ocznie zawiadomi? o znalezieniu w?a?ciwy organ pa?stwowy.

2. Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje si? odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia si? w?asno?ci, jak rwnie? do zwierz?t, ktre zab??ka?y si? lub uciek?y.

Art. 184. [Znalezienie pieni?dzy, papierw warto?ciowych, kosztowno?ci] 1. Pieni?dze, papiery warto?ciowe, kosztowno?ci oraz rzeczy maj?ce warto?? naukow? lub artystyczn? znalazca powinien odda? niezw?ocznie na przechowanie w?a?ciwemu organowi pa?stwowemu, inne za? rzeczy znalezione - tylko na ??danie tego organu.

2. Je?eli znalazca przechowuje rzecz u siebie, stosuje si? odpowiednio przepisy o nieodp?atnym przechowaniu.

Art. 185. [Delegacja] Rozporz?dzenie Rady Ministrw okre?li organy w?a?ciwe do przechowywania rzeczy znalezionych i do poszukiwania osb uprawnionych do ich odbioru, zasady przechowywania tych rzeczy oraz sposb poszukiwania osb uprawnionych do odbioru.

Art. 186. [10% znale?ne] Znalazca, ktry uczyni? zado?? swoim obowi?zkom, mo?e ??da? znale?nego w wysoko?ci jednej dziesi?tej warto?ci rzeczy, je?eli zg?osi? swe roszczenie najp?niej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru.

Art. 187. [Nabycie w?asno?ci rzeczy znalezionych przez Skarb Pa?stwa lub znalazc?] Pieni?dze, papiery warto?ciowe, kosztowno?ci oraz rzeczy maj?ce warto?? naukow? lub artystyczn?, ktre nie zostan? przez uprawnionego odebrane w ci?gu roku od dnia wezwania go przez w?a?ciwy organ, a w razie niemo?no?ci wezwania - w ci?gu dwch lat od ich znalezienia, staj? si? w?asno?ci? Skarbu Pa?stwa. Inne rzeczy staj? si? po up?ywie tych samych terminw w?asno?ci? znalazcy, je?eli uczyni? on zado?? swoim obowi?zkom; je?eli rzeczy s? przechowywane przez organ pa?stwowy, znalazca mo?e je odebra? za zwrotem kosztw.

Art. 188. [Znalezienie rzeczy w miejscach publicznych] Przepisw artyku?w poprzedzaj?cych nie stosuje si? w razie znalezienia rzeczy w budynku publicznym albo w innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczno?ci ani w razie znalezienia rzeczy w wagonie kolejowym, na statku lub innym ?rodku transportu publicznego. Znalazca obowi?zany jest w tych wypadkach odda? rzecz zarz?dcy budynku lub pomieszczenia albo w?a?ciwemu zarz?dcy ?rodkw transportu publicznego, a ten post?pi z rzecz? zgodnie z w?a?ciwymi przepisami.

Art. 189. [Skarb] Je?eli rzecz maj?ca znaczniejsz? warto?? materialn? albo warto?? naukow? lub artystyczn? zosta?a znaleziona w takich okoliczno?ciach, ?e poszukiwanie w?a?ciciela by?oby oczywi?cie bezcelowe, znalazca obowi?zany jest odda? rzecz w?a?ciwemu organowi pa?stwowemu. Rzecz znaleziona staje si? w?asno?ci? Skarbu Pa?stwa, a znalazcy nale?y si? odpowiednie wynagrodzenie.

Art. 190. [Nabycie po?ytkw naturalnych] Uprawniony do pobierania po?ytkw naturalnych rzeczy nabywa ich w?asno?? przez od??czenie ich od rzeczy.

Art. 191. [Po??czenie rzeczy ruchomej z nieruchomo?ci?] W?asno?? nieruchomo?ci rozci?ga si? na rzecz ruchom?, ktra zosta?a po??czona z nieruchomo?ci? w taki sposb, ?e sta?a si? jej cz??ci? sk?adow?.

Art. 192. [Przetworzenie rzeczy] 1. Ten, kto wytworzy? now? rzecz ruchom? z cudzych materia?w, staje si? jej w?a?cicielem, je?eli warto?? nak?adu pracy jest wi?ksza od warto?ci materia?w.

2. Je?eli przetworzenie rzeczy by?o dokonane w z?ej wierze albo je?eli warto?? materia?w jest wi?ksza od warto?ci nak?adu pracy, rzecz wytworzona staje si? w?asno?ci? w?a?ciciela materia?w.

Art. 193. [Po??czenie, pomieszanie] 1. Je?eli rzeczy ruchome zosta?y po??czone lub pomieszane w taki sposb, ?e przywrcenie stanu poprzedniego by?oby zwi?zane z nadmiernymi trudno?ciami lub kosztami, dotychczasowi w?a?ciciele staj? si? wsp?w?a?cicielami ca?o?ci. Udzia?y we wsp?w?asno?ci oznacza si? wed?ug stosunku warto?ci rzeczy po??czonych lub pomieszanych.

2. Jednak?e gdy jedna z rzeczy po??czonych ma warto?? znacznie wi?ksz? ani?eli pozosta?e, rzeczy mniejszej warto?ci staj? si? jej cz??ciami sk?adowymi.

Art. 194. [Stosunek do innych przepisw] Przepisy o przetworzeniu, po??czeniu i pomieszaniu nie uchybiaj? przepisom o obowi?zku naprawienia szkody ani przepisom o bezpodstawnym wzbogaceniu.Dzia? IV. WSP?W?ASNO??Art. 195. [Wsp?w?asno??] W?asno?? tej samej rzeczy mo?e przys?ugiwa? niepodzielnie kilku osobom (wsp?w?asno??).

Art. 196. [Rodzaje wsp?w?asno?ci] 1. Wsp?w?asno?? jest albo wsp?w?asno?ci? w cz??ciach u?amkowych, albo wsp?w?asno?ci? ??czn?.

2. Wsp?w?asno?? ??czn? reguluj? przepisy dotycz?ce stosunkw, z ktrych ona wynika. Do wsp?w?asno?ci w cz??ciach u?amkowych stosuje si? przepisy niniejszego dzia?u.

Art. 197. [Udzia?y wsp?w?a?cicieli] Domniemywa si?, ?e udzia?y wsp?w?a?cicieli s? rwne.

Art. 198 . [Rozporz?dzanie udzia?em] Ka?dy ze wsp?w?a?cicieli mo?e rozporz?dza? swoim udzia?em bez zgody pozosta?ych wsp?w?a?cicieli.

Art. 199. [Przekroczenie zakresu zwyk?ego zarz?du] Do rozporz?dzania rzecz? wspln? oraz do innych czynno?ci, ktre przekraczaj? zakres zwyk?ego zarz?du, potrzebna jest zgoda wszystkich wsp?w?a?cicieli. W braku takiej zgody wsp?w?a?ciciele, ktrych udzia?y wynosz? co najmniej po?ow?, mog? ??da? rozstrzygni?cia przez s?d, ktry orzeknie maj?c na wzgl?dzie cel zamierzonej czynno?ci oraz interesy wszystkich wsp?w?a?cicieli.

Art. 200. [Obowi?zek wsp?dzia?ania w zarz?dzie] Ka?dy ze wsp?w?a?cicieli jest obowi?zany do wsp?dzia?ania w zarz?dzie rzecz? wspln?.

Art. 201. [Zwyk?y zarz?d] Do czynno?ci zwyk?ego zarz?du rzecz? wspln? potrzebna jest zgoda wi?kszo?ci wsp?w?a?cicieli. W braku takiej zgody ka?dy ze wsp?w?a?cicieli mo?e ??da? upowa?nienia s?dowego do dokonania czynno?ci.

Art. 202. [S?dowe rozstrzygni?cie sporu] Je?eli wi?kszo?? wsp?w?a?cicieli postanawia dokona? czynno?ci ra??co sprzecznej z zasadami prawid?owego zarz?du rzecz? wspln?, ka?dy z pozosta?ych wsp?w?a?cicieli mo?e ??da? rozstrzygni?cia przez s?d.

Art. 203. [Wyznaczenie zarz?dcy] Ka?dy ze wsp?w?a?cicieli mo?e wyst?pi? do s?du o wyznaczenie zarz?dcy, je?eli nie mo?na uzyska? zgody wi?kszo?ci wsp?w?a?cicieli w istotnych sprawach dotycz?cych zwyk?ego zarz?du albo je?eli wi?kszo?? wsp?w?a?cicieli narusza zasady prawid?owego zarz?du lub krzywdzi mniejszo??.

Art. 204. [Obliczanie wi?kszo?ci] Wi?kszo?? wsp?w?a?cicieli oblicza si? wed?ug wielko?ci udzia?w.

Art. 205. [Wynagrodzenie zarz?dcy] Wsp?w?a?ciciel sprawuj?cy zarz?d rzecz? wspln? mo?e ??da? od pozosta?ych wsp?w?a?cicieli wynagrodzenia odpowiadaj?cego uzasadnionemu nak?adowi jego pracy.

Art. 206. [Uprawnienia wsp?w?a?ciciela] Ka?dy ze wsp?w?a?cicieli jest uprawniony do wsp?posiadania rzeczy wsplnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje si? pogodzi? ze wsp?posiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozosta?ych wsp?w?a?cicieli.

Art. 207. [Przychody i wydatki] Po?ytki i inne przychody z rzeczy wsplnej przypadaj? wsp?w?a?cicielom w stosunku do wielko?ci udzia?w; w takim samym stosunku wsp?w?a?ciciele ponosz? wydatki i ci??ary zwi?zane z rzecz? wspln?.

Art. 208. [Rachunek z zarz?du] Ka?dy ze wsp?w?a?cicieli nie sprawuj?cych zarz?du rzecz? wspln? mo?e ??da? w odpowiednich terminach rachunku z zarz?du.

Art. 209. [Czynno?ci zachowawcze] Ka?dy ze wsp?w?a?cicieli mo?e wykonywa? wszelkie czynno?ci i dochodzi? wszelkich roszcze?, ktre zmierzaj? do zachowania wsplnego prawa.

Art. 210. [Zniesienie wsp?w?asno?ci] Ka?dy ze wsp?w?a?cicieli mo?e ??da? zniesienia wsp?w?asno?ci. Uprawnienie to mo?e by? wy??czone przez czynno?? prawn? na czas nie d?u?szy ni? lat pi??. Jednak?e w ostatnim roku przed up?ywem zastrze?onego terminu dopuszczalne jest jego przed?u?enie na dalsze lat pi??; przed?u?enie mo?na ponowi?.

Art. 211. [Podzia? rzeczy wsplnej] Ka?dy ze wsp?w?a?cicieli mo?e ??da?, a?eby zniesienie wsp?w?asno?ci nast?pi?o przez podzia? rzeczy wsplnej, chyba ?e podzia? by?by sprzeczny z przepisami ustawy lub ze spo?eczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo ?e poci?ga?by za sob? istotn? zmian? rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej warto?ci.

Art. 212. [S?dowe zniesienie wsp?w?asno?ci] 1. Je?eli zniesienie wsp?w?asno?ci nast?puje na mocy orzeczenia s?du, warto?? poszczeglnych udzia?w mo?e by? wyrwnana przez dop?aty pieni??ne. Przy podziale gruntu s?d mo?e obci??y? poszczeglne cz??ci potrzebnymi s?u?ebno?ciami gruntowymi.

2. Rzecz, ktra nie daje si? podzieli?, mo?e by? przyznana stosownie do okoliczno?ci jednemu ze wsp?w?a?cicieli z obowi?zkiem sp?aty pozosta?ych albo sprzedana stosownie do przepisw kodeksu post?powania cywilnego

3. Je?eli ustalone zosta?y dop?aty lub sp?aty, s?d oznaczy termin i sposb ich uiszczenia, wysoko?? i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby tak?e sposb ich zabezpieczenia. W razie roz?o?enia dop?at i sp?at na raty terminy ich uiszczenia nie mog? ??cznie przekracza? lat dziesi?ciu. W wypadkach zas?uguj?cych na szczeglne uwzgl?dnienie s?d na wniosek d?u?nika mo?e odroczy? termin zap?aty rat ju? wymagalnych.

Art. 213. [Podzia? gospodarstwa rolnego] Je?eli zniesienie wsp?w?asno?ci gospodarstwa rolnego przez podzia? mi?dzy wsp?w?a?cicieli by?oby sprzeczne z zasadami prawid?owej gospodarki rolnej, s?d przyzna to gospodarstwo temu wsp?w?a?cicielowi, na ktrego wyra?? zgod? wszyscy wsp?w?a?ciciele.

Art. 214. [S?dowe zniesienie wsp?w?asno?ci gospodarstwa rolnego] 1. W razie braku zgody wszystkich wsp?w?a?cicieli, s?d przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, ktry je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba ?e interes spo?eczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego wsp?w?a?ciciela.

2. Je?eli warunki przewidziane w paragrafie poprzedzaj?cym spe?nia kilku wsp?w?a?cicieli albo je?eli nie spe?nia ich ?aden ze wsp?w?a?cicieli, s?d przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, ktry daje najlepsz? gwarancj? jego nale?ytego prowadzenia.

3. Na wniosek wszystkich wsp?w?a?cicieli s?d zarz?dzi sprzeda? gospodarstwa rolnego stosownie do przepisw Kodeksu post?powania cywilnego

4. Sprzeda? gospodarstwa rolnego s?d zarz?dzi rwnie? w wypadku niewyra?enia zgody przez ?adnego ze wsp?w?a?cicieli na przyznanie mu gospodarstwa.

Art. 215. [Stosowanie przepisw ustawy] Przepisy dwch artyku?w poprzedzaj?cych stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy gospodarstwo rolne mo?e by? podzielone, lecz liczba wydzielonych cz??ci jest mniejsza od liczby wsp?w?a?cicieli.

Art. 216. [Sp?aty] 1. Wysoko?? przys?uguj?cych wsp?w?a?cicielom sp?at z gospodarstwa rolnego ustala si? stosownie do ich zgodnego porozumienia.

2. W razie braku takiego porozumienia sp?aty przys?uguj?ce wsp?w?a?cicielom mog? by? obni?one. Przy okre?laniu stopnia ich obni?enia bierze si? pod uwag?:

1) typ, wielko?? i stan gospodarstwa rolnego b?d?cego przedmiotem zniesienia wsp?w?asno?ci,

2) sytuacj? osobist? i maj?tkow? wsp?w?a?ciciela zobowi?zanego do sp?at i wsp?w?a?ciciela uprawnionego do ich otrzymania.

3. Obni?enie sp?at, stosownie do przepisu paragrafu poprzedzaj?cego, nie wyklucza mo?liwo?ci roz?o?enia ich na raty lub odroczenia terminu ich zap?aty, stosownie do przepisu art. 212 3.

4. Przepisw 2 i 3 nie stosuje si? do sp?at na rzecz ma??onka w razie zniesienia wsp?w?asno?ci gospodarstwa rolnego, ktre stosownie do przepisw Kodeksu rodzinnego i opieku?czego nale?y do wsplnego maj?tku ma??onkw.

Art. 217. [Wyrwnywanie sp?at] Wsp?w?a?ciciel, ktry w wyniku zniesienia wsp?w?asno?ci otrzyma? gospodarstwo rolne, wchodz?ce za? w sk?ad tego gospodarstwa nieruchomo?ci rolne zby? odp?atnie przed up?ywem pi?ciu lat od chwili zniesienia wsp?w?asno?ci, jest obowi?zany pozosta?ym wsp?w?a?cicielom, ktrym przypad?y sp?aty ni?sze od nale?nych, wyda? - proporcjonalnie do wielko?ci ich udzia?w - korzy?ci uzyskane z obni?enia sp?at, chyba ?e celem zbycia jest zapewnienie racjonalnego prowadzenia tego gospodarstwa.

Art. 218. [Uprawnienie do dalszego zamieszkiwania] 1. Wsp?w?a?ciciele, ktrzy nie otrzymali gospodarstwa rolnego lub jego cz??ci, lecz do chwili zniesienia wsp?w?asno?ci w tym gospodarstwie mieszkali, zachowuj? uprawnienia do dalszego zamieszkania, jednak?e nie d?u?ej ni? przez pi?? lat, a gdy w chwili znoszenia wsp?w?asno?ci s? ma?oletni - nie d?u?ej ni? pi?? lat od osi?gni?cia pe?noletno?ci. Ograniczenie terminem powy?szym nie dotyczy wsp?w?a?cicieli trwale niezdolnych do pracy.

2. Do uprawnie? wynikaj?cych z przepisw paragrafu poprzedzaj?cego stosuje si? odpowiednio przepisy o s?u?ebno?ci mieszkania.

Art. 219. (skre?lony).

Art. 220. [Wy??czenie przedawnienia] Roszczenie o zniesienie wsp?w?asno?ci nie ulega przedawnieniu.

Art. 221 . [Nabywca udzia?u] Czynno?ci prawne okre?laj?ce zarz?d i sposb korzystania z rzeczy wsplnej albo wy??czaj?ce uprawnienie do zniesienia wsp?w?asno?ci odnosz? skutek tak?e wzgl?dem nabywcy udzia?u, je?eli nabywca o nich wiedzia? lub z ?atwo?ci? mg? si? dowiedzie?. To samo dotyczy wypadku, gdy sposb korzystania z rzeczy zosta? ustalony w orzeczeniu s?dowym.Dzia? V. OCHRONA W?ASNO?CIArt. 222. [Roszczenie windykacyjne i negatoryjne] 1. W?a?ciciel mo?e ??da? od osoby, ktra w?ada faktycznie jego rzecz?, a?eby rzecz zosta?a mu wydana, chyba ?e osobie tej przys?uguje skuteczne wzgl?dem w?a?ciciela uprawnienie do w?adania rzecz?.

2. Przeciwko osobie, ktra narusza w?asno?? w inny sposb ani?eli przez pozbawienie w?a?ciciela faktycznego w?adztwa nad rzecz?, przys?uguje w?a?cicielowi roszczenie o przywrcenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie narusze?.

Art. 223. [Wy??czenie przedawnienia] 1. Roszczenia w?a?ciciela przewidziane w artykule poprzedzaj?cym nie ulegaj? przedawnieniu, je?eli dotycz? nieruchomo?ci.

2. (skre?lony).

3. (skre?lony).

Art. 224. [Samoistny posiadacz w dobrej wierze] 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowi?zany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zu?ycie, ani za jej pogorszenie lub utrat?. Nabywa w?asno?? po?ytkw naturalnych, ktre zosta?y od rzeczy od??czone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane po?ytki cywilne, je?eli sta?y si? w tym czasie wymagalne.

2. Jednak?e od chwili, w ktrej samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedzia? si? o wytoczeniu przeciwko niemu powdztwa o wydanie rzeczy, jest on obowi?zany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zu?ycie, pogorszenie lub utrat?, chyba ?e pogorszenie lub utrata nast?pi?a bez jego winy. Obowi?zany jest zwrci? pobrane od powy?szej chwili po?ytki, ktrych nie zu?y?, jak rwnie? ui?ci? warto?? tych, ktre zu?y?.

Art. 225. [Samoistny posiadacz w z?ej wierze] Obowi?zki samoistnego posiadacza w z?ej wierze wzgl?dem w?a?ciciela s? takie same jak obowi?zki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w ktrej ten dowiedzia? si? o wytoczeniu przeciwko niemu powdztwa o wydanie rzeczy. Jednak?e samoistny posiadacz w z?ej wierze obowi?zany jest nadto zwrci? warto?? po?ytkw, ktrych z powodu z?ej gospodarki nie uzyska?, oraz jest odpowiedzialny za pogorszenie i utrat? rzeczy, chyba ?e rzecz uleg?aby pogorszeniu lub utracie tak?e wtedy, gdyby znajdowa?a si? w posiadaniu uprawnionego.

Art. 226. [Zwrot nak?adw] 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze mo?e ??da? zwrotu nak?adw koniecznych o tyle, o ile nie maj? pokrycia w korzy?ciach, ktre uzyska? z rzeczy. Zwrotu innych nak?adw mo?e ??da? o tyle, o ile zwi?kszaj? warto?? rzeczy w chwili jej wydania w?a?cicielowi. Jednak?e gdy nak?ady zosta?y dokonane po chwili, w ktrej samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedzia? si? o wytoczeniu przeciwko niemu powdztwa o wydanie rzeczy, mo?e on ??da? zwrotu jedynie nak?adw koniecznych.

2. Samoistny posiadacz w z?ej wierze mo?e ??da? jedynie zwrotu nak?adw koniecznych, i to tylko o tyle, o ile w?a?ciciel wzbogaci?by si? bezpodstawnie jego kosztem.

Art. 227. [Przedmioty po??czone] 1. Samoistny posiadacz mo?e, przywracaj?c stan poprzedni, zabra? przedmioty, ktre po??czy? z rzecz?, chocia?by sta?y si? jej cz??ciami sk?adowymi.

2. Jednak?e gdy po??czenia dokona? samoistny posiadacz w z?ej wierze albo samoistny posiadacz w dobrej wierze po chwili, w ktrej dowiedzia? si? o wytoczeniu przeciwko niemu powdztwa o wydanie rzeczy, w?a?ciciel mo?e przy??czone przedmioty zatrzyma?, zwracaj?c samoistnemu posiadaczowi ich warto?? i koszt robocizny albo sum? odpowiadaj?c? zwi?kszeniu warto?ci rzeczy.

Art. 228. [Samoistny posiadacz w?asno?ci pa?stwowej] Przepisy okre?laj?ce prawa i obowi?zki samoistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w ktrej dowiedzia? si? on o wytoczeniu przeciwko niemu powdztwa o wydanie rzeczy, stosuje si? tak?e w wypadku, gdy samoistny posiadacz rzeczy b?d?cej przedmiotem w?asno?ci pa?stwowej zosta? wezwany przez w?a?ciwy organ pa?stwowy do wydania rzeczy.

Art. 229. [Przedawnienie roszcze? przeciwko samoistnemu posiadaczowi] 1. Roszczenia w?a?ciciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot po?ytkw lub o zap?at? ich warto?ci, jak rwnie? roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy przedawniaj? si? z up?ywem roku od dnia zwrotu rzeczy. To samo dotyczy roszcze? samoistnego posiadacza przeciwko w?a?cicielowi o zwrot nak?adw na rzecz.

2. (skre?lony).

Art. 230. [Posiadacz zale?ny] Przepisy dotycz?ce roszcze? w?a?ciciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot po?ytkw lub o zap?at? ich warto?ci oraz o naprawienie szkody z powodu pogorszenia lub utraty rzeczy, jak rwnie? przepisy dotycz?ce roszcze? samoistnego posiadacza o zwrot nak?adw na rzecz, stosuje si? odpowiednio do stosunku mi?dzy w?a?cicielem rzeczy a posiadaczem zale?nym, o ile z przepisw reguluj?cych ten stosunek nie wynika nic innego.

Art. 231. [Budynek wzniesiony na cudzym gruncie] 1. Samoistny posiadacz gruntu w dobrej wierze, ktry wznis? na powierzchni lub pod powierzchni? gruntu budynek lub inne urz?dzenie o warto?ci przenosz?cej znacznie warto?? zaj?tej na ten cel dzia?ki, mo?e ??da?, aby w?a?ciciel przenis? na niego w?asno?? zaj?tej dzia?ki za odpowiednim wynagrodzeniem.

2. W?a?ciciel gruntu, na ktrym wzniesiono budynek lub inne urz?dzenie o warto?ci przenosz?cej znacznie warto?? zaj?tej na ten cel dzia?ki, mo?e ??da?, aby ten, kto wznis? budynek lub inne urz?dzenie, naby? od niego w?asno?? dzia?ki za odpowiednim wynagrodzeniem.

3. (skre?lony).Tytu? II. U?YTKOWANIE WIECZYSTEArt. 232. [U?ytkowanie wieczyste] 1. Grunty stanowi?ce w?asno?? Skarbu Pa?stwa a po?o?one w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Pa?stwa po?o?one poza tymi granicami, lecz w??czone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zada? jego gospodarki, a tak?e grunty stanowi?ce w?asno?? jednostek samorz?du terytorialnego lub ich zwi?zkw mog? by? oddawane w u?ytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym.

2. W wypadkach przewidzianych w przepisach szczeglnych przedmiotem u?ytkowania wieczystego mog? by? tak?e inne grunty Skarbu Pa?stwa, jednostek samorz?du terytorialnego lub ich zwi?zkw.

Art. 233. [Uprawnienia wieczystego u?ytkownika] W granicach, okre?lonych przez ustawy i zasady wsp??ycia spo?ecznego oraz przez umow? o oddanie gruntu Skarbu Pa?stwa lub gruntu nale??cego do jednostek samorz?du terytorialnego b?d? ich zwi?zkw w u?ytkowanie wieczyste, u?ytkownik mo?e korzysta? z gruntu z wy??czeniem innych osb. W tych samych granicach u?ytkownik wieczysty mo?e swoim prawem rozporz?dza?.

Art. 234. [Oddanie gruntu w wieczyste u?ytkowanie] Do oddania gruntu Skarbu Pa?stwa lub gruntu nale??cego do jednostek samorz?du terytorialnego b?d? ich zwi?zkw w u?ytkowanie wieczyste stosuje si? odpowiednio przepisy o przeniesieniu w?asno?ci nieruchomo?ci.

Art. 235. [W?asno?? budynkw i urz?dze?] 1. Budynki i inne urz?dzenia wzniesione na gruncie Skarbu Pa?stwa lub gruncie nale??cym do jednostek samorz?du terytorialnego b?d? ich zwi?zkw przez wieczystego u?ytkownika stanowi? jego w?asno??. To samo dotyczy budynkw i innych urz?dze?, ktre wieczysty u?ytkownik naby? zgodnie z w?a?ciwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w u?ytkowanie wieczyste.

2. Przys?uguj?ca wieczystemu u?ytkownikowi w?asno?? budynkw i urz?dze? na u?ytkowanym gruncie jest prawem zwi?zanym z u?ytkowaniem wieczystym.

Art. 236. [Okres trwania u?ytkowania wieczystego] 1. Oddanie gruntu Skarbu Pa?stwa lub gruntu nale??cego do jednostek samorz?du terytorialnego b?d? ich zwi?zkw w u?ytkowanie wieczyste nast?puje na okres dziewi??dziesi?ciu dziewi?ciu lat. W wypadkach wyj?tkowych, gdy cel gospodarczy u?ytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na dziewi??dziesi?t dziewi?? lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krtszy, co najmniej jednak na lat czterdzie?ci.

2. W ci?gu ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem zastrze?onego w umowie terminu wieczysty u?ytkownik mo?e ??da? jego przed?u?enia na dalszy okres od czterdziestu do dziewi??dziesi?ciu dziewi?ciu lat; jednak?e wieczysty u?ytkownik mo?e wcze?niej wyst?pi? z takim ??daniem, je?eli okres amortyzacji zamierzonych na u?ytkowanym gruncie nak?adw jest znacznie d?u?szy ani?eli czas, ktry pozostaje do up?ywu zastrze?onego w umowie terminu. Odmowa przed?u?enia jest dopuszczalna tylko ze wzgl?du na wa?ny interes spo?eczny.

3. Umowa o przed?u?enie wieczystego u?ytkowania powinna by? zawarta w formie aktu notarialnego.

Art. 237. [Przeniesienie u?ytkowania wieczystego] Do przeniesienia u?ytkowania wieczystego stosuje si? odpowiednio przepisy o przeniesieniu w?asno?ci nieruchomo?ci.

Art. 238. [Op?ata roczna] Wieczysty u?ytkownik uiszcza przez czas trwania swego prawa op?at? roczn?.

Art. 239. [Tre?? umowy wieczystego u?ytkowania] 1. Sposb korzystania z gruntu Skarbu Pa?stwa lub gruntu nale??cego do jednostek samorz?du terytorialnego b?d? ich zwi?zkw przez wieczystego u?ytkownika powinien by? okre?lony w umowie.

2. Je?eli oddanie gruntu w u?ytkowanie wieczyste nast?puje w celu wzniesienia na gruncie budynkw lub innych urz?dze?, umowa powinna okre?la?:

1) termin rozpocz?cia i zako?czenia robt;

2) rodzaj budynkw lub urz?dze? oraz obowi?zek ich utrzymywania w nale?ytym stanie;

3) warunki i termin odbudowy w razie zniszczenia albo rozbirki budynkw lub urz?dze? w czasie trwania u?ytkowania wieczystego;

4) wynagrodzenie nale?ne wieczystemu u?ytkownikowi za budynki lub urz?dzenia istniej?ce na gruncie w dniu wyga?ni?cia u?ytkowania wieczystego.

Art. 240. [Rozwi?zanie przed terminem] Umowa o oddanie gruntu Skarbu Pa?stwa lub gruntu nale??cego do jednostek samorz?du terytorialnego b?d? ich zwi?zkw w u?ytkowanie wieczyste mo?e ulec rozwi?zaniu przed up?ywem okre?lonego w niej terminu, je?eli wieczysty u?ytkownik korzysta z gruntu w sposb oczywi?cie sprzeczny z jego przeznaczeniem okre?lonym w umowie, w szczeglno?ci je?eli wbrew umowie u?ytkownik nie wznis? okre?lonych w niej budynkw lub urz?dze?.

Art. 241. [Wyga?ni?cie obci??e?] Wraz z wyga?ni?ciem u?ytkowania wieczystego wygasaj? ustanowione na nim obci??enia.

Art. 242. (skre?lony).

Art. 243. [Przedawnienie roszcze? przeciwko wieczystemu u?ytkownikowi] Roszczenie przeciwko wieczystemu u?ytkownikowi o naprawienie szkd wynik?ych z niew?a?ciwego korzystania z gruntu Skarbu Pa?stwa lub gruntu nale??cego do jednostek samorz?du terytorialnego b?d? ich zwi?zkw, jak rwnie? roszczenie wieczystego u?ytkownika o wynagrodzenie za budynki i urz?dzenia istniej?ce w dniu zwrotu u?ytkowanego gruntu przedawniaj? si? z up?ywem lat trzech od tej daty.

Tytu? III. PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE

Dzia? I. PRZEPISY OGLNEArt. 244. 10 [Katalog ograniczonych praw rzeczowych] 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi s?: u?ytkowanie, s?u?ebno??, zastaw, sp?dzielcze w?asno?ciowe prawo do lokalu oraz hipoteka.

2. Sp?dzielcze w?asno?ciowe prawo do lokalu oraz hipotek? reguluj? odr?bne przepisy.

Art. 245. [Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego] 1. Z zastrze?eniem wyj?tkw w ustawie przewidzianych, do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje si? odpowiednio przepisy o przeniesieniu w?asno?ci.

2. Jednak?e do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomo?ci nie stosuje si? przepisw o niedopuszczalno?ci warunku lub terminu. Forma aktu notarialnego jest potrzebna tylko dla o?wiadczenia w?a?ciciela, ktry prawo ustanawia.

Art. 2451. [Przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego] Do przeniesienia ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomo?ci potrzebna jest umowa mi?dzy uprawnionym a nabywc? oraz - je?eli prawo jest ujawnione w ksi?dze wieczystej - wpis do tej ksi?gi, chyba ?e przepis szczeglny stanowi inaczej.

Art. 246. [Zrzeczenie si? prawa] 1. Je?eli uprawniony zrzeka si? ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. O?wiadczenie o zrzeczeniu si? prawa powinno by? z?o?one w?a?cicielowi rzeczy obci??onej.

2. Jednak?e gdy ustawa nie stanowi inaczej, a prawo by?o ujawnione w ksi?dze wieczystej, do jego wyga?ni?cia potrzebne jest wykre?lenie prawa z ksi?gi wieczystej.

Art. 247. [Przej?cie prawa na w?a?ciciela rzeczy] Ograniczone prawo rzeczowe wygasa, je?eli przejdzie na w?a?ciciela rzeczy obci??onej albo je?eli ten, komu prawo takie przys?uguje, nab?dzie w?asno?? rzeczy obci??onej.

Art. 248. [Zmiana tre?ci prawa] 1. Do zmiany tre?ci ograniczonego prawa rzeczowego potrzebna jest umowa mi?dzy uprawnionym a w?a?cicielem rzeczy obci??onej, a je?eli prawo by?o ujawnione w ksi?dze wieczystej - wpis do tej ksi?gi.

2. Je?eli zmiana tre?ci prawa dotyka praw osoby trzeciej, do zmiany potrzebna jest zgoda tej osoby. O?wiadczenie osoby trzeciej powinno by? z?o?one jednej ze stron.

Art. 249. [Pierwsze?stwo ograniczonych praw rzeczowych] 1. Je?eli kilka ograniczonych praw rzeczowych obci??a t? sam? rzecz, prawo powsta?e p?niej nie mo?e by? wykonywane z uszczerbkiem dla prawa powsta?ego wcze?niej (pierwsze?stwo).

2. Przepis powy?szy nie uchybia przepisom, ktre okre?laj? pierwsze?stwo w sposb odmienny.

Art. 250. [Zmiana pierwsze?stwa] 1. Pierwsze?stwo ograniczonych praw rzeczowych mo?e by? zmienione. Zmiana nie narusza praw maj?cych pierwsze?stwo ni?sze ani?eli prawo ust?puj?ce pierwsze?stwa, a wy?sze ani?eli prawo, ktre uzyskuje pierwsze?stwo ust?puj?cego prawa.

2. Do zmiany pierwsze?stwa praw rzeczowych ograniczonych potrzebna jest umowa mi?dzy tym, czyje prawo ma ust?pi? pierwsze?stwa, a tym, czyje prawo ma uzyska? pierwsze?stwo ust?puj?cego prawa. Je?eli chocia? jedno z tych praw jest ujawnione w ksi?dze wieczystej, potrzebny jest tak?e wpis do ksi?gi wieczystej.

3. Zmiana pierwsze?stwa staje si? bezskuteczna z chwil? wyga?ni?cia prawa, ktre ust?pi?o pierwsze?stwa.

Art. 251. [Ochrona praw rzeczowych ograniczonych] Do ochrony praw rzeczowych ograniczonych stosuje si? odpowiednio przepisy o ochronie w?asno?ci.

Dzia? II. U?YTKOWANIE

Rozdzia? I. Przepisy oglneArt. 252. [U?ytkowanie] Rzecz mo?na obci??y? prawem do jej u?ywania i do pobierania jej po?ytkw (u?ytkowanie).

Art. 253. [Ograniczenie zakresu u?ytkowania] 1. Zakres u?ytkowania mo?na ograniczy? przez wy??czenie oznaczonych po?ytkw rzeczy.

2. Wykonywanie u?ytkowania nieruchomo?ci mo?na ograniczy? do jej oznaczonej cz??ci.

Art. 254. [Niezbywalno?? u?ytkowania] U?ytkowanie jest niezbywalne.

Art. 255. [Wyga?ni?cie u?ytkowania] U?ytkowanie wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesi??.

Art. 256. [Wykonywanie prawa u?ytkowania] U?ytkownik powinien wykonywa? swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawid?owej gospodarki.

Art. 257. [U?ytkowanie zespo?u ?rodkw produkcji] 1. Je?eli u?ytkowanie obejmuje okre?lony zesp? ?rodkw produkcji, u?ytkownik mo?e w granicach prawid?owej gospodarki zast?powa? poszczeglne sk?adniki innymi. W??czone w ten sposb sk?adniki staj? si? w?asno?ci? w?a?ciciela u?ytkowanego zespo?u ?rodkw produkcji.

2. Je?eli u?ytkowany zesp? ?rodkw produkcji ma by? zwrcony wed?ug oszacowania, u?ytkownik nabywa w?asno?? jego poszczeglnych sk?adnikw z chwil?, gdy zosta?y mu wydane; po ustaniu u?ytkowania obowi?zany jest zwrci? zesp? tego samego rodzaju i tej samej warto?ci, chyba ?e inaczej zastrze?ono.

Art. 258. [Ponoszenie ci??arw] W stosunkach wzajemnych mi?dzy u?ytkownikiem a w?a?cicielem u?ytkownik ponosi ci??ary, ktre zgodnie z wymaganiami prawid?owej gospodarki powinny by? pokrywane z po?ytkw rzeczy.

Art. 259. [Nak?ady w?a?ciciela] W?a?ciciel nie ma obowi?zku czyni? nak?adw na rzecz obci??on? u?ytkowaniem. Je?eli takie nak?ady poczyni?, mo?e od u?ytkownika ??da? ich zwrotu wed?ug przepisw o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Art. 260. [Nak?ady u?ytkownika] 1. U?ytkownik obowi?zany jest dokonywa? napraw i innych nak?adw zwi?zanych ze zwyk?ym korzystaniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nak?adw powinien niezw?ocznie zawiadomi? w?a?ciciela i zezwoli? mu na dokonanie potrzebnych robt.

2. Je?eli u?ytkownik poczyni? nak?ady, do ktrych nie by? obowi?zany, stosuje si? odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Art. 261. [Roszczenia osb trzecich] Je?eli osoba trzecia dochodzi przeciwko u?ytkownikowi roszcze? dotycz?cych w?asno?ci rzeczy, u?ytkownik powinien niezw?ocznie zawiadomi? o tym w?a?ciciela.

Art. 262. [Zwrot rzeczy] Po wyga?ni?ciu u?ytkowania u?ytkownik obowi?zany jest zwrci? rzecz w?a?cicielowi w takim stanie, w jakim powinna si? znajdowa? stosownie do przepisw o wykonywaniu u?ytkowania.

Art. 263. [Przedawnienie roszcze? przeciwko u?ytkownikowi] Roszczenie w?a?ciciela przeciwko u?ytkownikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy albo o zwrot nak?adw na rzecz, jak rwnie? roszczenie u?ytkownika przeciwko w?a?cicielowi o zwrot nak?adw na rzecz przedawniaj? si? z up?ywem roku od dnia zwrotu rzeczy.

2. (skre?lony).

Art. 264. [U?ytkowanie nieprawid?owe] Je?eli u?ytkowanie obejmuje pieni?dze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, u?ytkownik staje si? z chwil? wydania mu tych przedmiotw ich w?a?cicielem. Po wyga?ni?ciu u?ytkowania obowi?zany jest do zwrotu wed?ug przepisw o zwrocie po?yczki (u?ytkowanie nieprawid?owe).

Art. 265. [U?ytkowanie praw] 1. Przedmiotem u?ytkowania mog? by? tak?e prawa.

2. Do u?ytkowania praw stosuje si? odpowiednio przepisy o u?ytkowaniu rzeczy.

3. Do ustanowienia u?ytkowania na prawie stosuje si? odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa.Rozdzia? II. U?ytkowanie przez osoby fizyczneArt. 266. [Termin wyga?ni?cia] U?ytkowanie ustanowione na rzecz osoby fizycznej wygasa najp?niej z jej ?mierci?.

Art. 267. [Uprawnienia i obowi?zki u?ytkownika] 1. U?ytkownik obowi?zany jest zachowa? substancj? rzeczy oraz jej dotychczasowe przeznaczenie.

2. Jednak?e u?ytkownik gruntu mo?e zbudowa? i eksploatowa? nowe urz?dzenia s?u??ce do wydobywania kopalin z zachowaniem przepisw prawa geologicznego i grniczego.

3. Przed przyst?pieniem do robt u?ytkownik powinien w odpowiednim terminie zawiadomi? w?a?ciciela o swym zamiarze. Je?eli zamierzone urz?dzenia zmienia?yby przeznaczenie gruntu albo narusza?y wymagania prawid?owej gospodarki, w?a?ciciel mo?e ??da? ich zaniechania albo zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody.

Art. 268. [Nowe urz?dzenia] U?ytkownik mo?e zak?ada? w pomieszczeniach nowe urz?dzenia w takich granicach jak najemca.

Art. 269. [Zabezpieczenie, wyznaczenie zarz?dcy] 1. W?a?ciciel mo?e z wa?nych powodw ??da? od u?ytkownika zabezpieczenia, wyznaczaj?c mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym up?ywie wyznaczonego terminu w?a?ciciel mo?e wyst?pi? do s?du o wyznaczenie zarz?dcy.

2. U?ytkownik mo?e ??da? uchylenia zarz?du, je?eli daje odpowiednie zabezpieczenie.

Art. 270. [Zabezpieczenie przy u?ytkowaniu nieprawid?owym] W?a?ciciel mo?e odmwi? wydania przedmiotw obj?tych u?ytkowaniem nieprawid?owym, dopki nie otrzyma odpowiedniego zabezpieczenia.

Art. 2701. [Prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego] 1. Do u?ytkowania polegaj?cego na korzystaniu z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego na zasadach okre?lonych w ustawie o ochronie nabywcw prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w ka?dym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny. Kodeks wykrocze? i ustawy o ksi?gach wieczystych i hipotece stosuje si? przepisy rozdzia?u l i II niniejszego dzia?u, z wyj?tkiem art. 254255 i art. 266.

2. U?ytkowanie, o ktrym mowa w 1, wygasa najp?niej z up?ywem pi??dziesi?ciu lat od jego ustanowienia.Rozdzia? III. U?ytkowanie przez rolnicze sp?dzielnie produkcyjneArt. 271. [U?ytkowanie gruntu Skarbu Pa?stwa] U?ytkowanie gruntu stanowi?cego w?asno?? Skarbu Pa?stwa mo?e by? ustanowione na rzecz rolniczej sp?dzielni produkcyjnej jako prawo terminowe lub jako prawo bezterminowe. W ka?dym razie u?ytkowanie takie wygasa z chwil? likwidacji sp?dzielni.

Art. 272. [W?asno?? budynkw] 1. Je?eli rolniczej sp?dzielni produkcyjnej zostaje przekazany do u?ytkowania zabudowany grunt Skarbu Pa?stwa, przekazanie budynkw i innych urz?dze? mo?e nast?pi? albo do u?ytkowania, albo na w?asno??.

2. Budynki i inne urz?dzenia wzniesione przez rolnicz? sp?dzielni? produkcyjn? na u?ytkowanym przez ni? gruncie Skarbu Pa?stwa stanowi? w?asno?? sp?dzielni, chyba ?e w decyzji o przekazaniu gruntu zosta?o zastrze?one, i? maj? si? sta? w?asno?ci? Skarbu Pa?stwa.

3. Odr?bna w?asno?? budynkw i innych urz?dze?, przewidziana w paragrafach poprzedzaj?cych, jest prawem zwi?zanym z u?ytkowaniem gruntu.

Art. 273. [W?asno?? budynkw po wyga?ni?ciu u?ytkowania] Je?eli u?ytkowanie gruntu Skarbu Pa?stwa przez rolnicz? sp?dzielni? produkcyjn? wygas?o, budynki i inne urz?dzenia trwale z gruntem zwi?zane i stanowi?ce w?asno?? sp?dzielni staj? si? w?asno?ci? Skarbu Pa?stwa. Sp?dzielnia mo?e ??da? zap?aty warto?ci tych budynkw i urz?dze? w chwili wyga?ni?cia u?ytkowania, chyba ?e zosta?y wzniesione wbrew spo?eczno-gospodarczemu przeznaczeniu gruntu.

Art. 274. [Drzewa i inne ro?liny] Przepisy dotycz?ce w?asno?ci budynkw i innych urz?dze? na gruncie Skarbu Pa?stwa u?ytkowanym przez rolnicz? sp?dzielni? produkcyjn? stosuje si? odpowiednio do drzew i innych ro?lin.

Art. 275. [Zmiana przeznaczenia gruntw] Rolnicza sp?dzielnia produkcyjna mo?e zmieni? przeznaczenie u?ytkowanych przez siebie gruntw Skarbu Pa?stwa albo naruszy? ich substancj?, chyba ?e w decyzji o przekazaniu gruntu inaczej zastrze?ono.

Art. 276. (skre?lony).

Art. 277. [Wk?ady gruntowe] 1. Je?eli statut rolniczej sp?dzielni produkcyjnej lub umowa z cz?onkiem sp?dzielni inaczej nie postanawia, sp?dzielnia nabywa z chwil? przej?cia wniesionych przez cz?onkw wk?adw gruntowych ich u?ytkowanie.

2. Do wniesienia wk?adw gruntowych nie stosuje si? przepisw o obowi?zku zachowania formy aktu notarialnego przy ustanowieniu u?ytkowania nieruchomo?ci.

Art. 278. [Uprawnienia wynikaj?ce ze statutu] Statut rolniczej sp?dzielni produkcyjnej mo?e postanawia?, ?e - gdy wymaga tego prawid?owe wykonanie zada? sp?dzielni - przys?uguje jej uprawnienie do zmiany przeznaczenia wk?adw gruntowych oraz uprawnienie do naruszenia ich substancji albo jedno z tych uprawnie?.

Art. 279. [W?asno?? budynkw i ro?lin] 1. Budynki i inne urz?dzenia wzniesione przez rolnicz? sp?dzielni? produkcyjn? na gruncie stanowi?cym wk?ad gruntowy staj? si? jej w?asno?ci?. To samo dotyczy drzew i innych ro?lin zasadzonych lub zasianych przez sp?dzielni?.

2. W razie wyga?ni?cia u?ytkowania gruntu dzia?ka, na ktrej znajduj? si? budynki lub urz?dzenia b?d?ce w?asno?ci? sp?dzielni, mo?e by? przez sp?dzielni? przej?ta na w?asno?? za zap?at? warto?ci w chwili wyga?ni?cia u?ytkowania. Drzewa i inne ro?liny zasadzone lub zasiane przez sp?dzielni? staj? si? w?asno?ci? w?a?ciciela gruntu.

Art. 280. (skre?lony).

Art. 281. (skre?lony).

Art. 282. (skre?lony).Rozdzia? IV. Inne wypadki u?ytkowaniaArt. 283. (skre?lony).

Art. 284. [Stosowanie przepisw ustawy] Do innych wypadkw u?ytkowania przez osoby prawne stosuje si? przepisy rozdzia?u I i odpowiednio rozdzia?u II niniejszego dzia?u, o ile u?ytkowanie to nie jest inaczej uregulowane odr?bnymi przepisami.DZIA? III. S?U?EBNO?CI

Rozdzia? I. S?u?ebno?ci gruntoweArt. 285. [S?u?ebno?? gruntowa] 1. Nieruchomo?? mo?na obci??y? na rzecz w?a?ciciela innej nieruchomo?ci (nieruchomo?ci w?adn?cej) prawem, ktrego tre?? polega b?d? na tym, ?e w?a?ciciel nieruchomo?ci w?adn?cej mo?e korzysta? w oznaczonym zakresie z nieruchomo?ci obci??onej, b?d? na tym, ?e w?a?ciciel nieruchomo?ci obci??onej zostaje ograniczony w mo?no?ci dokonywania w stosunku do niej okre?lonych dzia?a?, b?d? te? na tym, ?e w?a?cicielowi nieruchomo?ci obci??onej nie wolno wykonywa? okre?lonych uprawnie?, ktre mu wzgl?dem nieruchomo?ci w?adn?cej przys?uguj? na podstawie przepisw o tre?ci i wykonywaniu w?asno?ci (s?u?ebno?? gruntowa).

2. S?u?ebno?? gruntowa mo?e mie? jedynie na celu zwi?kszenie u?yteczno?ci nieruchomo?ci w?adn?cej lub jej oznaczonej cz??ci.

Art. 286. [Ustanowienie s?u?ebno?ci na rzecz rolniczej sp?dzielni produkcyjnej] Na rzecz rolniczej sp?dzielni produkcyjnej mo?na ustanowi? s?u?ebno?? gruntow? bez wzgl?du na to, czy sp?dzielnia jest w?a?cicielem gruntu.

Art. 287. [Zakres i wykonywanie s?u?ebno?ci] Zakres s?u?ebno?ci gruntowej i sposb jej wykonywania oznacza si?, w braku innych danych, wed?ug zasad wsp??ycia spo?ecznego przy uwzgl?dnieniu zwyczajw miejscowych.

Art. 288. [Sposb wykonywania] S?u?ebno?? gruntowa powinna by? wykonywana w taki sposb, ?eby jak najmniej utrudnia?a korzystanie z nieruchomo?ci obci??onej.

Art. 289. [Utrzymywanie urz?dze?] 1. W braku odmiennej umowy obowi?zek utrzymywania urz?dze? potrzebnych do wykonywania s?u?ebno?ci gruntowej obci??a w?a?ciciela nieruchomo?ci w?adn?cej.

2. Je?eli obowi?zek utrzymywania takich urz?dze? zosta? w?o?ony na w?a?ciciela nieruchomo?ci obci??onej, w?a?ciciel odpowiedzialny jest tak?e osobi?cie za wykonywanie tego obowi?zku. Odpowiedzialno?? osobista wsp?w?a?cicieli jest solidarna.

Art. 290. [Podzia? nieruchomo?ci] 1. W razie podzia?u nieruchomo?ci w?adn?cej s?u?ebno?? utrzymuje si? w mocy na rzecz ka?dej z cz??ci utworzonych przez podzia?; jednak?e gdy s?u?ebno?? zwi?ksza u?yteczno?? tylko jednej lub kilku z nich, w?a?ciciel nieruchomo?ci obci??onej mo?e ??da? zwolnienia jej od s?u?ebno?ci wzgl?dem cz??ci pozosta?ych.

2. W razie podzia?u nieruchomo?ci obci??onej s?u?ebno?? utrzymuje si? w mocy na cz??ciach utworzonych przez podzia?; jednak?e gdy wykonywanie s?u?ebno?ci ogranicza si? do jednej lub kilku z nich, w?a?ciciele pozosta?ych cz??ci mog? ??da? ich zwolnienia od s?u?ebno?ci.

3. Je?eli wskutek podzia?u nieruchomo?ci w?adn?cej albo nieruchomo?ci obci??onej sposb wykonywania s?u?ebno?ci wymaga zmiany, sposb ten w braku porozumienia stron b?dzie ustalony przez s?d.

Art. 291. [Zmiana tre?ci s?u?ebno?ci] Je?eli po ustanowieniu s?u?ebno?ci gruntowej powstanie wa?na potrzeba gospodarcza, w?a?ciciel nieruchomo?ci obci??onej mo?e ??da? za wynagrodzeniem zmiany tre?ci lub sposobu wykonywania s?u?ebno?ci, chyba ?e ??dana zmiana przynios?aby niewsp?mierny uszczerbek nieruchomo?ci w?adn?cej.

Art. 292. [Zasiedzenie] S?u?ebno?? gruntowa mo?e by? nabyta przez zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwa?ego i widocznego urz?dzenia. Przepisy o nabyciu w?asno?ci nieruchomo?ci przez zasiedzenie stosuje si? odpowiednio.

Art. 293. [Wyga?ni?cie] 1. S?u?ebno?? gruntowa wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesi??.

2. Je?eli tre?? s?u?ebno?ci gruntowej polega na obowi?zku nieczynienia, przepis powy?szy stosuje si? tylko wtedy, gdy na nieruchomo?ci obci??onej istnieje od lat dziesi?ciu stan rzeczy sprzeczny z tre?ci? s?u?ebno?ci.

Art. 294. [Zniesienie za wynagrodzeniem] W?a?ciciel nieruchomo?ci obci??onej mo?e ??da? zniesienia s?u?ebno?ci gruntowej za wynagrodzeniem, je?eli wskutek zmiany stosunkw s?u?ebno?? sta?a si? dla niego szczeglnie uci??liwa, a nie jest konieczna do prawid?owego korzystania z nieruchomo?ci w?adn?cej.

Art. 295. [Zniesienie bez wynagrodzenia] Je?eli s?u?ebno?? gruntowa utraci?a dla nieruchomo?ci w?adn?cej wszelkie znaczenie, w?a?ciciel nieruchomo?ci obci??onej mo?e ??da? zniesienia s?u?ebno?ci bez wynagrodzenia.Rozdzia? II. S?u?ebno?ci osobisteArt. 296. [S?u?ebno?? osobista] Nieruchomo?? mo?na obci??y? na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, ktrego tre?? odpowiada tre?ci s?u?ebno?ci gruntowej (s?u?ebno?? osobista).

Art. 297. [Odpowiednie stosowanie przepisw] Do s?u?ebno?ci osobistych stosuje si? odpowiednio przepisy o s?u?ebno?ciach gruntowych z zachowaniem przepisw rozdzia?u niniejszego.

Art. 298. [Zakres i wykonywanie] Zakres s?u?ebno?ci osobistej i sposb jej wykonywania oznacza si?, w braku innych danych, wed?ug osobistych potrzeb uprawnionego z uwzgl?dnieniem zasad wsp??ycia spo?ecznego i zwyczajw miejscowych.

Art. 299. [Wyga?ni?cie] S?u?ebno?? osobista wygasa najp?niej ze ?mierci? uprawnionego.

Art. 300 . [Niezbywalno??] S?u?ebno?ci osobiste s? niezbywalne. Nie mo?na rwnie? przenie?? uprawnienia do ich wykonywania.

Art. 301. [S?u?ebno?? mieszkania] 1. Maj?cy s?u?ebno?? mieszkania mo?e przyj?? na mieszkanie ma??onka i dzieci ma?oletnie. Inne osoby mo?e przyj?? tylko wtedy, gdy s? przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyj?te jako ma?oletnie mog? pozosta? w mieszkaniu tak?e po uzyskaniu pe?noletno?ci.

2. Mo?na si? umwi?, ?e po ?mierci uprawnionego s?u?ebno?? mieszkania przys?ugiwa? b?dzie jego dzieciom, rodzicom i ma??onkowi.

Art. 302. [Korzystanie z pomieszcze?] 1. Maj?cy s?u?ebno?? mieszkania mo?e korzysta? z pomieszcze? i urz?dze? przeznaczonych do wsplnego u?ytku mieszka?cw budynku.

2. Do wzajemnych stosunkw mi?dzy maj?cym s?u?ebno?? mieszkania a w?a?cicielem nieruchomo?ci obci??onej stosuje si? odpowiednio przepisy o u?ytkowaniu przez osoby fizyczne.

Art. 303. [Zamiana na rent?] Je?eli uprawniony z tytu?u s?u?ebno?ci osobistej dopuszcza si? ra??cych uchybie? przy wykonywaniu swego prawa, w?a?ciciel nieruchomo?ci obci??onej mo?e ??da? zamiany s?u?ebno?ci na rent?.

Art. 304. [Wy??czenie zasiedzenia] S?u?ebno?ci osobistej nie mo?na naby? przez zasiedzenie.

Art. 305 . [Wniesienie obci??onej nieruchomo?ci do sp?dzielni] Je?eli nieruchomo?? obci??ona s?u?ebno?ci? osobist? zosta?a wniesiona jako wk?ad do rolniczej sp?dzielni produkcyjnej, sp?dzielnia mo?e z wa?nych powodw ??da? zmiany sposobu wykonywania s?u?ebno?ci albo jej zamiany na rent?.

Rozdzia? III. S?u?ebno?? przesy?u 11

Art. 3051. [Obci??enie nieruchomo?ci na rzecz przedsi?biorcy] Nieruchomo?? mo?na obci??y? na rzecz przedsi?biorcy, ktry zamierza wybudowa? lub ktrego w?asno?? stanowi? urz?dzenia, o ktrych mowa w art. 49 1, prawem polegaj?cym na tym, ?e przedsi?biorca mo?e korzysta? w oznaczonym zakresie z nieruchomo?ci obci??onej, zgodnie z przeznaczeniem tych urz?dze? (s?u?ebno?? przesy?u).

Art. 3052. [Odmowa zawarcia umowy o ustanowienie s?u?ebno?ci przesy?u] 1. Je?eli w?a?ciciel nieruchomo?ci odmawia zawarcia umowy o ustanowienie s?u?ebno?ci przesy?u, a jest ona konieczna dla w?a?ciwego korzystania z urz?dze?, o ktrych mowa w art. 49 1, przedsi?biorca mo?e ??da? jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

2. Je?eli przedsi?biorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie s?u?ebno?ci przesy?u, a jest ona konieczna do korzystania z urz?dze?, o ktrych mowa w art. 49 1, w?a?ciciel nieruchomo?ci mo?e ??da? odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie s?u?ebno?ci przesy?u.

Art. 3053. [S?u?ebno?? przesy?u] 1. S?u?ebno?? przesy?u przechodzi na nabywc? przedsi?biorstwa lub nabywc? urz?dze?, o ktrych mowa wart. 49 1.

2. S?u?ebno?? przesy?u wygasa najp?niej wraz z zako?czeniem likwidacji przedsi?biorstwa.

3. Po wyga?ni?ciu s?u?ebno?ci przesy?u na przedsi?biorcy ci??y obowi?zek usuni?cia urz?dze?, o ktrych mowa w art. 49 1, utrudniaj?cych korzystanie z nieruchomo?ci. Je?eli powodowa?oby to nadmierne trudno?ci lub koszty, przedsi?biorca jest obowi?zany do naprawienia wynik?ej st?d szkody.

Art. 3054. [Stosowanie przepisw do s?u?ebno?ci przesy?u] Do s?u?ebno?ci przesy?u stosuje si? odpowiednio przepisy o s?u?ebno?ciach gruntowych.DZIA? IV. ZASTAW

Rozdzia? I . Zastaw na rzeczach ruchomychArt. 306. [Zastaw] 1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelno?ci mo?na rzecz ruchom? obci??y? prawem, na mocy ktrego wierzyciel b?dzie mg? dochodzi? zaspokojenia z rzeczy bez wzgl?du na to, czyj? sta?a si? w?asno?ci?, i z pierwsze?stwem przed wierzycielami osobistymi w?a?ciciela rzeczy, wyj?wszy tych, ktrym z mocy ustawy przys?uguje pierwsze?stwo szczeglne.

2. Zastaw mo?na ustanowi? tak?e w celu zabezpieczenia wierzytelno?ci przysz?ej lub warunkowej.

Art. 307. [Ustanowienie] 1. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa mi?dzy w?a?cicielem a wierzycielem oraz, z zastrze?eniem wyj?tkw w ustawie przewidzianych, wydanie rzeczy wierzycielowi albo osobie trzeciej, na ktr? strony si? zgodzi?y.

2. Je?eli rzecz znajduje si? w dzier?eniu wierzyciela, do ustanowienia zastawu wystarcza sama umowa.

Art. 308. [Zastaw rejestrowy] Wierzytelno?? mo?na tak?e zabezpieczy? zastawem rejestrowym, ktry reguluj? odr?bne przepisy.

Art. 309. [Stosowanie przepisw ustawy] Przepisy o nabyciu w?asno?ci rzeczy ruchomej od osoby nie uprawnionej do rozporz?dzania rzecz? stosuje si? odpowiednio do ustanowienia zastawu.

Art. 310. [Pierwsze?stwo zastawu] Je?eli w chwili ustanowienia zastawu rzecz jest ju? obci??ona innym prawem rzeczowym, zastaw powsta?y p?niej ma pierwsze?stwo przed prawem powsta?ym wcze?niej, chyba ?e zastawnik dzia?a? w z?ej wierze.

Art. 311. [Rozporz?dzanie rzecz? obci??on?] Niewa?ne jest zastrze?enie, przez ktre zastawca zobowi?zuje si? wzgl?dem zastawnika, ?e nie dokona zbycia lub obci??enia rzeczy przed wyga?ni?ciem zastawu.

Art. 312. [Zaspokojenie zastawnika] Zaspokojenie zastawnika z rzeczy obci??onej nast?puje wed?ug przepisw o s?dowym post?powaniu egzekucyjnym.

Art. 313. [Rzeczy maj?ce cen? sztywn?] Je?eli przedmiotem zastawu s? rzeczy maj?ce okre?lon? przez zarz?dzenie w?a?ciwego organu pa?stwowego cen? sztywn?, mo?na si? umwi?, ?e w razie zw?oki z zap?at? d?ugu przypadn? one w odpowiednim stosunku zastawnikowi na w?asno?? zamiast zap?aty, wed?ug ceny z dnia wymagalno?ci wierzytelno?ci zabezpieczonej.

Art. 314. [Zakres zabezpieczenia] W granicach przewidzianych w kodeksie post?powania cywilnego zastaw zabezpiecza tak?e roszczenia zwi?zane z wierzytelno?ci? zabezpieczon?, w szczeglno?ci roszczenie o odsetki nie przedawnione, o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi?zania, o zwrot nak?adw na rzecz oraz o przyznane koszty zaspokojenia wierzytelno?ci.

Art. 315. [Zarzuty zastawcy] Zastawca nie b?d?cy d?u?nikiem mo?e niezale?nie od zarzutw, ktre mu przys?uguj? osobi?cie przeciwko zastawnikowi, podnosi? zarzuty, ktre przys?uguj? d?u?nikowi, jak rwnie? te, ktrych d?u?nik zrzek? si? po ustanowieniu zastawu.

Art. 316. [Ograniczenie odpowiedzialno?ci wynikaj?ce z prawa spadkowego] Zastawnik mo?e dochodzi? zaspokojenia z rzeczy obci??onej zastawem bez wzgl?du na ograniczenie odpowiedzialno?ci d?u?nika wynikaj?ce z przepisw prawa spadkowego.

Art. 317. [Przedawnienie wierzytelno?ci zabezpieczonej zastawem] Przedawnienie wierzytelno?ci zabezpieczonej zastawem nie narusza uprawnienia zastawnika do uzyskania zaspokojenia z rzeczy obci??onej. Przepisu powy?szego nie stosuje si? do roszczenia o odsetki lub inne ?wiadczenia uboczne.

Art. 318. [Obowi?zki zastawnika] Zastawnik, ktremu rzecz zosta?a wydana, powinien czuwa? nad jej zachowaniem stosownie do przepisw o przechowaniu za wynagrodzeniem. Po wyga?ni?ciu zastawu powinien zwrci? rzecz zastawcy.

Art. 319. [Pobieranie po?ytkw] Je?eli rzecz obci??ona zastawem przynosi po?ytki, zastawnik powinien, w braku odmiennej umowy, pobiera? je i zalicza? na poczet wierzytelno?ci i zwi?zanych z ni? roszcze?. Po wyga?ni?ciu zastawu obowi?zany jest z?o?y? zastawcy rachunek.

Art. 320. [Nak?ady poczynione przez zastawnika] Je?eli zastawnik poczyni? nak?ady na rzecz, do ktrych nie by? obowi?zany, stosuje si? odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Art. 321. [Nara?enie rzeczy na utrat? lub uszkodzenie] 1. Je?eli rzecz obci??ona zastawem zostaje nara?ona na utrat? lub uszkodzenie, zastawca mo?e ??da? b?d? z?o?enia rzeczy do depozytu s?dowego, b?d? zwrotu rzeczy za jednoczesnym ustanowieniem innego zabezpieczenia wierzytelno?ci, b?d? sprzeda?y rzeczy.

2. W razie sprzeda?y rzeczy zastaw przechodzi na uzyskan? cen?, ktra powinna by? z?o?ona do depozytu s?dowego.

Art. 322. [Przedawnienie roszcze? przeciwko zastawnikowi] 1. Roszczenie zastawcy przeciwko zastawnikowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy, jak rwnie? roszczenie zastawnika przeciwko zastawcy o zwrot nak?adw na rzecz przedawniaj? si? z up?ywem roku od dnia zwrotu rzeczy.

2. (skre?lony).

Art. 323. [Przeniesienie wierzytelno?ci zabezpieczonej zastawem] 1. Przeniesienie wierzytelno?ci zabezpieczonej zastawem poci?ga za sob? przeniesienie zastawu. W razie przeniesienia wierzytelno?ci z wy??czeniem zastawu zastaw wygasa.

2. Zastaw nie mo?e by? przeniesiony bez wierzytelno?ci, ktr? zabezpiecza.

Art. 324. [Uprawnienia nabywcy wierzytelno?ci obci??onej] Nabywca wierzytelno?ci zabezpieczonej zastawem mo?e ??da? od zbywcy wydania rzeczy obci??onej, je?eli zastawca wyrazi na to zgod?. W braku takiej zgody nabywca mo?e ??da? z?o?enia rzeczy do depozytu s?dowego.

Art. 325. [Zwrcenie rzeczy zastawcy] 1. Je?eli zastawnik zwrci rzecz zastawcy, zastaw wygasa bez wzgl?du na zastrze?enia przeciwne.

2. Zastaw nie wygasa pomimo nabycia rzeczy obci??onej przez zastawnika na w?asno??, je?eli wierzytelno?? zabezpieczona zastawem jest obci??ona prawem osoby trzeciej lub na jej rzecz zaj?ta.

Art. 326. [Zastaw ustawowy] Przepisy rozdzia?u niniejszego stosuje si? odpowiednio do zastawu, ktry powstaje z mocy ustawy.Rozdzia? II. Zastaw na prawachArt. 327. [Obci??enie zastawem praw zbywalnych] Przedmiotem zastawu mog? by? tak?e prawa, je?eli s? zbywalne.

Art. 328. [Stosowanie przepisw o zastawie na rzeczach] Do zastawu na prawach stosuje si? odpowiednio przepisy o zastawie na rzeczach ruchomych z zachowaniem przepisw rozdzia?u niniejszego.

Art. 329. [Ustanowienie zastawu na prawie] 1. Do ustanowienia zastawu na prawie stosuje si? odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa. Jednak?e umowa o ustanowienie zastawu powinna by? zawarta na pi?mie z dat? pewn?, chocia?by umowa o przeniesienie prawa nie wymaga?a takiej formy.

2. Je?eli ustanowienie zastawu na wierzytelno?ci nie nast?puje przez wydanie dokumentu ani przez indos, do ustanowienia zastawu potrzebne jest pisemne zawiadomienie d?u?nika wierzytelno?ci przez zastawc?.

Art. 330. [Czynno?ci zachowawcze] Zastawnik mo?e wykonywa? wszelkie czynno?ci i dochodzi? wszelkich roszcze?, ktre zmierzaj? do zachowania prawa obci??onego zastawem.

Art. 331. [Wypowiedzenie wierzytelno?ci obci??onej] 1. Je?eli wymagalno?? wierzytelno?ci obci??onej zale?y od wypowiedzenia przez wierzyciela, zastawca mo?e dokona? wypowiedzenia bez zgody zastawnika. Je?eli wierzytelno?? zabezpieczona zastawem jest ju? wymagalna, zastawnik mo?e wierzytelno?? obci??on? wypowiedzie? do wysoko?ci wierzytelno?ci zabezpieczonej.

2. Je?eli wymagalno?? wierzytelno?ci obci??onej zastawem zale?y od wypowiedzenia przez d?u?nika, wypowiedzenie powinno nast?pi? tak?e wzgl?dem zastawnika.

Art. 332. [Spe?nienie ?wiadczenia] W razie spe?nienia ?wiadczenia zastaw na wierzytelno?ci przechodzi na przedmiot ?wiadczenia.

Art. 333. [Odbir ?wiadczenia] Do odbioru ?wiadczenia uprawnieni s? zastawca wierzytelno?ci i zastawnik ??cznie. Ka?dy z nich mo?e ??da? spe?nienia ?wiadczenia do r?k ich obu ??cznie albo z?o?enia przedmiotu ?wiadczenia do depozytu s?dowego.

Art. 334. [Depozyt s?dowy] Je?eli d?u?nik wierzytelno?ci obci??onej zastawem spe?nia ?wiadczenie, zanim wierzytelno?? zabezpieczona sta?a si? wymagalna, zarwno zastawca, jak i zastawnik mog? ??da? z?o?enia przedmiotu ?wiadczenia do depozytu s?dowego.

Art. 335. [Wymagalna wierzytelno?? pieni??na] Je?eli wierzytelno?? pieni??na zastawem zabezpieczona jest ju? wymagalna, zastawnik mo?e ??da? zamiast zap?aty, a?eby zastawca przenis? na niego wierzytelno?? obci??on?, je?eli jest pieni??na, do wysoko?ci wierzytelno?ci zabezpieczonej zastawem. Zastawnik mo?e dochodzi? przypad?ej mu z tego tytu?u cz??ci wierzytelno?ci z pierwsze?stwem przed cz??ci? przys?uguj?c? zastawcy.Tytu? IV. POSIADANIEArt. 336. [Posiadacz samoistny i zale?ny] Posiadaczem rzeczy jest zarwno ten, kto ni? faktycznie w?ada jak w?a?ciciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto ni? faktycznie w?ada jak u?ytkownik, zastawnik, najemca, dzier?awca lub maj?cy inne prawo, z ktrym ??czy si? okre?lone w?adztwo nad cudz? rzecz? (posiadacz zale?ny).

Art. 337. [Oddanie rzeczy w posiadanie zale?ne] Posiadacz samoistny nie traci posiadania przez to, ?e oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zale?ne.

Art. 338. [Dzier?yciel] Kto rzecz? faktycznie w?ada za kogo innego, jest dzier?ycielem.

Art. 339. [Domniemanie posiadania samoistnego] Domniemywa si?, ?e ten, kto rzecz? faktycznie w?ada, jest posiadaczem samoistnym.

Art. 340. [Domniemanie ci?g?o?ci posiadania] Domniemywa si? ci?g?o?? posiadania. Niemo?no?? posiadania wywo?ana przez przeszkod? przemijaj?c? nie przerywa posiadania.

Art. 341. [Domniemanie zgodno?ci posiadania z prawem] Domniemywa si?, ?e posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym. Domniemanie to dotyczy rwnie? posiadania przez poprzedniego posiadacza.

Art. 342. [Ochrona posiadania] Nie wolno narusza? samowolnie posiadania, chocia?by posiadacz by? w z?ej wierze.

Art. 343. [Obrona konieczna, samopomoc] 1. Posiadacz mo?e zastosowa? obron? konieczn?, a?eby odeprze? samowolne naruszenie posiadania.

2. Posiadacz nieruchomo?ci mo?e niezw?ocznie po samowolnym naruszeniu posiadania przywrci? w?asnym dzia?aniem stan poprzedni; nie wolno mu jednak stosowa? przy tym przemocy wzgl?dem osb. Posiadacz rzeczy ruchomej, je?eli grozi mu niebezpiecze?stwo niepowetowanej szkody, mo?e natychmiast po samowolnym pozbawieniu go posiadania zastosowa? niezb?dn? samopomoc w celu przywrcenia stanu poprzedniego.

3. Przepisy paragrafw poprzedzaj?cych stosuje si? odpowiednio do dzier?yciela.

Art. 3431. [Ochrona w?adania lokalem] Do ochrony w?adania lokalem stosuje si? odpowiednio przepisy o ochronie posiadania.

Art. 344. [Roszczenia posiadacza] 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszy? posiadanie, jak rwnie? przeciwko temu, na czyj? korzy?? naruszenie nast?pi?o, przys?uguje posiadaczowi roszczenie o przywrcenie stanu poprzedniego i o zaniechanie narusze?. Roszczenie to nie jest zale?ne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodno?ci posiadania ze stanem prawnym, chyba ?e prawomocne orzeczenie s?du lub innego powo?anego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu pa?stwowego stwierdzi?o, ?e stan posiadania powsta?y na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

2. Roszczenie wygasa, je?eli nie b?dzie dochodzone w ci?gu roku od chwili naruszenia.

Art. 345. [Przywrcenie posiadania] Posiadanie przywrcone poczytuje si? za nie przerwane.

Art. 346. [Wsp?posiadanie] Roszczenie o ochron? posiadania nie przys?uguje w stosunkach pomi?dzy wsp?posiadaczami tej samej rzeczy, je?eli nie da si? ustali? zakresu wsp?posiadania.

Art. 347. [Wstrzymanie budowy] 1. Posiadaczowi nieruchomo?ci przys?uguje roszczenie o wstrzymanie budowy, je?eli budowa mog?aby naruszy? jego posiadanie albo grozi? wyrz?dzeniem mu szkody.

2. Roszczenie mo?e by? dochodzone przed rozpocz?ciem budowy; wygasa ono, je?eli nie b?dzie dochodzone w ci?gu miesi?ca od rozpocz?cia budowy.

Art. 348. [Przeniesienie posiadania] Przeniesienie posiadania nast?puje przez wydanie rzeczy. Wydanie dokumentw, ktre umo?liwiaj? rozporz?dzanie rzecz?, jak rwnie? wydanie ?rodkw, ktre daj? faktyczn? w?adz? nad rzecz?, jest jednoznaczne z wydaniem samej rzeczy.

Art. 349. [Przeniesienie z zachowaniem w?adztwa] Przeniesienie posiadania samoistnego mo?e nast?pi? tak?e w ten sposb, ?e dotychczasowy posiadacz samoistny zachowa rzecz w swoim w?adaniu jako posiadacz zale?ny albo jako dzier?yciel na podstawie stosunku prawnego, ktry strony jednocze?nie ustal?.

Art. 350. [Umowa o przeniesienie posiadania samoistnego, zawiadomienie posiadacza zale?nego] Je?eli rzecz znajduje si? w posiadaniu zale?nym albo w dzier?eniu osoby trzeciej, przeniesienie posiadania samoistnego nast?puje przez umow? mi?dzy stronami i przez zawiadomienie posiadacza zale?nego albo dzier?yciela.

Art. 351. [Przeniesienie posiadania samoistnego na posiadacza zale?nego] Przeniesienie posiadania samoistnego na posiadacza zale?nego albo na dzier?yciela nast?puje na mocy samej umowy mi?dzy stronami.

Art. 352. [Posiadanie s?u?ebno?ci] 1. Kto faktycznie korzysta z cudzej nieruchomo?ci w zakresie odpowiadaj?cym tre?ci s?u?ebno?ci, jest posiadaczem s?u?ebno?ci.

2. Do posiadania s?u?ebno?ci stosuje si? odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy.KSI?GA TRZECIA

ZOBOWI?ZANIATytu? I.PRZEPISY OGLNEArt. 353. [Zobowi?zanie] 1. Zobowi?zanie polega na tym, ?e wierzyciel mo?e ??da? od d?u?nika ?wiadczenia, a d?u?nik powinien ?wiadczenie spe?ni?.

2. ?wiadczenie mo?e polega? na dzia?aniu albo na zaniechaniu.

Art. 3531. [Zasada swobody umw] Strony zawieraj?ce umow? mog? u?o?y? stosunek prawny wed?ug swego uznania, byleby jego tre?? lub cel nie sprzeciwia?y si? w?a?ciwo?ci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wsp??ycia spo?ecznego.

Art. 354. [Wykonanie zobowi?za?] 1. D?u?nik powinien wykona? zobowi?zanie zgodnie z jego tre?ci? i w sposb odpowiadaj?cy jego celowi spo?eczno-gospodarczemu oraz zasadom wsp??ycia spo?ecznego, a je?eli istniej? w tym zakresie ustalone zwyczaje - tak?e w sposb odpowiadaj?cy tym zwyczajom.

2. W taki sam sposb powinien wsp?dzia?a? przy wykonaniu zobowi?zania wierzyciel.

Art. 355. [Nale?yta staranno??] 1. D?u?nik obowi?zany jest do staranno?ci oglnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (nale?yta staranno??).

2. Nale?yt? staranno?? d?u?nika w zakresie prowadzonej przez niego dzia?alno?ci gospodarczej okre?la si? przy uwzgl?dnieniu zawodowego charakteru tej dzia?alno?ci.

Art. 356. [Osobiste ?wiadczenie d?u?nika] 1. Wierzyciel mo?e ??da? osobistego ?wiadczenia d?u?nika tylko wtedy, gdy to wynika z tre?ci czynno?ci prawnej, z ustawy albo z w?a?ciwo?ci ?wiadczenia.

2. Je?eli wierzytelno?? pieni??na jest wymagalna, wierzyciel nie mo?e odmwi? przyj?cia ?wiadczenia od osoby trzeciej, chocia?by dzia?a?a bez wiedzy d?u?nika.

Art. 357 . [Jako?? rzeczy oznaczonych co do gatunku] Je?eli d?u?nik jest zobowi?zany do ?wiadczenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a jako?? rzeczy nie jest oznaczona przez w?a?ciwe przepisy lub przez czynno?? prawn? ani nie wynika z okoliczno?ci, d?u?nik powinien ?wiadczy? rzeczy ?redniej jako?ci.

Art. 3571. [Nadzwyczajna zmiana stosunkw] Je?eli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkw spe?nienie ?wiadczenia by?oby po??czone z nadmiernymi trudno?ciami albo grozi?oby jednej ze stron ra??c? strat?, czego strony nie przewidywa?y przy zawarciu umowy, s?d mo?e po rozwa?eniu interesw stron, zgodnie z zasadami wsp??ycia spo?ecznego, oznaczy? sposb wykonania zobowi?zania, wysoko?? ?wiadczenia lub nawet orzec o rozwi?zaniu umowy. Rozwi?zuj?c umow? s?d mo?e w miar? potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kieruj?c si? zasadami okre?lonymi w zdaniu poprzedzaj?cym.

2. (skre?lony).

Art. 358. [Zasada walutowo?ci]12 1. . Je?eli przedmiotem zobowi?zania jest suma pieni??na wyra?ona w walucie obcej, d?u?nik mo?e spe?ni? ?wiadczenie w walucie polskiej, chyba ?e ustawa, orzeczenie s?dowe b?d?ce ?rd?em zobowi?zania lub czynno?? prawna zastrzega spe?nienie ?wiadczenia w walucie obcej.

2. Warto?? waluty obcej okre?la si? wed?ug kursu ?redniego og?aszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalno?ci roszczenia, chyba ?e ustawa, orzeczenie s?dowe lub czynno?? prawna stanowi inaczej. W razie zw?oki d?u?nika wierzyciel mo?e ??da? spe?nienia ?wiadczenia w walucie polskiej wed?ug kursu ?redniego og?aszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w ktrym zap?ata jest dokonana..

Art. 3581. [Nominalizm i waloryzacja] 1. Je?eli przedmiotem zobowi?zania od chwili jego powstania jest suma pieni??na, spe?nienie ?wiadczenia nast?puje przez zap?at? sumy nominalnej, chyba ?e przepisy szczeglne stanowi? inaczej.

2. Strony mog? zastrzec w umowie, ?e wysoko?? ?wiadczenia pieni??nego zostanie ustalona wed?ug innego ni? pieni?dz miernika warto?ci.

3. W razie istotnej zmiany si?y nabywczej pieni?dza po powstaniu zobowi?zania, s?d mo?e po rozwa?eniu interesw stron, zgodnie z zasadami wsp??ycia spo?ecznego, zmieni? wysoko?? lub sposb spe?nienia ?wiadczenia pieni??nego, chocia?by by?y ustalone w orzeczeniu lub umowie.

4. Z ??daniem zmiany wysoko?ci lub sposobu spe?nienia ?wiadczenia pieni??nego nie mo?e wyst?pi? strona prowadz?ca przedsi?biorstwo, je?eli ?wiadczenie pozostaje w zwi?zku z prowadzeniem tego przedsi?biorstwa.

5. Przepisy 2 i 3 nie uchybiaj? przepisom reguluj?cym wysoko?? cen i innych ?wiadcze? pieni??nych.

Art. 359. [Odsetki] 1. Odsetki od sumy pieni??nej nale?? si? tylko wtedy, gdy to wynika z czynno?ci prawnej albo z ustawy, z orzeczenia s?du lub z decyzji innego w?a?ciwego organu.

2. Je?eli wysoko?? odsetek nie jest w inny sposb okre?lona, nale?? si? odsetki ustawowe.

21.13 Maksymalna wysoko?? odsetek wynikaj?cych z czynno?ci prawnej nie mo?e w stosunku rocznym przekracza? czterokrotno?ci wysoko?ci stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).

22. Je?eli wysoko?? odsetek wynikaj?cych z czynno?ci prawnej przekracza wysoko?? odsetek maksymalnych, nale?? si? odsetki maksymalne.

23. Postanowienia umowne nie mog? wy??cza? ani ogranicza? przepisw o odsetkach maksymalnych, tak?e w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje si? przepisy ustawy.

3. Rada Ministrw okre?la, w drodze rozporz?dzenia, wysoko?? odsetek ustawowych, kieruj?c si? konieczno?ci? zapewnienia dyscypliny p?atniczej i sprawnego przeprowadzania rozlicze? pieni??nych, bior?c pod uwag? wysoko?? rynkowych stp procentowych oraz stp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

Art. 360. [Termin p?atno?ci odsetek] W braku odmiennego zastrze?enia co do terminu p?atno?ci odsetek s? one p?atne co roku z do?u, a je?eli termin p?atno?ci sumy pieni??nej jest krtszy ni? rok - jednocze?nie z zap?at? tej sumy.

Art. 361. [Zwi?zek przyczynowy] 1. Zobowi?zany do odszkodowania ponosi odpowiedzialno?? tylko za normalne nast?pstwa dzia?ania lub zaniechania, z ktrego szkoda wynik?a.

2. W powy?szych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, ktre poszkodowany ponis?, oraz korzy?ci, ktre mg?by osi?gn??, gdyby mu szkody nie wyrz?dzono.

Art. 362. [Przyczynienie si? poszkodowanego] Je?eli poszkodowany przyczyni? si? do powstania lub zwi?kszenia szkody, obowi?zek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczno?ci, a zw?aszcza do stopnia winy obu stron.

Art. 363. [Naprawienie szkody] 1. Naprawienie szkody powinno nast?pi?, wed?ug wyboru poszkodowanego, b?d? przez przywrcenie stanu poprzedniego, b?d? przez zap?at? odpowiedniej sumy pieni??nej. Jednak?e gdyby przywrcenie stanu poprzedniego by?o niemo?liwe albo gdyby poci?ga?o za sob? dla zobowi?zanego nadmierne trudno?ci lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza si? do ?wiadczenia w pieni?dzu.

2. Je?eli naprawienie szkody ma nast?pi? w pieni?dzu, wysoko?? odszkodowania powinna by? ustalona wed?ug cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba ?e szczeglne okoliczno?ci wymagaj? przyj?cia za podstaw? cen istniej?cych w innej chwili.

Art. 364. [Zabezpieczenie] 1. Ilekro? ustawa przewiduje obowi?zek zabezpieczenia, zabezpieczenie powinno nast?pi? przez z?o?enie pieni?dzy do depozytu s?dowego.

2. Jednak?e z wa?nych powodw zabezpieczenie mo?e nast?pi? w inny sposb.

Art. 365. [Zobowi?zanie przemienne] 1. Je?eli d?u?nik jest zobowi?zany w ten sposb, ?e wykonanie zobowi?zania mo?e nast?pi? przez spe?nienie jednego z kilku ?wiadcze? (zobowi?zanie przemienne), wybr ?wiadczenia nale?y do d?u?nika, chyba ?e z czynno?ci prawnej, z ustawy lub z okoliczno?ci wynika, i? uprawnionym do wyboru jest wierzyciel lub osoba trzecia.

2. Wyboru dokonywa si? przez z?o?enie o?wiadczenia drugiej stronie. Je?eli uprawnionym do wyboru jest d?u?nik, mo?e on dokona? wyboru tak?e przez spe?nienie ?wiadczenia.

3. Je?eli strona uprawniona do wyboru ?wiadczenia wyboru tego nie dokona, druga strona mo?e jej wyznaczy? w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym up?ywie wyznaczonego terminu uprawnienie do dokonania wyboru przechodzi na stron? drug?.

Art. 3651. [Wyga?ni?cie zobowi?zania bezterminowego] Zobowi?zanie bezterminowe o charakterze ci?g?ym wygasa po wypowiedzeniu przez d?u?nika lub wierzyciela z zachowaniem terminw umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminw niezw?ocznie po wypowiedzeniu.Tytu? II. WIELO?? D?U?NIKW ALBO WIERZYCIELI

Dzia? I. ZOBOWI?ZANIA SOLIDARNEArt. 366. [Solidarno?? d?u?nikw] 1. Kilku d?u?nikw mo?e by? zobowi?zanych w ten sposb, ?e wierzyciel mo?e ??da? ca?o?ci lub cz??ci ?wiadczenia od wszystkich d?u?nikw ??cznie, od kilku z nich lub od ka?dego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez ktregokolwiek z d?u?nikw zwalnia pozosta?ych (solidarno?? d?u?nikw).

2. A? do zupe?nego zaspokojenia wierzyciela wszyscy d?u?nicy solidarni pozostaj? zobowi?zani.

Art. 367. [Solidarno?? wierzycieli] 1. Kilku wierzycieli mo?e by? uprawnionych w ten sposb, ?e d?u?nik mo?e spe?ni? ca?e ?wiadczenie do r?k jednego z nich, a przez zaspokojenie ktregokolwiek z wierzycieli d?ug wygasa wzgl?dem wszystkich (solidarno?? wierzycieli).

2. D?u?nik mo?e spe?ni? ?wiadczenie, wed?ug swego wyboru, do r?k ktregokolwiek z wierzycieli solidarnych. Jednak?e w razie wytoczenia powdztwa przez jednego z wierzycieli d?u?nik powinien spe?ni? ?wiadczenie do jego r?k.

Art. 368. [Zobowi?zanie d?u?nika] Zobowi?zanie mo?e by? solidarne, chocia?by ka?dy z d?u?nikw by? zobowi?zany w sposb odmienny albo chocia?by wsplny d?u?nik by? zobowi?zany w sposb odmienny wzgl?dem ka?dego z wierzycieli.

Art. 369. [Podstawa solidarno?ci] Zobowi?zanie jest solidarne, je?eli to wynika z ustawy lub z czynno?ci prawnej.

Art. 370. [Zobowi?zanie dotycz?ce wsplnego mienia] Je?eli kilka osb zaci?gn??o zobowi?zanie dotycz?ce ich wsplnego mienia, s? one zobowi?zane solidarnie, chyba ?e umwiono si? inaczej.

Art. 371. [Ochrona wsp?d?u?nikw] Dzia?ania i zaniechania jednego z d?u?nikw solidarnych nie mog? szkodzi? wsp?d?u?nikom.

Art. 372. [Bieg przedawnienia] Przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia w stosunku do jednego z d?u?nikw solidarnych nie ma skutku wzgl?dem wsp?d?u?nikw.

Art. 373. [Zwolnienie jednego z d?u?nikw] Zwolnienie z d?ugu lub zrzeczenie si? solidarno?ci przez wierzyciela wzgl?dem jednego z d?u?nikw solidarnych nie ma skutku wzgl?dem wsp?d?u?nikw.

Art. 374. [Odnowienie, zw?oka wierzyciela] 1. Odnowienie dokonane mi?dzy wierzycielem a jednym z d?u?nikw solidarnych zwalnia wsp?d?u?nikw, chyba ?e wierzyciel zastrzeg?, i? zachowuje przeciwko nim swe prawa.

2. Zw?oka wierzyciela wzgl?dem jednego z d?u?nikw solidarnych ma skutek tak?e wzgl?dem wsp?d?u?nikw.

Art. 375. [Zarzuty d?u?nika] 1. D?u?nik solidarny mo?e si? broni? zarzutami, ktre przys?uguj? mu osobi?cie wzgl?dem wierzyciela, jak rwnie? tymi, ktre ze wzgl?du na sposb powstania lub tre?? zobowi?zania s? wsplne wszystkim d?u?nikom.

2. Wyrok zapad?y na korzy?? jednego z d?u?nikw solidarnych zwalnia wsp?d?u?nikw, je?eli uwzgl?dnia zarzuty, ktre s? im wszystkim wsplne.

Art. 376. [Regres mi?dzy wsp?d?u?nikami] 1. Je?eli jeden z d?u?nikw solidarnych spe?ni? ?wiadczenie, tre?? istniej?cego mi?dzy wsp?d?u?nikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich cz??ciach mo?e on ??da? zwrotu od wsp?d?u?nikw. Je?eli z tre?ci tego stosunku nie wynika nic innego, d?u?nik, ktry ?wiadczenie spe?ni?, mo?e ??da? zwrotu w cz??ciach rwnych.

2. Cz??? przypadaj?ca na d?u?nika niewyp?acalnego rozk?ada si? mi?dzy wsp?d?u?nikw.

Art. 377. [Ochrona wsp?wierzycieli] Zw?oka d?u?nika, jak rwnie? przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia wzgl?dem jednego z wierzycieli solidarnych ma skutek tak?e wzgl?dem wsp?wierzycieli.

Art. 378. [Regres mi?dzy wsp?wierzycielami] Je?eli jeden z wierzycieli solidarnych przyj?? ?wiadczenie, tre?? istniej?cego mi?dzy wsp?wierzycielami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich cz??ciach jest on odpowiedzialny wzgl?dem wsp?wierzycieli. Je?eli z tre?ci tego stosunku nie wynika nic innego, wierzyciel, ktry przyj?? ?wiadczenie, jest odpowiedzialny w cz??ciach rwnych.

Dzia? II. ZOBOWI?ZANIA PODZIELNE I NIEPODZIELNEArt. 379. [Zobowi?zanie podzielne] 1. Je?eli jest kilku d?u?nikw albo kilku wierzycieli, a ?wiadczenie jest podzielne, zarwno d?ug, jak i wierzytelno?? dziel? si? na tyle niezale?nych od siebie cz??ci, ilu jest d?u?nikw albo wierzycieli. Cz??ci te s? rwne, je?eli z okoliczno?ci nie wynika nic innego.

2. ?wiadczenie jest podzielne, je?eli mo?e by? spe?nione cz??ciowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub warto?ci.

Art. 380. [Odpowiedzialno?? d?u?nikw] 1. D?u?nicy zobowi?zani do ?wiadczenia niepodzielnego s? odpowiedzialni za spe?nienie ?wiadczenia jak d?u?nicy solidarni.

2. W braku odmiennej umowy d?u?nicy zobowi?zani do ?wiadczenia podzielnego s? odpowiedzialni za jego spe?nienie solidarnie, je?eli wzajemne ?wiadczenie wierzyciela jest niepodzielne.

3. D?u?nik, ktry spe?ni? ?wiadczenie niepodzielne, mo?e ??da? od pozosta?ych d?u?nikw zwrotu warto?ci ?wiadczenia wed?ug tych samych zasad co d?u?nik solidarny.

Art. 381 . [Uprawnienia wierzycieli] 1. Je?eli jest kilku wierzycieli uprawnionych do ?wiadczenia niepodzielnego, ka?dy z nich mo?e ??da? spe?nienia ca?ego ?wiadczenia.

2. Jednak?e w razie sprzeciwu chocia?by jednego z wierzycieli, d?u?nik obowi?zany jest ?wiadczy? wszystkim wierzycielom ??cznie albo z?o?y? przedmiot ?wiadczenia do depozytu s?dowego.

Art. 382. [Zwolnienie z d?ugu, zw?oka jednego z d?u?nikw] 1. Zwolnienie d?u?nika z d?ugu przez jednego z wierzycieli uprawnionych do ?wiadczenia niepodzielnego nie ma skutku wzgl?dem pozosta?ych wierzycieli.

2. Zw?oka d?u?nika, jak rwnie? przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia wzgl?dem jednego z wierzycieli uprawnionych do ?wiadczenia niepodzielnego ma skutek wzgl?dem pozosta?ych wierzycieli.

Art. 383. [Regres mi?dzy wierzycielami] Je?eli jeden z wierzycieli uprawnionych do ?wiadczenia niepodzielnego przyj?? ?wiadczenie, jest on odpowiedzialny wzgl?dem pozosta?ych wierzycieli wed?ug tych samych zasad co wierzyciel solidarny.Tytu? III. OGLNE PRZEPISY O ZOBOWI?ZANIACH UMOWNYCHArt. 384. 14 [Ochrona konsumentw] 1. Ustalony przez jedn? ze stron wzorzec umowy, w szczeglno?ci oglne warunki umw, wzr umowy, regulamin, wi??e drug? stron?, je?eli zosta? jej dor?czony przed zawarciem umowy..

2. W razie gdy pos?ugiwanie si? wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyj?te, wi??e on tak?e wtedy, gdy druga strona mog?a si? z ?atwo?ci? dowiedzie? o jego tre?ci. Nie dotyczy to jednak umw zawieranych z udzia?em konsumentw, z wyj?tkiem umw powszechnie zawieranych w drobnych, bie??cych sprawach ?ycia codziennego.

3. (uchylony).

4. Je?eli jedna ze stron pos?uguje si? wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udost?pni? go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposb, aby mog?a ona wzorzec ten przechowywa? i odtwarza? w zwyk?ym toku czynno?ci.

5. (chylony).

Art. 3841. [Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego] Wzorzec wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ci?g?ym wi??e drug? stron?, je?eli zosta?y zachowane wymagania okre?lone w art. 384, a strona nie wypowiedzia?a umowy w najbli?szym terminie wypowiedzenia.

Art. 385.15 [Sprzeczno?? tre?ci umowy z wzorcem] 1. W razie sprzeczno?ci tre?ci umowy z wzorcem umowy strony s? zwi?zane umow?.

2. Wzorzec umowy powinien by? sformu?owany jednoznacznie i w sposb zrozumia?y. Postanowienia niejednoznaczne t?umaczy si? na korzy?? konsumenta. Zasady wyra?onej w zdaniu poprzedzaj?cym nie stosuje si? w post?powaniu w sprawach o uznanie postanowie? wzorca umowy za niedozwolone.

Art. 3851. [Indywidualnie uzgodnione postanowienia umowne] 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wi??? go, je?eli kszta?tuj? jego prawa i obowi?zki w sposb sprzeczny z dobrymi obyczajami, ra??co naruszaj?c jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowie? okre?laj?cych g?wne ?wiadczenia stron, w tym cen? lub wynagrodzenie, je?eli zosta?y sformu?owane w sposb jednoznaczny.

2. Je?eli postanowienie umowy zgodnie z 1 nie wi??e konsumenta, strony s? zwi?zane umow? w pozosta?ym zakresie.

3. Nie uzgodnione indywidualnie s? te postanowienia umowy, na ktrych tre?? konsument nie mia? rzeczywistego wp?ywu. W szczeglno?ci odnosi si? to do postanowie? umowy przej?tych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

4. Ci??ar dowodu, ?e postanowienie zosta?o uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto si? na to powo?uje.

Art. 3852. [Ocena zgodno?ci postanowienia umowy z dobrymi obyczajami] Oceny zgodno?ci postanowienia umowy z dobrymi obyczajami dokonuje si? wed?ug stanu z chwili zawarcia umowy, bior?c pod uwag? jej tre??, okoliczno?ci zawarcia oraz uwzgl?dniaj?c umowy pozostaj?ce w zwi?zku z umow? obejmuj?c? postanowienie b?d?ce przedmiotem oceny.

Art. 3853. [Niedozwolone postanowienia umowne] W razie w?tpliwo?ci uwa?a si?, ?e niedozwolonymi postanowieniami umownymi s? te, ktre w szczeglno?ci:

1) wy??czaj? lub ograniczaj? odpowiedzialno?? wzgl?dem konsumenta za szkody na osobie,

2) wy??czaj? lub istotnie ograniczaj? odpowiedzialno?? wzgl?dem konsumenta za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zobowi?zania,

3) wy??czaj? lub istotnie ograniczaj? potr?cenie wierzytelno?ci konsumenta z wierzytelno?ci? drugiej strony,

4) przewiduj? postanowienia, z ktrymi konsument nie mia? mo?liwo?ci zapozna? si? przed zawarciem umowy,

5) zezwalaj? kontrahentowi konsumenta na przeniesienie praw i przekazanie obowi?zkw wynikaj?cych z umowy bez zgody konsumenta,

6) uzale?niaj? zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przysz?o?ci dalszych umw podobnego rodzaju,

7) uzale?niaj? zawarcie, tre?? lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy, nie maj?cej bezpo?redniego zwi?zku z umow? zawieraj?c? oceniane postanowienie,

8) uzale?niaj? spe?nienie ?wiadczenia od okoliczno?ci zale?nych tylko od woli kontrahenta konsumenta,

9) przyznaj? kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wi???cej interpretacji umowy,

10) uprawniaj? kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez wa?nej przyczyny wskazanej w tej umowie,

11) przyznaj? tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodno?ci ?wiadczenia z umow?,

12) wy??czaj? obowi?zek zwrotu konsumentowi uiszczonej zap?aty za ?wiadczenie nie spe?nione w ca?o?ci lub cz??ci, je?eli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania,

13) przewiduj? utrat? prawa ??dania zwrotu ?wiadczenia konsumenta spe?nionego wcze?niej ni? ?wiadczenie kontrahenta, gdy strony wypowiadaj?, rozwi?zuj? lub odst?puj? od u mowy,

14) pozbawiaj? wy??cznie konsumenta uprawnienia do rozwi?zania umowy, odst?pienia od niej lub jej wypowiedzenia,

15) zastrzegaj? dla kontrahenta konsumenta uprawnienie wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania wa?nych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia,

16) nak?adaj? wy??cznie na konsumenta obowi?zek zap?aty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy,

17) nak?adaj? na konsumenta, ktry nie wykona? zobowi?zania lub odst?pi? od umowy, obowi?zek zap?aty ra??co wygrowanej kary umownej lub odst?pnego,

18) stanowi?, ?e umowa zawarta na czas oznaczony ulega przed?u?eniu, o ile konsument, dla ktrego zastrze?ono ra??co krtki termin, nie z?o?y przeciwnego o?wiadczenia,

19) przewiduj? wy??cznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez wa?nych przyczyn, istotnych cech ?wiadczenia,

20) przewiduj? uprawnienie kontrahenta konsumenta do okre?lenia lub podwy?szenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odst?pienia od umowy,

21) uzale?niaj? odpowiedzialno?? kontrahenta konsumenta od wykonania zobowi?za? przez osoby, za po?rednictwem ktrych kontrahent konsumenta zawiera umow? lub przy ktrych pomocy wykonuje swoje zobowi?zanie, albo uzale?niaj? t? odpowiedzialno?? od spe?nienia przez konsumenta nadmiernie uci??liwych formalno?ci,

22) przewiduj? obowi?zek wykonania zobowi?zania przez konsumenta mimo niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi?zania przez jego kontrahenta,

23) wy??czaj? jurysdykcj? s?dw polskich lub poddaj? spraw? pod rozstrzygni?cie s?du polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a tak?e narzucaj? rozpoznanie sprawy przez s?d, ktry wedle ustawy nie jest miejscowo w?a?ciwy.

Art. 3854. [Umowa mi?dzy przedsi?biorcami stosuj?cymi r?ne wzorce umw] 1. Umowa mi?dzy przedsi?biorcami stosuj?cymi r?ne wzorce umw nie obejmuje tych postanowie? wzorcw, ktre s? ze sob? sprzeczne.

2. Umowa nie jest zawarta, gdy po otrzymaniu oferty strona niezw?ocznie zawiadomi, ?e nie zamierza zawiera? umowy na warunkach przewidzianych w 1.

Art. 386. (uchylony).

Art. 387. [Pierwotna niemo?liwo?? ?wiadczenia] 1. Umowa o ?wiadczenie niemo?liwe jest niewa?na.

2. Strona, ktra w chwili zawarcia umowy wiedzia?a o niemo?liwo?ci ?wiadczenia, a drugiej strony z b??du nie wyprowadzi?a, obowi?zana jest do naprawienia szkody, ktr? druga strona ponios?a przez to, ?e zawar?a umow? nie wiedz?c o niemo?liwo?ci ?wiadczenia.

Art. 388. [Wyzysk] 1. Je?eli jedna ze stron, wyzyskuj?c przymusowe po?o?enie, niedo??stwo lub niedo?wiadczenie drugiej strony, w zamian za swoje ?wiadczenie przyjmuje albo zastrzega dla siebie lub dla osoby trzeciej ?wiadczenie, ktrego warto?? w chwili zawarcia umowy przewy?sza w ra??cym stopniu warto?? jej w?asnego ?wiadczenia, druga strona mo?e ??da? zmniejszenia swego ?wiadczenia lub zwi?kszenia nale?nego jej ?wiadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie by?oby nadmiernie utrudnione, mo?e ona ??da? uniewa?nienia umowy.

2. Uprawnienia powy?sze wygasaj? z up?ywem lat dwch od dnia zawarcia umowy.

Art. 389. [Umowa przedwst?pna] 1. Umowa, przez ktr? jedna ze stron lub obie zobowi?zuj? si? do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwst?pna), powinna okre?la? istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

2. Je?eli termin, w ci?gu ktrego ma by? zawarta umowa przyrzeczona, nie zosta? oznaczony, powinna ona by? zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stron? uprawnion? do ??dania zawarcia umowy przyrzeczonej. Je?eli obie strony s? uprawnione do ??dania zawarcia umowy przyrzeczonej i ka?da z nich wyznaczy?a inny termin, strony wi??e termin wyznaczony przez stron?, ktra wcze?niej z?o?y?a stosowne o?wiadczenie. Je?eli w ci?gu roku od dnia zawarcia umowy przedwst?pnej nie zosta? wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie mo?na ??da? jej zawarcia.

Art. 390. [Uchylanie si? od zawarcia umowy przedwst?pnej] 1. Je?eli strona zobowi?zana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla si? od jej zawarcia, druga strona mo?e ??da? naprawienia szkody, ktr? ponios?a przez to, ?e liczy?a na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mog? w umowie przedwst?pnej odmiennie okre?li? zakres odszkodowania.

2. Jednak?e gdy umowa przedwst?pna czyni zado?? wymaganiom, od ktrych zale?y wa?no?? umowy przyrzeczonej, w szczeglno?ci wymaganiom co do formy, strona uprawniona mo?e dochodzi? zawarcia umowy przyrzeczonej.

3. Roszczenia z umowy przedwst?pnej przedawniaj? si? z up?ywem roku od dnia, w ktrym umowa przyrzeczona mia?a by? zawarta. Je?eli s?d oddali ??danie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwst?pnej przedawniaj? si? z up?ywem roku od dnia, w ktrym orzeczenie sta?o si? prawomocne.

Art. 391. [Umowa o ?wiadczenie przez osob? trzeci?] Je?eli w umowie zastrze?ono, ?e osoba trzecia zaci?gnie okre?lone zobowi?zanie albo spe?ni okre?lone ?wiadczenie, ten, kto takie przyrzeczenie uczyni?, odpowiedzialny jest za szkod?, ktr? druga strona ponosi przez to, ?e osoba trzecia odmawia zaci?gni?cia zobowi?zania albo nie spe?nia ?wiadczenia. Mo?e jednak zwolni? si? od obowi?zku naprawienia szkody spe?niaj?c przyrzeczone ?wiadczenie, chyba ?e sprzeciwia si? to umowie lub w?a?ciwo?ci ?wiadczenia.

Art. 392. [Umowa o zwolnienie d?u?nika] Je?eli osoba trzecia zobowi?za?a si? przez umow? z d?u?nikiem zwolni? go od obowi?zku ?wiadczenia, jest ona odpowiedzialna wzgl?dem d?u?nika za to, ?e wierzyciel nie b?dzie od niego ??da? spe?nienia ?wiadczenia.

Art. 393. [Umowa o ?wiadczenie na rzecz osoby trzeciej] 1. Je?eli w umowie zastrze?ono, ?e d?u?nik spe?ni ?wiadczenie na rzecz osoby trzeciej, osoba ta, w braku odmiennego postanowienia umowy, mo?e ??da? bezpo?rednio od d?u?nika spe?nienia zastrze?onego ?wiadczenia.

2. Zastrze?enie co do obowi?zku ?wiadczenia na rzecz osoby trzeciej nie mo?e by? odwo?ane ani zmienione, je?eli osoba trzecia o?wiadczy?a ktrejkolwiek ze stron, ?e chce z zastrze?enia skorzysta?.

3. D?u?nik mo?e podnie?? zarzuty z umowy tak?e przeciwko osobie trzeciej.

Art. 394. [Zadatek] 1. W braku odmiennego zastrze?enia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, ?e w razie niewykonania umowy przez jedn? ze stron druga strona mo?e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst?pi? i otrzymany zadatek zachowa?, a je?eli sama go da?a, mo?e ??da? sumy dwukrotnie wy?szej.

2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet ?wiadczenia strony, ktra go da?a; je?eli zaliczenie nie jest mo?liwe, zadatek ulega zwrotowi.

3. W razie rozwi?zania umowy zadatek powinien by? zwrcony, a obowi?zek zap?aty sumy dwukrotnie wy?szej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nast?pi?o wskutek okoliczno?ci, za ktre ?adna ze stron nie ponosi odpowiedzialno?ci albo za ktre ponosz? odpowiedzialno?? obie strony.

Art. 395. [Prawo odst?pienia od umowy] 1. Mo?na zastrzec, ?e jednej lub obu stronom przys?ugiwa? b?dzie w ci?gu oznaczonego terminu prawo odst?pienia od umowy. Prawo to wykonywa si? przez o?wiadczenie z?o?one drugiej stronie.

2. W razie wykonania prawa odst?pienia umowa uwa?ana jest za nie zawart?. To, co strony ju? ?wiadczy?y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ?e zmiana by?a konieczna w granicach zwyk?ego zarz?du. Za ?wiadczone us?ugi oraz za korzystanie z rzeczy nale?y si? drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.

Art. 396. [Odst?pne] Je?eli zosta?o zastrze?one, ?e jednej lub obu stronom wolno od umowy odst?pi? za zap?at? oznaczonej sumy (odst?pne), o?wiadczenie o odst?pieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zosta?o z?o?one jednocze?nie z zap?at? odst?pnego.Tytu? IV. (skre?lony).Tytu? V. BEZPODSTAWNE WZBOGACENIEArt. 405. [Bezpodstawne wzbogacenie] Kto bez podstawy prawnej uzyska? korzy?? maj?tkow? kosztem innej osoby, obowi?zany jest do wydania korzy?ci w naturze, a gdyby to nie by?o mo?liwe, do zwrotu jej warto?ci.

Art. 406. [Zakres zwrotu korzy?ci] Obowi?zek wydania korzy?ci obejmuje nie tylko korzy?? bezpo?rednio uzyskan?, lecz tak?e wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zosta?o uzyskane w zamian tej korzy?ci albo jako naprawienie szkody.

Art. 407. [Osoba trzecia zobowi?zana do zwrotu] Je?eli ten, kto bez podstawy prawnej uzyska? korzy?? maj?tkow? kosztem innej osoby, rozporz?dzi? korzy?ci? na rzecz osoby trzeciej bezp?atnie, obowi?zek wydania korzy?ci przechodzi na t? osob? trzeci?.

Art. 408. [Zwrot nak?adw] 1. Zobowi?zany do wydania korzy?ci mo?e ??da? zwrotu nak?adw koniecznych o tyle, o ile nie znalaz?y pokrycia w u?ytku, ktry z nich osi?gn??. Zwrotu innych nak?adw mo?e ??da? o tyle, o ile zwi?kszaj? warto?? korzy?ci w chwili jej wydania; mo?e jednak zabra? te nak?ady, przywracaj?c stan poprzedni.

2. Kto czyni?c nak?ady wiedzia?, ?e korzy?? mu si? nie nale?y, ten mo?e ??da? zwrotu nak?adw tylko o tyle, o ile zwi?kszaj? warto?? korzy?ci w chwili jej wydania.

3. Je?eli ??daj?cy wydania korzy?ci jest zobowi?zany do zwrotu nak?adw, s?d mo?e zamiast wydania korzy?ci w naturze nakaza? zwrot jej warto?ci w pieni?dzu z odliczeniem warto?ci nak?adw, ktre ??daj?cy by?by obowi?zany zwrci?.

Art. 409. [Wyga?niecie obowi?zku zwrotu] Obowi?zek wydania korzy?ci lub zwrotu jej warto?ci wygasa, je?eli ten, kto korzy?? uzyska?, zu?y? j? lub utraci? w taki sposb, ?e nie jest ju? wzbogacony, chyba ?e wyzbywaj?c si? korzy?ci lub zu?ywaj?c j? powinien by? liczy? si? z obowi?zkiem zwrotu.

Art. 410. [Nienale?ne ?wiadczenie] 1. Przepisy artyku?w poprzedzaj?cych stosuje si? w szczeglno?ci do ?wiadczenia nienale?nego.

2. ?wiadczenie jest nienale?ne, je?eli ten, kto je spe?ni?, nie by? w ogle zobowi?zany lub nie by? zobowi?zany wzgl?dem osoby, ktrej ?wiadczy?, albo je?eli podstawa ?wiadczenia odpad?a lub zamierzony cel ?wiadczenia nie zosta? osi?gni?ty, albo je?eli czynno?? prawa zobowi?zuj?ca do ?wiadczenia by?a niewa?na i nie sta?a si? wa?na po spe?nieniu ?wiadczenia.

Art. 411. [Wy??czenie zwrotu ?wiadczenia] Nie mo?na ??da? zwrotu ?wiadczenia:

1) je?eli spe?niaj?cy ?wiadczenie wiedzia?, ?e nie by? do ?wiadczenia zobowi?zany, chyba ?e spe?nienie ?wiadczenia nast?pi?o z zastrze?eniem zwrotu albo w celu unikni?cia przymusu lub w wykonaniu niewa?nej czynno?ci prawnej;

2) je?eli spe?nienie ?wiadczenia czyni zado?? zasadom wsp??ycia spo?ecznego;

3) je?eli ?wiadczenie zosta?o spe?nione w celu zado??uczynienia przedawnionemu roszczeniu;

4) je?eli ?wiadczenie zosta?o spe?nione, zanim wierzytelno?? sta?a si? wymagalna.

Art. 412. [Przepadek ?wiadczenia na rzecz Skarbu Pa?stwa] S?d mo?e orzec przepadek ?wiadczenia na rzecz Skarbu Pa?stwa, je?eli ?wiadczenie to zosta?o ?wiadomie spe?nione w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustaw? lub w celu niegodziwym. Je?eli przedmiot ?wiadczenia zosta? zu?yty lub utracony, przepadkowi mo?e ulec jego warto??.

Art. 413. [?wiadczenie z gry i zak?adu] 1. Kto spe?nia ?wiadczenie z gry lub zak?adu, nie mo?e ??da? zwrotu, chyba ?e gra lub zak?ad by?y zakazane albo nierzetelne.

2. Roszcze? z gry lub zak?adu mo?na dochodzi? tylko wtedy, gdy gra lub zak?ad by?y prowadzone na podstawie zezwolenia w?a?ciwego organu pa?stwowego.

Art. 414. [Zbieg roszcze?] Przepisy niniejszego tytu?u nie uchybiaj? przepisom o obowi?zku naprawienia szkody.Tytu? VI. CZYNY NIEDOZWOLONEArt. 415. [Zasada winy] Kto z winy swej wyrz?dzi? drugiemu szkod?, obowi?zany jest do jej naprawienia.

Art. 416. [Wina organu osoby prawnej] Osoba prawna jest obowi?zana do naprawienia szkody wyrz?dzonej z winy jej organu.

Art. 417. 16 [Odpowiedzialno?? za szkod? wyrz?dzon? przez funkcjonariusza] 1. Za szkod? wyrz?dzon? przez niezgodne z prawem dzia?anie lub zaniechanie przy wykonywaniu w?adzy publicznej ponosi odpowiedzialno?? Skarb Pa?stwa lub jednostka samorz?du terytorialnego lub inna osoba prawna wykonuj?ca t? w?adz? z mocy prawa.

2. Je?eli wykonywanie zada? z zakresu w?adzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorz?du terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarn? odpowiedzialno?? za wyrz?dzon? szkod? ponosi ich wykonawca oraz zlecaj?ca je jednostka samorz?du terytorialnego albo Skarb Pa?stwa.

Art. 4171 17 [ Szkoda przez wydanie aktu normatywnego] 1. Je?eli szkoda zosta?a wyrz?dzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia mo?na ??da? po stwierdzeniu we w?a?ciwym post?powaniu niezgodno?ci tego aktu z Konstytucj?, ratyfikowan? umow? mi?dzynarodow? lub ustaw?.

2. Je?eli szkoda zosta?a wyrz?dzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia mo?na ??da? po stwierdzeniu we w?a?ciwym post?powaniu ich niezgodno?ci z prawem, chyba ?e przepisy odr?bne stanowi? inaczej. Odnosi si? to rwnie? do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zosta?y wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucj?, ratyfikowan? umow? mi?dzynarodow? lub ustaw?.

3. Je?eli szkoda zosta?a wyrz?dzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowi?zek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia mo?na ??da? po stwierdzeniu we w?a?ciwym post?powaniu niezgodno?ci z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba ?e przepisy odr?bne stanowi? inaczej.

4. Je?eli szkoda zosta?a wyrz?dzona przez niewydanie aktu normatywnego, ktrego obowi?zek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodno?? z prawem niewydania tego aktu stwierdza s?d rozpoznaj?cy spraw? o naprawienie szkody.

Art. 4172. 16 [Szkoda na osobie] Je?eli przez zgodne z prawem wykonywanie w?adzy publicznej zosta?a wyrz?dzona szkoda na osobie, poszkodowany mo?e ??da? ca?kowitego lub cz??ciowego jej naprawienia oraz zado??uczynienia pieni??nego za doznan? krzywd?, gdy okoliczno?ci, a zw?aszcza niezdolno?? poszkodowanego do pracy lub jego ci??kie po?o?enie materialne, wskazuj?, ?e wymagaj? tego wzgl?dy s?uszno?ci.

Art. 418. (utraci? moc).18

Art. 419 . (uchylony).19

Art. 420. (uchylony).

Art. 4201. (uchylony).

Art. 4202 (uchylony).

Art. 421. 20 [Wy??czenie stosowania przepisw ustawy] Przepisw art. 417, art. 4171 i art. 4172 nie stosuje si?, je?eli odpowiedzialno?? za szkod? wyrz?dzon? przy wykonywaniu w?adzy publicznej jest uregulowana w przepisach szczeglnych.

Art. 422. [Nak?anianie, pomocnictwo] Za szkod? odpowiedzialny jest nie tylko ten, kto j? bezpo?rednio wyrz?dzi?, lecz tak?e ten, kto inn? osob? do wyrz?dzenia szkody nak?oni? albo by? jej pomocny, jak rwnie? ten, kto ?wiadomie skorzysta? z wyrz?dzonej drugiemu szkody.

Art. 423. [Obrona konieczna] Kto dzia?a w obronie koniecznej, odpieraj?c bezpo?redni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro w?asne lub innej osoby, ten nie jest odpowiedzialny za szkod? wyrz?dzon? napastnikowi.

Art. 424. [Stan wy?szej konieczno?ci] Kto zniszczy? lub uszkodzi? cudz? rzecz albo zabi? lub zrani? cudze zwierz? w celu odwrcenia od siebie lub od innych niebezpiecze?stwa gro??cego bezpo?rednio od tej rzeczy lub zwierz?cia, ten nie jest odpowiedzialny za wynik?? st?d szkod?, je?eli niebezpiecze?stwa sam nie wywo?a?, a niebezpiecze?stwu nie mo?na by?o inaczej zapobiec i je?eli ratowane dobro jest oczywi?cie wa?niejsze ani?eli dobro naruszone.

Art. 425. [Niepoczytalno??] 1. Osoba, ktra z jakichkolwiek powodw znajduje si? w stanie wy??czaj?cym ?wiadome albo swobodne powzi?cie decyzji i wyra?enie woli, nie jest odpowiedzialna za szkod? w tym stanie wyrz?dzon?.

2. Jednak?e kto uleg? zak?ceniu czynno?ci psychicznych wskutek u?ycia napojw odurzaj?cych albo innych podobnych ?rodkw, ten obowi?zany jest do naprawienia szkody, chyba ?e stan zak?cenia zosta? wywo?any bez jego winy.

Art. 426. [Odpowiedzialno?? ma?oletniego] Ma?oletni, ktry nie uko?czy? lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialno?ci za wyrz?dzon? szkod?.

Art. 427. [Odpowiedzialno?? za osoby pozostaj?ce pod nadzorem] Kto na mocy ustawy lub umowy jest zobowi?zany do nadzoru nad osob?, ktrej z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczyta? nie mo?na, ten obowi?zany jest do naprawienia szkody wyrz?dzonej przez t? osob?, chyba ?e uczyni? zado?? obowi?zkowi nadzoru albo ?e szkoda by?aby powsta?a tak?e przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje si? rwnie? do osb wykonywaj?cych bez obowi?zku ustawowego ani umownego sta?? piecz? nad osob?, ktrej z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczyta? nie mo?na.

Art. 428. [Odpowiedzialno?? ma?oletniego lub niepoczytalnego] Gdy sprawca z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkod?, a brak jest osb zobowi?zanych do nadzoru albo gdy nie mo?na od nich uzyska? naprawienia szkody, poszkodowany mo?e ??da? ca?kowitego lub cz??ciowego naprawienia szkody od samego sprawcy, je?eli z okoliczno?ci, a zw?aszcza z porwnania stanu maj?tkowego poszkodowanego i sprawcy, wynika, ?e wymagaj? tego zasady wsp??ycia spo?ecznego.

Art. 429. [Odpowiedzialno?? za osoby, ktrym powierzono wykonanie czynno?ci] Kto powierza wykonanie czynno?ci drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkod? wyrz?dzon? przez sprawc? przy wykonywaniu powierzonej mu czynno?ci, chyba ?e nie ponosi winy w wyborze albo ?e wykonanie czynno?ci powierzy? osobie, przedsi?biorstwu lub zak?adowi, ktre w zakresie swej dzia?alno?ci zawodowej trudni? si? wykonywaniem takich czynno?ci.

Art. 430. [Odpowiedzialno?? za podw?adnego] Kto na w?asny rachunek powierza wykonanie czynno?ci osobie, ktra przy wykonywaniu tej czynno?ci podlega jego kierownictwu i ma obowi?zek stosowa? si? do jego wskazwek, ten jest odpowiedzialny za szkod? wyrz?dzon? z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynno?ci.

Art. 431. [Odpowiedzialno?? za zwierz?ta] 1. Kto zwierz? chowa albo si? nim pos?uguje, obowi?zany jest do naprawienia wyrz?dzonej przez nie szkody niezale?nie od tego, czy by?o pod jego nadzorem, czy te? zab??ka?o si? lub uciek?o, chyba ?e ani on, ani osoba, za ktr? ponosi odpowiedzialno??, nie ponosz? winy.

2. Chocia?by osoba, ktra zwierz? chowa lub si? nim pos?uguje, nie by?a odpowiedzialna wed?ug przepisw paragrafu poprzedzaj?cego, poszkodowany mo?e od niej ??da? ca?kowitego lub cz??ciowego naprawienia szkody, je?eli z okoliczno?ci, a zw?aszcza z porwnania stanu maj?tkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, ?e wymagaj? tego zasady wsp??ycia spo?ecznego.

Art. 432. [Prawo zatrzymania] 1. Posiadacz gruntu mo?e zaj?? cudze zwierz?, ktre wyrz?dza szkod? na gruncie, je?eli zaj?cie jest potrzebne do zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody.

2. Na zaj?tym zwierz?ciu posiadacz gruntu uzyskuje ustawowe prawo zastawu dla zabezpieczenia nale?nego mu naprawienia szkody oraz kosztw ?ywienia i utrzymania zwierz?cia.

3. (skre?lony).

Art. 433. [Odpowiedzialno?? za wyrzucenie, wylanie, spadni?cie przedmiotu z pomieszczenia] Za szkod? wyrz?dzon? wyrzuceniem, wylaniem lub spadni?ciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba ?e szkoda nast?pi?a wskutek si?y wy?szej albo wy??cznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktr? zajmuj?cy pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialno?ci i ktrej dzia?aniu nie mg? zapobiec.

Art. 434. [Odpowiedzialno?? za zawalenie si? budowli] Za szkod? wyrz?dzon? przez zawalenie si? budowli lub oderwanie si? jej cz??ci odpowiedzialny jest samoistny posiadacz budowli, chyba ?e zawalenie si? budowli lub oderwanie si? jej cz??ci nie wynik?o ani z braku utrzymania budowli w nale?ytym stanie, ani z wady w budowie.

Art. 435. [Odpowiedzialno?? przedsi?biorcy] 1. Prowadz?cy na w?asny rachunek przedsi?biorstwo lub zak?ad wprawiany w ruch za pomoc? si? przyrody (pary, gazu, elektryczno?ci, paliw p?ynnych itp.) ponosi odpowiedzialno?? za szkod? na osobie lub mieniu, wyrz?dzon? komukolwiek przez ruch przedsi?biorstwa lub zak?adu, chyba ?e szkoda nast?pi?a wskutek si?y wy?szej albo wy??cznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktr? nie ponosi odpowiedzialno?ci.

2. Przepis powy?szy stosuje si? odpowiednio do przedsi?biorstw lub zak?adw wytwarzaj?cych ?rodki wybuchowe albo pos?uguj?cych si? takimi ?rodkami.

Art. 436. [Odpowiedzialno?? posiadacza pojazdu] 1. Odpowiedzialno?? przewidzian? w artykule poprzedzaj?cym ponosi rwnie? samoistny posiadacz mechanicznego ?rodka komunikacji poruszanego za pomoc? si? przyrody. Jednak?e gdy posiadacz samoistny odda? ?rodek komunikacji w posiadanie zale?ne, odpowiedzialno?? ponosi posiadacz zale?ny.

2. W razie zderzenia si? mechanicznych ?rodkw komunikacji poruszanych za pomoc? si? przyrody wymienione osoby mog? wzajemnie ??da? naprawienia poniesionych szkd tylko na zasadach oglnych. Rwnie? tylko na zasadach oglnych osoby te s? odpowiedzialne za szkody wyrz?dzone tym, ktrych przewo?? z grzeczno?ci.

Art. 437. [Zakaz wy??czenia odpowiedzialno?ci] Nie mo?na wy??czy? ani ograniczy? z gry odpowiedzialno?ci okre?lonej w dwch artyku?ach poprzedzaj?cych.

Art. 438. [Poniesienie szkody w cudzym interesie] Kto w celu odwrcenia gro??cej drugiemu szkody albo w celu odwrcenia wsplnego niebezpiecze?stwa przymusowo lub nawet dobrowolnie ponis? szkod? maj?tkow?, mo?e ??da? naprawienia poniesionych strat w odpowiednim stosunku od osb, ktre z tego odnios?y korzy??.

Art. 439. [Stan bezpo?redniego zagro?enia] Ten, komu wskutek zachowania si? innej osoby, w szczeglno?ci wskutek braku nale?ytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez ni? przedsi?biorstwa lub zak?adu albo nad stanem posiadanego przez ni? budynku lub innego urz?dzenia, zagra?a bezpo?rednio szkoda, mo?e ??da?, a?eby osoba ta przedsi?wzi??a ?rodki niezb?dne do odwrcenia gro??cego niebezpiecze?stwa, a w razie potrzeby tak?e, by da?a odpowiednie zabezpieczenie.

Art. 440. [Ograniczenie odszkodowania] W stosunkach mi?dzy osobami fizycznymi zakres obowi?zku naprawienia szkody mo?e by? stosownie do okoliczno?ci ograniczony, je?eli ze wzgl?du na stan maj?tkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkod? wymagaj? takiego ograniczenia zasady wsp??ycia spo?ecznego.

Art. 441. [Odpowiedzialno?? solidarna za szkod?] 1. Je?eli kilka osb ponosi odpowiedzialno?? za szkod? wyrz?dzon? czynem niedozwolonym, ich odpowiedzialno?? jest solidarna.

2. Je?eli szkoda by?a wynikiem dzia?ania lub zaniechania kilku osb, ten, kto szkod? naprawi?, mo?e ??da? od pozosta?ych zwrotu odpowiedniej cz??ci zale?nie od okoliczno?ci, a zw?aszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyni?a si? do powstania szkody.

3. Ten, kto naprawi? szkod?, za ktr? jest odpowiedzialny mimo braku winy, ma zwrotne roszczenie do sprawcy, je?eli szkoda powsta?a z winy sprawcy.

Art. 442. (uchylony)21

Art. 4421 22 [Przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrz?dzonej czynem niedozwolonym] 1. Roszczenie o naprawienie szkody wyrz?dzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z up?ywem lat trzech od dnia, w ktrym poszkodowany dowiedzia? si? o szkodzie i o osobie obowi?zanej do jej naprawienia. Jednak?e termin ten nie mo?e by? d?u?szy ni? dziesi?? lat od dnia, w ktrym nast?pi?o zdarzenie wywo?uj?ce szkod?.

2. Je?eli szkoda wynik?a ze zbrodni lub wyst?pku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z up?ywem lat dwudziestu od dnia pope?nienia przest?pstwa bez wzgl?du na to, kiedy poszkodowany dowiedzia? si? o szkodzie i o osobie obowi?zanej do jej naprawienia.

3. W razie wyrz?dzenia szkody na osobie, przedawnienie nie mo?e sko?czy? si? wcze?niej ni? z up?ywem lat trzech od dnia, w ktrym poszkodowany dowiedzia? si? o szkodzie i o osobie obowi?zanej do jej naprawienia.

4. Przedawnienie roszcze? osoby ma?oletniej o naprawienie szkody na osobie nie mo?e sko?czy? si? wcze?niej ni? z up?ywem lat dwch od uzyskania przez ni? pe?noletno?ci..

Art. 443. [Zbieg odpowiedzialno?ci deliktowej i kontraktowej] Okoliczno??, ?e dzia?anie lub zaniechanie, z ktrego szkoda wynik?a, stanowi?o niewykonanie lub nienale?yte wykonanie istniej?cego uprzednio zobowi?zania, nie wy??cza roszczenia o naprawienie szkody z tytu?u czynu niedozwolonego, chyba ?e z tre?ci istniej?cego uprzednio zobowi?zania wynika co innego.

Art. 444. [Uszkodzenie cia?a, wywo?anie rozstroju zdrowia] 1. W razie uszkodzenia cia?a lub wywo?ania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynik?e z tego powodu koszty. Na ??danie poszkodowanego zobowi?zany do naprawienia szkody powinien wy?o?y? z gry sum? potrzebn? na koszty leczenia, a je?eli poszkodowany sta? si? inwalid?, tak?e sum? potrzebn? na koszty przygotowania do innego zawodu.

2. Je?eli poszkodowany utraci? ca?kowicie lub cz??ciowo zdolno?? do pracy zarobkowej albo je?eli zwi?kszy?y si? jego potrzeby lub zmniejszy?y widoki powodzenia na przysz?o??, mo?e on ??da? od zobowi?zanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

3. Je?eli w chwili wydania wyroku szkody nie da si? dok?adnie ustali?, poszkodowanemu mo?e by? przyznana renta tymczasowa.

Art. 445. [Zado??uczynienie pieni??ne] 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzaj?cym s?d mo?e przyzna? poszkodowanemu odpowiedni? sum? tytu?em zado??uczynienia pieni??nego za doznan? krzywd?.

2. Przepis powy?szy stosuje si? rwnie? w wypadku pozbawienia wolno?ci oraz w wypadku sk?onienia za pomoc? podst?pu, gwa?tu lub nadu?ycia stosunku zale?no?ci do poddania si? czynowi nierz?dnemu.

3. Roszczenie o zado??uczynienie przechodzi na spadkobiercw tylko wtedy, gdy zosta?o uznane na pi?mie albo gdy powdztwo zosta?o wytoczone za ?ycia poszkodowanego.

Art. 446. 23 [?mier? poszkodowanego] 1. Je?eli wskutek uszkodzenia cia?a lub wywo?ania rozstroju zdrowia nast?pi?a ?mier? poszkodowanego, zobowi?zany do naprawienia szkody powinien zwrci? koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je ponis?.

2. Osoba, wzgl?dem ktrej ci??y? na zmar?ym ustawowy obowi?zek alimentacyjny, mo?e ??da? od zobowi?zanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do mo?liwo?ci zarobkowych i maj?tkowych zmar?ego przez czas prawdopodobnego trwania obowi?zku alimentacyjnego. Takiej samej renty mog? ??da? inne osoby bliskie, ktrym zmar?y dobrowolnie i stale dostarcza? ?rodkw utrzymania, je?eli z okoliczno?ci wynika, ?e wymagaj? tego zasady wsp??ycia spo?ecznego.

3. S?d mo?e ponadto przyzna? najbli?szym cz?onkom rodziny zmar?ego stosowne odszkodowanie, je?eli wskutek jego ?mierci nast?pi?o znaczne pogorszenie ich sytuacji ?yciowej.

4. S?d mo?e tak?e przyzna? najbli?szym cz?onkom rodziny zmar?ego odpowiedni? sum? tytu?em zado??uczynienia pieni??nego za doznan? krzywd?.

Art. 4461. [Roszczenia prenatalne] Z chwil? urodzenia dziecko mo?e ??da? naprawienia szkd doznanych przed urodzeniem.

Art. 447. [Jednorazowe odszkodowanie zamiast renty] Z wa?nych powodw s?d mo?e na ??danie poszkodowanego przyzna? mu zamiast renty lub jej cz??ci odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczeglno?ci wypadku, gdy poszkodowany sta? si? inwalid?, a przyznanie jednorazowego odszkodowania u?atwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Art. 448. [Naruszenie dobra osobistego] W razie naruszenia dobra osobistego s?d mo?e przyzna? temu, czyje dobro osobiste zosta?o naruszone odpowiedni? sum? tytu?em zado??uczynienia pieni??nego za doznan? krzywd? lub na jego ??danie zas?dzi? odpowiedni? sum? pieni??n? na wskazany przez niego cel spo?eczny, niezale?nie od innych ?rodkw potrzebnych do usuni?cia skutkw naruszenia. Przepis art. 445 3 stosuje si?.

Art. 449. [Niezbywalno?? roszcze?] Roszczenia przewidziane w art. 444-448 nie mog? by? zbyte, chyba ?e s? ju? wymagalne i ?e zosta?y uznane na pi?mie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem.Tytu? VI1. ODPOWIEDZIALNO?? ZA SZKOD? WYRZ?DZON?

PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNYArt. 4491. [Produkt niebezpieczny] 1. Kto wytwarza w zakresie swojej dzia?alno?ci gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkod? wyrz?dzon? komukolwiek przez ten produkt.

2. Przez produkt rozumie si? rzecz ruchom?, cho?by zosta?a ona po??czona z inn? rzecz?. Za produkt uwa?a si? tak?e zwierz?ta i energi? elektryczn?.

3. Niebezpieczny jest produkt nie zapewniaj?cy bezpiecze?stwa, jakiego mo?na oczekiwa?, uwzgl?dniaj?c normalne u?ycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decyduj? okoliczno?ci z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zw?aszcza sposb zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o w?a?ciwo?ciach produktu. Produkt nie mo?e by? uznany za nie zapewniaj?cy bezpiecze?stwa tylko dlatego, ?e p?niej wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.

Art. 4492. [Przes?anki odpowiedzialno?ci producenta] Producent odpowiada za szkod? na mieniu tylko wwczas, gdy rzecz zniszczona lub uszkodzona nale?y do rzeczy zwykle przeznaczanych do osobistego u?ytku i w taki przede wszystkim sposb korzysta? z niej poszkodowany.

Art. 4493. [Wy??czenie odpowiedzialno?ci za produkt] 1. Producent nie odpowiada za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny, je?eli produktu nie wprowadzi? do obrotu albo gdy wprowadzenie produktu do obrotu nast?pi?o poza zakresem jego dzia?alno?ci gospodarczej.

2. Producent nie odpowiada rwnie? wtedy, gdy w?a?ciwo?ci niebezpieczne produktu ujawni?y si? po wprowadzeniu go do obrotu, chyba ?e wynika?y one z przyczyny tkwi?cej poprzednio w produkcie. Nie odpowiada on tak?e wtedy, gdy nie mo?na by?o przewidzie? niebezpiecznych w?a?ciwo?ci produktu, uwzgl?dniaj?c stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia produktu do obrotu, albo gdy w?a?ciwo?ci te wynika?y z zastosowania przepisw prawa.

Art. 4494. [Domniemanie wytworzenia i wprowadzenia produktu do obrotu w zakresie dzia?alno?ci producenta] Domniemywa si?, ?e produkt niebezpieczny, ktry spowodowa? szkod?, zosta? wytworzony i wprowadzony do obrotu w zakresie dzia?alno?ci gospodarczej producenta.

Art. 4495. [Odpowiedzialno?? zast?pcza] 1. Wytwrca materia?u, surowca albo cz??ci sk?adowej produktu odpowiada tak jak producent, chyba ?e wy??czn? przyczyn? szkody by?a wadliwa konstrukcja produktu lub wskazwki producenta.

2. Kto przez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr?niaj?cego podaje si? za producenta, odpowiada jak producent. Tak samo odpowiada ten, kto produkt pochodzenia zagranicznego wprowadza do obrotu krajowego w zakresie swojej dzia?alno?ci gospodarczej (importer).

3. Producent oraz osoby wymienione w paragrafach poprzedzaj?cych odpowiadaj? solidarnie.

4. Je?eli nie wiadomo, kto jest producentem lub osob? okre?lon? w 2, odpowiada ten, kto w zakresie swojej dzia?alno?ci gospodarczej zby? produkt niebezpieczny, chyba ?e w ci?gu miesi?ca od daty zawiadomienia o szkodzie wska?e poszkodowanemu osob? i adres producenta lub osoby okre?lonej w 2 zdanie pierwsze, a w wypadku towaru importowanego osob? i adres importera.

5. Je?eli zbywca produktu nie mo?e wskaza? producenta ani osb okre?lonych w 4, zwalnia go od odpowiedzialno?ci wskazanie osoby, od ktrej sam naby? produkt.

Art. 4496. [Wsplna odpowiedzialno?? z osob? trzeci?] Je?eli za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny odpowiada tak?e osoba trzecia, odpowiedzialno?? tej osoby i osb wymienionych w artyku?ach poprzedzaj?cych jest solidarna. Przepisy art. 441 2 i 3 stosuje si? odpowiednio.

Art. 4497. [Zakres odszkodowania] 1. Odszkodowanie za szkod? na mieniu nie obejmuje uszkodzenia samego produktu ani korzy?ci, jakie poszkodowany mg?by osi?gn?? w zwi?zku z jego u?ywaniem.

2. Odszkodowanie na podstawie art. 4491 nie przys?uguje, gdy szkoda na mieniu nie przekracza kwoty b?d?cej rwnowarto?ci? 500 EURO.

Art. 4498. 24[Przedawnienie roszcze?] Roszczenie o naprawienie szkody wyrz?dzonej przez produkt niebezpieczny ulega przedawnieniu z up?ywem lat trzech od dnia, w ktrym poszkodowany dowiedzia? si? lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mg? si? dowiedzie? o szkodzie i osobie obowi?zanej do jej naprawienia. Jednak w ka?dym wypadku roszczenie przedawnia si? z up?ywem lat dziesi?ciu od wprowadzenia produktu do obrotu.

Art. 4499. [Charakter przepisw] Odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny nie mo?na wy??czy? ani ograniczy?.

Art. 44910. [Stosunek do innych przepisw] Przepisy o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? przez produkt niebezpieczny nie wy??czaj? odpowiedzialno?ci za szkody na zasadach oglnych, za szkody wynik?e z niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi?zania oraz odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi za wady i gwarancji jako?ci.

Art. 44911. [Wp?yw wyboru prawa obcego na odpowiedzialno??] Nie mo?na w drodze umowy wy??czy? lub ograniczy? odpowiedzialno?ci okre?lonej w przepisach niniejszego tytu?u, tak?e w razie dokonania wyboru prawa obcego.

Tytu? VII

WYKONANIE ZOBOWI?ZA? I SKUTKI ICH NIEWYKONANIA

DZIA? I

WYKONANIE ZOBOWI?ZA?

Art. 450. [Przyj?cie ?wiadczenia cz??ciowego] Wierzyciel nie mo?e odmwi? przyj?cia ?wiadczenia cz??ciowego, chocia?by ca?a wierzytelno?? by?a ju? wymagalna, chyba ?e przyj?cie takiego ?wiadczenia narusza jego uzasadniony interes.

Art. 451. [Zaliczenie ?wiadczenia] 1. D?u?nik maj?cy wzgl?dem tego samego wierzyciela kilka d?ugw tego samego rodzaju mo?e przy spe?nieniu ?wiadczenia wskaza?, ktry d?ug chce zaspokoi?. Jednak?e to, co przypada na poczet danego d?ugu, wierzyciel mo?e przede wszystkim zaliczy? na zwi?zane z tym d?ugiem zaleg?e nale?no?ci uboczne oraz na zalegaj?ce ?wiadczenia g?wne.

2. Je?eli d?u?nik nie wskaza?, ktry z kilku d?ugw chce zaspokoi?, a przyj?? pokwitowanie, w ktrym wierzyciel zaliczy? otrzymane ?wiadczenie na poczet jednego z tych d?ugw, d?u?nik nie mo?e ju? ??da? zaliczenia na poczet innego d?ugu.

3. W braku o?wiadczenia d?u?nika lub wierzyciela spe?nione ?wiadczenie zalicza si? przede wszystkim na poczet d?ugu wymagalnego, a je?eli jest kilka d?ugw wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego.

Art. 452. [?wiadczenie do r?k nieuprawnionego] Je?eli ?wiadczenie zosta?o spe?nione do r?k osoby nie uprawnionej do jego przyj?cia, a przyj?cie ?wiadczenia nie zosta?o potwierdzone przez wierzyciela, d?u?nik jest zwolniony w takim zakresie, w jakim wierzyciel ze ?wiadczenia skorzysta?. Przepis ten stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy ?wiadczenie zosta?o spe?nione do r?k wierzyciela, ktry by? niezdolny do jego przyj?cia.

Art. 453. [?wiadczenie w miejsce wype?nienia] Je?eli d?u?nik w celu zwolnienia si? z zobowi?zania spe?nia za zgod? wierzyciela inne ?wiadczenie, zobowi?zanie wygasa. Jednak?e gdy przedmiot ?wiadczenia ma wady, d?u?nik obowi?zany jest do r?kojmi wed?ug przepisw o r?kojmi przy sprzeda?y.

Art. 454. [Miejsce spe?nienia ?wiadczenia] 1. Je?eli miejsce spe?nienia ?wiadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z w?a?ciwo?ci zobowi?zania, ?wiadczenie powinno by? spe?nione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowi?zania d?u?nik mia? zamieszkanie lub siedzib?. Jednak?e ?wiadczenie pieni??ne powinno by? spe?nione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spe?nienia ?wiadczenia; je?eli wierzyciel zmieni? miejsce zamieszkania lub siedzib? po powstaniu zobowi?zania, ponosi spowodowan? przez t? zmian? nadwy?k? kosztw przes?ania.

2. Je?eli zobowi?zanie ma zwi?zek z przedsi?biorstwem d?u?nika lub wierzyciela, o miejscu spe?nienia ?wiadczenia rozstrzyga siedziba przedsi?biorstwa.

Art. 455. [Termin spe?nienia ?wiadczenia] Je?eli termin spe?nienia ?wiadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z w?a?ciwo?ci zobowi?zania, ?wiadczenie powinno by? spe?nione niezw?ocznie po wezwaniu d?u?nika do wykonania.

Art. 456. [?wiadczenie cz??ciowe] Je?eli strony zastrzeg?y w umowie, ?e spe?nienie ?wiadczenia nast?powa? b?dzie cz??ciami w ci?gu okre?lonego czasu, ale nie ustali?y wielko?ci poszczeglnych ?wiadcze? cz??ciowych albo terminw, w ktrych ma nast?pi? spe?nienie ka?dego z tych ?wiadcze?, wierzyciel mo?e przez o?wiadczenie, z?o?one d?u?nikowi w czasie w?a?ciwym, ustali? zarwno wielko?? poszczeglnych ?wiadcze? cz??ciowych, jak i termin spe?nienia ka?dego z nich, jednak?e powinien uwzgl?dni? mo?liwo?ci d?u?nika oraz sposb spe?nienia ?wiadczenia.

Art. 457. [Domniemanie zastrze?enia terminu na korzy?? d?u?nika] Termin spe?nienia ?wiadczenia oznaczony przez czynno?? prawn? poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci za zastrze?ony na korzy?? d?u?nika.

Art. 458. [Natychmiastowa wymagalno?? ?wiadczenia] Je?eli d?u?nik sta? si? niewyp?acalny albo je?eli wskutek okoliczno?ci, za ktre ponosi odpowiedzialno??, zabezpieczenie wierzytelno?ci uleg?o znacznemu zmniejszeniu, wierzyciel mo?e ??da? spe?nienia ?wiadczenia bez wzgl?du na zastrze?ony termin.

Art. 459. [Spis inwentarza] 1. Zobowi?zany do wydania zbioru rzeczy lub masy maj?tkowej albo do udzielenia wiadomo?ci o zbiorze rzeczy lub o masie maj?tkowej powinien przedstawi? wierzycielowi spis rzeczy nale??cych do zbioru lub spis przedmiotw wchodz?cych w sk?ad masy maj?tkowej.

2. Je?eli istnieje uzasadnione przypuszczenie, ?e przedstawiony spis nie jest rzetelny lub dok?adny, wierzyciel mo?e ??da?, a?eby d?u?nik z?o?y? zapewnienie przed s?dem, i? sporz?dzi? spis wed?ug swojej najlepszej wiedzy.

Art. 460. [Rachunek z zarz?du] 1. Zobowi?zany do z?o?enia rachunku z zarz?du powinien przedstawi? wierzycielowi na pi?mie zestawienie wp?yww i wydatkw wraz z potrzebnymi dowodami.

2. Je?eli istnieje uzasadnione przypuszczenie, ?e przedstawione zestawienie wp?yww nie jest rzetelne lub dok?adne, wierzyciel mo?e ??da?, a?eby d?u?nik z?o?y? zapewnienie przed s?dem, i? sporz?dzi? zestawienie wed?ug swojej najlepszej wiedzy.

Art. 461. [Prawo zatrzymania] 1. Zobowi?zany do wydania cudzej rzeczy mo?e j? zatrzyma? a? do chwili zaspokojenia lub zabezpieczenia przys?uguj?cych mu roszcze? o zwrot nak?adw na rzecz oraz roszcze? o naprawienie szkody przez rzecz wyrz?dzonej (prawo zatrzymania).

2. Przepisu powy?szego nie stosuje si?, gdy obowi?zek wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy chodzi o zwrot rzeczy wynaj?tych, wydzier?awionych lub u?yczonych.

3. (skre?lony).

Art. 462. [Pokwitowanie] 1. D?u?nik, spe?niaj?c ?wiadczenie, mo?e ??da? od wierzyciela pokwitowania.

2. D?u?nik mo?e ??da? pokwitowania w szczeglnej formie, je?eli ma w tym interes.

3. Koszty pokwitowania ponosi d?u?nik, chyba ?e umwiono si? inaczej.

Art. 463. [Odmowa pokwitowania] Je?eli wierzyciel odmawia pokwitowania, d?u?nik mo?e powstrzyma? si? ze spe?nieniem ?wiadczenia albo z?o?y? przedmiot ?wiadczenia do depozytu s?dowego.

Art. 464. [?wiadczenie do r?k osoby okazuj?cej pokwitowanie] ?wiadczenie do r?k osoby, ktra okazuje pokwitowanie wystawione przez wierzyciela, zwalnia d?u?nika, chyba ?e by?o zastrze?one, i? ?wiadczenie ma nast?pi? do r?k w?asnych wierzyciela, albo chyba ?e d?u?nik dzia?a? w z?ej wierze.

Art. 465. [Zwrot dokumentu stwierdzaj?cego zobowi?zanie] 1. Je?eli istnieje dokument stwierdzaj?cy zobowi?zanie, d?u?nik spe?niaj?c ?wiadczenie mo?e ??da? zwrotu dokumentu. Jednak?e gdy wierzyciel ma interes w zachowaniu dokumentu, w szczeglno?ci gdy ?wiadczenie zosta?o spe?nione tylko cz??ciowo, d?u?nik mo?e ??da? uczynienia odpowiedniej wzmianki na dokumencie.

2. W razie utraty dokumentu d?u?nik mo?e, niezale?nie od pokwitowania, ??da? od wierzyciela o?wiadczenia na pi?mie, ?e dokument zosta? utracony.

3. Je?eli wierzyciel odmawia zwrotu dokumentu lub uczynienia na nim odpowiedniej wzmianki albo pisemnego o?wiadczenia o utracie dokumentu, d?u?nik mo?e powstrzyma? si? ze spe?nieniem ?wiadczenia albo z?o?y? jego przedmiot do depozytu s?dowego.

Art. 466. [Domniemanie zap?aty nale?no?ci ubocznych] Z pokwitowania zap?aty d?u?nej sumy wynika domniemanie zap?aty nale?no?ci ubocznych. Z pokwitowania ?wiadczenia okresowego wynika domniemanie, ?e spe?nione zosta?y rwnie? ?wiadczenia okresowe wymagalne wcze?niej.

Art. 467. [Z?o?enie do depozytu s?dowego] Poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach d?u?nik mo?e z?o?y? przedmiot ?wiadczenia do depozytu s?dowego:

1) je?eli wskutek okoliczno?ci, za ktre nie ponosi odpowiedzialno?ci, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela;

2) je?eli wierzyciel nie ma pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyj?cia ?wiadczenia;

3) je?eli powsta? spr, kto jest wierzycielem;

4) je?eli z powodu innych okoliczno?ci dotycz?cych osoby wierzyciela ?wiadczenie nie mo?e by? spe?nione.

Art. 468. [Zawiadomienie o z?o?eniu do depozytu] 1. O z?o?eniu przedmiotu ?wiadczenia do depozytu s?dowego d?u?nik powinien niezw?ocznie zawiadomi? wierzyciela, chyba ?e zawiadomienie napotyka trudne do przezwyci??enia przeszkody. Zawiadomienie powinno nast?pi? na pi?mie.

2. W razie niewykonania powy?szego obowi?zku d?u?nik jest odpowiedzialny za wynik?? st?d szkod?.

Art. 469. [Odbir przedmiotu z depozytu] 1. Dopki wierzyciel nie za??da? wydania przedmiotu ?wiadczenia z depozytu s?dowego, d?u?nik mo?e przedmiot z?o?ony odebra?.

2. Je?eli d?u?nik odbierze przedmiot ?wiadczenia z depozytu s?dowego, z?o?enie do depozytu uwa?a si? za nieby?e.

Art. 470. [Skutki z?o?enia do depozytu] Wa?ne z?o?enie do depozytu s?dowego ma takie same skutki jak spe?nienie ?wiadczenia i zobowi?zuje wierzyciela do zwrotu d?u?nikowi kosztw z?o?enia.Dzia? II. SKUTKI NIEWYKONANIA ZOBOWI?ZA?Art. 471. [Odpowiedzialno?? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zobowi?zania] D?u?nik obowi?zany jest do naprawienia szkody wynik?ej z niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi?zania, chyba ?e niewykonanie lub nienale?yte wykonanie jest nast?pstwem okoliczno?ci, za ktre d?u?nik odpowiedzialno?ci nie ponosi.

Art. 472. [Niezachowanie nale?ytej staranno?ci] Je?eli ze szczeglnego przepisu ustawy albo z czynno?ci prawnej nie wynika nic innego, d?u?nik odpowiedzialny jest za niezachowanie nale?ytej staranno?ci.

Art. 473. [Umowne rozszerzenie odpowiedzialno?ci] 1. D?u?nik mo?e przez umow? przyj?? odpowiedzialno?? za niewykonanie lub za nienale?yte wykonanie zobowi?zania z powodu oznaczonych okoliczno?ci, za ktre na mocy ustawy odpowiedzialno?ci nie ponosi.

2. Niewa?ne jest zastrze?enie, i? d?u?nik nie b?dzie odpowiedzialny za szkod?, ktr? mo?e wyrz?dzi? wierzycielowi umy?lnie.

Art. 474. [Odpowiedzialno?? za inne osoby] D?u?nik odpowiedzialny jest jak za w?asne dzia?anie lub zaniechanie za dzia?ania i zaniechania osb, z ktrych pomoc? zobowi?zanie wykonywa, jak rwnie? osb, ktrym wykonanie zobowi?zania powierza. Przepis powy?szy stosuje si? tak?e w wypadku, gdy zobowi?zanie wykonywa przedstawiciel ustawowy d?u?nika.

Art. 475. [Nast?pcza niemo?liwo?? ?wiadczenia] 1. Je?eli ?wiadczenie sta?o si? niemo?liwe skutkiem okoliczno?ci, za ktre d?u?nik odpowiedzialno?ci nie ponosi, zobowi?zanie wygasa.

2. Je?eli rzecz b?d?ca przedmiotem ?wiadczenia zosta?a zbyta, utracona lub uszkodzona, d?u?nik obowi?zany jest wyda? wszystko, co uzyska? w zamian za t? rzecz albo jako naprawienie szkody.

Art. 476. [Zw?oka d?u?nika] D?u?nik dopuszcza si? zw?oki, gdy nie spe?nia ?wiadczenia w terminie, a je?eli termin nie jest oznaczony, gdy nie spe?nia ?wiadczenia niezw?ocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy op?nienie w spe?nieniu ?wiadczenia jest nast?pstwem okoliczno?ci, za ktre d?u?nik odpowiedzialno?ci nie ponosi.

Art. 477. [Nast?pstwa zw?oki d?u?nika] 1. W razie zw?oki d?u?nika wierzyciel mo?e ??da?, niezale?nie od wykonania zobowi?zania, naprawienia szkody wynik?ej ze zw?oki.

2. Jednak?e gdy wskutek zw?oki d?u?nika ?wiadczenie utraci?o dla wierzyciela ca?kowicie lub w przewa?aj?cym stopniu znaczenie, wierzyciel mo?e ?wiadczenia nie przyj?? i ??da? naprawienia szkody wynik?ej z niewykonania zobowi?zania.

Art. 478. [Utrata lub uszkodzenie przedmiotu ?wiadczenia] Je?eli przedmiotem ?wiadczenia jest rzecz oznaczona co do to?samo?ci, d?u?nik b?d?cy w zw?oce odpowiedzialny jest za utrat? lub uszkodzenie przedmiotu ?wiadczenia, chyba ?e utrata lub uszkodzenie nast?pi?oby tak?e wtedy, gdyby ?wiadczenie zosta?o spe?nione w czasie w?a?ciwym.

Art. 479. [Nabycie rzeczy na koszt d?u?nika] Je?eli przedmiotem ?wiadczenia jest okre?lona ilo?? rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, wierzyciel mo?e w razie zw?oki d?u?nika naby? na jego koszt tak? sam? ilo?? rzeczy tego samego gatunku albo ??da? od d?u?nika zap?aty ich warto?ci, zachowuj?c w obu wypadkach roszczenie o naprawienie szkody wynik?ej ze zw?oki.

Art. 480. [Wykonanie zast?pcze] 1. W razie zw?oki d?u?nika w wykonaniu zobowi?zania czynienia, wierzyciel mo?e, zachowuj?c roszczenie o naprawienie szkody, ??da? upowa?nienia przez s?d do wykonania czynno?ci na koszt d?u?nika.

2. Je?eli ?wiadczenie polega na zaniechaniu, wierzyciel mo?e, zachowuj?c roszczenie o naprawienie szkody, ??da? upowa?nienia przez s?d do usuni?cia na koszt d?u?nika wszystkiego, co d?u?nik wbrew zobowi?zaniu uczyni?.

3. W wypadkach nag?ych wierzyciel mo?e, zachowuj?c roszczenie o naprawienie szkody, wykona? bez upowa?nienia s?du czynno?? na koszt d?u?nika lub usun?? na jego koszt to, co d?u?nik wbrew zobowi?zaniu uczyni?.

Art. 481. [Odsetki za op?nienie] 1. Je?eli d?u?nik op?nia si? ze spe?nieniem ?wiadczenia pieni??nego, wierzyciel mo?e ??da? odsetek za czas op?nienia, chocia?by nie ponis? ?adnej szkody i chocia?by op?nienie by?o nast?pstwem okoliczno?ci, za ktre d?u?nik odpowiedzialno?ci nie ponosi.

2. Je?eli stopa odsetek za op?nienie nie by?a z gry oznaczona, nale?? si? odsetki ustawowe. Jednak?e gdy wierzytelno?? jest oprocentowana wed?ug stopy wy?szej ni? stopa ustawowa, wierzyciel mo?e ??da? odsetek za op?nienie wed?ug tej wy?szej stopy.

3. W razie zw?oki d?u?nika wierzyciel mo?e nadto ??da? naprawienia szkody na zasadach oglnych.

Art. 482. [Zakaz anatocyzmu] 1. Od zaleg?ych odsetek mo?na ??da? odsetek za op?nienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powdztwa, chyba ?e po powstaniu zaleg?o?ci strony zgodzi?y si? na doliczenie zaleg?ych odsetek do d?u?nej sumy.

2. Przepis paragrafu poprzedzaj?cego nie dotyczy po?yczek d?ugoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.

Art. 483. [Kara umowna] 1. Mo?na zastrzec w umowie, ?e naprawienie szkody wynik?ej z niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi?zania niepieni??nego nast?pi przez zap?at? okre?lonej sumy (kara umowna).

2. D?u?nik nie mo?e bez zgody wierzyciela zwolni? si? z zobowi?zania przez zap?at? kary umownej.

Art. 484. [Wysoko?? kary] 1. W razie niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi?zania kara umowna nale?y si? wierzycielowi w zastrze?onej na ten wypadek wysoko?ci bez wzgl?du na wysoko?? poniesionej szkody. ??danie odszkodowania przenosz?cego wysoko?? zastrze?onej kary nie jest dopuszczalne, chyba ?e strony inaczej postanowi?y.

2. Je?eli zobowi?zanie zosta?o w znacznej cz??ci wykonane, d?u?nik mo?e ??da? zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest ra??co wygrowana.

Art. 485. [Stosowanie przepisw o karze umownej] Je?eli przepis szczeglny stanowi, ?e w razie niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi?zania niepieni??nego d?u?nik, nawet bez umownego zastrze?enia, obowi?zany jest zap?aci? wierzycielowi okre?lon? sum?, stosuje si? odpowiednio przepisy o karze umownej.

Art. 486. [Zw?oka wierzyciela] 1. W razie zw?oki wierzyciela d?u?nik mo?e ??da? naprawienia wynik?ej st?d szkody; mo?e rwnie? z?o?y? przedmiot ?wiadczenia do depozytu s?dowego.

2. Wierzyciel dopuszcza si? zw?oki, gdy bez uzasadnionego powodu b?d? uchyla si? od przyj?cia zaofiarowanego ?wiadczenia, b?d? odmawia dokonania czynno?ci, bez ktrej ?wiadczenie nie mo?e by? spe?nione, b?d? o?wiadcza d?u?nikowi, ?e ?wiadczenia nie przyjmie.Dzia? III. WYKONANIE I SKUTKI NIEWYKONANIA ZOBOWI?ZA? Z UMW WZAJEMNYCHArt. 487. [Umowy wzajemne] 1. Wykonanie i skutki niewykonania zobowi?za? z umw wzajemnych podlegaj? przepisom dzia?w poprzedzaj?cych niniejszego tytu?u, o ile przepisy dzia?u niniejszego nie stanowi? inaczej.

2. Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowi?zuj? si? w taki sposb, ?e ?wiadczenie jednej z nich ma by? odpowiednikiem ?wiadczenia drugiej.

Art. 488. [Jednoczesne spe?nienie ?wiadcze? wzajemnych] 1. ?wiadczenia b?d?ce przedmiotem zobowi?za? z umw wzajemnych (?wiadczenia wzajemne) powinny by? spe?nione jednocze?nie, chyba ?e z umowy, z ustawy albo z orzeczenia s?du lub decyzji innego w?a?ciwego organu wynika, i? jedna ze stron obowi?zana jest do wcze?niejszego ?wiadczenia.

2. Je?eli ?wiadczenia wzajemne powinny by? spe?nione jednocze?nie, ka?da ze stron mo?e powstrzyma? si? ze spe?nieniem ?wiadczenia, dopki druga strona nie zaofiaruje ?wiadczenia wzajemnego.

Art. 489. (skre?lony).

Art. 490. [Powstrzymanie si? ze spe?nieniem ?wiadczenia] 1. Je?eli jedna ze stron obowi?zana jest spe?ni? ?wiadczenie wzajemne wcze?niej, a spe?nienie ?wiadczenia przez drug? stron? jest w?tpliwe ze wzgl?du na jej stan maj?tkowy, strona zobowi?zana do wcze?niejszego ?wiadczenia mo?e powstrzyma? si? z jego spe?nieniem, dopki druga strona nie zaofiaruje ?wiadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia.

2. Uprawnienia powy?sze nie przys?uguj? stronie, ktra w chwili zawarcia umowy wiedzia?a o z?ym stanie maj?tkowym drugiej strony.

3. (skre?lony).

Art. 491 . [Zw?oka jednej ze stron] 1. Je?eli jedna ze stron dopuszcza si? zw?oki w wykonaniu zobowi?zania z umowy wzajemnej, druga strona mo?e wyznaczy? jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagro?eniem, i? w razie bezskutecznego up?ywu wyznaczonego terminu b?dzie uprawniona do odst?pienia od umowy. Mo?e rwnie? b?d? bez wyznaczenia terminu dodatkowego, b?d? te? po jego bezskutecznym up?ywie ??da? wykonania zobowi?zania i naprawienia szkody wynik?ej ze zw?oki.

2. Je?eli ?wiadczenia obu stron s? podzielne, a jedna ze stron dopuszcza si? zw?oki tylko co do cz??ci ?wiadczenia, uprawnienie do odst?pienia od umowy przys?uguj?ce drugiej stronie ogranicza si?, wed?ug jej wyboru, albo do tej cz??ci, albo do ca?ej reszty nie spe?nionego ?wiadczenia. Strona ta mo?e odst?pi? od umowy w ca?o?ci, je?eli wykonanie cz??ciowe nie mia?oby dla niej znaczenia ze wzgl?du na w?a?ciwo?ci zobowi?zania albo ze wzgl?du na zamierzony przez ni? cel umowy, wiadomy stronie b?d?cej w zw?oce.

Art. 492. [Prawo odst?pienia] Je?eli uprawnienie do odst?pienia od umowy wzajemnej zosta?o zastrze?one na wypadek niewykonania zobowi?zania w terminie ?ci?le okre?lonym, strona uprawniona mo?e w razie zw?oki drugiej strony odst?pi? od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowi?zania przez jedn? ze stron po terminie nie mia?oby dla drugiej strony znaczenia ze wzgl?du na w?a?ciwo?ci zobowi?zania albo ze wzgl?du na zamierzony przez ni? cel umowy, wiadomy stronie b?d?cej w zw?oce.

Art. 493. [Niemo?liwo?? jednego ze ?wiadcze? wzajemnych] 1. Je?eli jedno ze ?wiadcze? wzajemnych sta?o si? niemo?liwe wskutek okoliczno?ci, za ktre ponosi odpowiedzialno?? strona zobowi?zana, druga strona mo?e, wed?ug swego wyboru, albo ??da? naprawienia szkody wynik?ej z niewykonania zobowi?zania, albo od umowy odst?pi?.

2. W razie cz??ciowej niemo?liwo?ci ?wiadczenia jednej ze stron druga strona mo?e od umowy odst?pi?, je?eli wykonanie cz??ciowe nie mia?oby dla niej znaczenia ze wzgl?du na w?a?ciwo?ci zobowi?zania albo ze wzgl?du na zamierzony przez t? stron? cel umowy, wiadomy stronie, ktrej ?wiadczenie sta?o si? cz??ciowo niemo?liwe.

Art. 494. [Odst?pienie od umowy] Strona, ktra odst?puje od umowy wzajemnej, obowi?zana jest zwrci? drugiej stronie wszystko, co otrzyma?a od niej na mocy umowy; mo?e ??da? nie tylko zwrotu tego, co ?wiadczy?a, lecz rwnie? naprawienia szkody wynik?ej z niewykonania zobowi?zania.

Art. 495. [Niezawiniona niemo?liwo?? ?wiadczenia] 1. Je?eli jedno ze ?wiadcze? wzajemnych sta?o si? niemo?liwe wskutek okoliczno?ci, za ktre ?adna ze stron odpowiedzialno?ci nie ponosi, strona, ktra mia?a to ?wiadczenie spe?ni?, nie mo?e ??da? ?wiadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je ju? otrzyma?a, obowi?zana jest do zwrotu wed?ug przepisw o bezpodstawnym wzbogaceniu.

2. Je?eli ?wiadczenie jednej ze stron sta?o si? niemo?liwe tylko cz??ciowo, strona ta traci prawo do odpowiedniej cz??ci ?wiadczenia wzajemnego. Jednak?e druga strona mo?e od umowy odst?pi?, je?eli wykonanie cz??ciowe nie mia?oby dla niej znaczenia ze wzgl?du na w?a?ciwo?ci zobowi?zania albo ze wzgl?du na zamierzony przez t? stron? cel umowy, wiadomy stronie, ktrej ?wiadczenie sta?o si? cz??ciowo niemo?liwe.

Art. 496. [Prawo zatrzymania] Je?eli wskutek odst?pienia od umowy strony maj? dokona? zwrotu ?wiadcze? wzajemnych, ka?dej z nich przys?uguje prawo zatrzymania, dopki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego ?wiadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

Art. 497. [Stosowanie przepisw ustawy] Przepis artyku?u poprzedzaj?cego stosuje si? odpowiednio w razie rozwi?zania lub niewa?no?ci umowy wzajemnej.Tytu? VIII. POTR?CENIE, ODNOWIENIE, ZWOLNIENIE Z D?UGUArt. 498. [Dopuszczalno?? potr?cenia] 1. Gdy dwie osoby s? jednocze?nie wzgl?dem siebie d?u?nikami i wierzycielami, ka?da z nich mo?e potr?ci? swoj? wierzytelno?? z wierzytelno?ci drugiej strony, je?eli przedmiotem obu wierzytelno?ci s? pieni?dze lub rzeczy tej samej jako?ci oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelno?ci s? wymagalne i mog? by? dochodzone przed s?dem lub przed innym organem pa?stwowym.

2. Wskutek potr?cenia obie wierzytelno?ci umarzaj? si? nawzajem do wysoko?ci wierzytelno?ci ni?szej.

Art. 499. [Sposb potr?cenia] Potr?cenia dokonywa si? przez o?wiadczenie z?o?one drugiej stronie. O?wiadczenie ma moc wsteczn? od chwili, kiedy potr?cenie sta?o si? mo?liwe.

Art. 500. [R?ne miejsca spe?nienia ?wiadcze?] Je?eli przedmiotem potr?cenia s? wierzytelno?ci, ktrych miejsca spe?nienia ?wiadcze? s? r?ne, strona korzystaj?ca z mo?no?ci potr?cenia obowi?zana jest ui?ci? drugiej stronie sum? potrzebn? do pokrycia wynikaj?cego dla niej uszczerbku.

Art. 501. [Odroczenie wykonania zobowi?zania] Odroczenie wykonania zobowi?zania udzielone przez s?d albo bezp?atnie przez wierzyciela nie wy??cza potr?cenia.

Art. 502. [Potr?cenie wierzytelno?ci przedawnionej] Wierzytelno?? przedawniona mo?e by? potr?cona, je?eli w chwili, gdy potr?cenie sta?o si? mo?liwe, przedawnienie jeszcze nie nast?pi?o.

Art. 503. [Stosowanie przepisw o zaliczeniu zap?aty] Przepisy o zaliczeniu zap?aty stosuje si? odpowiednio do potr?cenia.

Art. 504. [Potr?cenie zaj?tej wierzytelno?ci] Zaj?cie wierzytelno?ci przez osob? trzeci? wy??cza umorzenie tej wierzytelno?ci przez potr?cenie tylko wtedy, gdy d?u?nik sta? si? wierzycielem swego wierzyciela dopiero po dokonaniu zaj?cia albo gdy jego wierzytelno?? sta?a si? wymagalna po tej chwili, a przy tym dopiero p?niej ani?eli wierzytelno?? zaj?ta.

Art. 505. [Wy??czenie potr?cenia] Nie mog? by? umorzone przez potr?cenie:

1) wierzytelno?ci nie ulegaj?ce zaj?ciu;

2) wierzytelno?ci o dostarczenie ?rodkw utrzymania;

3) wierzytelno?ci wynikaj?ce z czynw niedozwolonych;

4) wierzytelno?ci, co do ktrych potr?cenie jest wy??czone przez przepisy szczeglne.

Art. 506. [Odnowienie] 1. Je?eli w celu umorzenia zobowi?zania d?u?nik zobowi?zuje si? za zgod? wierzyciela spe?ni? inne ?wiadczenie albo nawet to samo ?wiadczenie, lecz z innej podstawy prawnej, zobowi?zanie dotychczasowe wygasa (odnowienie).

2. W razie w?tpliwo?ci poczytuje si?, ?e zmiana tre?ci dotychczasowego zobowi?zania nie stanowi odnowienia. Dotyczy to w szczeglno?ci wypadku, gdy wierzyciel otrzymuje od d?u?nika weksel lub czek.

Art. 507. [Zabezpieczenia w razie odnowienia] Je?eli wierzytelno?? by?a zabezpieczona por?czeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez osob? trzeci?, por?czenie lub ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwil? odnowienia, chyba ?e por?czyciel lub osoba trzecia wyrazi zgod? na dalsze trwanie zabezpieczenia.

Art. 508. [Zwolnienie z d?ugu] Zobowi?zanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia d?u?nika z d?ugu, a d?u?nik zwolnienie przyjmuje.Tytu? IX. ZMIANA WIERZYCIELA LUB D?U?NIKA

Dzia? I. ZMIANA WIERZYCIELAArt. 509. [Przelew] 1. Wierzyciel mo?e bez zgody d?u?nika przenie?? wierzytelno?? na osob? trzeci? (przelew), chyba ?e sprzeciwia?oby si? to ustawie, zastrze?eniu umownemu albo w?a?ciwo?ci zobowi?zania.

2. Wraz z wierzytelno?ci? przechodz? na nabywc? wszelkie zwi?zane z ni? prawa, w szczeglno?ci roszczenie o zaleg?e odsetki.

Art. 510. [Konsensualno?? i kauzalno?? umowy przelewu wierzytelno?ci] 1. Umowa sprzeda?y, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowi?zuj?ca do przeniesienia wierzytelno?ci przenosi wierzytelno?? na nabywc?, chyba ?e przepis szczeglny stanowi inaczej albo ?e strony inaczej postanowi?y.

2. Je?eli zawarcie umowy przelewu nast?puje w wykonaniu zobowi?zania wynikaj?cego z uprzednio zawartej umowy zobowi?zuj?cej do przeniesienia wierzytelno?ci, z zapisu, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, wa?no?? umowy przelewu zale?y od istnienia tego zobowi?zania.

Art. 511. [Forma przelewu] Je?eli wierzytelno?? jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelno?ci powinien by? rwnie? pismem stwierdzony.

Art. 512. [Zap?ata do r?k zbywcy wierzytelno?ci] Dopki zbywca nie zawiadomi? d?u?nika o przelewie, spe?nienie ?wiadczenia do r?k poprzedniego wierzyciela ma skutek wzgl?dem nabywcy, chyba ?e w chwili spe?nienia ?wiadczenia d?u?nik wiedzia? o przelewie. Przepis ten stosuje si? odpowiednio do innych czynno?ci prawnych dokonanych mi?dzy d?u?nikiem a poprzednim wierzycielem.

Art. 513. [Zarzuty d?u?nika] 1. D?u?nikowi przys?uguj? przeciwko nabywcy wierzytelno?ci wszelkie zarzuty, ktre mia? przeciwko zbywcy w chwili powzi?cia wiadomo?ci o przelewie.

2. D?u?nik mo?e z przelanej wierzytelno?ci potr?ci? wierzytelno??, ktra mu przys?uguje wzgl?dem zbywcy, chocia?by sta?a si? wymagalna dopiero po otrzymaniu przez d?u?nika zawiadomienia o przelewie. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy wierzytelno?? przys?uguj?ca wzgl?dem zbywcy sta?a si? wymagalna p?niej ni? wierzytelno?? b?d?ca przedmiotem przelewu.

Art. 514. [Zastrze?enie zgody d?u?nika] Je?eli wierzytelno?? jest stwierdzona pismem, zastrze?enie umowne, i? przelew nie mo?e nast?pi? bez zgody d?u?nika, jest skuteczne wzgl?dem nabywcy tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiank? o tym zastrze?eniu, chyba ?e nabywca w chwili przelewu o zastrze?eniu wiedzia?.

Art. 515. [Zarzuty zbywcy] Je?eli d?u?nik, ktry otrzyma? o przelewie pisemne zawiadomienie pochodz?ce od zbywcy, spe?ni? ?wiadczenie do r?k nabywcy wierzytelno?ci, zbywca mo?e powo?a? si? wobec d?u?nika na niewa?no?? przelewu albo na zarzuty wynikaj?ce z jego podstawy prawnej tylko wtedy, gdy w chwili spe?nienia ?wiadczenia by?y one d?u?nikowi wiadome. Przepis ten stosuje si? odpowiednio do innych czynno?ci prawnych dokonanych mi?dzy d?u?nikiem a nabywc? wierzytelno?ci.

Art. 516. [Odpowiedzialno?? zbywcy] Zbywca wierzytelno?ci ponosi wzgl?dem nabywcy odpowiedzialno?? za to, ?e wierzytelno?? mu przys?uguje. Za wyp?acalno?? d?u?nika w chwili przelewu ponosi odpowiedzialno?? tylko o tyle, o ile t? odpowiedzialno?? na siebie przyj??.

Art. 517. [Wy??czenie przelewu] 1. Przepisw o przelewie nie stosuje si? do wierzytelno?ci zwi?zanych z dokumentem na okaziciela lub z dokumentem zbywalnym przez indos.

2. Przeniesienie wierzytelno?ci z dokumentu na okaziciela nast?puje przez przeniesienie w?asno?ci dokumentu. Do przeniesienia w?asno?ci dokumentu potrzebne jest jego wydanie.

Art. 518 . [Nabycie wierzytelno?ci] 1. Osoba trzecia, ktra sp?aca wierzyciela, nabywa sp?acon? wierzytelno?? do wysoko?ci dokonanej zap?aty:

1) je?eli p?aci cudzy d?ug, za ktry jest odpowiedzialna osobi?cie albo pewnymi przedmiotami maj?tkowymi;

2) je?eli przys?uguje jej prawo, przed ktrym sp?acona wierzytelno?? ma pierwsze?stwo zaspokojenia;

3) je?eli dzia?a za zgod? d?u?nika w celu wst?pienia w prawa wierzyciela; zgoda d?u?nika powinna by? pod niewa?no?ci? wyra?ona na pi?mie;

4) je?eli to przewiduj? przepisy szczeglne.

2. W wypadkach powy?szych wierzyciel nie mo?e odmwi? przyj?cia ?wiadczenia, ktre jest ju? wymagalne.

3. Je?eli wierzyciel zosta? sp?acony przez osob? trzeci? tylko w cz??ci, przys?uguje mu co do pozosta?ej cz??ci pierwsze?stwo zaspokojenia przed wierzytelno?ci?, ktra przesz?a na osob? trzeci? wskutek zap?aty cz??ciowej.

Dzia? II. ZMIANA D?U?NIKAArt. 519. [Przej?cie d?ugu] 1. Osoba trzecia mo?e wst?pi? na miejsce d?u?nika, ktry zostaje z d?ugu zwolniony (przej?cie d?ugu).

2. Przej?cie d?ugu mo?e nast?pi?:

1) przez umow? mi?dzy wierzycielem a osob? trzeci? za zgod? d?u?nika; o?wiadczenie d?u?nika mo?e by? z?o?one ktrejkolwiek ze stron;

2) przez umow? mi?dzy d?u?nikiem a osob? trzeci? za zgod? wierzyciela; o?wiadczenie wierzyciela mo?e by? z?o?one ktrejkolwiek ze stron; jest ono bezskuteczne, je?eli wierzyciel nie wiedzia?, ?e osoba przejmuj?ca d?ug jest niewyp?acalna.

Art. 520. [Termin wyra?enia zgody] Ka?da ze stron, ktre zawar?y umow? o przej?cie d?ugu, mo?e wyznaczy? osobie, ktrej zgoda jest potrzebna do skuteczno?ci przej?cia, odpowiedni termin do wyra?enia zgody; bezskuteczny up?yw wyznaczonego terminu jest jednoznaczny z odmwieniem zgody.

Art. 521. [Odmowa zgody] 1. Je?eli skuteczno?? umowy o przej?cie d?ugu zale?y od zgody d?u?nika, a d?u?nik zgody odmwi?, umow? uwa?a si? za nie zawart?.

2. Je?eli skuteczno?? umowy o przej?cie d?ugu zale?y od zgody wierzyciela, a wierzyciel zgody odmwi?, strona, ktra wed?ug umowy mia?a przej?? d?ug, jest odpowiedzialna wzgl?dem d?u?nika za to, ?e wierzyciel nie b?dzie od niego ??da? spe?nienia ?wiadczenia.

Art. 522. [Forma umowy o przej?cie d?ugu] Umowa o przej?cie d?ugu powinna by? pod niewa?no?ci? zawarta na pi?mie. To samo dotyczy zgody wierzyciela na przej?cie d?ugu.

Art. 523. [Domniemanie przej?cia d?ugu] Je?eli w umowie o przeniesienie w?asno?ci nieruchomo?ci nabywca zobowi?za? si? zwolni? zbywc? od zwi?zanych z w?asno?ci? d?ugw, poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci, ?e strony zawar?y umow? o przej?cie tych d?ugw przez nabywc?.

Art. 524. [Zarzuty przejmuj?cego d?ug] 1. Przejmuj?cemu d?ug przys?uguj? przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, ktre mia? dotychczasowy d?u?nik, z wyj?tkiem zarzutu potr?cenia z wierzytelno?ci dotychczasowego d?u?nika.

2. Przejmuj?cy d?ug nie mo?e powo?ywa? si? wzgl?dem wierzyciela na zarzuty wynikaj?ce z istniej?cego mi?dzy przejmuj?cym d?ug a dotychczasowym d?u?nikiem stosunku prawnego, b?d?cego podstaw? prawn? przej?cia d?ugu; nie dotyczy to jednak zarzutw, o ktrych wierzyciel wiedzia?.

Art. 525. [Wyga?ni?cie zabezpiecze?] Je?eli wierzytelno?? by?a zabezpieczona por?czeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez osob? trzeci?, por?czenie lub ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwil? przej?cia d?ugu, chyba ?e por?czyciel lub osoba trzecia wyrazi zgod? na dalsze trwanie zabezpieczenia.

Art. 526. (uchylony).Tytu? X. OCHRONA WIERZYCIELA W RAZIE NIEWYP?ACALNO?CI D?U?NIKAArt. 527. [Ochrona wierzycieli] 1. Gdy wskutek czynno?ci prawnej d?u?nika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyska?a korzy?? maj?tkow?, ka?dy z wierzycieli mo?e ??da? uznania tej czynno?ci za bezskuteczn? w stosunku do niego, je?eli d?u?nik dzia?a? ze ?wiadomo?ci? pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedzia?a lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mog?a si? dowiedzie?.

2. Czynno?? prawna d?u?nika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, je?eli wskutek tej czynno?ci d?u?nik sta? si? niewyp?acalny albo sta? si? niewyp?acalny w wy?szym stopniu, ni? by? przed dokonaniem czynno?ci.

3. Je?eli wskutek czynno?ci prawnej d?u?nika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyska?a korzy?? maj?tkow? osoba b?d?ca w bliskim z nim stosunku, domniemywa si?, ?e osoba ta wiedzia?a, i? d?u?nik dzia?a? ze ?wiadomo?ci? pokrzywdzenia wierzycieli.

4. Je?eli wskutek czynno?ci prawnej d?u?nika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzy?? maj?tkow? uzyska? przedsi?biorca pozostaj?cy z d?u?nikiem w sta?ych stosunkach gospodarczych, domniemywa si?, ?e by?o mu wiadome, i? d?u?nik dzia?a? ze ?wiadomo?ci? pokrzywdzenia wierzycieli.

Art. 528. [Bezskuteczno?? czynno?ci nieodp?atnej] Je?eli wskutek czynno?ci prawnej dokonanej przez d?u?nika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyska?a korzy?? maj?tkow? bezp?atnie, wierzyciel mo?e ??da? uznania czynno?ci za bezskuteczn?, chocia?by osoba ta nie wiedzia?a i nawet przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci nie mog?a si? dowiedzie?, ?e d?u?nik dzia?a? ze ?wiadomo?ci? pokrzywdzenia wierzycieli.

Art. 529. [Domniemanie ?wiadomo?ci pokrzywdzenia wierzycieli] Je?eli w chwili darowizny d?u?nik by? niewyp?acalny, domniemywa si?, i? dzia?a? ze ?wiadomo?ci? pokrzywdzenia wierzycieli. To samo dotyczy wypadku, gdy d?u?nik sta? si? niewyp?acalny wskutek dokonania darowizny.

Art. 530. [Ochrona przysz?ych wierzycieli] Przepisy artyku?w poprzedzaj?cych stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy d?u?nik dzia?a? w zamiarze pokrzywdzenia przysz?ych wierzycieli. Je?eli jednak osoba trzecia uzyska?a korzy?? maj?tkow? odp?atnie, wierzyciel mo?e ??da? uznania czynno?ci za bezskuteczn? tylko wtedy, gdy osoba trzecia o zamiarze d?u?nika wiedzia?a.

Art. 531. [Tryb zaskar?enia] 1. Uznanie za bezskuteczn? czynno?ci prawnej d?u?nika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli nast?puje w drodze powdztwa lub zarzutu przeciwko osobie trzeciej, ktra wskutek tej czynno?ci uzyska?a korzy?? maj?tkow?.

2. W wypadku gdy osoba trzecia rozporz?dzi?a uzyskan? korzy?ci?, wierzyciel mo?e wyst?pi? bezpo?rednio przeciwko osobie, na ktrej rzecz rozporz?dzenie nast?pi?o, je?eli osoba ta wiedzia?a o okoliczno?ciach uzasadniaj?cych uznanie czynno?ci d?u?nika za bezskuteczn? albo je?eli rozporz?dzenie by?o nieodp?atne.

Art. 532. [Uprawnienia wierzyciela] Wierzyciel, wzgl?dem ktrego czynno?? prawna d?u?nika zosta?a uznana za bezskuteczn?, mo?e z pierwsze?stwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzi? zaspokojenia z przedmiotw maj?tkowych, ktre wskutek czynno?ci uznanej za bezskuteczn? wysz?y z maj?tku d?u?nika albo do niego nie wesz?y.

Art. 533. [Zwolnienie osoby trzeciej od odpowiedzialno?ci] Osoba trzecia, ktra uzyska?a korzy?? maj?tkow? wskutek czynno?ci prawnej d?u?nika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, mo?e zwolni? si? od zado??uczynienia roszczeniu wierzyciela ??daj?cego uznania czynno?ci za bezskuteczn?, je?eli zaspokoi tego wierzyciela albo wska?e mu wystarczaj?ce do jego zaspokojenia mienie d?u?nika.

Art. 534. [Termin zaskar?enia] Uznania czynno?ci prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczn? nie mo?na ??da? po up?ywie lat pi?ciu od daty tej czynno?ci.

Tytu? XI. SPRZEDA?

Dzia? I. PRZEPISY OGLNEArt. 535. [Umowa sprzeda?y] Przez umow? sprzeda?y sprzedawca zobowi?zuje si? przenie?? na kupuj?cego w?asno?? rzeczy i wyda? mu rzecz, a kupuj?cy zobowi?zuje si? rzecz odebra? i zap?aci? sprzedawcy cen?.

2. (skre?lony).

Art. 5351. [Sprzeda? konsumencka] Przepisy niniejszego dzia?u stosuje si? do sprzeda?y konsumenckiej w takim zakresie, w jakim sprzeda? ta nie jest uregulowana odr?bnymi przepisami.

Art. 536. [Ustalanie ceny] 1. Cen? mo?na okre?li? przez wskazanie podstaw do jej ustalenia.

2. Je?eli z okoliczno?ci wynika, ?e strony mia?y na wzgl?dzie cen? przyj?t? w stosunkach danego rodzaju, poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci, ?e chodzi?o o cen? w miejscu i czasie, w ktrym rzecz ma by? kupuj?cemu wydana.

Art. 537. [Cena sztywna] 1. Je?eli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzeda?y obowi?zuje zarz?dzenie, wed?ug ktrego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku mo?e by? zap?acona jedynie cena ?ci?le okre?lona (cena sztywna), cena ta wi??e strony bez wzgl?du na to, jak? cen? w umowie ustali?y.

2. Sprzedawca, ktry otrzyma? cen? wy?sz? od ceny sztywnej, obowi?zany jest zwrci? kupuj?cemu pobran? r?nic?.

3. Kupuj?cy, ktry wed?ug umowy mia? zap?aci? cen? ni?sz? od ceny sztywnej, a rzecz zu?y? lub odprzeda? po cenie obliczonej na podstawie ceny umwionej, obowi?zany jest zap?aci? cen? sztywn? tylko wtedy, gdy przed zu?yciem lub odprzedaniem rzeczy zna? cen? sztywn? lub mg? j? zna? przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci. Kupuj?cy, ktry rzeczy nie zu?y? ani nie odprzeda?, mo?e od umowy odst?pi?.

Art. 538. [Cena maksymalna] Je?eli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzeda?y obowi?zuje zarz?dzenie, wed?ug ktrego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku nie mo?e by? zap?acona cena wy?sza od ceny okre?lonej (cena maksymalna), kupuj?cy nie jest obowi?zany do zap?aty ceny wy?szej, a sprzedawca, ktry otrzyma? cen? wy?sz?, obowi?zany jest zwrci? kupuj?cemu pobran? r?nic?.

Art. 539. [Cena minimalna] Je?eli w miejscu i czasie zawarcia umowy sprzeda?y obowi?zuje zarz?dzenie, wed?ug ktrego za rzeczy danego rodzaju lub gatunku nie mo?e by? zap?acona cena ni?sza od ceny okre?lonej (cena minimalna), sprzedawcy, ktry otrzyma? cen? ni?sz?, przys?uguje roszczenie o dop?at? r?nicy.

Art. 540. [Cena wynikowa] 1. Je?eli w?a?ciwy organ pa?stwowy ustali?, w jaki sposb sprzedawca ma obliczy? cen? za rzeczy danego rodzaju lub gatunku (cena wynikowa), stosuje si?, zale?nie od w?a?ciwo?ci takiej ceny, b?d? przepisy o cenie sztywnej, b?d? przepisy o cenie maksymalnej.

2. W razie sporu co do prawid?owo?ci obliczenia ceny wynikowej cen? t? ustali s?d.

Art. 541. [Przedawnienie roszcze? wynikaj?cych z r?nicy ceny] Wynikaj?ce z przepisw o cenie sztywnej, maksymalnej, minimalnej lub wynikowej roszczenie sprzedawcy o dop?at? r?nicy ceny, jak rwnie? roszczenie kupuj?cego o zwrot tej r?nicy przedawnia si? z up?ywem roku od dnia zap?aty.

Art. 542. (skre?lony).

Art. 543. [Oferta sprzeda?y] Wystawienie rzeczy w miejscu sprzeda?y na widok publiczny z oznaczeniem ceny uwa?a si? za ofert? sprzeda?y.

Art. 544. [Chwila wydania rzeczy] 1. Je?eli rzecz sprzedana ma by? przes?ana przez sprzedawc? do miejsca, ktre nie jest miejscem spe?nienia ?wiadczenia, poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci, ?e wydanie zosta?o dokonane z chwil?, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzy? j? przewo?nikowi trudni?cemu si? przewozem rzeczy tego rodzaju.

2. Jednak?e kupuj?cy obowi?zany jest zap?aci? cen? dopiero po nadej?ciu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umo?liwieniu mu zbadania rzeczy.

Art. 545. [Sposb wydania i odebrania rzeczy] 1. Sposb wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewni? jej ca?o?? i nienaruszalno??; w szczeglno?ci sposb opakowania i przewozu powinien odpowiada? w?a?ciwo?ciom rzeczy.

2. W razie przes?ania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za po?rednictwem przewo?nika, kupuj?cy obowi?zany jest zbada? przesy?k? w czasie i w sposb przyj?ty przy przesy?kach tego rodzaju; je?eli stwierdzi?, ?e w czasie przewozu nast?pi? ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowi?zany jest dokona? wszelkich czynno?ci niezb?dnych do ustalenia odpowiedzialno?ci przewo?nika.

Art. 546. [Dokumenty, instrukcje] 1. Sprzedawca obowi?zany jest udzieli? kupuj?cemu potrzebnych wyja?nie? o stosunkach prawnych i faktycznych dotycz?cych rzeczy sprzedanej oraz wyda? posiadane przez siebie dokumenty, ktre jej dotycz?. Je?eli tre?? takiego dokumentu dotyczy tak?e innych rzeczy, sprzedawca obowi?zany jest wyda? uwierzytelniony wyci?g z dokumentu.

2. Je?eli jest to potrzebne do nale?ytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca powinien za??czy? instrukcj? dotycz?c? sposobu korzystania z rzeczy.

Art. 547 . [Koszty wydania i odebrania rzeczy] 1. Je?eli ani z umowy, ani z zarz?dze? okre?laj?cych cen? nie wynika, kogo obci??aj? koszty wydania i odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczeglno?ci koszty zmierzenia lub zwa?enia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przes?ania rzeczy, a koszty odebrania ponosi kupuj?cy.

2. Je?eli rzecz ma by? przes?ana do miejsca, ktre nie jest miejscem spe?nienia ?wiadczenia, koszty ubezpieczenia i przes?ania ponosi kupuj?cy.

3. Koszty nie wymienione w paragrafach poprzedzaj?cych ponosz? obie strony po po?owie.

Art. 548. [Przej?cie korzy?ci i ci??arw] 1. Z chwil? wydania rzeczy sprzedanej przechodz? na kupuj?cego korzy?ci i ci??ary zwi?zane z rzecz? oraz niebezpiecze?stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

2. Je?eli strony zastrzeg?y inn? chwil? przej?cia korzy?ci i ci??arw, poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci, ?e niebezpiecze?stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupuj?cego z t? sam? chwil?.

Art. 549. [Zw?oka z oznaczeniem rzeczy] Je?eli kupuj?cy zastrzeg? sobie oznaczenie kszta?tu, wymiaru lub innych w?a?ciwo?ci rzeczy albo terminu i miejsca wydania, a dopuszcza si? zw?oki z dokonaniem oznaczenia, sprzedawca mo?e:

1) wykona? uprawnienia, ktre przys?uguj? wierzycielowi w razie zw?oki d?u?nika ze spe?nieniem ?wiadczenia wzajemnego, albo

2) dokona? sam oznaczenia i poda? je do wiadomo?ci kupuj?cego wyznaczaj?c mu odpowiedni termin do odmiennego oznaczenia; po bezskutecznym up?ywie wyznaczonego terminu oznaczenie dokonane przez sprzedawc? staje si? dla kupuj?cego wi???ce.

Art. 550. [Zastrze?enie wy??czno?ci kupuj?cego] Je?eli w umowie sprzeda?y zastrze?ona zosta?a na rzecz kupuj?cego wy??czno?? b?d? w ten sposb, ?e sprzedawca nie b?dzie dostarcza? rzeczy okre?lonego rodzaju innym osobom, b?d? te? w ten sposb, ?e kupuj?cy b?dzie jedynym odprzedawc? zakupionych rzeczy na oznaczonym obszarze, sprzedawca nie mo?e w zakresie, w ktrym wy??czno?? zosta?a zastrze?ona, ani bezpo?rednio, ani po?rednio zawiera? umw sprzeda?y, ktre mog?yby naruszy? wy??czno?? przys?uguj?c? kupuj?cemu.

Art. 551. [Zw?oka w odbiorze rzeczy] 1. Je?eli kupuj?cy dopu?ci? si? zw?oki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca mo?e odda? rzecz na przechowanie na koszt i niebezpiecze?stwo kupuj?cego.

2. Sprzedawca mo?e rwnie? sprzeda? rzecz na rachunek kupuj?cego, powinien jednak uprzednio wyznaczy? kupuj?cemu dodatkowy termin do odebrania, chyba ?e wyznaczenie terminu nie jest mo?liwe albo ?e rzecz jest nara?ona na zepsucie, albo ?e z innych wzgl?dw grozi?aby szkoda. O dokonaniu sprzeda?y sprzedawca obowi?zany jest niezw?ocznie zawiadomi? kupuj?cego.

Art. 552. [Zw?oka z zap?at? ceny] Je?eli kupuj?cy dopu?ci? si? zw?oki z zap?at? ceny za dostarczon? cz??? rzeczy sprzedanych albo je?eli ze wzgl?du na jego stan maj?tkowy jest w?tpliwe, czy zap?ata ceny za cz??? rzeczy, ktre maj? by? dostarczone p?niej, nast?pi w terminie, sprzedawca mo?e powstrzyma? si? z dostarczeniem dalszych cz??ci rzeczy sprzedanych wyznaczaj?c kupuj?cemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zap?aty, a po bezskutecznym up?ywie wyznaczonego terminu mo?e od umowy odst?pi?.

Art. 553. (skre?lony).

Art. 554. [Przedawnienie roszcze? z tytu?u sprzeda?y] Roszczenia z tytu?u sprzeda?y dokonanej w zakresie dzia?alno?ci przedsi?biorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemie?lnikw z takiego tytu?u oraz roszczenia prowadz?cych gospodarstwa rolne z tytu?u sprzeda?y p?odw rolnych i le?nych przedawniaj? si? z up?ywem lat dwch.

Art. 555. [Sprzeda? praw i energii] Przepisy o sprzeda?y rzeczy stosuje si? odpowiednio do sprzeda?y energii oraz do sprzeda?y praw.

Art. 5551. (skre?lony).Dzia? II. R?KOJMIA ZA WADYArt. 556. [R?kojmia za wady fizyczne i prawne] 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl?dem kupuj?cego, je?eli rzecz sprzedana ma wad? zmniejszaj?c? jej warto?? lub u?yteczno?? ze wzgl?du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj?cy z okoliczno?ci lub z przeznaczenia rzeczy, je?eli rzecz nie ma w?a?ciwo?ci, o ktrych istnieniu zapewni? kupuj?cego, albo je?eli rzecz zosta?a kupuj?cemu wydana w stanie niezupe?nym (r?kojmia za wady fizyczne).

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl?dem kupuj?cego, je?eli rzecz sprzedana stanowi w?asno?? osoby trzeciej albo je?eli jest obci??ona prawem osoby trzeciej; w razie sprzeda?y praw sprzedawca jest odpowiedzialny tak?e za istnienie praw (r?kojmia za wady prawne).

Art. 557. [Zwolnienie od odpowiedzialno?ci] 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi, je?eli kupuj?cy wiedzia? o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2. Gdy przedmiotem sprzeda?y s? rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy maj?ce powsta? w przysz?o?ci, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi, je?eli kupuj?cy wiedzia? o wadzie w chwili wydania rzeczy.

Art. 558. [Modyfikacja odpowiedzialno?ci] 1. Strony mog? odpowiedzialno?? z tytu?u r?kojmi rozszerzy?, ograniczy? lub wy??czy?. Jednak?e w umowach z udzia?em konsumentw ograniczenie lub wy??czenie odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach okre?lonych w przepisach szczeglnych.

2. Wy??czenie lub ograniczenie odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi jest bezskuteczne, je?eli sprzedawca zatai? podst?pnie wad? przed kupuj?cym.

Art. 559. [Odpowiedzialno?? za wady tkwi?ce w rzeczy] Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne, ktre powsta?y po przej?ciu niebezpiecze?stwa na kupuj?cego, chyba ?e wady wynik?y z przyczyny tkwi?cej ju? poprzednio w rzeczy sprzedanej.

Art. 560. [Odst?pienie od umowy lub obni?enie ceny] 1. Je?eli rzecz sprzedana ma wady, kupuj?cy mo?e od umowy odst?pi? albo ??da? obni?enia ceny. Jednak?e kupuj?cy nie mo?e od umowy odst?pi?, je?eli sprzedawca niezw?ocznie wymieni rzecz wadliw? na rzecz woln? od wad albo niezw?ocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je?eli rzecz by?a ju? wymieniona przez sprzedawc? lub naprawiana, chyba ?e wady s? nieistotne.

2. Je?eli kupuj?cy odst?puje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrci? otrzymane ?wiadczenia wed?ug przepisw o odst?pieniu od umowy wzajemnej.

3. Je?eli kupuj?cy ??da obni?enia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obni?enie powinno nast?pi? w takim stosunku, w jakim warto?? rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej warto?ci obliczonej z uwzgl?dnieniem istniej?cych wad.

4. Je?eli sprzedawca dokona? wymiany, powinien pokry? tak?e zwi?zane z tym koszty, jakie ponis? kupuj?cy.

Art. 561. [Wymiana rzeczy lub usuni?cie wad] 1. Je?eli przedmiotem sprzeda?y s? rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, kupuj?cy mo?e ??da? dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilo?ci rzeczy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynik?ej z op?nienia.

2. Je?eli przedmiotem sprzeda?y jest rzecz okre?lona co do to?samo?ci, a sprzedawc? jest wytwrca tej rzeczy, kupuj?cy mo?e ??da? usuni?cia wady, wyznaczaj?c w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagro?eniem, ?e po bezskutecznym up?ywie wyznaczonego terminu od umowy odst?pi. Sprzedawca mo?e odmwi? usuni?cia wady, gdyby wymaga?o ono nadmiernych kosztw.

3. Przepisy powy?sze nie wy??czaj? uprawnienia do odst?pienia od umowy lub do ??dania obni?enia ceny.

Art. 562. [Rzeczy dostarczane cz??ciami] Je?eli w umowie sprzeda?y zastrze?ono, ?e dostarczenie rzeczy sprzedanych ma nast?pi? cz??ciami, a sprzedawca mimo ??dania kupuj?cego nie dostarczy? zamiast rzeczy wadliwych takiej samej ilo?ci rzeczy wolnych od wad, kupuj?cy mo?e od umowy odst?pi? tak?e co do cz??ci rzeczy, ktre maj? by? dostarczone p?niej.

2. (skre?lony).

Art. 563. [Utrata uprawnie? z tytu?u r?kojmi] 1. Kupuj?cy traci uprawnienia z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne rzeczy, je?eli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ci?gu miesi?ca od jej wykrycia, a w wypadku gdy zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyj?te, je?eli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ci?gu miesi?ca po up?ywie czasu, w ktrym przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mg? j? wykry?. Minister Handlu Wewn?trznego mo?e w drodze rozporz?dzenia ustali? krtsze terminy do zawiadomienia o wadach artyku?w ?ywno?ciowych.

2. Jednak?e przy sprzeda?y mi?dzy osobami prowadz?cymi dzia?alno?? gospodarcz? utrata uprawnie? z tytu?u r?kojmi nast?puje, je?eli kupuj?cy nie zbada? rzeczy w czasie i w sposb przyj?ty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi? niezw?ocznie sprzedawcy o dostrze?onej wadzie, a w wypadku gdy wada wysz?a na jaw dopiero p?niej - je?eli nie zawiadomi? sprzedawcy niezw?ocznie po jej wykryciu.

3. Do zachowania terminw zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wys?anie przed up?ywem tych terminw listu poleconego.

Art. 564. [Podst?pne zatajenie wady] W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzaj?cym utrata uprawnie? z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne rzeczy nie nast?puje mimo niezachowania terminw do zbadania rzeczy przez kupuj?cego i do zawiadomienia sprzedawcy o wadach, je?eli sprzedawca wad? podst?pnie zatai? albo zapewni? kupuj?cego, ?e wady nie istniej?.

Art. 565. [Wadliwo?? cz??ci rzeczy] Je?eli spo?rd rzeczy sprzedanych tylko niektre s? wadliwe i daj? si? od??czy? od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie kupuj?cego do odst?pienia od umowy ogranicza si? do rzeczy wadliwych.

Art. 566. [Naprawienie szkody] 1. Je?eli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupuj?cy odst?puje od umowy albo ??da obni?enia ceny, mo?e on ??da? naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba ?e szkoda jest nast?pstwem okoliczno?ci, za ktre sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno?ci. W ostatnim wypadku kupuj?cy mo?e ??da? tylko naprawienia szkody, ktr? ponis? przez to, ?e zawar? umow?, nie wiedz?c o istnieniu wady; w szczeglno?ci mo?e ??da? zwrotu kosztw zawarcia umowy, kosztw odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nak?adw w takim zakresie, w jakim nie odnis? korzy?ci z tych nak?adw.

2. Przepisy powy?sze stosuje si? odpowiednio, gdy kupuj?cy ??da dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usuni?cia wady przez sprzedawc?.

Art. 567. [Rzecz nades?ana z innej miejscowo?ci] 1. Je?eli z powodu wady fizycznej rzeczy nades?anej z innej miejscowo?ci kupuj?cy odst?puje od umowy albo ??da dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast rzeczy wadliwej, nie mo?e on odes?a? rzeczy bez uprzedniego porozumienia si? ze sprzedawc? i obowi?zany jest postara? si? o jej przechowanie na koszt sprzedawcy dopty, dopki w normalnym toku czynno?ci sprzedawca nie b?dzie mg? post?pi? z rzecz? wed?ug swego uznania.

2. Je?eli istnieje niebezpiecze?stwo pogorszenia rzeczy kupuj?cy jest uprawniony, a gdy interes sprzedawcy tego wymaga - obowi?zany sprzeda? rzecz z zachowaniem nale?ytej staranno?ci. Powy?sze uprawnienie przys?uguje kupuj?cemu tak?e wtedy, gdy sprzedawca zwleka z wydaniem dyspozycji albo gdy przechowanie rzeczy wymaga znacznych kosztw lub jest nadmiernie utrudnione; w tych wypadkach kupuj?cy mo?e rwnie? odes?a? rzecz sprzedawcy na jego koszt i niebezpiecze?stwo.

3. O zamiarze sprzeda?y kupuj?cy powinien w miar? mo?no?ci zawiadomi? sprzedawc?, w ka?dym za? razie powinien wys?a? mu zawiadomienie niezw?ocznie po dokonaniu sprzeda?y.

Art. 568. [Terminy dochodzenia uprawnie? z tytu?u r?kojmi] 1. Uprawnienia z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne wygasaj? po up?ywie roku, a gdy chodzi o wady budynku - po up?ywie lat trzech, licz?c od dnia, kiedy rzecz zosta?a kupuj?cemu wydana.

2. Up?yw powy?szych terminw nie wy??cza wykonania uprawnie? z tytu?u r?kojmi, je?eli sprzedawca wad? podst?pnie zatai?.

3. Zarzut z tytu?u r?kojmi mo?e by? podniesiony tak?e po up?ywie powy?szych terminw, je?eli przed ich up?ywem kupuj?cy zawiadomi? sprzedawc? o wadzie.

Art. 569. (skre?lony).

Art. 570. [Sprzeda? zwierz?t] Do sprzeda?y zwierz?t, ktre wymienia rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwo?ci oraz Przemys?u Spo?ywczego i Skupu, stosuje si? przepisy o r?kojmi za wady fizyczne ze zmianami wskazanymi w dwch artyku?ach poni?szych.

Art. 571. [Odpowiedzialno?? sprzedawcy zwierz?cia] 1. Sprzedawca zwierz?cia jest odpowiedzialny tylko za wady g?wne i jedynie wtedy, gdy wyjd? one na jaw przed up?ywem oznaczonego terminu. Wady g?wne i terminy ich ujawnienia, jak rwnie? terminy do zawiadomienia sprzedawcy o wadzie g?wnej okre?la rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z w?a?ciwymi ministrami.

2. Za wady, ktre nie zosta?y uznane za g?wne, sprzedawca ponosi odpowiedzialno?? tylko wtedy, gdy to by?o w umowie zastrze?one.

3. Je?eli w ci?gu terminu oznaczonego w rozporz?dzeniu wyjdzie na jaw wada g?wna, domniemywa si?, ?e istnia?a ona ju? w chwili wydania zwierz?cia.

Art. 572. [Wyga?ni?cie uprawnie?] 1. Rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z w?a?ciwymi ministrami mo?e postanawia?, ?e uprawnienia z tytu?u r?kojmi wygasaj?, je?eli kupuj?cy w okre?lonym przez rozporz?dzenie terminie nie zg?osi choroby zwierz?cia w?a?ciwemu organowi pa?stwowemu lub nie podda chorego zwierz?cia zbadaniu we w?a?ciwej placwce lekarsko-weterynaryjnej.

2. Uprawnienia z tytu?u r?kojmi za wady g?wne wygasaj? z up?ywem trzech miesi?cy, licz?c od ko?ca terminu r?kojmi, przewidzianego w rozporz?dzeniu Ministra Rolnictwa wydanym w porozumieniu z w?a?ciwymi ministrami.

Art. 5721. [Odpowiedzialno?? za wady prawne] Kupuj?cy mo?e dochodzi? uprawnie? z tytu?u r?kojmi za wady prawne, chocia?by osoba trzecia nie wyst?pi?a przeciw niemu z roszczeniem dotycz?cym rzeczy sprzedanej.

Art. 573. [Zawiadomienie sprzedawcy o wadach prawnych] Kupuj?cy, przeciwko ktremu osoba trzecia dochodzi roszcze? dotycz?cych rzeczy sprzedanej, obowi?zany jest niezw?ocznie zawiadomi? o tym sprzedawc? i wezwa? go do wzi?cia udzia?u w sprawie. Je?eli tego zaniecha?, a osoba trzecia uzyska?a orzeczenie dla siebie korzystne, sprzedawca zostaje zwolniony od odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi za wad? prawn? o tyle, o ile jego udzia? w post?powaniu by? potrzebny do wykazania, ?e roszczenia osoby trzeciej by?y ca?kowicie lub cz??ciowo bezzasadne.

Art. 574. [Naprawienie szkody] Je?eli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupuj?cy odst?puje od umowy albo ??da obni?enia ceny, mo?e on ??da? naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba ?e szkoda jest nast?pstwem okoliczno?ci, za ktr? sprzedawca odpowiedzialno?ci nie ponosi. W ostatnim wypadku kupuj?cy mo?e ??da? tylko naprawienia szkody, ktr? ponis? przez to, ?e zawar? umow? nie wiedz?c o istnieniu wady; w szczeglno?ci mo?e on ??da? zwrotu kosztw zawarcia umowy, kosztw odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nak?adw w takim zakresie, w jakim nie odnis? z nich korzy?ci, a nie otrzyma? ich zwrotu od osoby trzeciej. Mo?e rwnie? ??da? zwrotu kosztw procesu.

Art. 575. [Wydanie rzeczy osobie trzeciej] Je?eli z powodu wady prawnej rzeczy sprzedanej kupuj?cy jest zmuszony wyda? rzecz osobie trzeciej, umowne wy??czenie odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi nie zwalnia sprzedawcy od obowi?zku zwrotu otrzymanej ceny, chyba ?e kupuj?cy wiedzia?, i? prawa sprzedawcy by?y sporne, albo ?e naby? rzecz na w?asne niebezpiecze?stwo.

Art. 5751. [Zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialno?ci] Je?eli kupuj?cy unikn?? utraty w ca?o?ci lub w cz??ci nabytej rzeczy, albo skutkw jej obci??enia na korzy?? osoby trzeciej przez zap?at? sumy pieni??nej lub spe?nienie innego ?wiadczenia, sprzedawca mo?e zwolni? si? od odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi, zwracaj?c kupuj?cemu zap?acon? sum? lub warto?? spe?nionego ?wiadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

Art. 576. [Terminy dochodzenia uprawnie? z tytu?u r?kojmi za wady prawne] 1. Uprawnienia z tytu?u r?kojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasaj? z up?ywem roku od chwili, kiedy kupuj?cy dowiedzia? si? o istnieniu wady. Je?eli kupuj?cy dowiedzia? si? o istnieniu wady prawnej dopiero na skutek powdztwa osoby trzeciej, termin ten biegnie od dnia, w ktrym orzeczenie wydane w sporze z osob? trzeci? sta?o si? prawomocne.

2. Up?yw powy?szego terminu nie wy??cza wykonania uprawnie? z tytu?u r?kojmi, je?eli sprzedawca wad? podst?pnie zatai?.

3. Zarzut z tytu?u r?kojmi mo?e by? podniesiony tak?e po up?ywie powy?szego terminu, je?eli przed jego up?ywem kupuj?cy zawiadomi? sprzedawc? o wadzie.Dzia? III. GWARANCJA JAKO?CIArt. 577. [Gwarancja] 1. W wypadku gdy kupuj?cy otrzyma? od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jako?ci rzeczy sprzedanej, poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci, ?e wystawca dokumentu (gwarant) jest obowi?zany do usuni?cia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, je?eli wady te ujawni? si? w ci?gu terminu okre?lonego w gwarancji.

2. Je?eli w gwarancji nie zastrze?ono innego terminu, termin wynosi jeden rok licz?c od dnia, kiedy rzecz zosta?a kupuj?cemu wydana.

Art. 578. [Zakres odpowiedzialno?ci gwaranta] Je?eli w gwarancji inaczej nie zastrze?ono, odpowiedzialno?? z tytu?u gwarancji obejmuje tylko wady powsta?e z przyczyn tkwi?cych w sprzedanej rzeczy.

Art. 579. [R?kojmia a gwarancja] Kupuj?cy mo?e wykonywa? uprawnienia z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne rzeczy, niezale?nie od uprawnie? wynikaj?cych z gwarancji.

Art. 580. [Wykonywanie uprawnie? z gwarancji] 1. Kto wykonuje uprawnienia wynikaj?ce z gwarancji, powinien dostarczy? rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w ktrym rzecz zosta?a wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba ?e z okoliczno?ci wynika, i? wada powinna by? usuni?ta w miejscu, w ktrym rzecz znajdowa?a si? w chwili ujawnienia wady.

2. Gwarant jest obowi?zany wykona? obowi?zki wynikaj?ce z gwarancji w odpowiednim terminie i dostarczy? uprawnionemu z gwarancji rzecz na swj koszt do miejsca wskazanego w paragrafie poprzedzaj?cym.

3. Niebezpiecze?stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.

Art. 581. [Termin gwarancji] 1. Je?eli w wykonaniu swoich obowi?zkw gwarant dostarczy? uprawnionemu z gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz woln? od wad albo dokona? istotnych napraw rzeczy obj?tej gwarancj?, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrcenia rzeczy naprawionej. Je?eli gwarant wymieni? cz??? rzeczy, przepis powy?szy stosuje si? odpowiednio do cz??ci wymienionej.

2. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przed?u?eniu o czas, w ci?gu ktrego wskutek wady rzeczy obj?tej gwarancj? uprawniony z gwarancji nie mg? z niej korzysta?.

Art. 582 . (skre?lony).Dzia? IV. SZCZEGLNE RODZAJE SPRZEDA?Y

Rozdzia? I. SPRZEDA? NA RATYArt. 583. [Umowa sprzeda?y na raty] 1. Sprzeda?? na raty jest dokonana w zakresie dzia?alno?ci przedsi?biorstwa sprzeda? rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cen? p?atn? w okre?lonych ratach, je?eli wed?ug umowy rzecz ma by? kupuj?cemu wydana przed ca?kowitym zap?aceniem ceny.

2. Wystawienie przez kupuj?cego weksli na pokrycie lub zabezpieczenie ceny kupna nie wy??cza stosowania przepisw rozdzia?u niniejszego.

Art. 584. [R?kojmia za wady rzeczy] 1. Odpowiedzialno?? sprzedawcy z tytu?u r?kojmi za wady rzeczy sprzedanej na raty mo?e by? przez umow? wy??czona lub ograniczona tylko w wypadkach przewidzianych przez przepisy szczeglne.

2. Umowa nie mo?e utrudni? kupuj?cemu wykonania uprawnie? z tytu?u r?kojmi.

Art. 585. [Przedterminowa wp?ata rat] Kupuj?cy mo?e p?aci? raty przed terminem p?atno?ci. W razie przedterminowej zap?aty kupuj?cy mo?e odliczy? kwot?, ktra odpowiada wysoko?ci stopy procentowej obowi?zuj?cej dla danego rodzaju kredytw Narodowego Banku Polskiego.

Art. 586. [Zastrze?enie natychmiastowej wymagalno?ci ceny] 1. Zastrze?enie natychmiastowej wymagalno?ci nie uiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczeglnych rat jest skuteczne tylko wtedy, gdy by?o uczynione na pi?mie przy zawarciu umowy, a kupuj?cy jest w zw?oce z zap?at? co najmniej dwch rat, ??czna za? suma zaleg?ych rat przewy?sza jedn? pi?t? cz??? umwionej ceny.

2. Sprzedawca mo?e odst?pi? od umowy z powodu niezap?acenia ceny tylko wtedy, gdy kupuj?cy jest w zw?oce z zap?at? co najmniej dwch rat, a ??czna suma zaleg?ych rat przewy?sza jedn? pi?t? cz??? umwionej ceny. W wypadku takim sprzedawca powinien wyznaczy? kupuj?cemu odpowiedni termin dodatkowy do zap?acenia zaleg?o?ci z zagro?eniem, i? w razie bezskutecznego up?ywu wyznaczonego terminu b?dzie uprawniony do odst?pienia od umowy.

3. Postanowienia umowne mniej korzystne dla kupuj?cego s? niewa?ne. Zamiast nich stosuje si? przepisy niniejszego artyku?u.

Art. 587. [Nabycie rzeczy w zakresie dzia?alno?ci przedsi?biorstwa] Przepisw rozdzia?u niniejszego nie stosuje si? do sprzeda?y na raty, je?eli kupuj?cy naby? rzecz w zakresie dzia?alno?ci swego przedsi?biorstwa.

Art. 588. [Kredyt bankowy] 1. Przepisy rozdzia?u niniejszego stosuje si? odpowiednio w wypadkach, gdy rzecz ruchoma zostaje sprzedana osobie fizycznej korzystaj?cej z kredytu udzielonego w tym celu przez bank, je?eli kredyt ten ma by? sp?acony ratami, a rzecz zosta?a kupuj?cemu wydana przed ca?kowit? sp?at? kredytu.

2. Do zabezpieczenia roszcze? banku, ktry kredytu udziela, przys?uguje mu ustawowe prawo zastawu na rzeczy sprzedanej, dopki rzecz znajduje si? u kupuj?cego.

3. Odpowiedzialno?? z tytu?u r?kojmi za wady rzeczy ponosi wy??cznie sprzedawca.Rozdzia? II. Zastrze?enie w?asno?ci rzeczy sprzedanej.

Sprzeda? na prb?Art. 589. [Sprzeda? z zastrze?eniem w?asno?ci rzeczy] Je?eli sprzedawca zastrzeg? sobie w?asno?? sprzedanej rzeczy ruchomej a? do uiszczenia ceny, poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci, ?e przeniesienie w?asno?ci rzeczy nast?pi?o pod warunkiem zawieszaj?cym.

Art. 590. [Forma zastrze?enia w?asno?ci] 1. Je?eli rzecz zostaje kupuj?cemu wydana, zastrze?enie w?asno?ci powinno by? stwierdzone pismem. Jest ono skuteczne wzgl?dem wierzycieli kupuj?cego, je?eli pismo ma dat? pewn?.

2. (skre?lony).

Art. 591. [Wynagrodzenie za zu?ycie lub uszkodzenie rzeczy] W razie zastrze?enia prawa w?asno?ci sprzedawca odbieraj?c rzecz mo?e ??da? odpowiedniego wynagrodzenia za zu?ycie lub uszkodzenie rzeczy.

Art. 592. [Sprzeda? na prb?] 1. Sprzeda? na prb? albo z zastrze?eniem zbadania rzeczy przez kupuj?cego poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci za zawart? pod warunkiem zawieszaj?cym, ?e kupuj?cy uzna przedmiot sprzeda?y za dobry. W braku oznaczenia w umowie terminu prby lub zbadania rzeczy sprzedawca mo?e wyznaczy? kupuj?cemu odpowiedni termin.

2. Je?eli kupuj?cy rzecz odebra? i nie z?o?y? o?wiadczenia przed up?ywem umwionego przez strony lub wyznaczonego przez sprzedawc? terminu, uwa?a si?, ?e uzna? przedmiot sprzeda?y za dobry.Rozdzia? III. Prawo odkupuArt. 593. [Zastrze?enie prawa odkupu] 1. Prawo odkupu mo?e by? zastrze?one na czas nie przenosz?cy lat pi?ciu; termin d?u?szy ulega skrceniu do lat pi?ciu.

2. Prawo odkupu wykonywa si? przez o?wiadczenie sprzedawcy z?o?one kupuj?cemu. Je?eli zawarcie umowy sprzeda?y wymaga?o zachowania szczeglnej formy, o?wiadczenie o wykonaniu prawa odkupu powinno by? z?o?one w tej samej formie.

Art. 594. [Wykonanie prawa odkupu] 1. Z chwil? wykonania prawa odkupu kupuj?cy obowi?zany jest przenie?? z powrotem na sprzedawc? w?asno?? kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztw sprzeda?y oraz za zwrotem nak?adw; jednak?e zwrot nak?adw, ktre nie stanowi?y nak?adw koniecznych, nale?y si? kupuj?cemu tylko w granicach istniej?cego zwi?kszenia warto?ci rzeczy.

2. Je?eli okre?lona w umowie sprzeda?y cena odkupu przenosi cen? i koszty sprzeda?y, sprzedawca mo?e ??da? obni?enia ceny odkupu do warto?ci rzeczy w chwili wykonania prawa odkupu, jednak?e nie ni?ej sumy obliczonej wed?ug paragrafu poprzedzaj?cego.

Art. 595. [Niezbywalno?? i niepodzielno?? prawa odkupu] 1. Prawo odkupu jest niezbywalne i niepodzielne.

2. Je?eli jest kilku uprawnionych do odkupu, a niektrzy z nich nie wykonywaj? tego prawa, pozostali mog? je wykona? w ca?o?ci.Rozdzia? IV. Prawo pierwokupuArt. 596. [Zastrze?enie prawa pierwokupu] Je?eli ustawa lub czynno?? prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwsze?stwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzeda?a rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje si? w braku przepisw szczeglnych przepisy niniejszego rozdzia?u.

Art. 597. [Sprzeda? warunkowa] 1. Rzecz, ktrej dotyczy prawo pierwokupu, mo?e by? sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, ?e uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona.

2. Prawo pierwokupu wykonywa si? przez o?wiadczenie z?o?one zobowi?zanemu. Je?eli zawarcie umowy sprzeda?y rzeczy, ktrej dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania szczeglnej formy, o?wiadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu powinno by? z?o?one w tej samej formie.

Art. 598. [Zawiadomienie uprawnionego] 1. Zobowi?zany z tytu?u prawa pierwokupu powinien niezw?ocznie zawiadomi? uprawnionego o tre?ci umowy sprzeda?y zawartej z osob? trzeci?.

2. Prawo pierwokupu co do nieruchomo?ci mo?na wykona? w ci?gu miesi?ca, a co do innych rzeczy - w ci?gu tygodnia od otrzymania zawiadomienia o sprzeda?y, chyba ?e zosta?y zastrze?one inne terminy.

Art. 599. [Skutki sprzeda?y bezwarunkowej] 1. Je?eli zobowi?zany z tytu?u prawa pierwokupu sprzeda? rzecz osobie trzeciej bezwarunkowo albo je?eli zawiadomi? uprawnionego o sprzeda?y lub poda? mu do wiadomo?ci istotne postanowienia umowy sprzeda?y niezgodne z rzeczywisto?ci?, ponosi on odpowiedzialno?? za wynik?? st?d szkod?.

2. Jednak?e je?eli prawo pierwokupu przys?uguje z mocy ustawy Skarbowi Pa?stwa lub jednostce samorz?du terytorialnego, wsp?w?a?cicielowi albo dzier?awcy, sprzeda? dokonana bezwarunkowo jest niewa?na.

Art. 600. [Wykonanie prawa pierwokupu] 1. Przez wykonanie prawa pierwokupu dochodzi do skutku mi?dzy zobowi?zanym a uprawnionym umowa sprzeda?y tej samej tre?ci, co umowa zawarta przez zobowi?zanego z osob? trzeci?, chyba ?e przepis szczeglny stanowi inaczej. Jednak?e postanowienia umowy z osob? trzeci?, maj?ce na celu udaremnienie prawa pierwokupu, s? wzgl?dem uprawnionego bezskuteczne.

2. Je?eli umowa sprzeda?y zawarta z osob? trzeci? przewiduje ?wiadczenia dodatkowe, ktrych uprawniony do pierwokupu nie mg?by spe?ni?, mo?e on swe prawo wykona? uiszczaj?c warto?? tych ?wiadcze?. Jednak?e gdy prawo pierwokupu przys?uguje Skarbowi Pa?stwa lub jednostce samorz?du terytorialnego z mocy ustawy, takie ?wiadczenie dodatkowe uwa?a si? za nie zastrze?one.

Art. 601. [Zap?ata ceny w terminie p?niejszym] Je?eli wed?ug umowy sprzeda?y zawartej z osob? trzeci? cena ma by? zap?acona w terminie p?niejszym, uprawniony do pierwokupu mo?e z tego terminu skorzysta? tylko wtedy, gdy zabezpieczy zap?at? ceny. Przepisu tego nie stosuje si?, gdy uprawnionym jest pa?stwowa jednostka organizacyjna.

Art. 602. [Niezbywalno?? i niepodzielno?? prawa pierwokupu] 1. Prawo pierwokupu jest niezbywalne. Jest ono niepodzielne, chyba ?e przepisy szczeglne zezwalaj? na cz??ciowe wykonanie tego prawa.

2. Je?eli jest kilku uprawnionych, a niektrzy z nich nie wykonywaj? prawa pierwokupu, pozostali mog? wykona? je w ca?o?ci.Tytu? XII. ZAMIANAArt. 603. [Umowa zamiany] Przez umow? zamiany ka?da ze stron zobowi?zuje si? przenie?? na drug? stron? w?asno?? rzeczy w zamian za zobowi?zanie si? do przeniesienia w?asno?ci innej rzeczy.

Art. 604. [Stosowanie przepisw o sprzeda?y] Do zamiany stosuje si? odpowiednio przepisy o sprzeda?y.

Tytu? XIII. DOSTAWAArt. 605. [Umowa dostawy] Przez umow? dostawy dostawca zobowi?zuje si? do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia cz??ciami albo periodycznie, a odbiorca zobowi?zuje si? do odebrania tych rzeczy i do zap?acenia ceny.

Art. 6051. [Stosowanie przepisw o sprzeda?y konsumenckiej] Je?eli umowa dostawy jest zawierana w zakresie dzia?alno?ci przedsi?biorstwa dostawcy, a odbiorc? jest osoba fizyczna, ktra nabywa rzeczy w celu niezwi?zanym z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? ani zawodow?, do umowy tej stosuje si? przepisy o sprzeda?y konsumenckiej.

Art. 606. [Forma umowy dostawy] Umowa dostawy powinna by? stwierdzona pismem.

Art. 607. [Nieodpowiednie surowce lub materia?y] Je?eli surowce lub materia?y niezb?dne do wykonania przedmiotu dostawy a dostarczane przez odbiorc? s? nieprzydatne do prawid?owego wykonania przedmiotu dostawy, dostawca obowi?zany jest niezw?ocznie zawiadomi? o tym odbiorc?.

Art. 608. [Umowne zastrze?enie jako?ci rzeczy] 1. Je?eli w umowie zastrze?ono, ?e wytworzenie zamwionych rzeczy ma nast?pi? z surowcw okre?lonego gatunku lub pochodzenia, dostawca powinien zawiadomi? odbiorc? o ich przygotowaniu do produkcji i jest obowi?zany zezwoli? odbiorcy na sprawdzenie ich jako?ci.

2. Je?eli w umowie zastrze?ono, ?e wytworzenie zamwionych rzeczy ma nast?pi? w okre?lony sposb, dostawca jest obowi?zany zezwoli? odbiorcy na sprawdzenie procesu produkcji.

Art. 609. [R?kojmia za wady fizyczne dostarczonych rzeczy] Dostawca ponosi odpowiedzialno?? z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne dostarczonych rzeczy tak?e w tym wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nast?pi?o w sposb okre?lony przez odbiorc? lub wed?ug dostarczonej przez niego dokumentacji technologicznej, chyba ?e dostawca, mimo zachowania nale?ytej staranno?ci, nie mg? wykry? wadliwo?ci sposobu produkcji lub dokumentacji technologicznej albo ?e odbiorca, mimo zwrcenia przez dostawc? uwagi na powy?sze wadliwo?ci, obstawa? przy podanym przez siebie sposobie produkcji lub dokumentacji technologicznej.

Art. 610. [Op?nienie rozpocz?cia produkcji] Je?eli dostawca op?nia si? z rozpocz?ciem wytwarzania przedmiotu dostawy lub poszczeglnych jego cz??ci tak dalece, ?e nie jest prawdopodobne, ?eby zdo?a? je dostarczy? w czasie umwionym, odbiorca mo?e nie wyznaczaj?c terminu dodatkowego od umowy odst?pi? jeszcze przed up?ywem terminu dostarczenia przedmiotu dostawy.

Art. 611. [Wadliwe wykonywanie] Je?eli w toku wytwarzania przedmiotu dostawy oka?e si?, ?e dostawca wykonywa ten przedmiot w sposb wadliwy albo sprzeczny z umow?, odbiorca mo?e wezwa? dostawc? do zmiany sposobu wykonania wyznaczaj?c dostawcy w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym up?ywie wyznaczonego terminu od umowy odst?pi?.

Art. 612. [Stosowanie przepisw o sprzeda?y] W przedmiotach nie uregulowanych przepisami niniejszego tytu?u, do praw i obowi?zkw dostawcy i odbiorcy stosuje si? odpowiednio przepisy o sprzeda?y.Tytu? XIV. KONTRAKTACJAArt. 613. [Umowa kontraktacji] 1. Przez umow? kontraktacji producent rolny zobowi?zuje si? wytworzy? i dostarczy? kontraktuj?cemu oznaczon? ilo?? produktw rolnych okre?lonego rodzaju, a kontraktuj?cy zobowi?zuje si? te produkty odebra? w terminie umwionym, zap?aci? umwion? cen? oraz spe?ni? okre?lone ?wiadczenie dodatkowe, je?eli umowa lub przepisy szczeglne przewiduj? obowi?zek spe?nienia takiego ?wiadczenia.

2. Ilo?? produktw rolnych mo?e by? w umowie oznaczona tak?e wed?ug obszaru, z ktrego produkty te maj? by? zebrane.

3. Przepisy dotycz?ce sprzeda?y wed?ug cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych stosuje si? odpowiednio.

4. Przez producenta rolnego rozumie si? rwnie? grup? producentw rolnych lub ich zwi?zek.

Art. 614. [Solidarna odpowiedzialno?? wytwrcw prowadz?cych wsplnie gospodarstwo] Je?eli przedmiot kontraktacji ma by? wytworzony w gospodarstwie prowadzonym przez kilka osb wsplnie, odpowiedzialno?? tych osb wzgl?dem kontraktuj?cego jest solidarna.

Art. 615. [?wiadczenia dodatkowe] ?wiadczeniami dodatkowymi ze strony kontraktuj?cego mog? by? w szczeglno?ci:

1) zapewnienie producentowi mo?no?ci nabycia okre?lonych ?rodkw produkcji i uzyskania pomocy finansowej;

2) pomoc agrotechniczna i zootechniczna;

3) premie pieni??ne;

4) premie rzeczowe.

Art. 616. [Forma umowy kontraktacji] Umowa kontraktacyjna powinna by? zawarta na pi?mie.

Art. 617. [Uprawnienia kontraktuj?cego] Kontraktuj?cy jest uprawniony do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy kontraktacji przez producenta.

Art. 618 . [Miejsce spe?nienia ?wiadczenia] ?wiadczenie producenta powinno by? spe?nione w miejscu wytworzenia zakontraktowanych produktw, chyba ?e co innego wynika z umowy.

Art. 619. (skre?lony).

Art. 620. [?wiadczenie cz??ciowe] Je?eli przedmiot kontraktacji jest podzielny, kontraktuj?cy nie mo?e odmwi? przyj?cia ?wiadczenia cz??ciowego, chyba ?e inaczej zastrze?ono.

Art. 621. [R?kojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu kontraktacji] Do r?kojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu kontraktacji oraz ?rodkw produkcji dostarczonych producentowi przez kontraktuj?cego stosuje si? odpowiednio przepisy o r?kojmi przy sprzeda?y z t? zmian?, ?e prawo odst?pienia od umowy z powodu wad fizycznych przedmiotu kontraktacji przys?uguje kontraktuj?cemu tylko wtedy, gdy wady s? istotne.

Art. 622. [Niemo?no?? spe?nienia ?wiadczenia] 1. Je?eli wskutek okoliczno?ci, za ktre ?adna ze stron odpowiedzialno?ci nie ponosi, producent nie mo?e dostarczy? przedmiotu kontraktacji, obowi?zany jest on tylko do zwrotu pobranych zaliczek i kredytw bankowych.

2. W umowie strony mog? zastrzec warunki zwrotu zaliczek i kredytu korzystniejsze dla producenta.

Art. 623. [Zawiadomienie o niemo?no?ci dostarczenia przedmiotu wytworzonego] Je?eli umowa kontraktacji wk?ada na producenta obowi?zek zg?oszenia w okre?lonym terminie niemo?no?ci dostarczenia przedmiotu kontraktacji wskutek okoliczno?ci, za ktre producent odpowiedzialno?ci nie ponosi, niedope?nienie tego obowi?zku z winy producenta wy??cza mo?no?? powo?ywania si? na te okoliczno?ci. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy kontraktuj?cy o powy?szych okoliczno?ciach wiedzia? albo gdy by?y one powszechnie znane.

Art. 624. [Przedawnienie roszcze?] 1. Wzajemne roszczenia producenta i kontraktuj?cego przedawniaj? si? z up?ywem lat dwch od dnia spe?nienia ?wiadczenia przez producenta, a je?eli ?wiadczenie producenta nie zosta?o spe?nione - od dnia, w ktrym powinno by?o by? spe?nione.

2. Je?eli ?wiadczenie producenta by?o spe?niane cz??ciami, przedawnienie biegnie od dnia, w ktrym zosta?o spe?nione ostatnie ?wiadczenie cz??ciowe.

Art. 625. [Przej?cie praw i obowi?zkw na nabywc? gospodarstwa] Je?eli po zawarciu umowy kontraktacji gospodarstwo producenta przesz?o w posiadanie innej osoby, prawa i obowi?zki z tej umowy wynikaj?ce przechodz? na nowego posiadacza. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy przej?cie posiadania by?o nast?pstwem odp?atnego nabycia gospodarstwa, a nabywca nie wiedzia? i mimo zachowania nale?ytej staranno?ci nie mg? si? dowiedzie? o istnieniu umowy kontraktacji.

Art. 626. [Wniesienie gospodarstwa do sp?dzielni] 1. Je?eli po zawarciu umowy kontraktacji producent wnis? posiadane gospodarstwo jako wk?ad do rolniczej sp?dzielni produkcyjnej, sp?dzielnia ta wst?puje w prawa i obowi?zki producenta, chyba ?e stan wniesionego gospodarstwa stoi temu na przeszkodzie.

2. Je?eli stan gospodarstwa producenta w chwili jego przyst?pienia do sp?dzielni nie pozwala na wykonanie umowy kontraktacji przez sp?dzielni?, umowa wygasa, a producent obowi?zany jest zwrci? pobrane zaliczki i kredyty bankowe; inne korzy?ci wynikaj?ce z tej umowy obowi?zany jest zwrci? w takim zakresie, w jakim ich nie zu?y? w celu wykonania umowy.

3. Je?eli producent po przyst?pieniu do sp?dzielni dokonywa indywidualnie sprz?tu zakontraktowanych zbiorw, ponosi on wy??czn? odpowiedzialno?? za wykonanie umowy kontraktacji.Tytu? XV. UMOWA O DZIE?OArt. 627. [Przedmiot umowy o dzie?o] Przez umow? o dzie?o przyjmuj?cy zamwienie zobowi?zuje si? do wykonania oznaczonego dzie?a, a zamawiaj?cy do zap?aty wynagrodzenia.

Art. 6271. [Stosowanie przepisw o sprzeda?y konsumenckiej] Do umowy zawartej, w zakresie dzia?alno?ci przedsi?biorstwa przyjmuj?cego zamwienie, z osob? fizyczn?, ktra zamawia dzie?o, b?d?ce rzecz? ruchom?, w celu niezwi?zanym z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? ani zawodow?, stosuje si? odpowiednio przepisy o sprzeda?y konsumenckiej.

Art. 628. [Wynagrodzenie rycza?towe] 1. Wysoko?? wynagrodzenia za wykonanie dzie?a mo?na okre?li? przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Je?eli strony nie okre?li?y wysoko?ci wynagrodzenia ani nie wskaza?y podstaw do jego ustalenia, poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci, ?e strony mia?y na my?li zwyk?e wynagrodzenie za dzie?o tego rodzaju. Je?eli tak?e w ten sposb nie da si? ustali? wysoko?ci wynagrodzenia, nale?y si? wynagrodzenie odpowiadaj?ce uzasadnionemu nak?adowi pracy oraz innym nak?adom przyjmuj?cego zamwienie.

2. Przepisy dotycz?ce sprzeda?y wed?ug cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych stosuje si? odpowiednio.

Art. 629. [Wynagrodzenie kosztorysowe] Je?eli strony okre?li?y wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztw (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzie?a zarz?dzenie w?a?ciwego organu pa?stwowego zmieni?o wysoko?? cen lub stawek obowi?zuj?cych dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, ka?da ze stron mo?e ??da? odpowiedniej zmiany umwionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak nale?no?ci uiszczonej za materia?y lub robocizn? przed zmian? cen lub stawek.

Art. 630. [Prace dodatkowe] 1. Je?eli w toku wykonywania dzie?a zajdzie konieczno?? przeprowadzenia prac, ktre nie by?y przewidziane w zestawieniu prac planowanych b?d?cych podstaw? obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporz?dzi? zamawiaj?cy, przyjmuj?cy zamwienie mo?e ??da? odpowiedniego podwy?szenia umwionego wynagrodzenia. Je?eli zestawienie planowanych prac sporz?dzi? przyjmuj?cy zamwienie, mo?e on ??da? podwy?szenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania nale?ytej staranno?ci nie mg? przewidzie? konieczno?ci prac dodatkowych.

2. Przyjmuj?cy zamwienie nie mo?e ??da? podwy?szenia wynagrodzenia, je?eli wykona? prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiaj?cego.

Art. 631. [Podwy?szenie wynagrodzenia kosztorysowego] Gdyby w wypadkach przewidzianych w dwch artyku?ach poprzedzaj?cych zasz?a konieczno?? znacznego podwy?szenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiaj?cy mo?e od umowy odst?pi?, powinien jednak uczyni? to niezw?ocznie i zap?aci? przyjmuj?cemu zamwienie odpowiedni? cz??? umwionego wynagrodzenia.

Art. 632. [Niemo?no?? podwy?szenia wynagrodzenia rycza?towego] 1. Je?eli strony umwi?y si? o wynagrodzenie rycza?towe, przyjmuj?cy zamwienie nie mo?e ??da? podwy?szenia wynagrodzenia, chocia?by w czasie zawarcia umowy nie mo?na by?o przewidzie? rozmiaru lub kosztw prac.

2. Je?eli jednak wskutek zmiany stosunkw, ktrej nie mo?na by?o przewidzie?, wykonanie dzie?a grozi?oby przyjmuj?cemu zamwienie ra??c? strat?, s?d mo?e podwy?szy? rycza?t lub rozwi?za? umow?.

Art. 633. [Wykonanie dzie?a z materia?w zamawiaj?cego] Je?eli materia?w na wykonanie dzie?a dostarcza zamawiaj?cy, przyjmuj?cy zamwienie powinien ich u?y? w sposb odpowiedni oraz z?o?y? rachunek i zwrci? nie zu?yt? cz???.

Art. 634. [Okoliczno?ci przeszkadzaj?ce prawid?owemu wykonaniu] Je?eli materia? dostarczony przez zamawiaj?cego nie nadaje si? do prawid?owego wykonania dzie?a albo je?eli zajd? inne okoliczno?ci, ktre mog? przeszkodzi? prawid?owemu wykonaniu, przyjmuj?cy zamwienie powinien niezw?ocznie zawiadomi? o tym zamawiaj?cego.

Art. 635. [Op?nienie prac] Je?eli przyjmuj?cy zamwienie op?nia si? z rozpocz?ciem lub wyko?czeniem dzie?a tak dalece, ?e nie jest prawdopodobne, ?eby zdo?a? je uko?czy? w czasie umwionym, zamawiaj?cy mo?e bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odst?pi? jeszcze przed up?ywem terminu do wykonania dzie?a.

Art. 636. [Wadliwe lub sprzeczne z umow? wykonywanie dzie?a] 1. Je?eli przyjmuj?cy zamwienie wykonywa dzie?o w sposb wadliwy albo sprzeczny z umow?, zamawiaj?cy mo?e wezwa? go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy? mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym up?ywie wyznaczonego terminu zamawiaj?cy mo?e od umowy odst?pi? albo powierzy? poprawienie lub dalsze wykonanie dzie?a innej osobie na koszt i niebezpiecze?stwo przyjmuj?cego zamwienie.

2. Je?eli zamawiaj?cy sam dostarczy? materia?u, mo?e on w razie odst?pienia od umowy lub powierzenia wykonania dzie?a innej osobie ??da? zwrotu materia?u i wydania rozpocz?tego dzie?a.

Art. 637. [R?kojmia za wady dzie?a] 1. Je?eli dzie?o ma wady, zamawiaj?cy mo?e ??da? ich usuni?cia, wyznaczaj?c w tym celu przyjmuj?cemu zamwienie odpowiedni termin z zagro?eniem, ?e po bezskutecznym up?ywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmuj?cy mo?e odmwi? naprawy, gdyby wymaga?a nadmiernych kosztw.

2. Gdy wady usun?? si? nie dadz? albo gdy z okoliczno?ci wynika, ?e przyjmuj?cy zamwienie nie zdo?a ich usun?? w czasie odpowiednim, zamawiaj?cy mo?e od umowy odst?pi?, je?eli wady s? istotne; je?eli wady nie s? istotne, zamawiaj?cy mo?e ??da? obni?enia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmuj?cy zamwienie nie usun?? wad w terminie wyznaczonym przez zamawiaj?cego.

Art. 638. [Stosowanie przepisw o sprzeda?y] Je?eli z artyku?w poprzedzaj?cych nie wynika nic innego, do r?kojmi za wady dzie?a stosuje si? odpowiednio przepisy o r?kojmi przy sprzeda?y.

Art. 639. [Zap?ata mimo niewykonania] Zamawiaj?cy nie mo?e odmwi? zap?aty wynagrodzenia mimo niewykonania dzie?a, je?eli przyjmuj?cy zamwienie by? gotw je wykona?, lecz dozna? przeszkody z przyczyn dotycz?cych zamawiaj?cego. Jednak?e w wypadku takim zamawiaj?cy mo?e odliczy? to, co przyjmuj?cy zamwienie oszcz?dzi? z powodu niewykonania dzie?a.

Art. 640. [Wsp?dzia?anie w wykonaniu dzie?a] Je?eli do wykonania dzie?a potrzebne jest wsp?dzia?anie zamawiaj?cego, a tego wsp?dzia?ania brak, przyjmuj?cy zamwienie mo?e wyznaczy? zamawiaj?cemu odpowiedni termin z zagro?eniem, i? po bezskutecznym up?ywie wyznaczonego terminu b?dzie uprawniony do odst?pienia od umowy.

Art. 641. [Utrata lub uszkodzenie materia?u lub dzie?a] 1. Niebezpiecze?stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materia?u na wykonanie dzie?a obci??a tego, kto materia?u dostarczy?.

2. Gdy dzie?o uleg?o zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwo?ci materia?u dostarczonego przez zamawiaj?cego albo wskutek wykonania dzie?a wed?ug jego wskazwek, przyjmuj?cy zamwienie mo?e ??da? za wykonan? prac? umwionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej cz??ci, je?eli uprzedzi? zamawiaj?cego o niebezpiecze?stwie zniszczenia lub uszkodzenia dzie?a.

Art. 642. [Zap?ata wynagrodzenia] 1. W braku odmiennej umowy przyjmuj?cemu zamwienie nale?y si? wynagrodzenie w chwili oddania dzie?a.

2. Je?eli dzie?o ma by? oddawane cz??ciami, a wynagrodzenie zosta?o obliczone za ka?d? cz??? z osobna, wynagrodzenie nale?y si? z chwil? spe?nienia ka?dego ze ?wiadcze? cz??ciowych.

Art. 643. [Obowi?zek odebrania dzie?a] Zamawiaj?cy obowi?zany jest odebra? dzie?o, ktre przyjmuj?cy zamwienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowi?zaniem.

Art. 644. [Odst?pienie od umowy przez zamawiaj?cego] Dopki dzie?o nie zosta?o uko?czone, zamawiaj?cy mo?e w ka?dej chwili od umowy odst?pi? p?ac?c umwione wynagrodzenie. Jednak?e w wypadku takim zamawiaj?cy mo?e odliczy? to, co przyjmuj?cy zamwienie oszcz?dzi? z powodu niewykonania dzie?a.

Art. 645. [?mier? przyjmuj?cego zamwienie] 1. Umowa o dzie?o, ktrego wykonanie zale?y od osobistych przymiotw przyjmuj?cego zamwienie, rozwi?zuje si? wskutek jego ?mierci lub niezdolno?ci do pracy.

2. Je?eli materia? by? w?asno?ci? przyjmuj?cego zamwienie, a dzie?o cz??ciowo wykonane przedstawia ze wzgl?du na zamierzony cel umowy warto?? dla zamawiaj?cego, przyjmuj?cy zamwienie lub jego spadkobierca mo?e ??da?, a?eby zamawiaj?cy odebra? materia? w stanie, w jakim si? znajduje, za zap?at? jego warto?ci oraz odpowiedniej cz??ci wynagrodzenia.

Art. 646. [Przedawnienie roszcze?] Roszczenia wynikaj?ce z umowy o dzie?o przedawniaj? si? z up?ywem lat dwch od dnia oddania dzie?a, a je?eli dzie?o nie zosta?o oddane - od dnia, w ktrym zgodnie z tre?ci? umowy mia?o by? oddane.Tytu? XVI. UMOWA O ROBOTY BUDOWLANEArt. 647. [Umowa o roboty budowlane] Przez umow? o roboty budowlane wykonawca zobowi?zuje si? do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowi?zuje si? do dokonania wymaganych przez w?a?ciwe przepisy czynno?ci zwi?zanych z przygotowaniem robt, w szczeglno?ci do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zap?aty umwionego wynagrodzenia.

Art. 6471. [Zakres robt] 1. W umowie o roboty budowlane, o ktrej mowa w art. 647, zawartej mi?dzy inwestorem a wykonawc? (generalnym wykonawc?), strony ustalaj? zakres robt, ktre wykonawca b?dzie wykonywa? osobi?cie lub za pomoc? podwykonawcw.

2. Do zawarcia przez wykonawc? umowy o roboty budowlane z podwykonawc? jest wymagana zgoda inwestora. Je?eli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawc? umowy z podwykonawc? lub jej projektu, wraz z cz??ci? dokumentacji dotycz?c? wykonania robt okre?lonych w umowie lub projekcie, nie zg?osi na pi?mie sprzeciwu lub zastrze?e?, uwa?a si?, ?e wyrazi? zgod? na zawarcie umowy.

3. Do zawarcia przez podwykonawc? umowy z dalszym podwykonawc? jest wymagana zgoda inwestora i wykonawcy. Przepis 2 zdanie drugie stosuje si? odpowiednio.

4. Umowy, o ktrych mowa w 2 i 3, powinny by? dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.

5. Zawieraj?cy umow? z podwykonawc? oraz inwestor i wykonawca ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za zap?at? wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawc?.

6. Odmienne postanowienia umw, o ktrych mowa w niniejszym artykule, s? niewa?ne.

Art. 648. [Forma umowy o roboty budowlane] 1. Umowa o roboty budowlane powinna by? stwierdzona pismem.

2. Wymagana przez w?a?ciwe przepisy dokumentacja stanowi cz??? sk?adow? umowy.

3. (skre?lony).

Art. 649. [Zakres robt] W razie w?tpliwo?ci poczytuje si?, i? wykonawca podj?? si? wszystkich robt obj?tych projektem stanowi?cym cz??? sk?adow? umowy.

Art. 6491. [Gwarancja zap?aty] 1. Gwarancji zap?aty za roboty budowlane, zwanej dalej "gwarancj? zap?aty", inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zap?aty umwionego wynagrodzenia za wykonanie robt budowlanych.

2. Gwarancj? zap?aty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a tak?e akredytywa bankowa lub por?czenie banku udzielone na zlecenie inwestora.

3. Strony ponosz? w rwnych cz??ciach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelno?ci.

Art. 6492. [Zakaz wy??czania lub ograniczania ??dania gwarancji zap?aty] 1. Nie mo?na przez czynno?? prawn? wy??czy? ani ograniczy? prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do ??dania od inwestora gwarancji zap?aty.

2. Odst?pienie inwestora od umowy spowodowane ??daniem wykonawcy (generalnego wykonawcy) przedstawienia gwarancji zap?aty jest bezskuteczne.

Art. 6493. [Wysoko?? gwarancji zap?aty 1. Wykonawca (generalny wykonawca) robt budowlanych mo?e w ka?dym czasie ??da? od inwestora gwarancji zap?aty do wysoko?ci ewentualnego roszczenia z tytu?u wynagrodzenia wynikaj?cego z umowy oraz robt dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na pi?mie przez inwestora.

2. Udzielenie gwarancji zap?aty nie stoi na przeszkodzie ??daniu gwarancji zap?aty do ??cznej wysoko?ci okre?lonej w 1.

Art. 6494. [Brak ??danej gwarancji za?aty] 1. Je?eli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska ??danej gwarancji zap?aty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krtszym ni? 45 dni, uprawniony jest do odst?pienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzie? odst?pienia.

2. Brak ??danej gwarancji zap?aty stanowi przeszkod? w wykonaniu robt budowlanych z przyczyn d otycz?cych inwestora.

3. Inwestor nie mo?e odmwi? zap?aty wynagrodzenia mimo niewykonania robt budowlanych, je?eli wykonawca (generalny wykonawca) by? gotw je wykona?, lecz dozna? przeszkody z przyczyn dotycz?cych inwestora. Jednak?e w wypadku takim inwestor mo?e odliczy? to, co wykonawca (generalny wykonawca) oszcz?dzi? z powodu niewykonania robt budowlanych.

Art. 6495.25 [Dalsze stosowanie przepisw] Przepisy art. 6491-6494 stosuje si? do umw zawartych mi?dzy wykonawc? (generalnym wykonawc?) a dalszymi wykonawcami (podwykonawcami).

Art. 650. (skre?lony).

Art. 651. [Zawiadomienie inwestora o przeszkodach] Je?eli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urz?dzenia nie nadaj? si? do prawid?owego wykonania robt albo je?eli zajd? inne okoliczno?ci, ktre mog? przeszkodzi? prawid?owemu wykonaniu robt, wykonawca powinien niezw?ocznie zawiadomi? o tym inwestora.

Art. 652. [Odpowiedzialno?? za szkody] Je?eli wykonawca przej?? protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on a? do chwili oddania obiektu odpowiedzialno?? na zasadach oglnych za szkody wynik?e na tym terenie.

Art. 653. (skre?lony).

Art. 654. [Przyjmowanie robt wykonanych cz??ciowo] W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor obowi?zany jest na ??danie wykonawcy przyjmowa? wykonane roboty cz??ciowo, w miar? ich uko?czenia, za zap?at? odpowiedniej cz??ci wynagrodzenia.

Art. 655. [Usterki wykonanego obiektu] Gdyby wykonany obiekt uleg? zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwo?ci dostarczonych przez inwestora materia?w, maszyn lub urz?dze? albo wskutek wykonania robt wed?ug wskazwek inwestora, wykonawca mo?e ??da? umwionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej cz??ci, je?eli uprzedzi? inwestora o niebezpiecze?stwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo je?eli mimo zachowania nale?ytej staranno?ci nie mg? stwierdzi? wadliwo?ci dostarczonych przez inwestora materia?w, maszyn lub urz?dze?.

Art. 656. [Stosowanie przepisw o umowie o dzie?o] 1. Do skutkw op?nienia si? przez wykonawc? z rozpocz?ciem robt lub wyko?czeniem obiektu albo wykonywania przez wykonawc? robt w sposb wadliwy lub sprzeczny z umow?, do r?kojmi za wady wykonanego obiektu, jak rwnie? do uprawnienia inwestora do odst?pienia od umowy przed uko?czeniem obiektu stosuje si? odpowiednio przepisy o umowie o dzie?o.

2. (skre?lony).

Art. 657. [Odst?pienie od umowy] Uprawnienie do odst?pienia od umowy przez wykonawc? lub przez inwestora mo?e by? ograniczone lub wy??czone przez przepisy szczeglne.

Art. 658. [Umowa o wykonanie remontu] Przepisy niniejszego tytu?u stosuje si? odpowiednio do umowy o wykonanie remontu budynku lub budowli.Tytu? XVII. NAJEM I DZIER?AWA

Dzia? I. NAJEM

Rozdzia? I. Przepisy oglneArt. 659. [Umowa najmu] 1. Przez umow? najmu wynajmuj?cy zobowi?zuje si? odda? najemcy rzecz do u?ywania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowi?zuje si? p?aci? wynajmuj?cemu umwiony czynsz.

2. Czynsz mo?e by? oznaczony w pieni?dzach lub ?wiadczeniach innego rodzaju.

Art. 660. [Forma umowy najmu] Umowa najmu nieruchomo?ci lub pomieszczenia na czas d?u?szy ni? rok powinna by? zawarta na pi?mie. W razie niezachowania tej formy poczytuje si? umow? za zawart? na czas nie oznaczony.

Art. 661. 26 [Przed?u?enie najmu] 1. Najem zawarty na czas d?u?szy ni? lat dziesi?? poczytuje si? po up?ywie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.

2. Najem zawarty mi?dzy przedsi?biorcami na czas d?u?szy ni? lat trzydzie?ci poczytuje si? po up?ywie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.

Art. 662 . [Wydanie i nak?ady na rzecz] 1. Wynajmuj?cy powinien wyda? najemcy rzecz w stanie przydatnym do umwionego u?ytku i utrzymywa? j? w takim stanie przez czas trwania najmu.

2. Drobne nak?ady po??czone ze zwyk?ym u?ywaniem rzeczy obci??aj? najemc?.

3. Je?eli rzecz naj?ta uleg?a zniszczeniu z powodu okoliczno?ci, za ktre wynajmuj?cy odpowiedzialno?ci nie ponosi, wynajmuj?cy nie ma obowi?zku przywrcenia stanu poprzedniego.

Art. 663. [Naprawa rzeczy] Je?eli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, ktre obci??aj? wynajmuj?cego, a bez ktrych rzecz nie jest przydatna do umwionego u?ytku, najemca mo?e wyznaczy? wynajmuj?cemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym up?ywie wyznaczonego terminu najemca mo?e dokona? koniecznych napraw na koszt wynajmuj?cego.

Art. 664. [R?kojmia za wady rzeczy wynaj?tej] 1. Je?eli rzecz naj?ta ma wady, ktre ograniczaj? jej przydatno?? do umwionego u?ytku, najemca mo?e ??da? odpowiedniego obni?enia czynszu za czas trwania wad.

2. Je?eli w chwili wydania najemcy rzecz mia?a wady, ktre uniemo?liwiaj? przewidziane w umowie u?ywanie rzeczy, albo je?eli wady takie powsta?y p?niej, a wynajmuj?cy mimo otrzymanego zawiadomienia nie usun?? ich w czasie odpowiednim, albo je?eli wady usun?? si? nie dadz?, najemca mo?e wypowiedzie? najem bez zachowania terminw wypowiedzenia.

3. Roszczenie o obni?enie czynszu z powodu wad rzeczy naj?tej, jak rwnie? uprawnienie do niezw?ocznego wypowiedzenia najmu nie przys?uguje najemcy, je?eli w chwili zawarcia umowy wiedzia? o wadach.

Art. 665. [Roszczenia osoby trzeciej] Je?eli osoba trzecia dochodzi przeciwko najemcy roszcze? dotycz?cych rzeczy naj?tej, najemca powinien niezw?ocznie zawiadomi? o tym wynajmuj?cego.

Art. 666. [Sposb u?ywania rzeczy] 1. Najemca powinien przez czas trwania najmu u?ywa? rzeczy naj?tej w sposb w umowie okre?lony, a gdy umowa nie okre?la sposobu u?ywania - w sposb odpowiadaj?cy w?a?ciwo?ciom i przeznaczeniu rzeczy.

2. Je?eli w czasie trwania najmu oka?e si? potrzeba napraw, ktre obci??aj? wynajmuj?cego, najemca powinien zawiadomi? go o tym niezw?ocznie.

Art. 667. [Zmiany w rzeczy] 1. Bez zgody wynajmuj?cego najemca nie mo?e czyni? w rzeczy naj?tej zmian sprzecznych z umow? lub z przeznaczeniem rzeczy.

2. Je?eli najemca u?ywa rzeczy w sposb sprzeczny z umow? lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia nie przestaje jej u?ywa? w taki sposb albo gdy rzecz zaniedbuje do tego stopnia, ?e zostaje ona nara?ona na utrat? lub uszkodzenie, wynajmuj?cy mo?e wypowiedzie? najem bez zachowania terminw wypowiedzenia.

Art. 668. [Podnajem lub bezp?atne u?ywanie] 1. Najemca mo?e rzecz naj?t? odda? w ca?o?ci lub cz??ci osobie trzeciej do bezp?atnego u?ywania albo w podnajem, je?eli umowa mu tego nie zabrania. W razie oddania rzeczy osobie trzeciej zarwno najemca, jak i osoba trzecia s? odpowiedzialni wzgl?dem wynajmuj?cego za to, ?e rzecz naj?ta b?dzie u?ywana zgodnie z obowi?zkami wynikaj?cymi z umowy najmu.

2. Stosunek wynikaj?cy z zawartej przez najemc? umowy o bezp?atne u?ywanie lub podnajem rozwi?zuje si? najp?niej z chwil? zako?czenia stosunku najmu.

Art. 669. [Termin p?atno?ci czynszu] 1. Najemca obowi?zany jest uiszcza? czynsz w terminie umwionym.

2. Je?eli termin p?atno?ci czynszu nie jest w umowie okre?lony, czynsz powinien by? p?acony z gry, a mianowicie: gdy najem ma trwa? nie d?u?ej ni? miesi?c - za ca?y czas najmu, a gdy najem ma trwa? d?u?ej ni? miesi?c albo gdy umowa by?a zawarta na czas nie oznaczony - miesi?cznie, do dziesi?tego dnia miesi?ca.

Art. 670. [Prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy] 1. Dla zabezpieczenia czynszu oraz ?wiadcze? dodatkowych, z ktrymi najemca zalega nie d?u?ej ni? rok, przys?uguje wynajmuj?cemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba ?e rzeczy te nie podlegaj? zaj?ciu.

2. (skre?lony).

Art. 671. [Wyga?ni?cie zastawu] 1. Przys?uguj?ce wynajmuj?cemu ustawowe prawo zastawu wygasa, gdy rzeczy obci??one zastawem zostan? z przedmiotu najmu usuni?te.

2. Wynajmuj?cy mo?e si? sprzeciwi? usuni?ciu rzeczy obci??onych zastawem i zatrzyma? je na w?asne niebezpiecze?stwo, dopki zaleg?y czynsz nie b?dzie zap?acony lub zabezpieczony.

3. W wypadku gdy rzeczy obci??one zastawem zostan? usuni?te na mocy zarz?dzenia organu pa?stwowego, wynajmuj?cy zachowuje ustawowe prawo zastawu, je?eli przed up?ywem trzech dni zg?osi je organowi, ktry zarz?dzi? usuni?cie.

Art. 672. [Zw?oka z zap?at? czynszu] Je?eli najemca dopuszcza si? zw?oki z zap?at? czynszu co najmniej za dwa pe?ne okresy p?atno?ci, wynajmuj?cy mo?e najem wypowiedzie? bez zachowania terminw wypowiedzenia.

Art. 673. [Wypowiedzenie najmu] 1. Je?eli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarwno wynajmuj?cy, jak i najemca mog? wypowiedzie? najem z zachowaniem terminw umownych, a w ich braku z zachowaniem terminw ustawowych.

2. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu s? nast?puj?ce: gdy czynsz jest p?atny w odst?pach czasu d?u?szych ni? miesi?c, najem mo?na wypowiedzie? najp?niej na trzy miesi?ce naprzd na koniec kwarta?u kalendarzowego; gdy czynsz jest p?atny miesi?cznie - na miesi?c naprzd na koniec miesi?ca kalendarzowego; gdy czynsz jest p?atny w krtszych odst?pach czasu - na trzy dni naprzd; gdy najem jest dzienny - na jeden dzie? naprzd.

3. Je?eli czas trwania najmu jest oznaczony, zarwno wynajmuj?cy, jak i najemca mog? wypowiedzie? najem w wypadkach okre?lonych w umowie.

Art. 674. [Milcz?ce przed?u?enie najmu] Je?eli po up?ywie terminu oznaczonego w umowie albo w wypowiedzeniu najemca u?ywa nadal rzeczy za zgod? wynajmuj?cego, poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci, ?e najem zosta? przed?u?ony na czas nie oznaczony.

Art. 675. [Zwrot rzeczy] 1. Po zako?czeniu najmu najemca obowi?zany jest zwrci? rzecz w stanie nie pogorszonym; jednak?e nie ponosi odpowiedzialno?ci za zu?ycie rzeczy b?d?ce nast?pstwem prawid?owego u?ywania.

2. Je?eli najemca odda? innej osobie rzecz do bezp?atnego u?ywania lub podnajem, obowi?zek powy?szy ci??y tak?e na tej osobie.

3. Domniemywa si?, ?e rzecz by?a wydana najemcy w stanie dobrym i przydatnym do umwionego u?ytku.

Art. 676. [Ulepszenie rzeczy] Je?eli najemca ulepszy? rzecz naj?t?, wynajmuj?cy, w braku odmiennej umowy, mo?e wed?ug swego wyboru albo zatrzyma? ulepszenia za zap?at? sumy odpowiadaj?cej ich warto?ci w chwili zwrotu, albo ??da? przywrcenia stanu poprzedniego.

Art. 677. [Przedawnienie roszcze?] Roszczenia wynajmuj?cego przeciwko najemcy o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak rwnie? roszczenia najemcy przeciwko wynajmuj?cemu o zwrot nak?adw na rzecz albo o zwrot nadp?aconego czynszu przedawniaj? si? z up?ywem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Art. 678. [Zbycie rzeczy naj?tej w czasie trwania najmu] 1. W razie zbycia rzeczy naj?tej w czasie trwania najmu nabywca wst?puje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; mo?e jednak wypowiedzie? najem z zachowaniem ustawowych terminw wypowiedzenia.

2. Powy?sze uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przys?uguje nabywcy, je?eli umowa najmu by?a zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z dat? pewn?, a rzecz zosta?a najemcy wydana.

Art. 679. [Wypowiedzenie najmu przez nabywc?] 1. Je?eli wskutek wypowiedzenia najmu przez nabywc? rzeczy naj?tej najemca jest zmuszony zwrci? rzecz wcze?niej, ani?eli by?by zobowi?zany wed?ug umowy najmu, mo?e on ??da? od zbywcy naprawienia szkody.

2. Najemca powinien niezw?ocznie zawiadomi? zbywc? o przedwczesnym wypowiedzeniu przez nabywc?; w przeciwnym razie przys?uguj? zbywcy przeciwko najemcy wszelkie zarzuty, ktrych najemca nie podnis?, a ktrych podniesienie poci?gn??oby za sob? bezskuteczno?? wypowiedzenia ze strony nabywcy.

Rozdzia? II. Najem lokaluArt. 680. [Stosowanie przepisw ustawy] Do najmu lokalu stosuje si? przepisy rozdzia?u poprzedzaj?cego z zachowaniem przepisw poni?szych.

Art. 6801. 27 [Ma??onkowie jako najemcy lokalu] 1. Ma??onkowie s? najemcami lokalu bez wzgl?du na istniej?ce mi?dzy nimi stosunki maj?tkowe, je?eli nawi?zanie stosunku najmu lokalu maj?cego s?u?y? zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych za?o?onej przez nich rodziny nast?pi?o w czasie trwania ma??e?stwa. Je?eli mi?dzy ma??onkami istnieje rozdzielno?? maj?tkowa albo rozdzielno?? maj?tkowa z wyrwnaniem dorobkw do wsplno?ci najmu stosuje si? odpowiednio przepisy o wsplno?ci ustawowej.

2.Ustanie wsplno?ci maj?tkowej w czasie trwania ma??e?stwa nie powoduje ustania wsplno?ci najmu lokalu maj?cego s?u?y? zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. S?d, stosuj?c odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielno?ci maj?tkowej, mo?e z wa?nych powodw na ??danie jednego z ma??onkw znie?? wsplno?? najmu lokalu.".

Art. 681. [Drobne nak?ady] Do drobnych nak?adw, ktre obci??aj? najemc? lokalu, nale?? w szczeglno?ci: drobne naprawy pod?g, drzwi i okien, malowanie ?cian, pod?g oraz wewn?trznej strony drzwi wej?ciowych, jak rwnie? drobne naprawy instalacji i urz?dze? technicznych, zapewniaj?cych korzystanie ze ?wiat?a, ogrzewania lokalu, dop?ywu i odp?ywu wody.

Art. 682. [Wady zagra?aj?ce zdrowiu] Je?eli wady naj?tego lokalu s? tego rodzaju, ?e zagra?aj? zdrowiu najemcy lub jego domownikw albo osb u niego zatrudnionych, najemca mo?e wypowiedzie? najem bez zachowania terminw wypowiedzenia, chocia?by w chwili zawarcia umowy wiedzia? o wadach.

Art. 683. [Porz?dek domowy] Najemca lokalu powinien stosowa? si? do porz?dku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikaj?cymi z umowy; powinien rwnie? liczy? si? z potrzebami innych mieszka?cw i s?siadw.

Art. 684. [Za?o?enie urz?dze? przez najemc?] Najemca mo?e za?o?y? w naj?tym lokalu o?wietlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urz?dzenia, chyba ?e sposb ich za?o?enia sprzeciwia si? obowi?zuj?cym przepisom albo zagra?a bezpiecze?stwu nieruchomo?ci. Je?eli do za?o?enia urz?dze? potrzebne jest wsp?dzia?anie wynajmuj?cego, najemca mo?e domaga? si? tego wsp?dzia?ania za zwrotem wynik?ych st?d kosztw.

Art. 685. [Wypowiedzenie najmu przez wynajmuj?cego] Je?eli najemca lokalu wykracza w sposb ra??cy lub uporczywy przeciwko obowi?zuj?cemu porz?dkowi domowemu albo przez swoje niew?a?ciwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uci??liwym, wynajmuj?cy mo?e wypowiedzie? najem bez zachowania terminw wypowiedzenia.

Art. 6851.28 [Wypowiedzenie czynszu] Wynajmuj?cy lokal mo?e podwy?szy? czynsz, wypowiadaj?c dotychczasow? wysoko?? czynszu najp?niej na miesi?c naprzd, na koniec miesi?ca kalendarzowego.

Art. 686. [Prawo zastawu] Ustawowe prawo zastawu wynajmuj?cego lokal mieszkalny rozci?ga si? tak?e na wniesione do lokalu ruchomo?ci cz?onkw rodziny najemcy razem z nim mieszkaj?cych.

Art. 687. [Zw?oka z zap?at? czynszu] Je?eli najemca lokalu dopuszcza si? zw?oki z zap?at? czynszu co najmniej za dwa pe?ne okresy p?atno?ci, a wynajmuj?cy zamierza najem wypowiedzie? bez zachowania terminw wypowiedzenia, powinien on uprzedzi? najemc? na pi?mie, udzielaj?c mu dodatkowego terminu miesi?cznego do zap?aty zalegaj?cego czynszu.

Art. 688. [Wypowiedzenie najmu] Je?eli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest p?atny miesi?cznie, najem mo?na wypowiedzie? najp?niej na trzy miesi?ce naprzd na koniec miesi?ca kalendarzowego.

Art. 6881. [Odpowiedzialno?? za zap?at? czynszu] 1. Za zap?at? czynszu i innych nale?nych op?at odpowiadaj? solidarnie z najemc? stale zamieszkuj?ce z nim osoby pe?noletnie.

2. Odpowiedzialno?? osb, o ktrych mowa w 1, ogranicza si? do wysoko?ci czynszu i innych op?at nale?nych za okres ich sta?ego zamieszkiwania.

Art. 6882. [Zgoda wynajmuj?cego] Bez zgody wynajmuj?cego najemca nie mo?e odda? lokalu lub jego cz??ci do bezp?atnego u?ywania ani go podnaj??. Zgoda wynajmuj?cego nie jest wymagana co do osoby, wzgl?dem ktrej najemca jest obci??ony obowi?zkiem alimentacyjnym.

Art. 689. (skre?lony).

Art. 690. [Stosowanie przepisw o ochronie w?asno?ci] Do ochrony praw najemcy do u?ywania lokalu stosuje si? odpowiednio przepisy o ochronie w?asno?ci.

Art. 691. [?mier? najemcy lokalu mieszkalnego] 1. W razie ?mierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wst?puj?: ma??onek nieb?d?cy wsp?najemc? lokalu, dzieci najemcy i jego wsp?ma??onka, inne osoby, wobec ktrych najemca by? obowi?zany do ?wiadcze? alimentacyjnych, oraz osoba, ktra pozostawa?a faktycznie we wsplnym po?yciu z najemc?.

2. Osoby wymienione w 1 wst?puj? w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, je?eli stale zamieszkiwa?y z najemc? w tym lokalu do chwili jego ?mierci.

3. W razie braku osb wymienionych w 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

4. Osoby, ktre wst?pi?y w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie 1, mog? go wypowiedzie? z zachowaniem terminw ustawowych, chocia?by umowa najmu by?a zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektre z tych osb stosunek ten wygasa wzgl?dem osb, ktre go wypowiedzia?y.

5. Przepisw 14 nie stosuje si? w razie ?mierci jednego ze wsp?najemcw lokalu mieszkalnego.

Art. 692. [Wy??czenie stosowania przepisw o wypowiedzeniu] Przepisw o wypowiedzeniu najmu przez nabywc? rzeczy naj?tej nie stosuje si? do najmu lokali mieszkalnych, chyba ?e najemca nie obj?? jeszcze lokalu.

Dzia? II. DZIER?AWAArt. 693. [Umowa dzier?awy] 1. Przez umow? dzier?awy wydzier?awiaj?cy zobowi?zuje si? odda? dzier?awcy rzecz do u?ywania i pobierania po?ytkw przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzier?awca zobowi?zuje si? p?aci? wydzier?awiaj?cemu umwiony czynsz.

2. Czynsz mo?e by? zastrze?ony w pieni?dzach lub ?wiadczeniach innego rodzaju. Mo?e by? rwnie? oznaczony w u?amkowej cz??ci po?ytkw.

Art. 694. [Stosowanie przepisw o najmie] Do dzier?awy stosuje si? odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisw poni?szych.

Art. 695. [Przed?u?enie dzier?awy, prawo pierwokupu] 1. Dzier?aw? zawart? na czas d?u?szy ni? lat trzydzie?ci poczytuje si? po up?ywie tego terminu za zawart? na czas nie oznaczony.

2. (uchylony).

Art. 696. [Wykonywanie dzier?awy] Dzier?awca powinien wykonywa? swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawid?owej gospodarki i nie mo?e zmienia? przeznaczenia przedmiotu dzier?awy bez zgody wydzier?awiaj?cego.

Art. 697. [Niezb?dne naprawy] Dzier?awca ma obowi?zek dokonywania napraw niezb?dnych do zachowania przedmiotu dzier?awy w stanie nie pogorszonym.

Art. 698. [Poddzier?awa, bezp?atne u?ywanie] 1. Bez zgody wydzier?awiaj?cego dzier?awca nie mo?e oddawa? przedmiotu dzier?awy osobie trzeciej do bezp?atnego u?ywania ani go poddzier?awia?.

2. W razie naruszenia powy?szego obowi?zku wydzier?awiaj?cy mo?e dzier?aw? wypowiedzie? bez zachowania terminw wypowiedzenia.

Art. 699. [Termin p?atno?ci czynszu] Je?eli termin p?atno?ci czynszu nie jest w umowie oznaczony, czynsz jest p?atny z do?u w terminie zwyczajowo przyj?tym, a w braku takiego zwyczaju - p?rocznie z do?u.

Art. 700. [Obni?enie czynszu] Je?eli wskutek okoliczno?ci, za ktre dzier?awca odpowiedzialno?ci nie ponosi i ktre nie dotycz? jego osoby, zwyk?y przychd z przedmiotu dzier?awy uleg? znacznemu zmniejszeniu, dzier?awca mo?e ??da? obni?enia czynszu przypadaj?cego za dany okres gospodarczy.

Art. 701. [Prawo zastawu] Do rzeczy ruchomych obj?tych ustawowym prawem zastawu wydzier?awiaj?cego nale?? tak?e rzeczy s?u??ce do prowadzenia gospodarstwa lub przedsi?biorstwa, je?eli znajd? si? w obr?bie przedmiotu dzier?awy.

Art. 702. [Zakres prawa zastawu] Je?eli w umowie zastrze?ono, ?e oprcz czynszu dzier?awca b?dzie obowi?zany uiszcza? podatki i inne ci??ary zwi?zane z w?asno?ci? lub z posiadaniem przedmiotu dzier?awy oraz ponosi? koszty jego ubezpieczenia, ustawowe prawo zastawu przys?uguj?ce wydzier?awiaj?cemu zabezpiecza rwnie? roszczenie wydzier?awiaj?cego wzgl?dem dzier?awcy o zwrot sum, ktre z powy?szych tytu?w zap?aci?.

Art. 703. [Zw?oka z zap?at? czynszu] Je?eli dzier?awca dopuszcza si? zw?oki z zap?at? czynszu co najmniej za dwa pe?ne okresy p?atno?ci, a w wypadku gdy czynsz jest p?atny rocznie, je?eli dopuszcza si? zw?oki z zap?at? ponad trzy miesi?ce, wydzier?awiaj?cy mo?e dzier?aw? wypowiedzie? bez zachowania terminu wypowiedzenia. Jednak?e wydzier?awiaj?cy powinien uprzedzi? dzier?awc? udzielaj?c mu dodatkowego trzymiesi?cznego terminu do zap?aty zaleg?ego czynszu.

Art. 704. [Dzier?awa gruntu rolnego] W braku odmiennej umowy dzier?aw? gruntu rolnego mo?na wypowiedzie? na jeden rok naprzd na koniec roku dzier?awnego, inn? za? dzier?aw? na sze?? miesi?cy naprzd przed up?ywem roku dzier?awnego.

Art. 705. [Zwrot przedmiotu dzier?awy] Po zako?czeniu dzier?awy dzier?awca obowi?zany jest, w braku odmiennej umowy, zwrci? przedmiot dzier?awy w takim stanie, w jakim powinien si? znajdowa? stosownie do przepisw o wykonywaniu dzier?awy.

Art. 706. [Pozostawione zasiewy] Je?eli przy zako?czeniu dzier?awy dzier?awca gruntu rolnego pozostawia zgodnie ze swym obowi?zkiem zasiewy, mo?e on ??da? zwrotu poczynionych na te zasiewy nak?adw o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawid?owej gospodarki nie otrzyma? odpowiednich zasieww przy rozpocz?ciu dzier?awy.

Art. 707. [Obni?enie czynszu] Je?eli dzier?awa ko?czy si? przed up?ywem roku dzier?awnego, dzier?awca obowi?zany jest zap?aci? czynsz w takim stosunku, w jakim po?ytki, ktre w tym roku pobra? lub mg? pobra?, pozostaj? do po?ytkw z ca?ego roku dzier?awnego.

Art. 708. [Bezczynszowe u?ytkowanie gruntu] Przepisy dzia?u niniejszego stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy osoba bior?ca nieruchomo?? roln? do u?ywania i pobierania po?ytkw nie jest obowi?zana do uiszczania czynszu, lecz tylko do ponoszenia podatkw i innych ci??arw zwi?zanych z w?asno?ci? lub z posiadaniem gruntu.

Art. 709. [Dzier?awa praw] Przepisy o dzier?awie rzeczy stosuje si? odpowiednio do dzier?awy praw.

Tytu? XVII1. UMOWA LEASINGUArt. 7091. [Umowa leasingu] Przez umow? leasingu finansuj?cy zobowi?zuje si?, w zakresie dzia?alno?ci swego przedsi?biorstwa, naby? rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach okre?lonych w tej umowie i odda? t? rzecz korzystaj?cemu do u?ywania albo u?ywania i pobierania po?ytkw przez czas oznaczony, a korzystaj?cy zobowi?zuje si? zap?aci? finansuj?cemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieni??ne, rwne co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytu?u nabycia rzeczy przez finansuj?cego.

Art. 7092. [Forma zawarcia umowy] Umowa leasingu powinna by? zawarta na pi?mie pod rygorem niewa?no?ci.

Art. 7093. [Terminy p?atno?ci rat] Je?eli rzecz nie zostanie wydana korzystaj?cemu w ustalonym terminie na skutek okoliczno?ci, za ktre ponosi on odpowiedzialno??, umwione terminy p?atno?ci rat pozostaj? niezmienione.

Art. 7094. [Obowi?zki finansuj?cego] 1. Finansuj?cy powinien wyda? korzystaj?cemu rzecz w takim stanie, w jakim znajdowa?a si? ona w chwili wydania finansuj?cemu przez zbywc?.

2. Finansuj?cy nie odpowiada wobec korzystaj?cego za przydatno?? rzeczy do umwionego u?ytku.

3. Finansuj?cy obowi?zany jest wyda? korzystaj?cemu razem z rzecz? odpis umowy ze zbywc? lub odpisy innych posiadanych dokumentw dotycz?cych tej umowy, w szczeglno?ci odpis dokumentu gwarancyjnego co do jako?ci rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta.

Art. 7095. [Wyga?ni?cie umowy] 1. Je?eli po wydaniu korzystaj?cemu rzecz zosta?a utracona z powodu okoliczno?ci, za ktre finansuj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci, umowa leasingu wygasa.

2. Korzystaj?cy powinien niezw?ocznie zawiadomi? finansuj?cego o utracie rzeczy.

3. Je?eli umowa leasingu wygas?a z przyczyn okre?lonych w 1, finansuj?cy mo?e ??da? od korzystaj?cego natychmiastowego zap?acenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezap?aconych rat, pomniejszonych o korzy?ci, jakie finansuj?cy uzyska? wskutek ich zap?aty przed umwionym terminem i wyga?ni?cia umowy leasingu oraz z tytu?u ubezpieczenia rzeczy, a tak?e naprawienia szkody.

Art. 7096. [Koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty] Je?eli w umowie leasingu zastrze?ono, ?e korzystaj?cy obowi?zany jest ponosi? koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu, w braku odmiennego postanowienia umownego, koszty te obejmuj? sk?adk? z tytu?u ubezpieczenia na oglnie przyj?tych warunkach.

Art. 7097. [Obowi?zki korzystaj?cego] 1. Korzystaj?cy obowi?zany jest utrzymywa? rzecz w nale?ytym stanie, w szczeglno?ci dokonywa? jej konserwacji i napraw niezb?dnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzgl?dnieniem jej zu?ycia wskutek prawid?owego u?ywania, oraz ponosi? ci??ary zwi?zane z w?asno?ci? lub posiadaniem rzeczy.

2. Je?eli w umowie leasingu nie zosta?o zastrze?one, ?e konserwacji i napraw rzeczy dokonuje osoba maj?ca okre?lone kwalifikacje, korzystaj?cy powinien niezw?ocznie zawiadomi? finansuj?cego o konieczno?ci dokonania istotnej naprawy rzeczy.

3. Korzystaj?cy obowi?zany jest umo?liwi? finansuj?cemu sprawdzenie rzeczy w zakresie okre?lonym w 1 i 2.

Art. 7098. [Wady rzeczy] 1. Finansuj?cy nie odpowiada wobec korzystaj?cego za wady rzeczy, chyba ?e wady te powsta?y na skutek okoliczno?ci, za ktre finansuj?cy ponosi odpowiedzialno??. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystaj?cego s? niewa?ne.

2. Z chwil? zawarcia przez finansuj?cego umowy ze zbywc? z mocy ustawy przechodz? na korzystaj?cego uprawnienia z tytu?u wad rzeczy przys?uguj?ce finansuj?cemu wzgl?dem zbywcy, z wyj?tkiem uprawnienia odst?pienia przez finansuj?cego od umowy ze zbywc?.

3. Wykonanie przez korzystaj?cego uprawnie? okre?lonych w 2 nie wp?ywa na jego obowi?zki wynikaj?ce z umowy leasingu, chyba ?e finansuj?cy odst?pi od umowy ze zbywc? z powodu wad rzeczy.

4. Korzystaj?cy mo?e ??da? odst?pienia przez finansuj?cego od umowy ze zbywc? z powodu wad rzeczy, je?eli uprawnienie finansuj?cego do odst?pienia wynika z przepisw prawa lub umowy ze zbywc?. Bez zg?oszenia ??dania przez korzystaj?cego finansuj?cy nie mo?e odst?pi? od umowy ze zbywc? z powodu wad rzeczy.

5. W razie odst?pienia przez finansuj?cego od umowy ze zbywc? z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansuj?cy mo?e ??da? od korzystaj?cego natychmiastowego zap?acenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezap?aconych rat, pomniejszonych o korzy?ci, jakie finansuj?cy uzyska? wskutek ich zap?aty przed umwionym terminem i wyga?ni?cia umowy leasingu oraz umowy ze zbywc?.

Art. 7099. [Zakres korzystania z rzeczy] Korzystaj?cy powinien u?ywa? rzeczy i pobiera? jej po?ytki w sposb okre?lony w umowie leasingu, a gdy umowa tego nie okre?la w sposb odpowiadaj?cy w?a?ciwo?ciom i przeznaczeniu rzeczy.

Art. 70910. [Zakaz czynienia zmian w rzeczy] Bez zgody finansuj?cego korzystaj?cy nie mo?e czyni? w rzeczy zmian, chyba ?e wynikaj? one z przeznaczenia rzeczy.

Art. 70911. [Wypowiedzenie umowy] Je?eli mimo upomnienia na pi?mie przez finansuj?cego korzystaj?cy narusza obowi?zki okre?lone w art. 7097 1 lub w art. 7099 albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z naruszeniem art. 70910, finansuj?cy mo?e wypowiedzie? umow? leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba ?e strony uzgodni?y termin wypowiedzenia.

Art. 70912. [Wypowiedzenie umowy] 1. Bez zgody finansuj?cego korzystaj?cy nie mo?e odda? rzeczy do u?ywania osobie trzeciej.

2. W razie naruszenia obowi?zku okre?lonego w 1, finansuj?cy mo?e wypowiedzie? umow? leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba ?e strony uzgodni?y termin wypowiedzenia.

Art. 70913 . [Obowi?zek op?acania rat] 1. Korzystaj?cy obowi?zany jest p?aci? raty w terminach umwionych.

2. Je?eli korzystaj?cy dopuszcza si? zw?oki z zap?at? co najmniej jednej raty, finansuj?cy powinien wyznaczy? na pi?mie korzystaj?cemu odpowiedni termin dodatkowy do zap?acenia zaleg?o?ci z zagro?eniem, ?e w razie bezskutecznego up?ywu wyznaczonego terminu mo?e wypowiedzie? umow? leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba ?e strony uzgodni?y termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystaj?cego s? niewa?ne.

Art. 70914. [Zbycie rzeczy] 1. W razie zbycia rzeczy przez finansuj?cego nabywca wst?puje w stosunek leasingu na miejsce finansuj?cego.

2. Finansuj?cy powinien niezw?ocznie zawiadomi? korzystaj?cego o zbyciu rzeczy.

Art. 70915. [Rozwi?zanie umowy] W razie wypowiedzenia przez finansuj?cego umowy leasingu na skutek okoliczno?ci, za ktre korzystaj?cy ponosi odpowiedzialno??, finansuj?cy mo?e ??da? od korzystaj?cego natychmiastowego zap?acenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezap?aconych rat, pomniejszonych o korzy?ci, jakie finansuj?cy uzyska? wskutek ich zap?aty przed umwionym terminem i rozwi?zania umowy leasingu.

Art. 70916. [??danie przeniesienia w?asno?ci rzeczy] Je?eli finansuj?cy zobowi?za? si?, bez dodatkowego ?wiadczenia, przenie?? na korzystaj?cego w?asno?? rzeczy po up?ywie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystaj?cy mo?e ??da? przeniesienia w?asno?ci rzeczy w terminie miesi?ca od up?ywu tego czasu, chyba ?e strony uzgodni?y inny termin.

Art. 70917. [Stosowanie przepisw ustawy] Do odpowiedzialno?ci finansuj?cego za wady rzeczy powsta?e na skutek okoliczno?ci, za ktre finansuj?cy ponosi odpowiedzialno??, uprawnie? i obowi?zkw stron w razie dochodzenia przez osob? trzeci? przeciwko korzystaj?cemu roszcze? dotycz?cych rzeczy, odpowiedzialno?ci korzystaj?cego i osoby trzeciej wobec finansuj?cego w razie oddania rzeczy tej osobie przez korzystaj?cego do u?ywania, zabezpieczenia rat leasingu i ?wiadcze? dodatkowych korzystaj?cego, zwrotu rzeczy przez korzystaj?cego po zako?czeniu leasingu oraz do ulepszenia rzeczy przez korzystaj?cego stosuje si? odpowiednio przepisy o najmie, a do zap?aty przez korzystaj?cego rat przed terminem p?atno?ci stosuje si? odpowiednio przepisy o sprzeda?y na raty.

Art. 70918. [Stosowanie przepisw ustawy] Do umowy, przez ktr? jedna strona zobowi?zuje si? odda? rzecz stanowi?c? jej w?asno?? do u?ywania albo do u?ywania i pobierania po?ytkw drugiej stronie, a druga strona zobowi?zuje si? zap?aci? w?a?cicielowi rzeczy w umwionych ratach wynagrodzenie pieni??ne, rwne co najmniej warto?ci rzeczy w chwili zawarcia tej umowy, stosuje si? odpowiednio przepisy niniejszego tytu?u.Tytu? XVIII. U?YCZENIEArt. 710. [Umowa u?yczenia] Przez umow? u?yczenia u?yczaj?cy zobowi?zuje si? zezwoli? bior?cemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezp?atne u?ywanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Art. 711. [Wady rzeczy u?yczonej] Je?eli rzecz u?yczona ma wady, u?yczaj?cy obowi?zany jest do naprawienia szkody, ktr? wyrz?dzi? bior?cemu przez to, ?e wiedz?c o wadach nie zawiadomi? go o nich. Przepisu powy?szego nie stosuje si?, gdy bior?cy mg? wad? z ?atwo?ci? zauwa?y?.

Art. 712. [Sposb u?ywania u?yczonej rzeczy] 1. Je?eli umowa nie okre?la sposobu u?ywania rzeczy, bior?cy mo?e rzeczy u?ywa? w sposb odpowiadaj?cy jej w?a?ciwo?ciom i przeznaczeniu.

2. Bez zgody u?yczaj?cego bior?cy nie mo?e odda? rzeczy u?yczonej osobie trzeciej do u?ywania.

Art. 713. [Koszty utrzymania rzeczy u?yczonej] Bior?cy do u?ywania ponosi zwyk?e koszty utrzymania rzeczy u?yczonej. Je?eli poczyni? inne wydatki lub nak?ady na rzecz, stosuje si? odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Art. 714. [Przypadkowa utrata lub uszkodzenie rzeczy] Bior?cy do u?ywania jest odpowiedzialny za przypadkow? utrat? lub uszkodzenie rzeczy, je?eli jej u?ywa w sposb sprzeczny z umow? albo z w?a?ciwo?ciami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy nie b?d?c do tego upowa?niony przez umow? ani zmuszony przez okoliczno?ci powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie by?aby uleg?a utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej u?ywa? w sposb w?a?ciwy albo gdyby j? zachowa? u siebie.

Art. 715. [Zako?czenie u?yczenia] Je?eli umowa u?yczenia zosta?a zawarta na czas nie oznaczony, u?yczenie ko?czy si?, gdy bior?cy uczyni? z rzeczy u?ytek odpowiadaj?cy umowie albo gdy up?yn?? czas, w ktrym mg? ten u?ytek uczyni?.

Art. 716. [??danie zwrotu rzeczy] Je?eli bior?cy u?ywa rzeczy w sposb sprzeczny z umow? albo z w?a?ciwo?ciami lub przeznaczeniem rzeczy, je?eli powierza rzecz innej osobie nie b?d?c do tego upowa?niony przez umow? ani zmuszony przez okoliczno?ci, albo je?eli rzecz stanie si? potrzebna u?yczaj?cemu z powodw nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, u?yczaj?cy mo?e ??da? zwrotu rzeczy, chocia?by umowa by?a zawarta na czas oznaczony.

Art. 717. [Solidarna odpowiedzialno?? bior?cych rzecz do u?ywania] Je?eli kilka osb wsplnie wzi??o rzecz do u?ywania, ich odpowiedzialno?? jest solidarna.

Art. 718. [Zwrot rzeczy] 1. Po zako?czeniu u?yczenia bior?cy do u?ywania obowi?zany jest zwrci? u?yczaj?cemu rzecz w stanie nie pogorszonym; jednak?e bior?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za zu?ycie rzeczy b?d?ce nast?pstwem prawid?owego u?ywania.

2. Je?eli bior?cy do u?ywania powierzy? rzecz innej osobie, obowi?zek powy?szy ci??y tak?e na tej osobie.

Art. 719. [Przedawnienie roszcze?] Roszczenie u?yczaj?cego przeciwko bior?cemu do u?ywania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak rwnie? roszczenia bior?cego do u?ywania przeciwko u?yczaj?cemu o zwrot nak?adw na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniaj? si? z up?ywem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Tytu? XIX. PO?YCZKAArt. 720. [Umowa po?yczki] 1. Przez umow? po?yczki daj?cy po?yczk? zobowi?zuje si? przenie?? na w?asno?? bior?cego okre?lon? ilo?? pieni?dzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a bior?cy zobowi?zuje si? zwrci? t? sam? ilo?? pieni?dzy albo t? sam? ilo?? rzeczy tego samego gatunku i tej samej jako?ci.

2. Umowa po?yczki, ktrej warto?? przenosi pi??set z?otych, powinna by? stwierdzona pismem.

Art. 721. [Z?y stan maj?tkowy po?yczkobiorcy] Daj?cy po?yczk? mo?e odst?pi? od umowy i odmwi? wydania przedmiotu po?yczki, je?eli zwrot po?yczki jest w?tpliwy z powodu z?ego stanu maj?tkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przys?uguje daj?cemu po?yczk?, je?eli w chwili zawarcia umowy o z?ym stanie maj?tkowym drugiej strony wiedzia? lub z ?atwo?ci? mg? si? dowiedzie?.

Art. 722. [Przedawnienie roszczenia po?yczkobiorcy o wydanie przedmiotu po?yczki] Roszczenie bior?cego po?yczk? o wydanie przedmiotu po?yczki przedawnia si? z up?ywem sze?ciu miesi?cy od chwili, gdy przedmiot mia? by? wydany.

Art. 723. [Termin zwrotu po?yczki] Je?eli termin zwrotu po?yczki nie jest oznaczony, d?u?nik obowi?zany jest zwrci? po?yczk? w ci?gu sze?ciu tygodni po wypowiedzeniu przez daj?cego po?yczk?.

Art. 724. [Wady rzeczy po?yczonej] Je?eli rzeczy otrzymane przez bior?cego po?yczk? maj? wady, daj?cy po?yczk? obowi?zany jest do naprawienia szkody, ktr? wyrz?dzi? bior?cemu przez to, ?e wiedz?c o wadach nie zawiadomi? go o nich. Przepisu powy?szego nie stosuje si? w wypadku, gdy bior?cy mg? z ?atwo?ci? wad? zauwa?y?.

Tytu? XX. UMOWA RACHUNKU BANKOWEGOArt. 725.29 [Umowa rachunku bankowego] Przez umow? rachunku bankowego bank zobowi?zuje si? wzgl?dem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego ?rodkw pieni??nych oraz, je?eli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozlicze? pieni??nych.

Art. 726.5 [Obracanie ?rodkami pieni??nymi] Bank mo?e obraca? czasowo wolne ?rodki pieni??ne zgromadzone na rachunku bankowym z obowi?zkiem ich zwrotu w ca?o?ci lub w cz??ci na ka?de ??danie, chyba ?e umowa uzale?nia obowi?zek zwrotu od wypowiedzenia.

Art. 727. [Odmowa wykonania zlecenia] Bank mo?e odmwi? wykonania zlecenia posiadacza rachunku bankowego tylko w wypadkach przewidzianych w przepisach szczeglnych.

Art. 728.30 [Wyci?g z rachunku] 1. Przy umowie zawartej na czas nieoznaczony bank jest obowi?zany informowa? posiadacza rachunku, w sposb okre?lony w umowie, o ka?dej zmianie stanu rachunku bankowego.

2. Bank jest obowi?zany przesy?a? posiadaczowi co najmniej raz w miesi?cu bezp?atnie wyci?g z rachunku z informacj? o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda, chyba ?e posiadacz wyrazi? pisemnie zgod? na inny sposb informowania o zmianach stanu rachunku i ustaleniu salda.

3. Posiadacz rachunku bankowego jest obowi?zany zg?osi? bankowi niezgodno?? zmian stanu rachunku lub salda w ci?gu czternastu dni od dnia otrzymania wyci?gu z rachunku.

Art. 729. [Obowi?zki posiadacza imiennego rachunku bankowego] Posiadacz imiennego rachunku bankowego obowi?zany jest zawiadamia? bank o ka?dej zmianie swego zamieszkania lub siedziby.

Art. 730. [Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego] Rozwi?zanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nie oznaczony mo?e nast?pi? w ka?dym czasie wskutek wypowiedzenia przez ktr?kolwiek ze stron; jednak?e bank mo?e wypowiedzie? tak? umow? tylko z wa?nych powodw.

Art. 731. [Przedawnienie roszcze?] Roszczenia wynikaj?ce ze stosunku rachunku bankowego przedawniaj? si? z up?ywem lat dwch. Nie dotyczy to roszcze? o zwrot wk?adw oszcz?dno?ciowych.

Art. 732.31 [Sp?dzielnie oszcz?dno?ciowo-po?yczkowe] Przepisy niniejszego tytu?u stosuje si? odpowiednio rwnie? do rachunkw prowadzonych przez sp?dzielcze kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowe.

Art. 733. [Stosunek do przepisw o rozliczeniach pieni??nych] Przepisy niniejszego tytu?u nie uchybiaj? przepisom o rozliczeniach pieni??nych.Tytu? XXI. ZLECENIEArt. 734. [Umowa zlecenia] 1. Przez umow? zlecenia przyjmuj?cy zlecenie zobowi?zuje si? do dokonania okre?lonej czynno?ci prawnej dla daj?cego zlecenie.

2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynno?ci w imieniu daj?cego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pe?nomocnictwa.

Art. 735. [Wynagrodzenie przyjmuj?cego zlecenie] 1. Je?eli ani z umowy, ani z okoliczno?ci nie wynika, ?e przyjmuj?cy zlecenie zobowi?za? si? wykona? je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia nale?y si? wynagrodzenie.

2. Je?eli nie ma obowi?zuj?cej taryfy, a nie umwiono si? o wysoko?? wynagrodzenia, nale?y si? wynagrodzenie odpowiadaj?ce wykonanej pracy.

Art. 736. [Zawodowe wykonywanie zlece?] Kto zawodowo trudni si? za?atwianiem czynno?ci dla drugich, powinien, je?eli nie chce zlecenia przyj??, zawiadomi? o tym niezw?ocznie daj?cego zlecenie. Taki sam obowi?zek ci??y na osobie, ktra daj?cemu zlecenie o?wiadczy?a gotowo?? za?atwiania czynno?ci danego rodzaju.

Art. 737. [Zmiana sposobu wykonania zlecenia] Przyjmuj?cy zlecenie mo?e bez uprzedniej zgody daj?cego zlecenie odst?pi? od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia, je?eli nie ma mo?no?ci uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powd do przypuszczenia, ?e daj?cy zlecenie zgodzi?by si? na zmian?, gdyby wiedzia? o istniej?cym stanie rzeczy.

Art. 738. [Powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej] 1. Przyjmuj?cy zlecenie mo?e powierzy? wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczno?ci. W wypadku takim obowi?zany jest zawiadomi? niezw?ocznie daj?cego zlecenie o osobie i o miejscu zamieszkania swego zast?pcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak nale?ytej staranno?ci w wyborze zast?pcy.

2. Zast?pca odpowiedzialny jest za wykonanie zlecenia tak?e wzgl?dem daj?cego zlecenie. Je?eli przyjmuj?cy zlecenie ponosi odpowiedzialno?? za czynno?ci swego zast?pcy jak za swoje w?asne czynno?ci, ich odpowiedzialno?? jest solidarna.

Art. 739. [Przypadkowa utrata lub uszkodzenie rzeczy] W wypadku gdy przyjmuj?cy zlecenie powierzy? wykonanie zlecenia innej osobie nie b?d?c do tego uprawniony, a rzecz nale??ca do daj?cego zlecenie uleg?a przy wykonywaniu zlecenia utracie lub uszkodzeniu, przyjmuj?cy zlecenie jest odpowiedzialny tak?e za utrat? lub uszkodzenie przypadkowe, chyba ?e jedno lub drugie nast?pi?oby rwnie? wtedy, gdyby sam zlecenie wykonywa?.

Art. 740. [Obowi?zki przyjmuj?cego zlecenie] Przyjmuj?cy zlecenie powinien udziela? daj?cemu zlecenie potrzebnych wiadomo?ci o przebiegu sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcze?niejszym rozwi?zaniu umowy z?o?y? mu sprawozdanie. Powinien mu wyda? wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyska?, chocia?by w imieniu w?asnym.

Art. 741. [U?ywanie rzeczy zleceniodawcy] Przyjmuj?cemu zlecenie nie wolno u?ywa? we w?asnym interesie rzeczy i pieni?dzy daj?cego zlecenie. Od sum pieni??nych zatrzymanych ponad potrzeb? wynikaj?c? z wykonywania zlecenia powinien p?aci? daj?cemu zlecenie odsetki ustawowe.

Art. 742. [Zwrot wydatkw zleceniobiorcy i zwolnienie od zobowi?za?] Daj?cy zlecenie powinien zwrci? przyjmuj?cemu zlecenie wydatki, ktre ten poczyni? w celu nale?ytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien rwnie? zwolni? przyjmuj?cego zlecenie od zobowi?za?, ktre ten w powy?szym celu zaci?gn?? w imieniu w?asnym.

Art. 743. [Udzielenie zaliczki] Je?eli wykonanie zlecenia wymaga wydatkw, daj?cy zlecenie powinien na ??danie przyjmuj?cego udzieli? mu odpowiedniej zaliczki.

Art. 744. [Termin p?atno?ci wynagrodzenia] W razie odp?atnego zlecenia wynagrodzenie nale?y si? przyjmuj?cemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba ?e co innego wynika z umowy lub z przepisw szczeglnych.

Art. 745. [Solidarna odpowiedzialno?? za wsplne zlecenie] Je?eli kilka osb da?o lub przyj??o zlecenie wsplnie, ich odpowiedzialno?? wzgl?dem drugiej strony jest solidarna.

Art. 746. [Wypowiedzenie zlecenia] 1. Daj?cy zlecenie mo?e je wypowiedzie? w ka?dym czasie. Powinien jednak zwrci? przyjmuj?cemu zlecenie wydatki, ktre ten poczyni? w celu nale?ytego wykonania zlecenia; w razie odp?atnego zlecenia obowi?zany jest ui?ci? przyjmuj?cemu zlecenie cz??? wynagrodzenia odpowiadaj?c? jego dotychczasowym czynno?ciom, a je?eli wypowiedzenie nast?pi?o bez wa?nego powodu, powinien tak?e naprawi? szkod?.

2. Przyjmuj?cy zlecenie mo?e je wypowiedzie? w ka?dym czasie. Jednak?e gdy zlecenie jest odp?atne, a wypowiedzenie nast?pi?o bez wa?nego powodu, przyjmuj?cy zlecenie jest odpowiedzialny za szkod?

3. Nie mo?na zrzec si? z gry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z wa?nych powodw.

Art. 747. [?mier? zleceniodawcy] W braku odmiennej umowy zlecenie nie wygasa ani wskutek ?mierci daj?cego zlecenie, ani wskutek utraty przez niego zdolno?ci do czynno?ci prawnych. Je?eli jednak, zgodnie z umow?, zlecenie wygas?o, przyjmuj?cy zlecenie powinien, gdyby z przerwania powierzonych mu czynno?ci mog?a wynikn?? szkoda, prowadzi? te czynno?ci nadal, dopki spadkobierca albo przedstawiciel ustawowy daj?cego zlecenie nie b?dzie mg? zarz?dzi? inaczej.

Art. 748. [?mier? zleceniobiorcy] W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa wskutek ?mierci przyjmuj?cego zlecenie albo wskutek utraty przez niego pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych.

Art. 749. [Wyga?ni?cie zlecenia] Je?eli zlecenie wygas?o, uwa?a si? je mimo to za istniej?ce na korzy?? przyjmuj?cego zlecenie a? do chwili, kiedy dowiedzia? si? o wyga?ni?ciu zlecenia.

Art. 750. [Stosowanie przepisw o zleceniu do umw o ?wiadczenie us?ug] Do umw o ?wiadczenie us?ug, ktre nie s? uregulowane innymi przepisami, stosuje si? odpowiednio przepisy o zleceniu.

Art. 751. [Przedawnienie roszcze?] Z up?ywem lat dwch przedawniaj? si?:

1) roszczenia o wynagrodzenie za spe?nione czynno?ci i o zwrot poniesionych wydatkw przys?uguj?ce osobom, ktre stale lub w zakresie dzia?alno?ci przedsi?biorstwa trudni? si? czynno?ciami danego rodzaju; to samo dotyczy roszcze? z tytu?u zaliczek udzielonych tym osobom;

2) roszczenia z tytu?u utrzymania, piel?gnowania, wychowania lub nauki, je?eli przys?uguj? osobom trudni?cym si? zawodowo takimi czynno?ciami albo osobom utrzymuj?cym zak?ady na ten cel przeznaczone.Tytu? XXII. PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIAArt. 752. [Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia] Kto bez zlecenia prowadzi cudz? spraw?, powinien dzia?a? z korzy?ci? osoby, ktrej spraw? prowadzi, i zgodnie z jej prawdopodobn? wol?, a przy prowadzeniu sprawy obowi?zany jest zachowywa? nale?yt? staranno??.

Art. 753. [Obowi?zki prowadz?cego cudz? spraw? bez zlecenia] 1. Prowadz?cy cudz? spraw? bez zlecenia powinien w miar? mo?no?ci zawiadomi? o tym osob?, ktrej spraw? prowadzi, i stosownie do okoliczno?ci albo oczekiwa? jej zlece?, albo prowadzi? spraw? dopty, dopki osoba ta nie b?dzie mog?a sama si? ni? zaj??.

2. Z czynno?ci swych prowadz?cy cudz? spraw? powinien z?o?y? rachunek oraz wyda? wszystko, co przy prowadzeniu sprawy uzyska? dla osoby, ktrej spraw? prowadzi. Je?eli dzia?a? zgodnie ze swoimi obowi?zkami, mo?e ??da? zwrotu uzasadnionych wydatkw i nak?adw wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwolnienia od zobowi?za?, ktre zaci?gn?? przy prowadzeniu sprawy.

Art. 754. [Prowadzenie cudzych spraw wbrew woli] Kto prowadzi cudz? spraw? wbrew wiadomej mu woli osoby, ktrej spraw? prowadzi, nie mo?e ??da? zwrotu poniesionych wydatkw i odpowiedzialny jest za szkod?, chyba ?e wola tej osoby sprzeciwia si? ustawie lub zasadom wsp??ycia spo?ecznego.

Art. 755. [Bezpodstawne zmiany] Je?eli prowadz?cy cudz? spraw? dokona? zmian w imieniu osoby, ktrej spraw? prowadzi, bez wyra?nej potrzeby lub korzy?ci tej osoby albo wbrew wiadomej mu jej woli, obowi?zany jest przywrci? stan poprzedni, a gdyby to nie by?o mo?liwe, naprawi? szkod?. Nak?ady mo?e zabra? z powrotem, o ile mo?e to uczyni? bez uszkodzenia rzeczy.

Art. 756. [Potwierdzenie] Potwierdzenie osoby, ktrej sprawa by?a prowadzona, nadaje prowadzeniu sprawy skutki zlecenia.

Art. 757. [Ratowanie cudzego dobra] Kto w celu odwrcenia niebezpiecze?stwa gro??cego drugiemu ratuje jego dobro, mo?e ??da? od niego zwrotu uzasadnionych wydatkw, chocia?by jego dzia?anie nie odnios?o skutku, i jest odpowiedzialny tylko za win? umy?ln? lub ra??ce niedbalstwo.Tytu? XXIII. UMOWA AGENCYJNAArt. 758. [Umowa agencyjna] 1. Przez umow? agencyjn? przyjmuj?cy zlecenie (agent) zobowi?zuje si?, w zakresie dzia?alno?ci swego przedsi?biorstwa, do sta?ego po?redniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umw na rzecz daj?cego zlecenie przedsi?biorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

2. Do zawierania umw w imieniu daj?cego zlecenie oraz do odbierania dla niego o?wiadcze? agent jest uprawniony tylko wtedy, gdy ma do tego umocowanie.

Art. 7581. [Prowizja] 1. Je?eli sposb wynagrodzenia nie zosta? w umowie okre?lony, agentowi nale?y si? prowizja.

2. Prowizj? jest wynagrodzenie, ktrego wysoko?? zale?y od liczby lub warto?ci zawartych umw.

3. Je?eli wysoko?? prowizji nie zosta?a w umowie okre?lona, nale?y si? ona w wysoko?ci zwyczajowo przyj?tej w stosunkach danego rodzaju, w miejscu dzia?alno?ci prowadzonej przez agenta, a w razie niemo?no?ci ustalenia prowizji w ten sposb, agentowi nale?y si? prowizja w odpowiedniej wysoko?ci, uwzgl?dniaj?cej wszystkie okoliczno?ci bezpo?rednio zwi?zane z wykonaniem zleconych mu czynno?ci.

Art. 7582. [Potwierdzenie tre?ci umowy] Ka?da ze stron mo?e ??da? od drugiej pisemnego potwierdzenia tre?ci umowy oraz postanowie? j? zmieniaj?cych lub uzupe?niaj?cych. Zrzeczenie si? tego uprawnienia jest niewa?ne.

Art. 759. [Uprawnienia agenta] W razie w?tpliwo?ci poczytuje si?, ?e agent jest upowa?niony do przyjmowania dla daj?cego zlecenie zap?aty za ?wiadczenie, ktre spe?nia za daj?cego zlecenie, oraz do przyjmowania dla niego ?wiadcze?, za ktre p?aci, jak rwnie? do odbierania zawiadomie? o wadach oraz o?wiadcze? dotycz?cych wykonania umowy, ktr? zawar? w imieniu daj?cego zlecenie.

Art. 760. [Obowi?zek lojalno?ci] Ka?da ze stron obowi?zana jest do zachowania lojalno?ci wobec drugiej.

Art. 7601. [Obowi?zki agenta] 1. Agent obowi?zany jest w szczeglno?ci przekazywa? wszelkie informacje maj?ce znaczenie dla daj?cego zlecenie oraz przestrzega? jego wskazwek uzasadnionych w danych okoliczno?ciach, a tak?e podejmowa?, w zakresie prowadzonych spraw, czynno?ci potrzebne do ochrony praw daj?cego zlecenie.

2. Postanowienia umowy sprzeczne z tre?ci? 1 s? niewa?ne.

Art. 7602. [Obowi?zki daj?cego zlecenie] 1. Daj?cy zlecenie obowi?zany jest przekazywa? agentowi dokumenty i informacje potrzebne do prawid?owego wykonania umowy.

2. Daj?cy zlecenie obowi?zany jest w rozs?dnym czasie zawiadomi? agenta o przyj?ciu lub odrzuceniu propozycji zawarcia umowy oraz o niewykonaniu umowy, przy ktrej zawarciu agent po?redniczy? lub ktr? zawar? w imieniu daj?cego zlecenie.

3. Daj?cy zlecenie obowi?zany jest zawiadomi? w rozs?dnym czasie agenta o tym, ?e liczba umw, ktrych zawarcie przewiduje, lub warto?? ich przedmiotu b?dzie znacznie ni?sza ni? ta, ktrej agent mg?by si? normalnie spodziewa?.

4. Postanowienia umowy sprzeczne z tre?ci? 13 s? niewa?ne.

Art. 7603. [Domniemanie potwierdzenia umowy] W razie gdy agent zawieraj?cy umow? w imieniu daj?cego zlecenie nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, umow? uwa?a si? za potwierdzon?, je?eli daj?cy zlecenie niezw?ocznie po otrzymaniu wiadomo?ci o zawarciu umowy nie o?wiadczy klientowi, ?e umowy nie potwierdza.

Art. 761. [??danie prowizji] 1. Agent mo?e ??da? prowizji od umw zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej, je?eli do ich zawarcia dosz?o w wyniku jego dzia?alno?ci lub je?eli zosta?y one zawarte z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla umw tego samego rodzaju.

2. Je?eli agentowi zosta?o przyznane prawo wy??czno?ci w odniesieniu do oznaczonej grupy klientw lub obszaru geograficznego, a w czasie trwania umowy agencyjnej zosta?a bez udzia?u agenta zawarta umowa z klientem z tej grupy lub obszaru, agent mo?e ??da? prowizji od tej umowy. Daj?cy zlecenie obowi?zany jest w rozs?dnym czasie zawiadomi? agenta o zawarciu takiej umowy.

Art. 7611. [??danie prowizji] 1. Agent mo?e ??da? prowizji od umowy zawartej po rozwi?zaniu umowy agencyjnej, je?eli przy spe?nieniu przes?anek z art. 761 propozycj? zawarcia umowy daj?cy zlecenie lub agent otrzyma? od klienta przed rozwi?zaniem umowy agencyjnej.

2. Agent mo?e ??da? prowizji od umowy zawartej po rozwi?zaniu umowy agencyjnej tak?e wtedy, gdy do jej zawarcia dosz?o w przewa?aj?cej mierze w wyniku jego dzia?alno?ci w okresie trwania umowy agencyjnej, a zarazem w rozs?dnym czasie od jej rozwi?zania.

Art. 7612. [Podzia? prowizji] Agent nie mo?e ??da? prowizji, o ktrej mowa w art. 761, je?eli prowizja ta nale?y si? zgodnie z art. 7611 poprzedniemu agentowi, chyba ?e z okoliczno?ci wynika, ?e wzgl?dy s?uszno?ci przemawiaj? za podzia?em prowizji mi?dzy obu agentw.

Art. 7613. [Nabycie prawa do prowizji] 1. W braku odmiennego postanowienia umowy agencyjnej agent nabywa prawo do prowizji z chwil?, w ktrej daj?cy zlecenie powinien by?, zgodnie z umow? z klientem, spe?ni? ?wiadczenie albo faktycznie je spe?ni?, albo te? swoje ?wiadczenie spe?ni? klient. Jednak?e strony nie mog? umwi? si?, ?e agent nabywa prawo do prowizji p?niej ni? w chwili, w ktrej klient spe?ni? ?wiadczenie albo powinien by? je spe?ni?, gdyby daj?cy zlecenie spe?ni? ?wiadczenie.

2. Je?eli umowa zawarta pomi?dzy daj?cym zlecenie i klientem ma by? wykonywana cz??ciami, agent nabywa prawo do prowizji w miar? wykonywania tej umowy.

3. Roszczenie o zap?at? prowizji staje si? wymagalne z up?ywem ostatniego dnia miesi?ca nast?puj?cego po kwartale, w ktrym agent naby? prawo do prowizji. Postanowienie umowy mniej korzystne dla agenta jest niewa?ne.

Art. 7614. [Zwrot prowizji] Agent nie mo?e ??da? prowizji, gdy oczywiste jest, ?e umowa z klientem nie zostanie wykonana na skutek okoliczno?ci, za ktre daj?cy zlecenie nie ponosi odpowiedzialno?ci, je?eli za? prowizja zosta?a ju? agentowi wyp?acona, podlega ona zwrotowi. Postanowienie umowy agencyjnej mniej korzystne dla agenta jest niewa?ne.

Art. 7615. [Dane o prowizji] 1. Daj?cy zlecenie obowi?zany jest z?o?y? agentowi o?wiadczenie zawieraj?ce dane o nale?nej mu prowizji nie p?niej ni? w ostatnim dniu miesi?ca nast?puj?cego po kwartale, w ktrym agent naby? prawo do prowizji. O?wiadczenie to powinno wskazywa? wszystkie dane stanowi?ce podstaw? do obliczenia wysoko?ci nale?nej prowizji. Postanowienie umowy agencyjnej mniej korzystne dla agenta jest niewa?ne.

2. Agent mo?e domaga? si? udost?pnienia informacji potrzebnych do ustalenia, czy wysoko?? nale?nej mu prowizji zosta?a prawid?owo obliczona, w szczeglno?ci mo?e domaga? si? wyci?gw z ksi?g handlowych daj?cego zlecenie albo ??da?, aby wgl?d i wyci?g z tych ksi?g zosta? zapewniony bieg?emu rewidentowi wybranemu przez strony. Postanowienie umowy agencyjnej mniej korzystne dla agenta jest niewa?ne.

3. W razie nieudost?pnienia agentowi informacji, o ktrych mowa w 2, agent mo?e domaga? si? ich udost?pnienia w drodze powdztwa wytoczonego w okresie sze?ciu miesi?cy od dnia zg?oszenia ??dania daj?cemu zlecenie.

4. W razie nieosi?gni?cia przez strony porozumienia co do wyboru bieg?ego rewidenta, o ktrym mowa w 2, agent mo?e domaga? si?, w drodze powdztwa wytoczonego w okresie sze?ciu miesi?cy od dnia zg?oszenia ??dania daj?cemu zlecenie, dokonania wgl?du i wyci?gu z ksi?g przez bieg?ego wskazanego przez s?d.

Art. 7616. [Stosowanie przepisw ustawy] Przepisy art. 7617615 stosuje si? w razie gdy prowizja stanowi ca?o?? lub cz??? wynagrodzenia, chyba ?e strony uzgodni?y stosowanie tych przepisw do innego rodzaju wynagrodzenia.

Art. 7617. [Zastrze?enie umowne] 1. W umowie agencyjnej zawartej w formie pisemnej mo?na zastrzec, ?e agent za odr?bnym wynagrodzeniem (prowizja del credere), w uzgodnionym zakresie, odpowiada za wykonanie zobowi?zania przez klienta. Je?eli umowa nie stanowi inaczej, agent odpowiada za to, ?e klient spe?ni ?wiadczenie. W razie niezachowania formy pisemnej poczytuje si? umow? agencyjn? za zawart? bez tego zastrze?enia.

2. Odpowiedzialno?? agenta mo?e dotyczy? tylko oznaczonej umowy lub umw z oznaczonym klientem, przy ktrych zawarciu po?redniczy? albo ktre zawar? w imieniu daj?cego zlecenie.

Art. 762. [Zwrot wydatkw] W braku odmiennego postanowienia umowy agent mo?e domaga? si? zwrotu wydatkw zwi?zanych z wykonaniem zlecenia tylko o tyle, o ile by?y uzasadnione i o ile ich wysoko?? przekracza zwyk?? w danych stosunkach miar?.

Art. 763. [Prawo zastawu] Dla zabezpieczenia roszczenia o wynagrodzenie oraz o zwrot wydatkw i zaliczek udzielonych daj?cemu zlecenie agentowi przys?uguje ustawowe prawo zastawu na rzeczach i papierach warto?ciowych daj?cego zlecenie, otrzymanych w zwi?zku z umow? agencyjn?, dopki przedmioty te znajduj? si? u niego lub osoby, ktra je dzier?y w jego imieniu, albo dopki mo?e nimi rozporz?dza? za pomoc? dokumentw.

Art. 764. [Domniemanie zawarcia umowy na czas nieoznaczony] Umow? zawart? na czas oznaczony, a wykonywan? przez strony po up?ywie terminu, na jaki zosta?a zawarta, poczytuje si? za zawart? na czas nieoznaczony.

Art. 7641. [Wypowiedzenie umowy] 1. Umowa zawarta na czas nieoznaczony mo?e by? wypowiedziana na miesi?c naprzd w pierwszym roku, na dwa miesi?ce naprzd w drugim roku oraz na trzy miesi?ce naprzd w trzecim i nast?pnych latach trwania umowy. Ustawowe terminy wypowiedzenia nie mog? by? skracane.

2. Ustawowe terminy wypowiedzenia mog? zosta? umownie przed?u?one, z tym ?e termin ustalony dla daj?cego zlecenie nie mo?e by? krtszy ni? termin ustalony dla agenta. Przed?u?enie terminu dla agenta powoduje takie samo przed?u?enie dla daj?cego zlecenie.

3. Je?eli umowa nie stanowi inaczej, termin wypowiedzenia up?ywa z ko?cem miesi?ca kalendarzowego.

4. Przepisy 13 maj? zastosowanie do umowy zawartej na czas oznaczony, a przekszta?conej z mocy art. 764 w umow? zawart? na czas nieoznaczony. Okres, na jaki umowa na czas oznaczony by?a zawarta, uwzgl?dnia si? przy ustalaniu terminu wypowiedzenia.

Art. 7642. [Wypowiedzenie umowy] 1. Umowa agencyjna, chocia?by by?a zawarta na czas oznaczony, mo?e by? wypowiedziana bez zachowania terminw wypowiedzenia z powodu niewykonania obowi?zkw przez jedn? ze stron w ca?o?ci lub znacznej cz??ci, a tak?e w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczno?ci.

2. Je?eli wypowiedzenia dokonano na skutek okoliczno?ci, za ktre ponosi odpowiedzialno?? druga strona, jest ona zobowi?zana do naprawienia szkody poniesionej przez wypowiadaj?cego w nast?pstwie rozwi?zania umowy.

Art. 7643. [Rozwi?zanie umowy] 1. Po rozwi?zaniu umowy agencyjnej agent mo?e ??da? od daj?cego zlecenie ?wiadczenia wyrwnawczego, je?eli w czasie trwania umowy agencyjnej pozyska? nowych klientw lub doprowadzi? do istotnego wzrostu obrotw z dotychczasowymi klientami, a daj?cy zlecenie czerpie nadal znaczne korzy?ci z umw z tymi klientami. Roszczenie to przys?uguje agentowi, je?eli, bior?c pod uwag? wszystkie okoliczno?ci, a zw?aszcza utrat? przez agenta prowizji od umw zawartych przez daj?cego zlecenie z tymi klientami, przemawiaj? za tym wzgl?dy s?uszno?ci.

2. ?wiadczenie wyrwnawcze nie mo?e przekroczy? wysoko?ci wynagrodzenia agenta za jeden rok, obliczonego na podstawie ?redniego rocznego wynagrodzenia uzyskanego w okresie ostatnich pi?ciu lat. Je?eli umowa agencyjna trwa?a krcej ni? pi?? lat, wynagrodzenie to oblicza si? z uwzgl?dnieniem ?redniej z ca?ego okresu jej trwania.

3. Uzyskanie ?wiadczenia wyrwnawczego nie pozbawia agenta mo?no?ci dochodzenia odszkodowania na zasadach oglnych.

4. W razie ?mierci agenta, ?wiadczenia wyrwnawczego, o ktrym mowa w 1, mog? ??da? jego spadkobiercy.

5. Mo?liwo?? dochodzenia roszczenia o ?wiadczenie wyrwnawcze zale?y od zg?oszenia przez agenta lub jego spadkobiercw odpowiedniego ??dania wobec daj?cego zlecenie przed up?ywem roku od rozwi?zania umowy.

Art. 7644. [Wy??czenie przys?ugiwania ?wiadczenia wyrwnawczego] ?wiadczenie wyrwnawcze nie przys?uguje agentowi, je?eli:

1) daj?cy zlecenie wypowiedzia? umow? na skutek okoliczno?ci, za ktre odpowiedzialno?? ponosi agent, usprawiedliwiaj?cych wypowiedzenie umowy bez zachowania terminw wypowiedzenia,

2) agent wypowiedzia? umow?, chyba ?e wypowiedzenie jest uzasadnione okoliczno?ciami, za ktre odpowiada daj?cy zlecenie, albo jest usprawiedliwione wiekiem, u?omno?ci? lub chorob? agenta, a wzgl?dy s?uszno?ci nie pozwalaj? domaga? si? od niego dalszego wykonywania czynno?ci agenta,

3) agent za zgod? daj?cego zlecenie przenis? na inn? osob? swoje prawa i obowi?zki wynikaj?ce z umowy.

Art. 7645. [Zakaz odmiennych postanowie? ustawy] Do czasu rozwi?zania umowy strony nie mog? umwi? si? w sposb odbiegaj?cy na niekorzy?? agenta od postanowie? art. 7643 i art. 7644.

Art. 7646. [Ograniczenie dzia?alno?ci konkurencyjnej] 1. Strony mog?, w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci, ograniczy? dzia?alno?? agenta maj?c? charakter konkurencyjny na okres po rozwi?zaniu umowy agencyjnej (ograniczenie dzia?alno?ci konkurencyjnej). Ograniczenie jest wa?ne, je?eli dotyczy grupy klientw lub obszaru geograficznego, obj?tych dzia?alno?ci? agenta, oraz rodzaju towarw lub us?ug stanowi?cych przedmiot umowy.

2. Ograniczenie dzia?alno?ci konkurencyjnej nie mo?e by? zastrze?one na okres d?u?szy ni? dwa lata od rozwi?zania umowy.

3. Daj?cy zlecenie obowi?zany jest do wyp?acania agentowi odpowiedniej sumy pieni??nej za ograniczenie dzia?alno?ci konkurencyjnej w czasie jego trwania, chyba ?e co innego wynika z umowy albo ?e umowa agencyjna zosta?a rozwi?zana na skutek okoliczno?ci, za ktre agent ponosi odpowiedzialno??.

4. Je?eli wysoko?? sumy, o ktrej mowa w 3, nie zosta?a w umowie okre?lona, nale?y si? suma w wysoko?ci odpowiedniej do korzy?ci osi?gni?tych przez daj?cego zlecenie na skutek ograniczenia dzia?alno?ci konkurencyjnej oraz utraconych z tego powodu mo?liwo?ci zarobkowych agenta.

Art. 7647. [Odwo?anie ograniczenia] Daj?cy zlecenie mo?e do dnia rozwi?zania umowy odwo?a? ograniczenie dzia?alno?ci konkurencyjnej z takim skutkiem, ?e po up?ywie sze?ciu miesi?cy od chwili odwo?ania jest on zwolniony z obowi?zku wyp?acania sumy, o ktrej mowa w art. 764 6 3 i 4. Odwo?anie ograniczenia dzia?alno?ci konkurencyjnej wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.

Art. 7648. [Zwolnienie z obowi?zku przestrzegania ograniczenia] Je?eli agent wypowiedzia? umow? na skutek okoliczno?ci, za ktre odpowiedzialno?? ponosi daj?cy zlecenie, mo?e on zwolni? si? z obowi?zku przestrzegania ograniczenia dzia?alno?ci konkurencyjnej przez z?o?enie daj?cemu zlecenie o?wiadczenia na pi?mie przed up?ywem miesi?ca od dnia wypowiedzenia.

Art. 7649. [Stosowanie przepisw ustawy] Do umowy o tre?ci okre?lonej w art. 758 1, zawartej z agentem przez osob? nie b?d?c? przedsi?biorc?, stosuje si? przepisy niniejszego tytu?u, z wy??czeniem art. 761761 2, art. 7615 oraz art. 76437648.Tytu? XXIV. UMOWA KOMISUArt. 765. [Umowa komisu] Przez umow? komisu przyjmuj?cy zlecenie (komisant) zobowi?zuje si? za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie dzia?alno?ci swego przedsi?biorstwa do kupna lub sprzeda?y rzeczy ruchomych na rachunek daj?cego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu w?asnym.

Art. 766. [Obowi?zki komisanta] Komisant powinien wyda? komitentowi wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyska?, w szczeglno?ci powinien przela? na niego wierzytelno?ci, ktre naby? na jego rachunek. Powy?sze uprawnienia komitenta s? skuteczne tak?e wzgl?dem wierzycieli komisanta.

Art. 767. [Dodatkowe korzy?ci komitenta] Je?eli komisant zawar? umow? na warunkach korzystniejszych od warunkw oznaczonych przez komitenta, uzyskana korzy?? nale?y si? komitentowi.

Art. 768. [Warunki mniej korzystne od zawartych w umowie] 1. Je?eli komisant sprzeda? oddan? mu do sprzeda?y rzecz za cen? ni?sz? od ceny oznaczonej przez komitenta, obowi?zany jest zap?aci? komitentowi r?nic?.

2. Je?eli komisant naby? rzecz za cen? wy?sz? od ceny oznaczonej przez komitenta, komitent mo?e niezw?ocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wykonaniu zlecenia o?wiadczy?, ?e nie uznaje czynno?ci za dokonan? na jego rachunek; brak takiego o?wiadczenia jest jednoznaczny z wyra?eniem zgody na wy?sz? cen?.

3. Komitent nie mo?e ??da? zap?acenia r?nicy ceny ani odmwi? zgody na wy?sz? cen?, je?eli zlecenie nie mog?o by? wykonane po cenie oznaczonej, a zawarcie umowy uchroni?o komitenta od szkody.

Art. 769. [Rzecz nara?ona na zepsucie] 1. Je?eli rzecz jest nara?ona na zepsucie, a nie mo?na czeka? na zarz?dzenie komitenta, komisant jest uprawniony, a gdy tego interes komitenta wymaga - zobowi?zany sprzeda? rzecz z zachowaniem nale?ytej staranno?ci. O dokonaniu sprzeda?y obowi?zany jest zawiadomi? niezw?ocznie komitenta.

2. Je?eli komitent dopu?ci? si? zw?oki z odebraniem rzeczy, stosuje si? odpowiednio przepisy o skutkach zw?oki kupuj?cego z odebraniem rzeczy sprzedanej.

Art. 770. [R?kojmia za wady rzeczy] Komisant nie ponosi odpowiedzialno?ci za ukryte wady fizyczne rzeczy, jak rwnie? za jej wady prawne, je?eli przed zawarciem umowy poda? to do wiadomo?ci kupuj?cego. Jednak?e wy??czenie odpowiedzialno?ci nie dotyczy wad rzeczy, o ktrych komisant wiedzia? lub z ?atwo?ci? mg? si? dowiedzie?.

Art. 7701. [Stosowanie przepisw o sprzeda?y konsumenckiej] Do umowy sprzeda?y rzeczy ruchomej, zawartej przez komisanta z osob? fizyczn?, ktra nabywa rzecz w celu niezwi?zanym z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? ani zawodow?, stosuje si? przepisy o sprzeda?y konsumenckiej.

Art. 771. [Kredyt lub zaliczka komisanta] Komisant, ktry bez upowa?nienia komitenta udzieli? osobie trzeciej kredytu lub zaliczki, dzia?a na w?asne niebezpiecze?stwo.

Art. 772. [Prowizja] 1. Komisant nabywa roszczenie o zap?at? prowizji z chwil?, gdy komitent otrzyma? rzecz albo cen?. Je?eli umowa ma by? wykonywana cz??ciami, komisant nabywa roszczenie o prowizj? w miar? wykonywania umowy.

2. Komisant mo?e ??da? prowizji tak?e wtedy, gdy umowa nie zosta?a wykonana z przyczyn dotycz?cych komitenta.

Art. 773. [Prawo zastawu] 1. Dla zabezpieczenia roszcze? o prowizj? oraz roszcze? o zwrot wydatkw i zaliczek udzielonych komitentowi, jak rwnie? dla zabezpieczenia wszelkich innych nale?no?ci wynik?ych ze zlece? komisowych przys?uguje komisantowi ustawowe prawo zastawu na rzeczach stanowi?cych przedmiot komisu, dopki rzeczy te znajduj? si? u niego lub u osoby ktra je dzier?y w jego imieniu, albo dopki mo?e nimi rozporz?dza? za pomoc? dokumentw.

2. Wymienione nale?no?ci mog? by? zaspokojone z wierzytelno?ci nabytych przez komisanta na rachunek komitenta, z pierwsze?stwem przed wierzycielami komitenta.

3. (skre?lony).Tytu? XXV. UMOWA PRZEWOZU

Dzia? I. PRZEPISY OGLNEArt. 774. [Umowa przewozu] Przez umow? przewozu przewo?nik zobowi?zuje si? w zakresie dzia?alno?ci swego przedsi?biorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osb lub rzeczy.

Art. 775. [Stosowanie przepisw ustawy] Przepisy tytu?u niniejszego stosuje si? do przewozu w zakresie poszczeglnych rodzajw transportu tylko o tyle, o ile przewz ten nie jest uregulowany odr?bnymi przepisami.Dzia? II. PRZEWZ OSBArt. 776. [Warunki przewozu osb] Przewo?nik obowi?zany jest do zapewnienia podr?nym odpowiadaj?cych rodzajowi transportu warunkw bezpiecze?stwa i higieny oraz takich wygd, jakie ze wzgl?du na rodzaj transportu uwa?a si? za niezb?dne.

Art. 777. [Odpowiedzialno?? za baga?] 1. Za baga?, ktry podr?ny przewozi ze sob?, przewo?nik ponosi odpowiedzialno?? tylko wtedy, gdy szkoda wynik?a z winy umy?lnej lub ra??cego niedbalstwa przewo?nika.

2. Za baga? powierzony przewo?nikowi przewo?nik ponosi odpowiedzialno?? wed?ug zasad przewidzianych dla przewozu rzeczy.

Art. 778. [Przedawnienie roszcze?] Roszczenia z umowy przewozu osb przedawniaj? si? z up?ywem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy przewz nie zosta? wykonany - od dnia, kiedy mia? by? wykonany.

Dzia? III. PRZEWZ RZECZYArt. 779. [Dane wysy?aj?cego] Wysy?aj?cy powinien poda? przewo?nikowi swj adres oraz adres odbiorcy, miejsce przeznaczenia, oznaczenie przesy?ki wed?ug rodzaju, ilo?ci oraz sposobu opakowania, jak rwnie? warto?? rzeczy szczeglnie cennych.

Art. 780. [List przewozowy] 1. Na ??danie przewo?nika wysy?aj?cy powinien wystawi? list przewozowy zawieraj?cy dane wymienione w artykule poprzedzaj?cym, a ponadto wszelkie inne istotne postanowienia umowy. Wysy?aj?cy ponosi skutki niedok?adnego lub nieprawdziwego o?wiadczenia.

2. Wysy?aj?cy mo?e ??da? od przewo?nika wydania mu odpisu listu przewozowego albo innego po?wiadczenia przyj?cia przesy?ki do przewozu.

Art. 781. [Nieodpowiedni stan przesy?ki] 1. Je?eli stan zewn?trzny przesy?ki lub jej opakowanie nie s? odpowiednie dla danego rodzaju przewozu, przewo?nik mo?e ??da?, aby wysy?aj?cy z?o?y? pisemne o?wiadczenie co do stanu przesy?ki, a w wypadku ra??cych brakw odmwi? przewozu.

2. Je?eli przewo?nik przyjmie przesy?k? bez zastrze?e?, domniemywa si?, ?e znajdowa?a si? w nale?ytym stanie.

Art. 782. [Wydanie przewo?nikowi niezb?dnych dokumentw] Wysy?aj?cy powinien da? przewo?nikowi wszelkie dokumenty potrzebne ze wzgl?du na przepisy celne, podatkowe i administracyjne.

Art. 783 . [Odst?pienie od umowy] Je?eli rozpocz?cie lub dokonanie przewozu dozna czasowej przeszkody wskutek okoliczno?ci dotycz?cej przewo?nika, wysy?aj?cy mo?e od umowy odst?pi?, powinien jednak da? przewo?nikowi odpowiednie wynagrodzenie za dokonan? cz??? przewozu w granicach tego, co na kosztach przewozu oszcz?dzi?. Nie wy??cza to roszczenia o naprawienie szkody, je?eli przeszkoda by?a nast?pstwem okoliczno?ci, za ktre przewo?nik ponosi odpowiedzialno??.

Art. 784. [Zawiadomienie o nadej?ciu przesy?ki] Przewo?nik powinien zawiadomi? niezw?ocznie odbiorc? o nadej?ciu przesy?ki do miejsca przeznaczenia.

Art. 785. [Odbir przesy?ki] Po nadej?ciu przesy?ki do miejsca przeznaczenia odbiorca mo?e w imieniu w?asnym wykona? wszelkie prawa wynikaj?ce z umowy przewozu, w szczeglno?ci mo?e ??da? wydania przesy?ki i listu przewozowego, je?eli jednocze?nie wykona zobowi?zania wynikaj?ce z tej umowy.

Art. 786. [Zap?ata nale?no?ci] Przez przyj?cie przesy?ki i listu przewozowego odbiorca zobowi?zuje si? do zap?aty oznaczonych w li?cie przewozowym nale?no?ci przewo?nika.

Art. 787. [Odmowa przyj?cia przesy?ki] 1. Je?eli odbiorca odmawia przyj?cia przesy?ki albo je?eli z innych przyczyn nie mo?na mu jej dor?czy?, przewo?nik powinien niezw?ocznie zawiadomi? o tym wysy?aj?cego. Je?eli wysy?aj?cy nie nade?le w odpowiednim czasie wskazwek, przewo?nik powinien odda? przesy?k? na przechowanie lub inaczej j? zabezpieczy?, zawiadamiaj?c o tym wysy?aj?cego i odbiorc?.

2. Je?eli przesy?ka jest nara?ona na zepsucie albo je?eli jej przechowanie wymaga kosztw, na ktre nie ma pokrycia, przewo?nik mo?e j? sprzeda? przy odpowiednim zastosowaniu przepisw o skutkach zw?oki kupuj?cego z odebraniem rzeczy sprzedanej.

Art. 788. [Odpowiedzialno?? przewo?nika] 1. Odszkodowanie za utrat?, ubytek lub uszkodzenie przesy?ki w czasie od jej przyj?cia do przewozu a? do wydania odbiorcy nie mo?e przewy?sza? zwyk?ej warto?ci przesy?ki, chyba ?e szkoda wynik?a z winy umy?lnej lub ra??cego niedbalstwa przewo?nika.

2. Przewo?nik nie ponosi odpowiedzialno?ci za ubytek nie przekraczaj?cy granic ustalonych we w?a?ciwych przepisach, a w braku takich przepisw - granic zwyczajowo przyj?tych (ubytek naturalny).

3. Za utrat?, ubytek lub uszkodzenie pieni?dzy, kosztowno?ci, papierw warto?ciowych albo rzeczy szczeglnie cennych przewo?nik ponosi odpowiedzialno?? jedynie wtedy, gdy w?a?ciwo?ci przesy?ki by?y podane przy zawarciu umowy, chyba ?e szkoda wynik?a z winy umy?lnej lub ra??cego niedbalstwa przewo?nika.

Art. 789. [Oddanie przesy?ki dalszemu przewo?nikowi] 1. Przewo?nik mo?e odda? przesy?k? do przewozu innemu przewo?nikowi na ca?? przestrze? przewozu lub jej cz???, jednak?e ponosi odpowiedzialno?? za czynno?ci dalszych przewo?nikw jak za swoje w?asne czynno?ci.

2. Ka?dy przewo?nik, ktry przyjmuje przesy?k? na podstawie tego samego listu przewozowego, ponosi solidarn? odpowiedzialno?? za ca?y przewz wed?ug tre?ci listu.

3. Przewo?nik, ktry z tytu?u swej solidarnej odpowiedzialno?ci za ca?y przewz zap?aci? odszkodowanie, ma zwrotne roszczenie do przewo?nika ponosz?cego odpowiedzialno?? za okoliczno?ci, z ktrych szkoda wynik?a. Je?eli okoliczno?ci tych ustali? nie mo?na, odpowiedzialno?? ponosz? wszyscy przewo?nicy w stosunku do przypadaj?cego im przewo?nego. Wolny od odpowiedzialno?ci jest przewo?nik, ktry udowodni, ?e szkoda nie powsta?a na przestrzeni, przez ktr? przewozi?.

Art. 790. [Prawo zastawu] 1. Dla zabezpieczenia roszcze? wynikaj?cych z umowy przewozu, w szczeglno?ci: przewo?nego, sk?adowego, op?at celnych i innych wydatkw, jak rwnie? dla zabezpieczenia takich roszcze? przys?uguj?cych poprzednim spedytorom i przewo?nikom, przys?uguje przewo?nikowi ustawowe prawo zastawu na przesy?ce, dopki przesy?ka znajduje si? u niego lub u osoby, ktra j? dzier?y w jego imieniu, albo dopki mo?e ni? rozporz?dza? za pomoc? dokumentw.

2. (skre?lony).

Art. 791. [Roszczenia wobec przewo?nika] 1. Wskutek zap?aty nale?no?ci przewo?nika i przyj?cia przesy?ki bez zastrze?e? wygasaj? wszelkie roszczenia przeciwko przewo?nikowi wynikaj?ce z umowy przewozu. Nie dotyczy to jednak roszcze? z tytu?u niewidocznych uszkodze? przesy?ki, je?eli odbiorca w ci?gu tygodnia od chwili przyj?cia przesy?ki zawiadomi? o nich przewo?nika.

2. Przepisu powy?szego nie stosuje si?, gdy szkoda wynik?a z winy umy?lnej lub ra??cego niedbalstwa przewo?nika.

Art. 792. [Przedawnienie roszcze?] Roszczenia z umowy przewozu rzeczy przedawniaj? si? z up?ywem roku od dnia dostarczenia przesy?ki, a w razie ca?kowitej utraty przesy?ki lub jej dostarczenia z op?nieniem - od dnia, kiedy przesy?ka mia?a by? dostarczona.

Art. 793. [Przedawnienie roszcze? regresowych] Roszczenia przys?uguj?ce przewo?nikowi przeciwko innym przewo?nikom, ktrzy uczestniczyli w przewozie przesy?ki, przedawniaj? si? z up?ywem sze?ciu miesi?cy od dnia, w ktrym przewo?nik naprawi? szkod?, albo od dnia, w ktrym wytoczono przeciwko niemu powdztwo.

Tytu? XXVI. UMOWA SPEDYCJIArt. 794. [Umowa spedycji] 1. Przez umow? spedycji spedytor zobowi?zuje si? za wynagrodzeniem w zakresie dzia?alno?ci swego przedsi?biorstwa do wysy?ania lub odbioru przesy?ki albo do dokonania innych us?ug zwi?zanych z jej przewozem.

2. Spedytor mo?e wyst?powa? w imieniu w?asnym albo w imieniu daj?cego zlecenie.

Art. 795. [Stosowanie przepisw ustawy] Przepisy niniejszego tytu?u stosuje si? do spedycji tylko o tyle, o ile nie jest ona uregulowana odr?bnymi przepisami.

Art. 796. [Stosowanie przepisw o zleceniu] Je?eli przepisy tytu?u niniejszego albo przepisy szczeglne nie stanowi? inaczej, do umowy spedycji stosuje si? odpowiednio przepisy o umowie zlecenia.

Art. 797. [Obowi?zki spedytora] Spedytor obowi?zany jest do podejmowania czynno?ci potrzebnych do uzyskania zwrotu nienale?nie pobranych sum z tytu?u przewo?nego, c?a i innych nale?no?ci zwi?zanych z przewozem przesy?ki.

Art. 798. [Zabezpieczenie praw zleceniodawcy] Spedytor obowi?zany jest do podj?cia czynno?ci potrzebnych do zabezpieczenia praw daj?cego zlecenie lub osoby przez niego wskazanej wzgl?dem przewo?nika albo innego spedytora.

Art. 799. [Odpowiedzialno?? spedytora za wykonawcw] Spedytor jest odpowiedzialny za przewo?nikw i dalszych spedytorw, ktrymi pos?uguje si? przy wykonaniu zlecenia, chyba ?e nie ponosi winy w wyborze.

Art. 800. [Spedytor jako przewo?nik] Spedytor mo?e sam dokona? przewozu. W tym wypadku spedytor ma jednocze?nie prawa i obowi?zki przewo?nika.

Art. 801. [Odpowiedzialno?? spedytora] 1. Odszkodowanie za utrat?, ubytek lub uszkodzenie przesy?ki w czasie od jej przyj?cia a? do wydania przewo?nikowi, dalszemu spedytorowi, daj?cemu zlecenie lub osobie przez niego wskazanej, nie mo?e przewy?sza? zwyk?ej warto?ci przesy?ki, chyba ?e szkoda wynik?a z winy umy?lnej lub ra??cego niedbalstwa spedytora.

2. Spedytor nie ponosi odpowiedzialno?ci za ubytek nie przekraczaj?cy granic ustalonych we w?a?ciwych przepisach, a w braku takich przepisw - granic zwyczajowo przyj?tych.

3. Za utrat?, ubytek lub uszkodzenie pieni?dzy, kosztowno?ci, papierw warto?ciowych albo rzeczy szczeglnie cennych spedytor ponosi odpowiedzialno?? jedynie wtedy, gdy w?a?ciwo?ci przesy?ki by?y podane przy zawarciu umowy, chyba ?e szkoda wynik?a z winy umy?lnej lub ra??cego niedbalstwa spedytora.

Art. 802. [Prawo zastawu] 1. Dla zabezpieczenia roszcze? o przewo?ne oraz roszcze? o prowizj?, o zwrot wydatkw i innych nale?no?ci wynik?ych ze zlece? spedycyjnych, jak rwnie? dla zabezpieczenia takich roszcze? przys?uguj?cych poprzednim spedytorom i przewo?nikom, przys?uguje spedytorowi ustawowe prawo zastawu na przesy?ce, dopki przesy?ka znajduje si? u niego lub u osoby, ktra j? dzier?y w jego imieniu, albo dopki mo?e ni? rozporz?dza? za pomoc? dokumentw.

2. (skre?lony).

Art. 803. [Przedawnienie roszcze?] 1. Roszczenia z umowy spedycji przedawniaj? si? z up?ywem roku.

2. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszcze? z tytu?u uszkodzenia lub ubytku przesy?ki - od dnia dostarczenia przesy?ki; w wypadku ca?kowitej utraty przesy?ki lub jej dostarczenia z op?nieniem - od dnia, w ktrym przesy?ka mia?a by? dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.

Art. 804. [Przedawnienie roszcze? regresowych] Roszczenia przys?uguj?ce spedytorowi przeciwko przewo?nikom i dalszym spedytorom, ktrymi si? pos?ugiwa? przy przewozie przesy?ki, przedawniaj? si? z up?ywem sze?ciu miesi?cy od dnia, kiedy spedytor naprawi? szkod?, albo od dnia, kiedy wytoczono przeciwko niemu powdztwo. Przepis ten stosuje si? odpowiednio do wymienionych roszcze? mi?dzy osobami, ktrymi spedytor pos?ugiwa? si? przy przewozie przesy?ki.

Tytu? XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

Dzia? I. PRZEPISY OGLNEArt. 805.32 [Umowa ubezpieczenia] 1. Przez umow? ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowi?zuje si?, w zakresie dzia?alno?ci swego przedsi?biorstwa, spe?ni? okre?lone ?wiadczenie w razie zaj?cia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczaj?cy zobowi?zuje si? zap?aci? sk?adk?.

2. ?wiadczenie ubezpieczyciela polega w szczeglno?ci na zap?acie:

1) przy ubezpieczeniu maj?tkowym - okre?lonego odszkodowania za szkod? powsta?? wskutek przewidzianego w umowie wypadku;

2) przy ubezpieczeniu osobowym - umwionej sumy pieni??nej, renty lub innego ?wiadczenia w razie zaj?cia przewidzianego w umowie wypadku w ?yciu osoby ubezpieczonej.

3. Do renty z umowy ubezpieczenia nie stosuje si? przepisw kodeksu niniejszego o rencie,

4.33 Przepisy art. 3851-3853 stosuje si? odpowiednio, je?eli ubezpieczaj?cym jest osoba fizyczna zawieraj?ca umow? zwi?zan? bezpo?rednio z jej dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.

Art. 806.34 [Niewa?no?? i bezskuteczno?? umowy ubezpieczenia] Umowa ubezpieczenia jest niewa?na, je?eli zaj?cie przewidzianego w umowie wypadku nie jest mo?liwe.

2. Obj?cie ubezpieczeniem okresu poprzedzaj?cego zawarcie umowy jest bezskuteczne, je?eli w chwili zawarcia umowy ktrakolwiek ze stron wiedzia?a lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mog?a si? dowiedzie?, ?e wypadek zaszed? lub ?e odpad?a mo?liwo?? jego zaj?cia w tym okresie.

Art. 807. [Stosunek oglnych warunkw ubezpieczenia do przepisw ustawy] 1. Postanowienia oglnych warunkw ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytu?u s? niewa?ne, chyba ?e dalsze przepisy przewiduj? wyj?tki.

2. (uchylony)35

Art. 808.36 [Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej] 1.Ubezpieczaj?cy mo?e zawrze? umow? ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony mo?e nie by? imiennie wskazany w umowie, chyba ?e jest to konieczne do okre?lenia przedmiotu ubezpieczenia.

2. Roszczenie o zap?at? sk?adki przys?uguje ubezpieczycielowi wy??cznie przeciwko ubezpieczaj?cemu. Zarzut maj?cy wp?yw na odpowiedzialno?? ubezpieczyciela mo?e on podnie?? rwnie? przeciwko ubezpieczonemu.

3. Ubezpieczony jest uprawniony do ??dania nale?nego ?wiadczenia bezpo?rednio od ubezpieczyciela, chyba ?e strony uzgodni?y inaczej; jednak?e uzgodnienie takie nie mo?e zosta? dokonane, je?eli wypadek ju? zaszed?.

4. Ubezpieczony mo?e ??da? by ubezpieczyciel udzieli? mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz oglnych warunkw ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotycz? praw i obowi?zkw ubezpieczonego.

5. Je?eli umowa ubezpieczenia nie wi??e si? bezpo?rednio z dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow? ubezpieczonej osoby fizycznej, art. 3851-3853 stosuje si? odpowiednio w zakresie, w jakim umowa dotyczy praw i obowi?zkw ubezpieczonego.

Art. 809.37 [Dokument ubezpieczenia] 1. Ubezpieczyciel zobowi?zany jest potwierdzi? zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia.

2. Z zastrze?eniem wyj?tku przewidzianego w art. 811, w razie w?tpliwo?ci umow? uwa?a si? za zawart? z chwil? dor?czenia ubezpieczaj?cemu dokumentu ubezpieczenia.

Art. 810. (uchylony)38

Art. 811.39 [Ochrona ubezpieczaj?cego] 1. Je?eli w odpowiedzi na z?o?on? ofert? ubezpieczyciel dor?cza ubezpieczaj?cemu dokument ubezpieczenia zawieraj?cy postanowienia, ktre odbiegaj? na niekorzy?? ubezpieczaj?cego od tre?ci z?o?onej przez niego oferty, ubezpieczyciel obowi?zany jest zwrci? ubezpieczaj?cemu na to uwag? na pi?mie przy dor?czeniu tego dokumentu, wyznaczaj?c mu, co najmniej 7-dniowy termin do zg?oszenia sprzeciwu. W razie niewykonania tego obowi?zku zmiany dokonane na niekorzy?? ubezpieczaj?cego nie s? skuteczne, a umowa jest zawarta zgodnie z warunkami oferty.

2. W braku sprzeciwu umowa dochodzi do skutku zgodnie z tre?ci? dokumentu ubezpieczenia nast?pnego dnia po up?ywie terminu wyznaczonego do z?o?enia sprzeciwu.

Art. 812. [Oglne warunki ubezpieczenia]

1.40 (uchylony).

2. 31 (uchylony).

3. 31 (uchylony).

4. Je?eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d?u?szy ni? sze?? miesi?cy ubezpieczaj?cy ma prawo odst?pienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczaj?cy jest przedsi?biorc? w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odst?pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczaj?cego z obowi?zku zap?acenia sk?adki za okres, w jakim ubezpieczyciel udziela? ochrony ubezpieczeniowej.

5. 41 Je?eli umowa zawarta jest na czas okre?lony, ubezpieczyciel mo?e j? wypowiedzie? jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a tak?e z wa?nych powodw okre?lonych w umowie lub oglnych warunkach ubezpieczenia.,

6. 42 (uchylony).

7. 33 (uchylony).

8. 43 R?nic? mi?dzy tre?ci? umowy a oglnymi warunkami ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowi?zany jest przedstawi? ubezpieczaj?cemu w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedope?nienia tego obowi?zku ubezpieczyciel nie mo?e powo?ywa? si? na r?nic? niekorzystn? dla ubezpieczaj?cego. Przepisu nie stosuje si? do umw ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji.

9. 44 Przepisy 5 i 8 stosuje si? odpowiednio w razie zmiany oglnych warunkw ubezpieczenia w czasie trwania stosunku umownego. Nie uchybia to stosowaniu w takim przypadku przepisu art. 3841.

Art. 813. [Sk?adka] 45 1. Sk?adk? oblicza si? za czas trwania odpowiedzialno?ci ubezpieczyciela. W przypadku wyga?ni?cia stosunku ubezpieczenia przed up?ywem okresu na jaki zosta?a zawarta umowa, ubezpieczaj?cemu przys?uguje zwrot sk?adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

2. Je?eli nie umwiono si? inaczej, sk?adka powinna by? zap?acona jednocze?nie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a je?eli umowa dosz?a do skutku przed dor?czeniem dokumentu ubezpieczenia - w ci?gu czternastu dni od jego dor?czenia.

Art. 814. 46 [Pocz?tek odpowiedzialno?ci ubezpieczyciela] 1. Je?eli nie umwiono si? inaczej, odpowiedzialno?? ubezpieczyciela rozpoczyna si? od dnia nast?puj?cego po zawarciu umowy, nie wcze?niej jednak ni? od dnia nast?pnego po zap?aceniu sk?adki lub jej pierwszej raty.

2. Je?eli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno?? jeszcze przed zap?aceniem sk?adki lub jej pierwszej raty, a sk?adka lub jej pierwsza rata nie zosta?a zap?acona w terminie, ubezpieczyciel mo?e wypowiedzie? umow? ze skutkiem natychmiastowym i ??da? zap?aty sk?adki za okres, przez ktry ponosi? odpowiedzialno??. W braku wypowiedzenia umowy wygasa ona z ko?cem okresu, za ktry przypada?a nie zap?acona sk?adka.

3. W razie op?acania sk?adki w ratach niezap?acenie w terminie kolejnej raty sk?adki mo?e powodowa? ustanie odpowiedzialno?ci ubezpieczyciela, tylko wtedy, gdy skutek taki przewidywa?a umowa lub oglne warunki ubezpieczenia, a ubezpieczyciel po up?ywie terminu wezwa? ubezpieczaj?cego do zap?aty z zagro?eniem, ?e brak zap?aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialno?ci.

.

Art. 815. 47 [Okoliczno?ci ujawniane w formularzu] 1. Ubezpieczaj?cy obowi?zany jest poda? do wiadomo?ci ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczno?ci, o ktre ubezpieczyciel zapytywa? w formularzu oferty albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Je?eli ubezpieczaj?cy zawiera umow? przez przedstawiciela, obowi?zek ten ci??y rwnie? na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczno?ci jemu znane. W razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczeglne pytania, pomini?te okoliczno?ci uwa?a si? za nieistotne..

2. Je?eli w umowie ubezpieczenia zastrze?ono, ?e w czasie jej trwania nale?y zg?asza? zmiany okoliczno?ci wymienionych w paragrafie poprzedzaj?cym, ubezpieczaj?cy obowi?zany jest zawiadamia? o tych zmianach zak?ad ubezpiecze? niezw?ocznie po otrzymaniu o nich wiadomo?ci. Przepisu tego nie stosuje si? do ubezpiecze? na ?ycie.

21. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowi?zki okre?lone w paragrafach poprzedzaj?cych spoczywaj? zarwno na ubezpieczaj?cym, jak i na ubezpieczonym, chyba ?e ubezpieczony nie wiedzia? o zawarciu umowy na jego rachunek.

3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno?ci za skutki okoliczno?ci, ktre z naruszeniem paragrafw poprzedzaj?cych nie zosta?y podane do jego wiadomo?ci. Je?eli do naruszenia paragrafw poprzedzaj?cych dosz?o z winy umy?lnej, w razie w?tpliwo?ci przyjmuje si?, ?e wypadek przewidziany umow? i jego nast?pstwa s? skutkiem okoliczno?ci, o ktrych mowa w zdaniu poprzedzaj?cym..

Art. 816. 48 [Zwi?kszenie prawdopodobie?stwa wypadku]. W razie ujawnienia okoliczno?ci, ktra poci?ga za sob? istotn? zmian? prawdopodobie?stwa wypadku, ka?da ze stron mo?e ??da? odpowiedniej zmiany wysoko?ci sk?adki, poczynaj?c od chwili, w ktrej zasz?a ta okoliczno??, nie wcze?niej jednak ni? od pocz?tku bie??cego okresu ubezpieczenia. W razie zg?oszenia takiego ??dania druga strona mo?e w terminie 14 dni wypowiedzie? umow? ze skutkiem natychmiastowym. Przepisu tego nie stosuje si? do ubezpiecze? na ?ycie.

Art. 817. 49 [Termin spe?nienia ?wiadczenia] 1. Ubezpieczyciel obowi?zany jest spe?ni? ?wiadczenie w terminie trzydziestu dni, licz?c od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku

2. Gdyby wyja?nienie w powy?szym terminie okoliczno?ci koniecznych do ustalenia odpowiedzialno?ci ubezpieczyciela albo wysoko?ci ?wiadczenia okaza?o si? niemo?liwe, ?wiadczenie powinno by? spe?nione w ci?gu 14 dni od dnia, w ktrym przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci wyja?nienie tych okoliczno?ci by?o mo?liwe. Jednak?e bezsporn? cz??? ?wiadczenia zak?ad ubezpiecze? powinien spe?ni? w terminie przewidzianym w 1.

3. Umowa ubezpieczenia lub oglne warunki ubezpieczenia mog? zawiera? postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego ni? okre?lone w paragrafach poprzedzaj?cych.

Art. 818. [Urz?dowa informacja o wypadku]. 50 1. Umowa ubezpieczenia lub oglne warunki ubezpieczenia mog? przewidywa?, ?e ubezpieczaj?cy ma obowi?zek w okre?lonym terminie powiadomi? ubezpieczyciela o wypadku.

2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowi?zkiem okre?lonym w paragrafie poprzedzaj?cym mo?na obci??y? zarwno ubezpieczaj?cego, jak i ubezpieczonego, chyba ?e ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek.

3. W razie naruszenia z winy umy?lnej lub ra??cego niedbalstwa obowi?zkw okre?lonych w paragrafach poprzedzaj?cych Ubezpieczyciel mo?e odpowiednio zmniejszy? ?wiadczenie, je?eli naruszenie przyczyni?o si? do zwi?kszenia szkody lub uniemo?liwi?o ubezpieczycielowi ustalenie okoliczno?ci i skutkw wypadku.

4. Skutki braku zawiadomienia ubezpieczyciela o wypadku nie nast?puj?, je?eli ubezpieczyciel w terminie wyznaczonym do zawiadomienia otrzyma? wiadomo?? o okoliczno?ciach, ktre nale?a?o poda? do jego wiadomo?ci

Art. 819. [Przedawnienie roszcze?] 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniaj? si? z up?ywem lat trzech.

2. 51(uchylony).

3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zado??uczynienie przedawnia si? z up?ywem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? czynem niedozwolonym lub wynik?? z niewykonania b?d? nienale?ytego wykonania zobowi?zania.

4. Bieg przedawnienia roszczenia o ?wiadczenie do ubezpieczyciela przerywa si? tak?e przez zg?oszenie zak?adowi ubezpiecze? tego roszczenia lub przez zg?oszenie zdarzenia obj?tego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna si? na nowo od dnia, w ktrym zg?aszaj?cy roszczenie lub zdarzenie otrzyma? na pi?mie o?wiadczenie zak?adu ubezpiecze? o przyznaniu lub odmowie ?wiadczenia.

Art. 820. [Ubezpieczenia morskie i reasekuracji] Przepisw tytu?u niniejszego nie stosuje si? do ubezpiecze? morskich oraz do ubezpiecze? po?rednich (reasekuracji).Dzia? II. UBEZPIECZENIA MAJ?TKOWEArt. 821. 52 [Ubezpieczenie maj?tkowe] Przedmiotem ubezpieczenia maj?tkowego mo?e by? ka?dy interes maj?tkowy, ktry nie jest sprzeczny z prawem i daje si? oceni? w pieni?dzu.

Art. 822.53 [Umowa odpowiedzialno?ci cywilnej] . 1. Przez umow? ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej ubezpieczyciel zobowi?zuje si? do zap?acenia okre?lonego w umowie odszkodowania za szkody wyrz?dzone osobom trzecim, wobec ktrych odpowiedzialno?? za szkod? ponosi ubezpieczaj?cy albo ubezpieczony.

2. Je?eli strony nie umwi?y si? inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w 1, b?d?ce nast?pstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, ktre mia?o miejsce w okresie ubezpieczenia.

3. Strony mog? postanowi?, ?e umowa b?dzie obejmowa? szkody powsta?e, ujawnione lub zg?oszone w okresie ubezpieczenia

4. Je?eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres d?u?szy ni? sze?? miesi?cy ubezpieczaj?cy ma prawo odst?pienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczaj?cy jest przedsi?biorc? w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odst?pienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczaj?cego z obowi?zku zap?acenia sk?adki za okres, w jakim ubezpieczyciel udziela? ochrony ubezpieczeniowej.

5. Ubezpieczyciel nie mo?e przeciwko uprawnionemu do odszkodowania podnie?? zarzutu naruszenia obowi?zkw wynikaj?cych z umowy lub oglnych warunkw ubezpieczenia przez ubezpieczaj?cego lub ubezpieczonego, je?eli nast?pi?o ono po zaj?ciu wypadku.

6. Umowa ubezpieczenia mo?e regulowa? prawa i obowi?zki stron w sposb odbiegaj?cy od oglnych warunkw ubezpieczenia.

7. Umowa ubezpieczenia zawieraj?ca element mi?dzynarodowy wskazuje prawo w?a?ciwe dla tej umowy ubezpieczenia.

8. Ubezpieczyciel jest obowi?zany, w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci, przedstawi? ubezpieczaj?cemu r?nice mi?dzy postanowieniami umowy a oglnymi warunkami. Przepisu nie stosuje si? do umw ubezpieczenia zawieranych w drodze

Art. 823.54 [Nabycie ubezpieczonej nieruchomo?ci] 1. W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mog? by? przeniesione na nabywc? przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba ?e umowa ubezpieczenia lub oglne warunki ubezpieczenia stanowi? inaczej.

2. W razie przeniesienia praw, o ktrych mowa w 1, na nabywc? przedmiotu przechodz? tak?e obowi?zki, ktre ci??y?y na zbywcy, chyba ?e strony za zgod? ubezpieczyciela umwi?y si? inaczej. Pomimo tego przej?cia obowi?zkw zbywca odpowiada solidarnie z nabywc? za zap?at? sk?adki przypadaj?cej za czas do chwili przej?cia przedmiotu ubezpieczenia na nabywc?.

3. Je?eli prawa, o ktrych mowa w 1, nie zosta?y przeniesione na nabywc? przedmiotu ubezpieczenia, stosunek ubezpieczenia wygasa z chwil? przej?cia przedmiotu ubezpieczenia na nabywc?.

4. Przepisw 1-3 nie stosuje si? przy przenoszeniu wierzytelno?ci, jakie powsta?y lub mog? powsta? wskutek zaj?cia przewidzianego w umowie wypadku.

Art. 824. [Granice odpowiedzialno?ci ubezpieczyciela] 1. Je?eli nie umwiono si? inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi grn? granic? odpowiedzialno?ci zak?adu ubezpiecze?.

2. Je?eli po zawarciu umowy warto?? ubezpieczonego mienia uleg?a zmniejszeniu, ubezpieczaj?cy mo?e ??da? odpowiedniego zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Zmniejszenia sumy ubezpieczenia mo?e tak?e z tej samej przyczyny dokona? jednostronnie zak?ad ubezpiecze?, zawiadamiaj?c o tym jednocze?nie ubezpieczaj?cego.

3. Zmniejszenie sumy ubezpieczenia poci?ga za sob? odpowiednie zmniejszenie sk?adki pocz?wszy od dnia pierwszego tego miesi?ca, w ktrym ubezpieczaj?cy za??da? zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w ktrym z ubezpieczyciel zawiadomi? ubezpieczaj?cego o jednostronnym zmniejszeniu tej sumy.

Art. 8241.55 1. O ile nie umwiono si? inaczej, suma pieni??na wyp?acona przez ubezpieczyciela z tytu?u ubezpieczenia nie mo?e by? wy?sza od poniesionej szkody.

2. Je?eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwch lub wi?cej ubezpieczycieli na sumy, ktre ??cznie przewy?szaj? jego warto?? ubezpieczeniow?, ubezpieczaj?cy nie mo?e ??da? ?wiadczenia przenosz?cego wysoko?? szkody. Mi?dzy ubezpieczycielami ka?dy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyj?ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do ??cznych sum wynikaj?cych z podwjnego lub wielokrotnego ubezpieczenia.

3. Je?eli w ktrejkolwiek z umw ubezpieczenia, o jakich mowa w 2, uzgodniono, ?e suma wyp?acona przez ubezpieczyciela z tytu?u ubezpieczenia mo?e by? wy?sza od poniesionej szkody, zap?aty ?wiadczenia w cz??ci przenosz?cej wysoko?? szkody ubezpieczaj?cy mo?e ??da? tylko od tego ubezpieczyciela. W takim przypadku dla okre?lenia odpowiedzialno?ci mi?dzy ubezpieczycielami nale?y przyj??, ?e w ubezpieczeniu, o ktrym mowa w niniejszym paragrafie, suma ubezpieczenia rwna jest warto?ci ubezpieczeniowe

Art. 825. (skre?lony).

Art. 826. 56 [Obowi?zki ubezpieczaj?cego w razie wypadku] 1. W razie zaj?cia wypadku ubezpieczaj?cy obowi?zany jest u?y? dost?pnych mu ?rodkw w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie?enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarw.

2. Umowa ubezpieczenia lub oglne warunki ubezpieczenia mog? przewidywa?, ?e w razie zaj?cia wypadku ubezpieczaj?cy obowi?zany jest zabezpieczy? mo?no?? dochodzenia roszcze? odszkodowawczych wobec osb odpowiedzialnych za szkod?.

3. Je?eli ubezpieczaj?cy umy?lnie lub wskutek ra??cego niedbalstwa nie zastosowa? ?rodkw okre?lonych w 1, ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialno?ci za szkody powsta?e z tego powodu.

4. Ubezpieczyciel obowi?zany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrci? koszty wynik?e z zastosowania ?rodkw, o ktrych mowa w 1, je?eli ?rodki te by?y celowe, chocia?by okaza?y si? bezskuteczne. Umowa lub oglne warunki ubezpieczenia mog? zawiera? postanowienia korzystniejsze dla ubezpieczaj?cego.

5. W razie ubezpieczenia na cudzy rachunek przepisy paragrafw poprzedzaj?cych stosuje si? rwnie? do ubezpieczonego.

Art. 827. 57[Zwolnienie ubezpieczyciela od odpowiedzialno?ci] 1. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialno?ci, je?eli ubezpieczaj?cy wyrz?dzi? szkod? umy?lnie; w razie ra??cego niedbalstwa odszkodowanie nie nale?y si?, chyba ?e umowa lub oglne warunki ubezpieczenia stanowi? inaczej lub zap?ata odszkodowania odpowiada w danych okoliczno?ciach wzgl?dom s?uszno?ci.

2. W ubezpieczeniu odpowiedzialno?ci cywilnej mo?na ustali? inne zasady odpowiedzialno?ci ubezpieczyciela ni? okre?lone w 1.

3. Je?eli nie umwiono si? inaczej, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkod? wyrz?dzon? umy?lnie przez osob?, z ktr? ubezpieczaj?cy pozostaje we wsplnym gospodarstwie domowym.

4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek zasady okre?lone w paragrafach poprzedzaj?cych stosuje si? odpowiednio do ubezpieczonego.

.

Art. 828. 58 [Przej?cie roszcze? na zak?ad] 1. Je?eli nie umwiono si? inaczej, z dniem zap?aty odszkodowania przez zak?ad ubezpiecze? roszczenie ubezpieczaj?cego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod? przechodzi z mocy prawa na zak?ad ubezpiecze? do wysoko?ci zap?aconego odszkodowania. Je?eli zak?ad pokry? tylko cz??? szkody, ubezpieczaj?cemu przys?uguje, co do pozosta?ej cz??ci pierwsze?stwo zaspokojenia przed roszczeniem zak?adu ubezpiecze?.

2. Nie przechodz? na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczaj?cego przeciwko osobom, z ktrymi ubezpieczaj?cy pozostaje we wsplnym gospodarstwie domowym, chyba ?e sprawca wyrz?dzi? szkod? umy?lnie.

3. Zasady wynikaj?ce z paragrafw poprzedzaj?cych stosuje si? odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek.

Dzia? III. UBEZPIECZENIA OSOBOWEArt. 829.59 [Ubezpieczenie osobowe] 1. Ubezpieczenie osobowe mo?e w szczeglno?ci dotyczy?:

1) przy ubezpieczeniu na ?ycie - ?mierci osoby ubezpieczonej lub do?ycia przez ni? oznaczonego wieku;

2) przy ubezpieczeniu nast?pstw nieszcz??liwych wypadkw - uszkodzenia cia?a, rozstroju zdrowia lub ?mierci wskutek nieszcz??liwego wypadku.

2. W umowie ubezpieczenia na ?ycie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialno?? ubezpieczyciela rozpoczyna si? nie wcze?niej ni? nast?pnego dnia po tym, gdy ubezpieczony o?wiadczy? stronie wskazanej w umowie, ?e chce skorzysta? z zastrze?enia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. O?wiadczenie powinno obejmowa? tak?e wysoko?? sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy na niekorzy?? ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie ?mierci ubezpieczonego wymaga zgody tego ubezpieczonego.

Art. 830. 60 [Wypowiedzenie umowy przez ubezpieczaj?cego] 1. Przy ubezpieczeniu osobowym ubezpieczaj?cy mo?e wypowiedzie? umow? w ka?dym czasie z zachowaniem terminu okre?lonego w umowie lub oglnych warunkach ubezpieczenia, a w razie jego braku ze skutkiem natychmiastowym.

2. W braku odmiennego zastrze?enia umow? uwa?a si? za wypowiedzian? przez ubezpieczaj?cego, je?eli sk?adka lub jej rata nie zosta?a zap?acona w terminie okre?lonym w umowie lub oglnych warunkach ubezpieczenia mimo uprzedniego wezwania do zap?aty w dodatkowym terminie okre?lonym w oglnych warunkach ubezpieczenia; w wezwaniu powinny by? podane do wiadomo?ci ubezpieczaj?cego skutki niezap?acenia sk?adki.

3. Ubezpieczyciel mo?e wypowiedzie? umow? ubezpieczenia na ?ycie jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie.

4. Przepisy 3 oraz art. 812 8 stosuje si? odpowiednio w razie zmiany oglnych warunkw ubezpieczenia na ?ycie w czasie trwania stosunku umownego. Nie uchybia to stosowaniu w takim przypadku przepisu art. 3841.

Art. 831.61 [Osoby uprawnione do otrzymania sumy ubezpieczenia] 1. Ubezpieczaj?cy mo?e wskaza? jedn? lub wi?cej osb uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie ?mierci osoby ubezpieczonej; mo?e rwnie? zawrze? umow? ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczaj?cy mo?e ka?de z tych zastrze?e? zmieni? lub odwo?a? w ka?dym czasie.

11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnie?, o ktrych mowa w paragrafie poprzedzaj?cym, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub oglne warunki ubezpieczenia mog? przewidywa?, ?e uprawnienia te ubezpieczony mo?e wykonywa? samodzielnie.

2. Je?eli wskazano kilka osb uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udzia?u ka?dej z nich w tej sumie, ich udzia?y s? rwne.

3. Suma ubezpieczenia przypadaj?ca uprawnionemu nie nale?y do spadku po ubezpieczonym.

Art. 832. [Postanowienia na wypadek ?mierci] 1. Wskazanie uprawnionego do otrzymania sumy ubezpieczenia staje si? bezskuteczne, je?eli uprawniony zmar? przed ?mierci? ubezpieczonego albo je?eli umy?lnie przyczyni? si? do jego ?mierci.

2. Je?eli w chwili ?mierci ubezpieczonego nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbli?szej rodzinie ubezpieczonego w kolejno?ci ustalonej w oglnych warunkach ubezpieczenia, chyba ?e umwiono si? inaczej.

Art. 833.62 [Samobjstwo ubezpieczonego] Przy ubezpieczeniu na ?ycie samobjstwo ubezpieczonego nie zwalnia ubezpieczyciela od obowi?zku ?wiadczenia, je?eli samobjstwo nast?pi?o po up?ywie lat dwch od zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa lub oglne warunki ubezpieczenia mog? skrci? ten termin, nie bardziej jednak ni? do 6 miesi?cy.

Art. 834.63 [Zarzut nieprawdziwych informacji] Je?eli do wypadku dosz?o po up?ywie lat trzech od zawarcia umowy ubezpieczenia na ?ycie, ubezpieczyciel nie mo?e podnie?? zarzutu, ?e przy zawieraniu umowy podano wiadomo?ci nieprawdziwe, w szczeglno?ci ?e zatajona zosta?a choroba osoby ubezpieczonej. Umowa lub oglne warunki ubezpieczenia mog? skrci? powy?szy termin.Tytu? XXVIII. PRZECHOWANIEArt. 835. [Umowa przechowania] Przez umow? przechowania przechowawca zobowi?zuje si? zachowa? w stanie nie pogorszonym rzecz ruchom? oddan? mu na przechowanie.

Art. 836. [Wynagrodzenie za przechowanie] Je?eli wysoko?? wynagrodzenia za przechowanie nie jest okre?lona w umowie albo w taryfie, przechowawcy nale?y si? wynagrodzenie w danych stosunkach przyj?te, chyba ?e z umowy lub z okoliczno?ci wynika, i? zobowi?za? si? przechowa? rzecz bez wynagrodzenia.

Art. 837. [Sposb przechowywania rzeczy] Przechowawca powinien przechowywa? rzecz w taki sposb, do jakiego si? zobowi?za?, a w braku umowy w tym wzgl?dzie, w taki sposb, jaki wynika z w?a?ciwo?ci przechowywanej rzeczy i z okoliczno?ci.

Art. 838. [Ochrona rzeczy przed utrat? lub uszkodzeniem] Przechowawca jest uprawniony, a nawet obowi?zany zmieni? okre?lone w umowie miejsce i sposb przechowania rzeczy, je?eli oka?e si? to konieczne dla jej ochrony przed utrat? lub uszkodzeniem. Je?eli uprzednie uzyskanie zgody sk?adaj?cego jest mo?liwe, przechowawca powinien j? uzyska? przed dokonaniem zmiany.

Art. 839. [Zakaz u?ywania rzeczy] Przechowawcy nie wolno u?ywa? rzeczy bez zgody sk?adaj?cego, chyba ?e jest to konieczne do jej zachowania w stanie nie pogorszonym.

Art. 840. [Oddanie rzeczy na przechowanie innej osobie] 1. Przechowawca nie mo?e odda? rzeczy na przechowanie innej osobie, chyba ?e jest do tego zmuszony przez okoliczno?ci. W wypadku takim obowi?zany jest zawiadomi? niezw?ocznie sk?adaj?cego, gdzie i u kogo rzecz z?o?y?, i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak nale?ytej staranno?ci w wyborze zast?pcy.

2. Zast?pca odpowiedzialny jest tak?e wzgl?dem sk?adaj?cego. Je?eli przechowawca ponosi odpowiedzialno?? za czynno?ci swego zast?pcy jak za swoje w?asne czynno?ci, ich odpowiedzialno?? jest solidarna.

Art. 841. [Odpowiedzialno?? za przypadkow? utrat? lub uszkodzenie rzeczy] Je?eli przechowawca, bez zgody sk?adaj?cego i bez koniecznej potrzeby, u?ywa rzeczy albo zmienia miejsce lub sposb jej przechowywania albo je?eli oddaje rzecz na przechowanie innej osobie, jest on odpowiedzialny tak?e za przypadkow? utrat? lub uszkodzenie rzeczy, ktre by w przeciwnym razie nie nast?pi?o.

Art. 842. [Zwrot wydatkw] Sk?adaj?cy powinien zwrci? przechowawcy wydatki, ktre ten ponis? w celu nale?ytego przechowania rzeczy, wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwolni? przechowawc? od zobowi?za? zaci?gni?tych przez niego w powy?szym celu w imieniu w?asnym.

Art. 843. [Wsplne przechowanie] Je?eli kilka osb wsplnie przyj??o lub odda?o rzecz na przechowanie, ich odpowiedzialno?? wzgl?dem drugiej strony jest solidarna.

Art. 844. [Zwrot rzeczy oddanej na przechowanie] 1. Sk?adaj?cy mo?e w ka?dym czasie ??da? zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie.

2. Przechowawca mo?e ??da? odebrania rzeczy przed up?ywem terminu oznaczonego w umowie, je?eli wskutek okoliczno?ci, ktrych nie mg? przewidzie?, nie mo?e bez w?asnego uszczerbku lub bez zagro?enia rzeczy przechowywa? jej w taki sposb, do jakiego jest zobowi?zany. Je?eli czas przechowania nie by? oznaczony albo je?eli rzecz by?a przyj?ta na przechowanie bez wynagrodzenia, przechowawca mo?e ??da? odebrania rzeczy w ka?dym czasie, byleby jej zwrot nie nast?pi? w chwili nieodpowiedniej dla sk?adaj?cego.

3. Zwrot rzeczy powinien nast?pi? w miejscu, gdzie mia?a by? przechowywana.

Art. 845. [Depozyt nieprawid?owy] Je?eli z przepisw szczeglnych albo z umowy lub okoliczno?ci wynika, ?e przechowawca mo?e rozporz?dza? oddanymi na przechowanie pieni?dzmi lub innymi rzeczami oznaczonymi tylko co do gatunku, stosuje si? odpowiednio przepisy o po?yczce (depozyt nieprawid?owy). Czas i miejsce zwrotu okre?laj? przepisy o przechowaniu.Tytu? XXIX. ODPOWIEDZIALNO??, PRAWO ZASTAWU I PRZEDAWNIENIE ROSZCZE? UTRZYMUJ?CYCH HOTELE I PODOBNE ZAK?ADYArt. 846. [Odpowiedzialno?? za rzeczy wniesione] 1. Utrzymuj?cy zarobkowo hotel lub podobny zak?ad jest odpowiedzialny za utrat? lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osob? korzystaj?c? z us?ug hotelu lub podobnego zak?adu, zwan? dalej go?ciem, chyba ?e szkoda wynik?a z w?a?ciwo?ci rzeczy wniesionej lub wskutek si?y wy?szej albo ?e powsta?a wy??cznie z winy poszkodowanego lub osoby, ktra mu towarzyszy?a, by?a u niego zatrudniona albo go odwiedza?a.

2. Rzecz? wniesion? w rozumieniu przepisw tytu?u niniejszego jest rzecz, ktra w czasie korzystania przez go?cia z us?ug hotelu lub podobnego zak?adu znajduje si? w tym hotelu lub podobnym zak?adzie albo znajduje si? poza nim, a zosta?a powierzona utrzymuj?cemu zarobkowo hotel lub podobny zak?ad lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.

3. Rzecz? wniesion? jest rwnie? rzecz, ktra w krtkim, zwyczajowo przyj?tym okresie poprzedzaj?cym lub nast?puj?cym po tym, kiedy go?? korzysta? z us?ug hotelu lub podobnego zak?adu, zosta?a powierzona utrzymuj?cemu zarobkowo hotel lub podobny zak?ad lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.

4. Pojazdw mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz ?ywych zwierz?t nie uwa?a si? za rzeczy wniesione. Utrzymuj?cy zarobkowo hotel lub podobny zak?ad mo?e za nie odpowiada? jako przechowawca, je?eli zosta?a zawarta umowa przechowania.

5. Wy??czenie lub ograniczenie odpowiedzialno?ci, o ktrej mowa w 1, przez umow? lub og?oszenie nie ma skutku prawnego.

Art. 847. [Zawiadomienie o szkodzie] Roszczenie o naprawienie szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zak?adu wygasa, je?eli poszkodowany po otrzymaniu wiadomo?ci o szkodzie nie zawiadomi? o niej niezw?ocznie utrzymuj?cego zak?ad. Przepisu tego nie stosuje si?, gdy szkod? wyrz?dzi? utrzymuj?cy zarobkowo hotel lub podobny zak?ad albo gdy przyj?? rzecz na przechowanie.

Art. 848. [Przedawnienie roszcze? o naprawienie szkody] Roszczenia o naprawienie szkody wynik?ej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zak?adu przedawniaj? si? z up?ywem sze?ciu miesi?cy od dnia, w ktrym poszkodowany dowiedzia? si? o szkodzie, a w ka?dym razie z up?ywem roku od dnia, w ktrym poszkodowany przesta? korzysta? z us?ug hotelu lub podobnego zak?adu.

Art. 849. [Zakres odpowiedzialno?ci] 1. Zakres obowi?zku naprawienia szkody przez utrzymuj?cego zarobkowo hotel lub podobny zak?ad w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych ogranicza si?, wzgl?dem jednego go?cia, do wysoko?ci stokrotnej nale?no?ci za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedn? dob?. Jednak?e odpowiedzialno?? za ka?d? rzecz nie mo?e przekracza? pi??dziesi?ciokrotnej wysoko?ci tej nale?no?ci.

2. Ograniczenia zakresu obowi?zku naprawienia szkody nie dotycz? wypadku, gdy utrzymuj?cy zarobkowo hotel lub podobny zak?ad przyj?? rzeczy na przechowanie albo odmwi? ich przyj?cia na przechowanie, mimo ?e obowi?zany by? je przyj??, jak rwnie? wypadku, gdy szkoda wynik?a z winy umy?lnej lub ra??cego niedbalstwa jego lub osoby u niego zatrudnionej.

3. Utrzymuj?cy zarobkowo hotel lub podobny zak?ad jest obowi?zany przyj?? na przechowanie pieni?dze, papiery warto?ciowe i cenne przedmioty, w szczeglno?ci kosztowno?ci i przedmioty maj?ce warto?? naukow? lub artystyczn?. Mo?e odmwi? przyj?cia tych rzeczy tylko wwczas, je?eli zagra?aj? one bezpiecze?stwu albo je?eli w stosunku do wielko?ci lub standardu hotelu albo podobnego zak?adu maj? zbyt du?? warto?? lub gdy zajmuj? zbyt du?o miejsca.

Art. 850. [Prawo zastawu] Dla zabezpieczenia nale?no?ci za mieszkanie, utrzymanie i us?ugi dostarczone osobie korzystaj?cej z us?ug hotelu lub podobnego zak?adu, jak rwnie? dla zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatkw dla tej osoby poniesionych przys?uguje utrzymuj?cemu zarobkowo hotel lub podobny zak?ad ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych. Prawo to podlega przepisom o ustawowym prawie zastawu wynajmuj?cego.

Art. 851. [Przedsi?biorstwa hotelowe] Roszczenia powsta?e w zakresie dzia?alno?ci przedsi?biorstw hotelowych z tytu?u nale?no?ci za dostarczone mieszkanie, utrzymanie i us?ugi oraz z tytu?u wydatkw poniesionych na rzecz osb, ktre korzystaj? z us?ug takich przedsi?biorstw, przedawniaj? si? z up?ywem lat dwch. Przepis ten stosuje si? odpowiednio do przedsi?biorstw gastronomicznych.

Art. 852. [Zak?ady k?pielowe] Przepisy o odpowiedzialno?ci i ustawowym prawie zastawu utrzymuj?cego zarobkowo hotel lub podobny zak?ad stosuje si? odpowiednio do zak?adw k?pielowych. Jednak?e co si? tyczy przedmiotw, ktre zazwyczaj nie bywaj? wnoszone przez osoby korzystaj?ce z us?ug tych zak?adw, odpowiedzialno?? prowadz?cego zak?ad ogranicza si? do wypadku, gdy przyj?? taki przedmiot na przechowanie albo gdy szkoda wynik?a z winy umy?lnej lub ra??cego niedbalstwa jego albo osoby u niego zatrudnionej.Tytu? XXX. UMOWA SK?ADUArt. 853. [Umowa sk?adu] 1. Przez umow? sk?adu przedsi?biorca sk?adowy zobowi?zuje si? do przechowania, za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych.

2. Przedsi?biorca sk?adowy jest obowi?zany wyda? sk?adaj?cemu pokwitowanie, ktre powinno wymienia? rodzaj, ilo??, oznaczenie oraz sposb opakowania rzeczy , jak te? inne istotne postanowienia umowy.

Art. 854. [Wy??czenie stosowania przepisw ustawy] Przepisw tytu?u niniejszego nie stosuje si? w przypadkach, gdy przedsi?biorca sk?adowy nabywa w?asno?? z?o?onych rzeczy i jest obowi?zany zwrci? tylko tak? sam? ilo?? rzeczy tego samego gatunku i takiej samej jako?ci.

Art. 855. [Obowi?zki przedsi?biorcy sk?adowego] 1. Przedsi?biorca sk?adowy odpowiada za szkod? wynik?? z utraty, ubytku lub uszkodzenia rzeczy w czasie od przyj?cia jej na sk?ad do wydania osobie uprawnionej do odbioru, chyba ?e udowodni, ?e nie mg? zapobiec szkodzie, mimo do?o?enia nale?ytej staranno?ci.

2. Przedsi?biorca sk?adowy jest obowi?zany dokonywa? odpowiednich czynno?ci konserwacyjnych. Przeciwne postanowienie umowy jest niewa?ne.

3. Przedsi?biorca sk?adowy nie ponosi odpowiedzialno?ci za ubytek nieprzekraczaj?cy granic okre?lonych w?a?ciwymi przepisami, a w razie braku takich przepisw granic zwyczajowo przyj?tych.

4. Odszkodowanie nie mo?e przewy?sza? zwyk?ej warto?ci rzeczy, chyba ?e szkoda wynika z winy umy?lnej albo ra??cego niedbalstwa przedsi?biorcy sk?adowego.

Art. 856. [Granice odpowiedzialno?ci przedsi?biorcy sk?adowego] Przedsi?biorca sk?adowy jest obowi?zany do ubezpieczenia rzeczy jedynie wtedy, gdy otrzyma? takie zlecenie.

Art. 857. [Obowi?zek przedsi?biorcy sk?adowego] Je?eli stan rzeczy nades?anych przedsi?biorcy sk?adowemu nasuwa podejrzenie, ?e ma miejsce brak, ubytek, zepsucie albo uszkodzenie rzeczy, przedsi?biorca sk?adowy powinien dokona? czynno?ci niezb?dnych do zabezpieczenia mienia i praw sk?adaj?cego.

Art. 858. [Obowi?zek zawiadamiania] Przedsi?biorca sk?adowy powinien zawiadamia? sk?adaj?cego o zdarzeniach wa?nych ze wzgl?du na ochron? praw sk?adaj?cego lub dotycz?cych stanu rzeczy oddanych na sk?ad, chyba ?e zawiadomienie nie jest mo?liwe.

Art. 859. [Sprzeda? rzeczy] Je?eli rzecz nara?ona jest na zepsucie, a nie mo?na czeka? na zarz?dzenie sk?adaj?cego, przedsi?biorca sk?adowy ma prawo, a gdy wymaga tego interes sk?adaj?cego tak?e obowi?zek, sprzeda? rzecz z zachowaniem nale?ytej staranno?ci.

Art. 8591. [Obowi?zek przedsi?biorcy sk?adowego] Przedsi?biorca sk?adowy powinien umo?liwi? sk?adaj?cemu obejrzenie rzeczy, dzielenie ich lub ??czenie, pobieranie prbek oraz dokonywanie innych czynno?ci w celu zachowania rzeczy w nale?ytym stanie.

Art. 8592. [Po??czenie rzeczy] 1. Przedsi?biorca sk?adowy mo?e ??czy? rzeczy zamienne tego samego gatunku i tej samej jako?ci, nale??ce do kilku sk?adaj?cych, za ich pisemn? zgod?.

2. Wydanie sk?adaj?cemu przypadaj?cej mu cz??ci rzeczy w ten sposb po??czonych nie wymaga zgody pozosta?ych sk?adaj?cych.

3. Podzia? i po??czenie rzeczy powinny by? ujawnione w dokumentach przedsi?biorcy sk?adowego.

Art. 8593. [Prawo zastawu] Przedsi?biorcy sk?adowemu s?u?y na zabezpieczenie roszcze? o sk?adowe i nale?no?ci uboczne, o zwrot wydatkw i kosztw, w szczeglno?ci przewo?nego i op?at celnych, o zwrot udzielonych sk?adaj?cemu zaliczek oraz wszelkich innych nale?no?ci powsta?ych z tytu?u umowy lub umw sk?adu, ustawowe prawo zastawu na rzeczach oddanych na sk?ad, dopki znajduj? si? u niego lub u osoby, ktra je dzier?y w jego imieniu, albo dopki mo?e nimi rozporz?dza? za pomoc? dokumentw.

Art. 8594. [Domniemanie przed?u?enia umowy na czas nieoznaczony] Umow? sk?adu zawart? na czas oznaczony uwa?a si? za przed?u?on? na czas nieoznaczony, je?eli na 14 dni przed up?ywem terminu przedsi?biorca sk?adowy nie za??da? listem poleconym odebrania rzeczy w umwionym terminie.

Art. 8595. [Wypowiedzenie umowy] Umow? sk?adu zawart? na czas nieoznaczony przedsi?biorca sk?adowy mo?e wypowiedzie? listem poleconym, z zachowaniem terminu miesi?cznego, jednak?e nie wcze?niej ni? po up?ywie 2 miesi?cy od z?o?enia rzeczy.

Art. 8596. [Oddanie rzeczy na przechowanie] Je?eli sk?adaj?cy nie odbiera rzeczy pomimo up?ywu umwionego terminu lub terminu wypowiedzenia umowy, przedsi?biorca sk?adowy mo?e odda? rzecz na przechowanie na koszt i ryzyko sk?adaj?cego. Mo?e on jednak wykona? to prawo tylko wtedy, je?eli uprzedzi? sk?adaj?cego o zamiarze skorzystania z przys?uguj?cego mu prawa listem poleconym, wys?anym nie p?niej ni? na 14 dni przed up?ywem umwionego terminu.

Art. 8597. [Wezwanie do odebrania rzeczy] Pomimo zawarcia umowy na czas oznaczony przedsi?biorca sk?adowy mo?e z wa?nych przyczyn, w ka?dym czasie, wezwa? sk?adaj?cego do odebrania rzeczy, wyznaczaj?c jednak odpowiedni termin ich odebrania.

Art. 8598. [Wyga?ni?cie roszcze?] 1. Przez odebranie rzeczy bez zastrze?e? oraz zap?at? wszystkich nale?no?ci przedsi?biorcy sk?adowego wygasaj? wszelkie roszczenia do przedsi?biorcy sk?adowego z tytu?u umowy sk?adu, z wyj?tkiem roszcze? z tytu?u niewidocznych uszkodze? rzeczy, je?eli sk?adaj?cy, w ci?gu siedmiu dni od odbioru, zawiadomi? o nich przedsi?biorc? sk?adowego.

2. Przepisu 1 nie stosuje si? w przypadku, gdy powstanie uszkodzenia jest nast?pstwem winy umy?lnej albo ra??cego niedbalstwa.

Art. 8599. [Przedawnienie roszcze?] Roszczenia z tytu?u umowy sk?adu przedawniaj? si? z up?ywem roku.

Tytu? XXXI. SP?KAArt. 860. [Umowa sp?ki] 1. Przez umow? sp?ki wsplnicy zobowi?zuj? si? d??y? do osi?gni?cia wsplnego celu gospodarczego przez dzia?anie w sposb oznaczony, w szczeglno?ci przez wniesienie wk?adw.

2. Umowa sp?ki powinna by? stwierdzona pismem.

Art. 861. [Wk?ad wsplnika] 1. Wk?ad wsplnika mo?e polega? na wniesieniu do sp?ki w?asno?ci lub innych praw albo na ?wiadczeniu us?ug.

2. Domniemywa si?, ?e wk?ady wsplnikw maj? jednakow? warto??.

Art. 862. [Wniesienie rzeczy] Je?eli wsplnik zobowi?za? si? wnie?? do sp?ki w?asno?? rzeczy, do wykonania tego zobowi?zania, jak rwnie? do odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi oraz do niebezpiecze?stwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje si? odpowiednio przepisy o sprzeda?y. Je?eli rzeczy maj? by? wniesione tylko do u?ywania, stosuje si? odpowiednio w powy?szym zakresie przepisy o najmie.

Art. 863. [Wsp?w?asno?? ??czna] 1. Wsplnik nie mo?e rozporz?dza? udzia?em we wsplnym maj?tku wsplnikw ani udzia?em w poszczeglnych sk?adnikach tego maj?tku.

2. W czasie trwania sp?ki wsplnik nie mo?e domaga? si? podzia?u wsplnego maj?tku wsplnikw.

3. W czasie trwania sp?ki wierzyciel wsplnika nie mo?e ??da? zaspokojenia z jego udzia?u we wsplnym maj?tku wsplnikw ani z udzia?u w poszczeglnych sk?adnikach tego maj?tku.

Art. 864. [Odpowiedzialno?? solidarna] Za zobowi?zania sp?ki wsplnicy odpowiedzialni s? solidarnie.

Art. 865. [Prowadzenie spraw sp?ki] 1. Ka?dy wsplnik jest uprawniony i zobowi?zany do prowadzenia spraw sp?ki.

2. Ka?dy wsplnik mo?e bez uprzedniej uchwa?y wsplnikw prowadzi? sprawy, ktre nie przekraczaj? zakresu zwyk?ych czynno?ci sp?ki. Je?eli jednak przed zako?czeniem takiej sprawy chocia?by jeden z pozosta?ych wsplnikw sprzeciwi si? jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwa?a wsplnikw.

3. Ka?dy wsplnik mo?e bez uprzedniej uchwa?y wsplnikw wykona? czynno?? nag??, ktrej zaniechanie mog?oby narazi? sp?k? na niepowetowane straty.

Art. 866. [Prawo reprezentowania sp?ki] W braku odmiennej umowy lub uchwa?y wsplnikw ka?dy wsplnik jest umocowany do reprezentowania sp?ki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

Art. 867. [Udzia? w zyskach i stratach] 1. Ka?dy wsplnik jest uprawniony do rwnego udzia?u w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez wzgl?du na rodzaj i warto?? wk?adu. W umowie sp?ki mo?na inaczej ustali? stosunek udzia?u wsplnikw w zyskach i stratach. Mo?na nawet zwolni? niektrych wsplnikw od udzia?u w stratach. Natomiast nie mo?na wy??czy? wsplnika od udzia?u w zyskach.

2. Ustalony w umowie stosunek udzia?u wsplnika w zyskach odnosi si? w razie w?tpliwo?ci tak?e do udzia?u w stratach.

Art. 868. [Podzia? i wyp?ata zyskw] 1. Wsplnik mo?e ??da? podzia?u i wyp?aty zyskw dopiero po rozwi?zaniu sp?ki.

2. Jednak?e gdy sp?ka zosta?a zawarta na czas d?u?szy, wsplnicy mog? ??da? podzia?u i wyp?aty zyskw z ko?cem ka?dego roku obrachunkowego.

Art. 869. [Wypowiedzenie udzia?u] 1. Je?eli sp?ka zosta?a zawarta na czas nie oznaczony, ka?dy wsplnik mo?e z niej wyst?pi? wypowiadaj?c swj udzia? na trzy miesi?ce naprzd na koniec roku obrachunkowego.

2. Z wa?nych powodw wsplnik mo?e wypowiedzie? swj udzia? bez zachowania terminw wypowiedzenia, chocia?by sp?ka by?a zawarta na czas oznaczony. Zastrze?enie przeciwne jest niewa?ne.

Art. 870. [Wypowiedzenie udzia?u przez osobistego wierzyciela] Je?eli w ci?gu ostatnich sze?ciu miesi?cy zosta?a przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomo?ci wsplnika, jego wierzyciel osobisty, ktry uzyska? zaj?cie praw przys?uguj?cych wsplnikowi na wypadek wyst?pienia ze sp?ki lub jej rozwi?zania, mo?e wypowiedzie? jego udzia? w sp?ce na trzy miesi?ce naprzd, chocia?by sp?ka by?a zawarta na czas oznaczony. Je?eli umowa sp?ki przewiduje krtszy termin wypowiedzenia, wierzyciel mo?e z tego terminu skorzysta?.

Art. 871. [Wyst?pienie wsplnika] 1. Wsplnikowi wyst?puj?cemu ze sp?ki zwraca si? w naturze rzeczy, ktre wnis? do sp?ki do u?ywania, oraz wyp?aca si? w pieni?dzu warto?? jego wk?adu oznaczon? w umowie sp?ki, a w braku takiego oznaczenia - warto??, ktr? wk?ad ten mia? w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi warto?? wk?adu polegaj?cego na ?wiadczeniu us?ug albo na u?ywaniu przez sp?k? rzeczy nale??cych do wsplnika.

2. Ponadto wyp?aca si? wyst?puj?cemu wsplnikowi w pieni?dzu tak? cz??? warto?ci wsplnego maj?tku pozosta?ego po odliczeniu warto?ci wk?adw wszystkich wsplnikw, jaka odpowiada stosunkowi, w ktrym wyst?puj?cy wsplnik uczestniczy? w zyskach sp?ki.

Art. 872. [?mier? wsplnika] Mo?na zastrzec, ?e spadkobiercy wsplnika wejd? do sp?ki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskaza? sp?ce jedn? osob?, ktra b?dzie wykonywa?a ich prawa. Dopki to nie nast?pi, pozostali wsplnicy mog? sami podejmowa? wszelkie czynno?ci w zakresie prowadzenia spraw sp?ki.

Art. 873. [Milcz?ce przed?u?enie umowy] Je?eli mimo istnienia przewidzianych w umowie powodw rozwi?zania sp?ki trwa ona nadal za zgod? wszystkich wsplnikw, poczytuje si? j? za przed?u?on? na czas nie oznaczony.

Art. 874. 64 [Rozwi?zanie sp?ki przez s?d] 1. Z wa?nych powodw ka?dy wsplnik mo?e ??da? rozwi?zania sp?ki przez s?d.

2. Sp?ka ulega rozwi?zaniu z dniem og?oszenia upad?o?ci wsplnika.

Art. 875. [Wsp?w?asno?? w cz??ciach u?amkowych] 1. Od chwili rozwi?zania sp?ki stosuje si? odpowiednio do wsplnego maj?tku wsplnikw przepisy o wsp?w?asno?ci w cz??ciach u?amkowych z zachowaniem przepisw poni?szych.

2. Z maj?tku pozosta?ego po zap?aceniu d?ugw sp?ki zwraca si? wsplnikom ich wk?ady, stosuj?c odpowiednio przepisy o zwrocie wk?adw w razie wyst?pienia wsplnika ze sp?ki.

3. Pozosta?? nadwy?k? wsplnego maj?tku dzieli si? mi?dzy wsplnikw w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach sp?ki.

Tytu? XXXII. POR?CZENIEArt. 876. [Umowa por?czenia] 1. Przez umow? por?czenia por?czyciel zobowi?zuje si? wzgl?dem wierzyciela wykona? zobowi?zanie na wypadek, gdyby d?u?nik zobowi?zania nie wykona?.

2. O?wiadczenie por?czyciela powinno by? pod rygorem niewa?no?ci z?o?one na pi?mie.

Art. 877. [Por?czyciel d?u?nikiem g?wnym] W razie por?czenia za d?ug osoby, ktra nie mog?a si? zobowi?za? z powodu braku zdolno?ci do czynno?ci prawnych, por?czyciel powinien spe?ni? ?wiadczenie jako d?u?nik g?wny, je?eli w chwili por?czenia o braku zdolno?ci tej osoby wiedzia? lub z ?atwo?ci? mg? si? dowiedzie?.

Art. 878. [Por?czenie za d?ug przysz?y] 1. Mo?na por?czy? za d?ug przysz?y do wysoko?ci z gry oznaczonej.

2. Bezterminowe por?czenie za d?ug przysz?y mo?e by? przed powstaniem d?ugu odwo?ane w ka?dym czasie.

Art. 879. [Zakres zobowi?zania por?czyciela] 1. O zakresie zobowi?zania por?czyciela rozstrzyga ka?doczesny zakres zobowi?zania d?u?nika.

2. Jednak?e czynno?? prawna dokonana przez d?u?nika z wierzycielem po udzieleniu por?czenia nie mo?e zwi?kszy? zobowi?zania por?czyciela.

Art. 880. [Op?nienie d?u?nika] Je?eli d?u?nik op?nia si? ze spe?nieniem ?wiadczenia, wierzyciel powinien zawiadomi? o tym niezw?ocznie por?czyciela.

Art. 881. [Odpowiedzialno?? por?czyciela] W braku odmiennego zastrze?enia por?czyciel jest odpowiedzialny jak wsp?d?u?nik solidarny.

Art. 882. [Wyga?niecie por?czenia] Je?eli termin p?atno?ci d?ugu nie jest oznaczony albo je?eli p?atno?? d?ugu zale?y od wypowiedzenia, por?czyciel mo?e po up?ywie sze?ciu miesi?cy od daty por?czenia, a je?eli por?czy? za d?ug przysz?y - od daty powstania d?ugu ??da?, aby wierzyciel wezwa? d?u?nika do zap?aty albo z najbli?szym terminem dokona? wypowiedzenia. Je?eli wierzyciel nie uczyni zado?? powy?szemu ??daniu, zobowi?zanie por?czyciela wygasa.

Art. 883. [Zarzuty por?czyciela] 1. Por?czyciel mo?e podnie?? przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, ktre przys?uguj? d?u?nikowi; w szczeglno?ci por?czyciel mo?e potr?ci? wierzytelno?? przys?uguj?c? d?u?nikowi wzgl?dem wierzyciela.

2. Por?czyciel nie traci powy?szych zarzutw, chocia?by d?u?nik zrzek? si? ich albo uzna? roszczenie wierzyciela.

3. W razie ?mierci d?u?nika por?czyciel nie mo?e powo?ywa? si? na ograniczenie odpowiedzialno?ci spadkobiercy wynikaj?ce z przepisw prawa spadkowego.

Art. 884. [Dochodzenie roszcze? przeciwko por?czycielowi] 1. Por?czyciel, przeciwko ktremu wierzyciel dochodzi roszczenia, powinien zawiadomi? niezw?ocznie d?u?nika wzywaj?c go do wzi?cia udzia?u w sprawie.

2. Je?eli d?u?nik nie we?mie udzia?u w sprawie, nie mo?e on podnie?? przeciwko por?czycielowi zarzutw, ktre mu przys?ugiwa?y przeciwko wierzycielowi, a ktrych por?czyciel nie podnis? z tego powodu, ?e o nich nie wiedzia?.

Art. 885. [Zawiadomienie d?u?nika o zap?acie] Por?czyciel powinien niezw?ocznie zawiadomi? d?u?nika o dokonanej przez siebie zap?acie d?ugu, za ktry por?czy?. Gdyby tego nie uczyni?, a d?u?nik zobowi?zanie wykona?, nie mo?e ??da? od d?u?nika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zap?aci?, chyba ?e d?u?nik dzia?a? w z?ej wierze.

Art. 886. [Zawiadomienie por?czyciela o wykonaniu] Je?eli por?czenie udzielone zosta?o za wiedz? d?u?nika, d?u?nik powinien niezw?ocznie zawiadomi? por?czyciela o wykonaniu zobowi?zania. Gdyby tego nie uczyni?, por?czyciel, ktry zaspokoi? wierzyciela, mo?e ??da? od d?u?nika zwrotu tego, co wierzycielowi zap?aci?, chyba ?e dzia?a? w z?ej wierze.

Art. 887. [Wyzbycie si? zabezpieczenia wierzytelno?ci] Je?eli wierzyciel wyzby? si? zabezpieczenia wierzytelno?ci albo ?rodkw dowodowych, ponosi on wzgl?dem por?czyciela odpowiedzialno?? za wynik?? st?d szkod?.

Tytu? XXXIII. DAROWIZNAArt. 888. [Umowa darowizny] 1. Przez umow? darowizny darczy?ca zobowi?zuje si? do bezp?atnego ?wiadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego maj?tku.

2. (skre?lony).

Art. 889. [Bezp?atne przysporzenia inne ni? darowizna] Nie stanowi? darowizny nast?puj?ce bezp?atne przysporzenia:

1) gdy zobowi?zanie do bezp?atnego ?wiadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;

2) gdy kto zrzeka si? prawa, ktrego jeszcze nie naby? albo ktre naby? w taki sposb, ?e w razie zrzeczenia si? prawo jest uwa?ane za nie nabyte.

Art. 890. [Forma umowy darowizny] 1. O?wiadczenie darczy?cy powinno by? z?o?one w formie aktu notarialnego. Jednak?e umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje si? wa?na, je?eli przyrzeczone ?wiadczenie zosta?o spe?nione.

2. Przepisy powy?sze nie uchybiaj? przepisom, ktre ze wzgl?du na przedmiot darowizny wymagaj? zachowania szczeglnej formy dla o?wiadcze? obu stron.

Art. 891. [Odpowiedzialno?? darczy?cy] 1. Darczy?ca obowi?zany jest do naprawienia szkody wynik?ej z niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi?zania, je?eli szkoda zosta?a wyrz?dzona umy?lnie lub wskutek ra??cego niedbalstwa.

2. Je?eli darczy?ca op?nia si? ze spe?nieniem ?wiadczenia pieni??nego, obdarowany mo?e ??da? odsetek za op?nienie dopiero od dnia wytoczenia powdztwa.

Art. 892. [Odpowiedzialno?? za wady rzeczy] Je?eli rzecz darowana ma wady, darczy?ca obowi?zany jest do naprawienia szkody, ktr? wyrz?dzi? obdarowanemu przez to, ?e wiedz?c o wadach nie zawiadomi? go o nich w czasie w?a?ciwym. Przepisu tego nie stosuje si?, gdy obdarowany mg? z ?atwo?ci? wad? zauwa?y?.

Art. 893. [Polecenie] Darczy?ca mo?e w?o?y? na obdarowanego obowi?zek oznaczonego dzia?ania lub zaniechania, nie czyni?c nikogo wierzycielem (polecenie).

Art. 894. [Wype?nienie polecenia] 1. Darczy?ca, ktry wykona? zobowi?zanie wynikaj?ce z umowy darowizny, mo?e ??da? wype?nienia polecenia, chyba ?e ma ono wy??cznie na celu korzy?? obdarowanego.

2. Po ?mierci darczy?cy wype?nienia polecenia mog? ??da? spadkobiercy darczy?cy, a je?eli polecenie ma na wzgl?dzie interes spo?eczny - tak?e w?a?ciwy organ pa?stwowy.

Art. 895 . [Odmowa wype?nienia] 1. Obdarowany mo?e odmwi? wype?nienia polecenia, je?eli jest to usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunkw.

2. Je?eli wype?nienia polecenia ??da darczy?ca lub jego spadkobiercy, obdarowany mo?e zwolni? si? przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim przedmiot ten si? znajduje. Przepisu tego nie stosuje si?, gdy wype?nienia polecenia ??da w?a?ciwy organ pa?stwowy.

Art. 896. [Odwo?anie darowizny nie wykonanej] Darczy?ca mo?e odwo?a? darowizn? jeszcze nie wykonan?, je?eli po zawarciu umowy jego stan maj?tkowy uleg? takiej zmianie, ?e wykonanie darowizny nie mo?e nast?pi? bez uszczerbku dla jego w?asnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ci???cych na nim ustawowych obowi?zkw alimentacyjnych.

Art. 897. [Niedostatek darczy?cy] Je?eli po wykonaniu darowizny darczy?ca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowi?zek, w granicach istniej?cego jeszcze wzbogacenia, dostarcza? darczy?cy ?rodkw, ktrych mu brak do utrzymania odpowiadaj?cego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wype?nienia ci???cych na nim ustawowych obowi?zkw alimentacyjnych. Obdarowany mo?e jednak zwolni? si? od tego obowi?zku zwracaj?c darczy?cy warto?? wzbogacenia.

Art. 898. [Odwo?anie darowizny wykonanej] 1. Darczy?ca mo?e odwo?a? darowizn? nawet ju? wykonan?, je?eli obdarowany dopu?ci? si? wzgl?dem niego ra??cej niewdzi?czno?ci.

2. Zwrot przedmiotu odwo?anej darowizny powinien nast?pi? stosownie do przepisw o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniaj?cego odwo?anie obdarowany ponosi odpowiedzialno?? na rwni z bezpodstawnie wzbogaconym, ktry powinien si? liczy? z obowi?zkiem zwrotu.

Art. 899. [Odwo?anie darowizny z powodu niewdzi?czno?ci] 1. Darowizna nie mo?e by? odwo?ana z powodu niewdzi?czno?ci, je?eli darczy?ca obdarowanemu przebaczy?. Je?eli w chwili przebaczenia darczy?ca nie mia? zdolno?ci do czynno?ci prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nast?pi?o z dostatecznym rozeznaniem.

2. Spadkobiercy darczy?cy mog? odwo?a? darowizn? z powodu niewdzi?czno?ci tylko wtedy, gdy darczy?ca w chwili ?mierci by? uprawniony do odwo?ania albo gdy obdarowany umy?lnie pozbawi? darczy?c? ?ycia lub umy?lnie wywo?a? rozstrj zdrowia, ktrego skutkiem by?a ?mier? darczy?cy.

3. Darowizna nie mo?e by? odwo?ana po up?ywie roku od dnia, w ktrym uprawniony do odwo?ania dowiedzia? si? o niewdzi?czno?ci obdarowanego.

Art. 900. [Forma odwo?ania] Odwo?anie darowizny nast?puje przez o?wiadczenie z?o?one obdarowanemu na pi?mie.

Art. 901. [Umowa darowizny zawarta przez osob? ubezw?asnowolnion?] 1. Przedstawiciel osoby ubezw?asnowolnionej mo?e ??da? rozwi?zania umowy darowizny dokonanej przez t? osob? przed ubezw?asnowolnieniem, je?eli darowizna ze wzgl?du na warto?? ?wiadczenia i brak uzasadnionych pobudek jest nadmierna.

2. Rozwi?zania umowy darowizny nie mo?na ??da? po up?ywie dwch lat od jej wykonania.

Art. 902. [Wy??czenie stosowania przepisw o odwo?aniu] Przepisw o odwo?aniu darowizny nie stosuje si?, gdy darowizna czyni zado?? obowi?zkowi wynikaj?cemu z zasad wsp??ycia spo?ecznego.

TYTU? XXIII1. PRZEKAZANIE NIERUCHOMO?CI659021. [ Nieodp?atne przekazanie] 1 . Przez umow? przekazania nieruchomo?ci jej w?a?ciciel zobowi?zuje si? nieodp?atnie przenie?? na gmin? lub Skarb Pa?stwa w?asno?? nieruchomo?ci.

2. Skarb Pa?stwa mo?e zawrze? umow? przekazania nieruchomo?ci, gdy gmina miejsca po?o?enia ca?ej albo cz??ci nieruchomo?ci nie skorzysta?a z zaproszenia do jej zawarcia w terminie trzech miesi?cy od dnia z?o?enia zaproszenia przez w?a?ciciela nieruchomo?ci.

Art. 9022. [Odpowiedzialno?? za wady] Je?eli strony nie postanowi?y inaczej w?a?ciciel przekazuj?cy nieruchomo?? nie ponosi odpowiedzialno?ci za jej wady.

Tytu? XXXIV. RENTA i DO?YWOCIE

Dzia? I. RENTAArt. 903. [Umowa renty] Przez umow? renty jedna ze stron zobowi?zuje si? wzgl?dem drugiej do okre?lonych ?wiadcze? okresowych w pieni?dzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Art. 9031. [Forma umowy renty] Umowa renty powinna by? stwierdzona pismem.

Art. 904. [Terminy p?atno?ci renty] Je?eli nie oznaczono inaczej terminw p?atno?ci renty, rent? pieni??n? nale?y p?aci? miesi?cznie z gry, a rent? polegaj?c? na ?wiadczeniach w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku nale?y uiszcza? w terminach wynikaj?cych z w?a?ciwo?ci ?wiadczenia i celu renty.

Art. 905. [Wymagalno?? ?wiadczenia] Je?eli uprawniony do?y? dnia p?atno?ci renty p?atnej z gry, nale?y mu si? ca?e ?wiadczenie przypadaj?ce za dany okres. Renta p?atna z do?u powinna by? zap?acona za czas do dnia, w ktrym obowi?zek usta?.

Art. 906. [Stosowanie przepisw o sprzeda?y lub darowi?nie] 1. Do renty ustanowionej za wynagrodzeniem stosuje si? odpowiednio przepisy o sprzeda?y.

2. Do renty ustanowionej bez wynagrodzenia stosuje si? przepisy o darowi?nie.

Art. 907. [Renta pozaumowna] 1. Przepisy dzia?u niniejszego stosuje si? w braku przepisw szczeglnych tak?e w wypadku, gdy renta wynika ze ?rde? pozaumownych.

2. Je?eli obowi?zek p?acenia renty wynika z ustawy, ka?da ze stron mo?e w razie zmiany stosunkw ??da? zmiany wysoko?ci lub czasu trwania renty, chocia?by wysoko?? renty i czas jej trwania by?y ustalone w orzeczeniu s?dowym lub w umowie.

Dzia? II. DO?YWOCIEArt. 908. [Umowa o do?ywocie] 1. Je?eli w zamian za przeniesienie w?asno?ci nieruchomo?ci nabywca zobowi?za? si? zapewni? zbywcy do?ywotnie utrzymanie (umowa o do?ywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyj?? zbywc? jako domownika, dostarcza? mu wy?ywienia, ubrania, mieszkania, ?wiat?a i opa?u, zapewni? mu odpowiedni? pomoc i piel?gnowanie w chorobie oraz sprawi? mu w?asnym kosztem pogrzeb odpowiadaj?cy zwyczajom miejscowym.

2. Je?eli w umowie o do?ywocie nabywca nieruchomo?ci zobowi?za? si? obci??y? j? na rzecz zbywcy u?ytkowaniem, ktrego wykonywanie jest ograniczone do cz??ci nieruchomo?ci, s?u?ebno?ci? mieszkania lub inn? s?u?ebno?ci? osobist? albo spe?nia? powtarzaj?ce si? ?wiadczenia w pieni?dzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, u?ytkowanie, s?u?ebno?? osobista oraz uprawnienie do powtarzaj?cych si? ?wiadcze? nale?? do tre?ci prawa do?ywocia.

3. Do?ywocie mo?na zastrzec tak?e na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomo?ci.

Art. 909. (skre?lony).

Art. 910. [Przeniesienie w?asno?ci nieruchomo?ci na podstawie umowy o do?ywocie] 1. Przeniesienie w?asno?ci nieruchomo?ci na podstawie umowy o do?ywocie nast?puje z jednoczesnym obci??eniem nieruchomo?ci prawem do?ywocia. Do takiego obci??enia stosuje si? odpowiednio przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych.

2. W razie zbycia nieruchomo?ci obci??onej prawem do?ywocia nabywca ponosi tak?e osobist? odpowiedzialno?? za ?wiadczenia tym prawem obj?te, chyba ?e sta?y si? wymagalne w czasie, kiedy nieruchomo?? nie by?a jego w?asno?ci?. Osobista odpowiedzialno?? wsp?w?a?cicieli jest solidarna.

Art. 911. [?mier? jednego z uprawnionych] Prawo do?ywocia ustanowione na rzecz kilku osb ulega w razie ?mierci jednej z tych osb odpowiedniemu zmniejszeniu.

Art. 912. [Niezbywalno?? prawa do?ywocia] Prawo do?ywocia jest niezbywalne.

Art. 913. [Zamiana na do?ywotni? rent?] 1. Je?eli z jakichkolwiek powodw wytworz? si? mi?dzy do?ywotnikiem a zobowi?zanym takie stosunki, ?e nie mo?na wymaga? od stron, ?eby pozostawa?y nadal w bezpo?redniej ze sob? styczno?ci, s?d na ??danie jednej z nich zamieni wszystkie lub niektre uprawnienia obj?te tre?ci? prawa do?ywocia na do?ywotni? rent? odpowiadaj?c? warto?ci tych uprawnie?.

2. W wypadkach wyj?tkowych s?d mo?e na ??danie zobowi?zanego lub do?ywotnika, je?eli do?ywotnik jest zbywc? nieruchomo?ci, rozwi?za? umow? o do?ywocie.

Art. 914. [Zamiana prawa do?ywocia na rent? w przypadku zbycia nieruchomo?ci] Je?eli zobowi?zany z tytu?u umowy o do?ywocie zby? otrzyman? nieruchomo??, do?ywotnik mo?e ??da? zamiany prawa do?ywocia na do?ywotni? rent? odpowiadaj?c? warto?ci tego prawa.

Art. 915. [Obci??enie nieruchomo?ci u?ytkowaniem] Przepisy dwch artyku?w poprzedzaj?cych stosuje si? odpowiednio do umw, przez ktre nabywca nieruchomo?ci zobowi?za? si?, w celu zapewnienia zbywcy do?ywotniego utrzymania, do obci??enia nieruchomo?ci u?ytkowaniem z ograniczeniem jego wykonywania do cz??ci nieruchomo?ci.

Art. 916. [Bezskuteczno?? wzgl?dna umowy o do?ywocie] 1. Osoba, wzgl?dem ktrej ci??y na do?ywotniku ustawowy obowi?zek alimentacyjny, mo?e ??da? uznania umowy o do?ywocie za bezskuteczn? w stosunku do niej, je?eli wskutek tej umowy do?ywotnik sta? si? niewyp?acalny. Uprawnienie to przys?uguje bez wzgl?du na to, czy do?ywotnik dzia?a? ze ?wiadomo?ci? pokrzywdzenia wierzycieli, oraz bez wzgl?du na czas zawarcia umowy.

2. Uznania umowy o do?ywocie za bezskuteczn? nie mo?na ??da? po up?ywie lat pi?ciu od daty tej umowy.

Tytu? XXXV. UGODAArt. 917. [Ugoda] Przez ugod? strony czyni? sobie wzajemne ust?pstwa w zakresie istniej?cego mi?dzy nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchyli? niepewno?? co do roszcze? wynikaj?cych z tego stosunku lub zapewni? ich wykonanie albo by uchyli? spr istniej?cy lub mog?cy powsta?.

Art. 918. [Uchylenie si? od skutkw prawnych ugody zawartej pod wp?ywem b??du] 1. Uchylenie si? od skutkw prawnych ugody zawartej pod wp?ywem b??du jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy b??d dotyczy stanu faktycznego, ktry wed?ug tre?ci ugody obie strony uwa?a?y za niew?tpliwy, a spr albo niepewno?? nie by?yby powsta?y, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedzia?y o prawdziwym stanie rzeczy.

2. Nie mo?na uchyli? si? od skutkw prawnych ugody z powodu odnalezienia dowodw co do roszcze?, ktrych ugoda dotyczy, chyba ?e zosta?a zawarta w z?ej wierze.Tytu? XXXVI. PRZYRZECZENIE PUBLICZNEArt. 919. [Przyrzeczenie publiczne] 1. Kto przez og?oszenie publiczne przyrzek? nagrod? za wykonanie oznaczonej czynno?ci, obowi?zany jest przyrzeczenia dotrzyma?.

2. Je?eli w przyrzeczeniu nie by? oznaczony termin wykonania czynno?ci ani nie by?o zastrze?enia, ?e przyrzeczenie jest nieodwo?alne, przyrzekaj?cy mo?e je odwo?a?. Odwo?anie powinno nast?pi? przez og?oszenie publiczne w taki sam sposb, w jaki by?o uczynione przyrzeczenie. Odwo?anie jest bezskuteczne wzgl?dem osoby, ktra wcze?niej czynno?? wykona?a.

Art. 920. [Nagroda] 1. Je?eli czynno?? wykona?o kilka osb niezale?nie od siebie, ka?dej z nich nale?y si? nagroda w pe?nej wysoko?ci, chyba ?e zosta?a przyrzeczona tylko jedna nagroda.

2. Je?eli by?a przyrzeczona tylko jedna nagroda, otrzyma j? osoba, ktra pierwsza si? zg?osi, a w razie jednoczesnego zg?oszenia si? kilku osb - ta, ktra pierwsza czynno?? wykona?a.

3. Je?eli czynno?? wykona?o kilka osb wsplnie, w razie sporu s?d odpowiednio podzieli nagrod?.

Art. 921. [Konkurs] 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzie?o lub za najlepsz? czynno?? jest bezskuteczne, je?eli nie zosta? w nim oznaczony termin, w ci?gu ktrego mo?na ubiega? si? o nagrod?.

2. Ocena, czy i ktre dzie?o lub czynno?? zas?uguje na nagrod?, nale?y do przyrzekaj?cego, chyba ?e w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrze?ono.

3. Przyrzekaj?cy nagrod? nabywa w?asno?? nagrodzonego dzie?a tylko wtedy, gdy to zastrzeg? w przyrzeczeniu. W wypadku takim nabycie w?asno?ci nast?puje z chwil? wyp?acenia nagrody. Przepis ten stosuje si? rwnie? do nabycia praw autorskich albo praw wynalazczych.

Tytu? XXXVII. PRZEKAZ I PAPIERY WARTO?CIOWE

Dzia? I. PRZEKAZArt. 9211. [Przekaz] Kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) ?wiadczenie osoby trzeciej (przekazanego), upowa?nia tym samym odbiorc? przekazu do przyj?cia, a przekazanego do spe?nienia ?wiadczenia na rachunek przekazuj?cego.

Art. 9212. [Przyj?cie przekazu] 1. Je?eli przekazany o?wiadczy? odbiorcy przekazu, ?e przekaz przyjmuje, obowi?zany jest wzgl?dem odbiorcy do spe?nienia ?wiadczenia okre?lonego w przekazie.

2. W takim wypadku przekazany mo?e powo?ywa? si? tylko na zarzuty wynikaj?ce z tre?ci przekazu oraz na zarzuty, ktre przys?uguj? mu osobi?cie wzgl?dem odbiorcy.

3. Roszczenia odbiorcy przeciw przekazanemu, wynikaj?ce z przyj?cia przekazu, przedawniaj? si? z up?ywem roku.

Art. 9213. [Odwo?anie przekazu] Przekazuj?cy mo?e przekaz odwo?a?, dopki przekazany nie przyj?? go albo nie spe?ni? ?wiadczenia.

Art. 9214. [Przekazany d?u?nikiem przekazuj?cego] Je?eli przekazany jest d?u?nikiem przekazuj?cego co do przekazanego ?wiadczenia, jest on obowi?zany wzgl?dem niego do zado??uczynienia przekazowi.

Art. 9215. [Przekazuj?cy d?u?nikiem odbiorcy] Je?eli przekazuj?cy jest d?u?nikiem odbiorcy przekazu, umorzenie d?ugu nast?puje dopiero przez spe?nienie ?wiadczenia, chyba ?e umwiono si? inaczej.

Dzia? II. PAPIERY WARTO?CIOWEArt. 9216. [Zobowi?zanie z papieru warto?ciowego] Je?eli zobowi?zanie wynika z wystawionego papieru warto?ciowego, d?u?nik jest obowi?zany do ?wiadczenia za zwrotem dokumentu albo udost?pnieniem go d?u?nikowi celem pozbawienia dokumentu jego mocy prawnej w sposb zwyczajowo przyj?ty.

Art. 9217. [Spe?nienie ?wiadczenia do r?k posiadacza dokumentu] Spe?nienie ?wiadczenia do r?k posiadacza legitymowanego tre?ci? papieru warto?ciowego zwalnia d?u?nika, chyba ?e dzia?a? on w z?ej wierze.

Art. 9218. [Imienne papiery warto?ciowe] Papiery warto?ciowe imienne legitymuj? osob? imiennie wskazan? w tre?ci dokumentu. Przeniesienie praw nast?puje przez przelew po??czony z wydaniem dokumentu.

Art. 9219. [Papiery warto?ciowe na zlecenie] 1. Papiery warto?ciowe na zlecenie legitymuj? osob? wymienion? w dokumencie oraz ka?dego, na kogo prawa zosta?y przeniesione przez indos.

2. Indos jest pisemnym o?wiadczeniem umieszczonym na papierze warto?ciowym na zlecenie i zawieraj?cym co najmniej podpis zbywcy, oznaczaj?cym przeniesienie praw na inn? osob?.

3. Do przeniesienia praw z dokumentu potrzebne jest jego wydanie oraz istnienie nieprzerwanego szeregu indosw.

Art. 92110. [Papiery warto?ciowe na okaziciela] 1. Je?eli do puszczenia w obieg dokumentu na okaziciela jest wymagane zezwolenie w?a?ciwego organu pa?stwowego, dokument wystawiony bez takiego zezwolenia jest niewa?ny.

2. Podpis d?u?nika mo?e by? odbity sposobem mechanicznym, chyba ?e przepisy szczeglne stanowi? inaczej.

Art. 92111. [Z?o?enie do depozytu s?dowego] 1. D?u?nik nie ma obowi?zku dochodzenia, czy okaziciel jest w?a?cicielem dokumentu. Jednak?e w razie uzasadnionych w?tpliwo?ci, czy okaziciel dokumentu jest wierzycielem, d?u?nik powinien z?o?y? przedmiot ?wiadczenia do depozytu s?dowego.

2. Je?eli w?a?ciwy organ pa?stwowy wyda? zakaz ?wiadczenia, zwolnienie z zobowi?zania nast?puje przez z?o?enie przedmiotu ?wiadczenia do depozytu s?dowego.

Art. 92112 . [Przeniesienie praw z dokumentu na okaziciela] Przeniesienie praw z dokumentu na okaziciela wymaga wydania tego dokumentu.

Art. 92113. [Zarzuty d?u?nika] D?u?nik mo?e powo?a? si? wzgl?dem wierzyciela na zarzuty, ktre dotycz? wa?no?ci dokumentu lub wynikaj? z jego tre?ci albo s?u?? mu osobi?cie przeciw wierzycielowi. D?u?nik mo?e tak?e powo?a? si? na zarzuty, ktre mu s?u?? przeciw poprzedniemu wierzycielowi, je?eli nabywca dokumentu dzia?a? ?wiadomie na szkod? d?u?nika.

Art. 92114. [Umarzanie papierw warto?ciowych] 1. Umarzanie papierw warto?ciowych reguluj? przepisy szczeglne.

2. Je?eli papier warto?ciowy zosta? prawomocnie umorzony, d?u?nik jest obowi?zany wyda? osobie, na ktrej rzecz nast?pi?o umorzenie, na jej koszt nowy dokument, a gdy wierzytelno?? jest wymagalna - spe?ni? ?wiadczenie.

Art. 92115. [Znaki legitymacyjne] 1. Przepisy o papierach warto?ciowych stosuje si? odpowiednio do znakw legitymacyjnych stwierdzaj?cych obowi?zek ?wiadczenia.

2. W razie utraty znaku legitymacyjnego stwierdzaj?cego w swej tre?ci obowi?zek ?wiadczenia na ??danie wierzyciela, d?u?nik mo?e uzale?ni? spe?nienie ?wiadczenia od wykazania uprawnienia przez osob? zg?aszaj?c? takie ??danie.

3. Do znaku legitymacyjnego, ktry nie okre?la imiennie osoby uprawnionej, stosuje si? odpowiednio przepisy o papierach warto?ciowych na okaziciela, chyba ?e co innego wynika z przepisw szczeglnych.

Art. 92116. [Stosowanie przepisw ustawy] Przepisy niniejszego dzia?u stosuje si? odpowiednio do papierw warto?ciowych opiewaj?cych na prawa inne ni? wierzytelno?ci.KSI?GA CZWARTA

SPADKITytu? I. PRZEPISY OGLNEArt. 922. [Spadek] 1. Prawa i obowi?zki maj?tkowe zmar?ego przechodz? z chwil? jego ?mierci na jedn? lub kilka osb stosownie do przepisw ksi?gi niniejszej.

2. Nie nale?? do spadku prawa i obowi?zki zmar?ego ?ci?le zwi?zane z jego osob?, jak rwnie? prawa, ktre z chwil? jego ?mierci przechodz? na oznaczone osoby niezale?nie od tego, czy s? one spadkobiercami.

3. Do d?ugw spadkowych nale?? tak?e koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyj?tym w danym ?rodowisku, koszty post?powania spadkowego, obowi?zek zaspokojenia roszcze? o zachowek oraz obowi?zek wykonania zapisw i polece?, jak rwnie? inne obowi?zki przewidziane w przepisach ksi?gi niniejszej.

Art. 923. [Uprawnienie do korzystania z mieszkania zmar?ego] 1. Ma??onek i inne osoby bliskie spadkodawcy, ktre mieszka?y z nim do dnia jego ?mierci, s? uprawnione do korzystania w ci?gu trzech miesi?cy od otwarcia spadku z mieszkania i urz?dzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozporz?dzenie spadkodawcy wy??czaj?ce lub ograniczaj?ce to uprawnienie jest niewa?ne.

2. Przepisy powy?sze nie ograniczaj? uprawnie? ma??onka i innych osb bliskich spadkodawcy, ktre wynikaj? z najmu lokali lub ze sp?dzielczego prawa do lokalu.

Art. 924. [Otwarcie spadku] Spadek otwiera si? z chwil? ?mierci spadkodawcy.

Art. 925. [Chwila nabycia spadku] Spadkobierca nabywa spadek z chwil? otwarcia spadku.

Art. 926. [Powo?anie do spadku] 1. Powo?anie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

2. Dziedziczenie ustawowe co do ca?o?ci spadku nast?puje wtedy, gdy spadkodawca nie powo?a? spadkobiercy albo gdy ?adna z osb, ktre powo?a?, nie chce lub nie mo?e by? spadkobierc?.

3. Z zastrze?eniem wyj?tkw w ustawie przewidzianych, dziedziczenie ustawowe co do cz??ci spadku nast?puje wtedy, gdy spadkodawca nie powo?a? do tej cz??ci spadkobiercy albo gdy ktrakolwiek z kilku osb, ktre powo?a? do ca?o?ci spadku, nie chce lub nie mo?e by? spadkobierc?.

Art. 927. [Zdolno?? do dziedziczenia] 1. Nie mo?e by? spadkobierc? osoba fizyczna, ktra nie ?yje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, ktra w tym czasie nie istnieje.

2. Jednak?e dziecko w chwili otwarcia spadku ju? pocz?te mo?e by? spadkobierc?, je?eli urodzi si? ?ywe.

3. Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawc? mo?e by? spadkobierc?, je?eli zostanie wpisana do rejestru w ci?gu dwch lat od og?oszenia testamentu.

Art. 928. [Spadkobierca niegodny] 1. Spadkobierca mo?e by? uznany przez s?d za niegodnego, je?eli:

1) dopu?ci? si? umy?lnie ci??kiego przest?pstwa przeciwko spadkodawcy;

2) podst?pem lub gro?b? nak?oni? spadkodawc? do sporz?dzenia lub odwo?ania testamentu albo w taki sam sposb przeszkodzi? mu w dokonaniu jednej z tych czynno?ci;

3) umy?lnie ukry? lub zniszczy? testament spadkodawcy, podrobi? lub przerobi? jego testament albo ?wiadomie skorzysta? z testamentu przez inn? osob? podrobionego lub przerobionego.

2. Spadkobierca niegodny zostaje wy??czony od dziedziczenia, tak jak by nie do?y? otwarcia spadku.

Art. 929. [Uznanie za niegodnego] Uznania spadkobiercy za niegodnego mo?e ??da? ka?dy, kto ma w tym interes. Z ??daniem takim mo?e wyst?pi? w ci?gu roku od dnia, w ktrym dowiedzia? si? o przyczynie niegodno?ci, nie p?niej jednak ni? przed up?ywem lat trzech od otwarcia spadku.

Art. 930. [Przebaczenie] 1. Spadkobierca nie mo?e by? uznany za niegodnego, je?eli spadkodawca mu przebaczy?.

2. Je?eli w chwili przebaczenia spadkodawca nie mia? zdolno?ci do czynno?ci prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nast?pi?o z dostatecznym rozeznaniem.Tytu? II. DZIEDZICZENIE USTAWOWEArt. 931. [Dziedziczenie ma??onka i zst?pnych] 1. W pierwszej kolejno?ci powo?ane s? z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego ma??onek; dziedzicz? oni w cz??ciach rwnych. Jednak?e cz??? przypadaj?ca ma??onkowi nie mo?e by? mniejsza ni? jedna czwarta ca?o?ci spadku.

2. Je?eli dziecko spadkodawcy nie do?y?o otwarcia spadku, udzia? spadkowy, ktry by mu przypada?, przypada jego dzieciom w cz??ciach rwnych. Przepis ten stosuje si? odpowiednio do dalszych zst?pnych.

Art. 932.66 [Dziedziczenie ma??onka w zbiegu z rodzicami i rodze?stwem] 1. W braku zst?pnych spadkodawcy powo?ani s? do spadku z ustawy jego ma??onek i rodzice.

2. Udzia? spadkowy ka?dego z rodzicw, ktre dziedziczy w zbiegu z ma??onkiem spadkodawcy, wynosi jedn? czwart? ca?o?ci spadku. Je?eli ojcostwo rodzica nie zosta?o ustalone, udzia? spadkowy matki spadkodawcy, dziedzicz?cej w zbiegu z jego ma??onkiem, wynosi po?ow? spadku.

3. 3. W braku zst?pnych i ma??onka spadkodawcy ca?y spadek przypada jego rodzicom w cz??ciach rwnych.

4. Je?eli jedno z rodzicw spadkodawcy nie do?y?o otwarcia spadku, udzia? spadkowy, ktry by mu przypada?, przypada rodze?stwu spadkodawcy w cz??ciach rwnych.

5. Je?eli ktrekolwiek z rodze?stwa spadkodawcy nie do?y?o otwarcia spadku pozostawiaj?c zst?pnych, udzia? spadkowy, ktry by mu przypada?, przypada jego zst?pnym. Podzia? tego udzia?u nast?puje wed?ug zasad, ktre dotycz? podzia?u mi?dzy dalszych zst?pnych spadkodawcy.

Art. 933 . 67 [Udzia? spadkowy ma??onka] 1 Udzia? spadkowy ma??onka, ktry dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodze?stwem i zst?pnymi rodze?stwa spadkodawcy, wynosi po?ow? spadku.

2. W braku zst?pnych spadkodawcy, jego rodzicw, rodze?stwa i ich zst?pnych, ca?y spadek przypada ma??onkowi spadkodawcy.

Art. 934. 68 [Udzia? spadkowy dziadkw spadkodawcy] W braku zst?pnych, ma??onka, rodzicw, rodze?stwa i zst?pnych rodze?stwa spadkodawcy ca?y spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedzicz? oni w cz??ciach rwnych.

2. Je?eli ktre? z dziadkw spadkodawcy nie do?y?o otwarcia spadku, udzia? spadkowy, ktry by mu przypada?, przypada jego zst?pnym. Podzia? tego udzia?u nast?puje wed?ug zasad, ktre dotycz? podzia?u spadku mi?dzy zst?pnych spadkodawcy.

3. W braku zst?pnych tego z dziadkw, ktry nie do?y? otwarcia spadku, udzia? spadkowy, ktry by mu przypada?, przypada pozosta?ym dziadkom w cz??ciach rwnych.

Art. 9341. 69 [Spadek dla dzieci ma??onka spadkodawcy] W braku ma??onka spadkodawcy i krewnych, powo?anych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w cz??ciach rwnych tym dzieciom ma??onka spadkodawcy, ktrych ?adne z rodzicw nie do?yto chwili otwarcia spadku.

Art. 935. 70 [Dziedziczenie Skarbu Pa?stwa] 1. W braku ma??onka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci ma??onka spadkodawcy, powo?anych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Je?eli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da si? ustali? albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowa?o si? za granic?, spadek przypada Skarbowi Pa?stwa jako spadkobiercy ustawowemu.

Art. 9351. [Separacja] Przepisw o powo?aniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje si? do ma??onka spadkodawcy pozostaj?cego w separacji.

Art. 936. [Dziedziczenie przysposobionego (przysposobienie pe?ne)] 1. Przysposobiony dziedziczy po przysposabiaj?cym i jego krewnych tak, jak by by? dzieckiem przysposabiaj?cego, a przysposabiaj?cy i jego krewni dziedzicz? po przysposobionym tak, jak by przysposabiaj?cy by? rodzicem przysposobionego.

2. Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wst?pnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedzicz? po nim.

3. W wypadku gdy jeden z ma??onkw przysposobi? dziecko drugiego ma??onka, przepisu 2 nie stosuje si? wzgl?dem tego ma??onka i jego krewnych, a je?eli takie przysposobienie nast?pi?o po ?mierci drugiego z rodzicw przysposobionego, tak?e wzgl?dem krewnych zmar?ego, ktrych prawa i obowi?zki wynikaj?ce z pokrewie?stwa zosta?y w orzeczeniu o przysposobienie utrzymane.

Art. 937. [Dziedziczenie przysposobionego (przysposobienie niepe?ne)] Je?eli skutki przysposobienia polegaj? wy??cznie na powstaniu stosunku mi?dzy przysposabiaj?cym a przysposobionym, stosuje si? przepisy poni?sze:

1) przysposobiony dziedziczy po przysposabiaj?cym na rwni z jego dzie?mi, a zst?pni przysposobionego dziedzicz? po przysposabiaj?cym na tych samych zasadach co dalsi zst?pni spadkodawcy;

2) przysposobiony i jego zst?pni nie dziedzicz? po krewnych przysposabiaj?cego, a krewni przysposabiaj?cego nie dziedzicz? po przysposobionym i jego zst?pnych;

3) rodzice przysposobionego nie dziedzicz? po przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym przysposabiaj?cy; poza tym przysposobienie nie narusza powo?ania do dziedziczenia wynikaj?cego z pokrewie?stwa.

Art. 938. [Dziadkowie spadkodawcy] Dziadkowie spadkodawcy, je?eli znajd? si? w niedostatku i nie mog? otrzyma? nale?nych im ?rodkw utrzymania od osb, na ktrych ci??y wzgl?dem nich ustawowy obowi?zek alimentacyjny, mog? ??da? od spadkobiercy nie obci??onego takim obowi?zkiem ?rodkw utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do warto?ci jego udzia?u spadkowego. Spadkobierca mo?e uczyni? zado?? temu roszczeniu tak?e w ten sposb, ?e zap?aci dziadkom spadkodawcy sum? pieni??n? odpowiadaj?c? warto?ci jednej czwartej cz??ci swojego udzia?u spadkowego.

Art. 939. [Przedmioty urz?dzenia domowego] 1. Ma??onek dziedziczy z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, wyj?wszy zst?pnych spadkodawcy, ktrzy mieszkali z nim razem w chwili jego ?mierci, mo?e ??da? ze spadku ponad swj udzia? spadkowy przedmiotw urz?dzenia domowego, z ktrych za ?ycia spadkodawcy korzysta? wsplnie z nim lub wy??cznie sam. Do roszcze? ma??onka z tego tytu?u stosuje si? odpowiednio przepisy o zapisie.

2. Uprawnienie powy?sze nie przys?uguje ma??onkowi, je?eli wsplne po?ycie ma??onkw usta?o za ?ycia spadkodawcy.

Art. 940. [Rozwd lub separacja] 1. Ma??onek jest wy??czony od dziedziczenia, je?eli spadkodawca wyst?pi? o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a ??danie to by?o uzasadnione.

2. Wy??czenie ma??onka od dziedziczenia nast?puje na mocy orzeczenia s?du. Wy??czenia mo?e ??da? ka?dy z pozosta?ych spadkobiercw ustawowych powo?anych do dziedziczenia w zbiegu z ma??onkiem; termin do wytoczenia powdztwa wynosi sze?? miesi?cy od dnia, w ktrym spadkobierca dowiedzia? si? o otwarciu spadku, nie wi?cej jednak ni? jeden rok od otwarcia spadku.Tytu? III. ROZRZ?DZENIA NA WYPADEK ?MIERCI

Dzia? I. TESTAMENT

Rozdzia? I. Przepisy oglneArt. 941. [Testament] Rozrz?dzi? maj?tkiem na wypadek ?mierci mo?na jedynie przez testament.

Art. 942. [Zakaz testamentw wsplnych] Testament mo?e zawiera? rozrz?dzenia tylko jednego spadkodawcy.

Art. 943. [Odwo?anie testamentu] Spadkodawca mo?e w ka?dej chwili odwo?a? zarwno ca?y testament, jak i jego poszczeglne postanowienia.

Art. 944. [Zdolno?? testowania] 1. Sporz?dzi? i odwo?a? testament mo?e tylko osoba maj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych.

2. Testamentu nie mo?na sporz?dzi? ani odwo?a? przez przedstawiciela.

Art. 945. [Niewa?no?? testamentu] 1. Testament jest niewa?ny, je?eli zosta? sporz?dzony:

1) w stanie wy??czaj?cym ?wiadome albo swobodne powzi?cie decyzji i wyra?enie woli;

2) pod wp?ywem b??du uzasadniaj?cego przypuszczenie, ?e gdyby spadkodawca nie dzia?a? pod wp?ywem b??du, nie sporz?dzi?by testamentu tej tre?ci;

3) pod wp?ywem gro?by.

2. Na niewa?no?? testamentu z powy?szych przyczyn nie mo?na si? powo?a? po up?ywie lat trzech od dnia, w ktrym osoba maj?ca w tym interes dowiedzia?a si? o przyczynie niewa?no?ci, a w ka?dym razie po up?ywie lat dziesi?ciu od otwarcia spadku.

Art. 946. [Sposoby odwo?ania testamentu] Odwo?anie testamentu mo?e nast?pi? b?d? w ten sposb, ?e spadkodawca sporz?dzi? nowy testament, b?d? te? w ten sposb, ?e w zamiarze odwo?ania testamentu zniszczy? lub pozbawi? go cech, od ktrych zale?y jego wa?no??, b?d? wreszcie w ten sposb, ?e dokona w testamencie zmian, z ktrych wynika wola odwo?ania jego postanowie?.

Art. 947. [Nowy testament] Je?eli spadkodawca sporz?dzi? nowy testament nie zaznaczaj?c w nim, ?e poprzedni odwo?uje, ulegaj? odwo?aniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, ktrych nie mo?na pogodzi? z tre?ci? nowego testamentu.

Art. 948. [Wyk?adnia testamentu] 1. Testament nale?y tak t?umaczy?, a?eby zapewni? mo?liwie najpe?niejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy.

2. Je?eli testament mo?e by? t?umaczony rozmaicie, nale?y przyj?? tak? wyk?adni?, ktra pozwala utrzyma? rozrz?dzenia spadkodawcy w mocy i nada? im rozs?dn? tre??.Rozdzia? II. Forma testamentu
Oddzia? 1. Testamenty zwyk?eArt. 949. [Testament w?asnor?czny] 1. Spadkodawca mo?e sporz?dzi? testament w ten sposb, ?e napisze go w ca?o?ci pismem r?cznym, podpisze i opatrzy dat?.

2. Jednak?e brak daty nie poci?ga za sob? niewa?no?ci testamentu w?asnor?cznego, je?eli nie wywo?uje w?tpliwo?ci co do zdolno?ci spadkodawcy do sporz?dzenia testamentu, co do tre?ci testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentw.

Art. 950. [Testament notarialny] Testament mo?e by? sporz?dzony w formie aktu notarialnego.

Art. 951. [Testament urz?dowy] 1. Spadkodawca mo?e sporz?dzi? testament tak?e w ten sposb, ?e w obecno?ci dwch ?wiadkw o?wiadczy swoj? ostatni? wol? ustnie wobec wjta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marsza?ka wojewdztwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urz?du stanu cywilnego.

2. O?wiadczenie spadkodawcy spisuje si? w protokole z podaniem daty jego sporz?dzenia. Protok? odczytuje si? spadkodawcy w obecno?ci ?wiadkw. Protok? powinien by? podpisany przez spadkodawc?, przez osob?, wobec ktrej wola zosta?a o?wiadczona, oraz przez ?wiadkw. Je?eli spadkodawca nie mo?e podpisa? protoko?u, nale?y zaznaczy? w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

3. Osoby g?uche lub nieme nie mog? sporz?dzi? testamentu w sposb przewidziany w artykule niniejszym.Oddzia? 2. Testamenty szczeglneArt. 952. [Testament ustny] 1. Je?eli istnieje obawa rych?ej ?mierci spadkodawcy albo je?eli wskutek szczeglnych okoliczno?ci zachowanie zwyk?ej formy testamentu jest niemo?liwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca mo?e o?wiadczy? ostatni? wol? ustnie przy jednoczesnej obecno?ci co najmniej trzech ?wiadkw.

2. Tre?? testamentu ustnego mo?e by? stwierdzona w ten sposb, ?e jeden ze ?wiadkw albo osoba trzecia spisze o?wiadczenie spadkodawcy przed up?ywem roku od jego z?o?enia, z podaniem miejsca i daty o?wiadczenia oraz miejsca i daty sporz?dzenia pisma, a pismo to podpisz? spadkodawca i dwaj ?wiadkowie albo wszyscy ?wiadkowie.

3. W wypadku gdy tre?? testamentu ustnego nie zosta?a w powy?szy sposb stwierdzona, mo?na j? w ci?gu sze?ciu miesi?cy od dnia otwarcia spadku stwierdzi? przez zgodne zeznania ?wiadkw z?o?one przed s?dem. Je?eli przes?uchanie jednego ze ?wiadkw nie jest mo?liwe lub napotyka trudne do przezwyci??enia przeszkody, s?d mo?e poprzesta? na zgodnych zeznaniach dwch ?wiadkw.

Art. 953. [Testament podr?ny] Podczas podr?y na polskim statku morskim lub powietrznym mo?na sporz?dzi? testament przed dowdc? statku lub jego zast?pc? w ten sposb, ?e spadkodawca o?wiadcza sw? wol? dowdcy statku lub jego zast?pcy w obecno?ci dwch ?wiadkw; dowdca statku lub jego zast?pca spisuje wol? spadkodawcy, podaj?c dat? jej spisania, i pismo to w obecno?ci ?wiadkw odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisuj? spadkodawca, ?wiadkowie oraz dowdca statku lub jego zast?pca. Je?eli spadkodawca nie mo?e podpisa? pisma, nale?y w pi?mie poda? przyczyn? braku podpisu spadkodawcy. Je?eli zachowanie tej formy nie jest mo?liwe, mo?na sporz?dzi? testament ustny.

Art. 954. [Testament wojskowy] Szczegln? form? testamentw wojskowych okre?li rozporz?dzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo?ci.

Art. 955. [Utrata mocy testamentu szczeglnego] Testament szczeglny traci moc z up?ywem sze?ciu miesi?cy od ustania okoliczno?ci, ktre uzasadnia?y niezachowanie formy testamentu zwyk?ego, chyba ?e spadkodawca zmar? przed up?ywem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas, w ci?gu ktrego spadkodawca nie ma mo?no?ci sporz?dzenia testamentu zwyk?ego.

Oddzia? 3. Przepisy wsplne dla testamentw zwyk?ych i szczeglnychArt. 956. [Niezdolno?? bycia ?wiadkiem] Nie mo?e by? ?wiadkiem przy sporz?dzaniu testamentu:

1) kto nie ma pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych;

2) niewidomy, g?uchy lub niemy;

3) kto nie mo?e czyta? i pisa?;

4) kto nie w?ada j?zykiem, w ktrym spadkodawca sporz?dza testament;

5) skazany prawomocnie wyrokiem s?dowym za fa?szywe zeznania.

Art. 957. [Korzy?? dla ?wiadka] 1. Nie mo?e by? ?wiadkiem przy sporz?dzaniu testamentu osoba, dla ktrej w testamencie zosta?a przewidziana jakakolwiek korzy??. Nie mog? by? rwnie? ?wiadkami: ma??onek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostaj?ce z ni? w stosunku przysposobienia.

2. Je?eli ?wiadkiem by?a jedna z osb wymienionych w paragrafie poprzedzaj?cym, niewa?ne jest tylko postanowienie, ktre przysparza korzy?ci tej osobie, jej ma??onkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostaj?cej z ni? w stosunku przysposobienia. Jednak?e gdy z tre?ci testamentu lub z okoliczno?ci wynika, ?e bez niewa?nego postanowienia spadkodawca nie sporz?dzi?by testamentu danej tre?ci, niewa?ny jest ca?y testament.

Art. 958. [Niewa?no?? testamentu] Testament sporz?dzony z naruszeniem przepisw rozdzia?u niniejszego jest niewa?ny, chyba ?e przepisy te stanowi? inaczej.Dzia? II. POWO?ANIE SPADKOBIERCYArt. 959. [Powo?anie spadkobiercy] Spadkodawca mo?e powo?a? do ca?o?ci lub cz??ci spadku jedn? lub kilka osb.

Art. 960. [Dziedziczenie w cz??ciach rwnych] Je?eli spadkodawca powo?a? do spadku lub do oznaczonej cz??ci spadku kilku spadkobiercw, nie okre?laj?c ich udzia?w spadkowych, dziedzicz? oni w cz??ciach rwnych.

Art. 961. [Rozrz?dzenie oznaczonymi przedmiotami] Je?eli spadkodawca przeznaczy? oznaczonej osobie w testamencie poszczeglne przedmioty maj?tkowe, ktre wyczerpuj? prawie ca?y spadek, osob? t? poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci nie za zapisobierc?, lecz za spadkobierc? powo?anego do ca?ego spadku. Je?eli takie rozrz?dzenie testamentowe zosta?o dokonane na rzecz kilku osb, osoby te poczytuje si? w razie w?tpliwo?ci za powo?ane do ca?ego spadku w cz??ciach u?amkowych odpowiadaj?cych stosunkowi warto?ci przeznaczonych im przedmiotw.

Art. 962. [Powo?anie z zastrze?eniem warunku lub terminu] Zastrze?enie warunku lub terminu, uczynione przy powo?aniu spadkobiercy testamentowego, uwa?ane jest za nie istniej?ce. Je?eli jednak z tre?ci testamentu lub z okoliczno?ci wynika, ?e bez takiego zastrze?enia spadkobierca nie zosta?by powo?any, powo?anie spadkobiercy jest niewa?ne. Przepisw tych nie stosuje si?, je?eli ziszczenie si? lub nieziszczenie si? warunku albo nadej?cie terminu nast?pi?o przed otwarciem spadku.

Art. 963. [Podstawienie zwyk?e] Mo?na powo?a? spadkobierc? testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powo?ana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chcia?a lub nie mog?a by? spadkobierc? (podstawienie).

Art. 964. [Podstawienie powiernicze] Postanowienie testamentu, przez ktre spadkodawca zobowi?zuje spadkobierc? do zachowania nabytego spadku i do pozostawienia go innej osobie, ma tylko ten skutek, ?e ta inna osoba jest powo?ana do spadku na wypadek, gdyby spadkobierca nie chcia? lub nie mg? by? spadkobierc?. Je?eli jednak z tre?ci testamentu lub z okoliczno?ci wynika, i? spadkobierca bez takiego ograniczenia nie by?by powo?any, powo?anie spadkobiercy jest niewa?ne.

Art. 965. [Przyrost] Je?eli spadkodawca powo?a? kilku spadkobiercw testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie mo?e by? spadkobierc?, przeznaczony dla niego udzia?, w braku odmiennej woli spadkodawcy, przypada pozosta?ym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadaj?cych im udzia?w (przyrost).

Art. 966. [Dziadkowie spadkobiercy] Gdy na mocy testamentu spadek przypad? spadkobiercy nie obci??onemu ustawowym obowi?zkiem alimentacyjnym wzgl?dem dziadkw spadkodawcy, dziadkowie, je?eli znajduj? si? w niedostatku i nie mog? otrzyma? ?rodkw utrzymania od osb, na ktrych ci??y ustawowy obowi?zek alimentacyjny, mog? ??da? od spadkobiercy ?rodkw utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do warto?ci jego udzia?u spadkowego. Spadkobierca mo?e uczyni? zado?? temu roszczeniu tak?e w ten sposb, ?e zap?aci dziadkom spadkodawcy sum? pieni??n? odpowiadaj?c? warto?ci jednej czwartej cz??ci swego udzia?u spadkowego.

Art. 967. [Wykonanie zapisw i polece?] 1. Je?eli osoba powo?ana jako spadkobierca testamentowy nie chce lub nie mo?e by? spadkobierc?, spadkobierca ustawowy, ktremu przypad? przeznaczony dla tej osoby udzia? spadkowy, obowi?zany jest, w braku odmiennej woli spadkodawcy, wykona? obci??aj?ce t? osob? zapisy, polecenia i inne rozrz?dzenia spadkodawcy.

2. Przepis powy?szy stosuje si? odpowiednio do spadkobiercy podstawionego oraz do spadkobiercy, ktremu przypada udzia? spadkowy z tytu?u przyrostu.Dzia? III. ZAPIS I POLECENIEArt. 968. [Zapis] 1. Spadkodawca mo?e przez rozrz?dzenie testamentowe zobowi?za? spadkobierc? ustawowego lub testamentowego do spe?nienia okre?lonego ?wiadczenia maj?tkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis).

2. Spadkodawca mo?e obci??y? zapisem tak?e zapisobierc? (dalszy zapis).

Art. 969. (skre?lony).

Art. 970. [Wykonanie zapisu] W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca mo?e ??da? wykonania zapisu niezw?ocznie po og?oszeniu testamentu. Jednak?e zapisobierca obci??ony dalszym zapisem mo?e powstrzyma? si? z jego wykonaniem a? do chwili wykonania zapisu przez spadkobierc?.

Art. 971. [Zapis obci??aj?cy kilku spadkobiercw] Je?eli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obci??a ich w stosunku do wielko?ci ich udzia?w spadkowych, chyba ?e spadkodawca postanowi? inaczej. Przepis ten stosuje si? odpowiednio do dalszego zapisu.

Art. 972. [Stosowanie przepisw ustawy] Przepisy o powo?aniu spadkobiercy, o zdolno?ci do dziedziczenia i o niegodno?ci stosuje si? odpowiednio do zapisw.

Art. 973. [Wykonanie dalszego zapisu] Je?eli osoba, na ktrej rzecz zosta? uczyniony zapis, nie chce lub nie mo?e by? zapisobierc?, obci??ony zapisem zostaje zwolniony od obowi?zku jego wykonania, powinien jednak w braku odmiennej woli spadkodawcy wykona? dalsze zapisy.

Art. 974. [Zwolnienie z dalszego zapisu] Zapisobierca obci??ony obowi?zkiem wykonania dalszego zapisu mo?e zwolni? si? od tego obowi?zku tak?e w ten sposb, ?e dokona bezp?atnie na rzecz dalszego zapisobiercy przeniesienia praw otrzymanych z tytu?u zapisu albo przelewu roszczenia o jego wykonanie.

Art. 975. [Zastrze?enie warunku i terminu] Zapis mo?e by? uczyniony pod warunkiem lub z zastrze?eniem terminu.

Art. 976. [Bezskuteczno?? zapisu] W braku odmiennej woli spadkodawcy zapis rzeczy oznaczonej co do to?samo?ci jest bezskuteczny, je?eli rzecz zapisana nie nale?y do spadku w chwili jego otwarcia albo je?eli spadkodawca by? w chwili swej ?mierci zobowi?zany do zbycia tej rzeczy.

Art. 977. [Roszczenia uzupe?niaj?ce] Je?eli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do to?samo?ci, do roszcze? zapisobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot po?ytkw lub o zap?at? ich warto?ci, jak rwnie? do roszcze? obci??onego zapisem o zwrot nak?adw na rzecz stosuje si? odpowiednio przepisy o roszczeniach mi?dzy w?a?cicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy.

Art. 978. [Odpowiedzialno?? za wady rzeczy oznaczonych indywidualnie] Je?eli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do to?samo?ci, obci??ony zapisem ponosi wzgl?dem zapisobiercy odpowiedzialno?? za wady rzeczy jak darczy?ca.

Art. 979. [Jako?? rzeczy oznaczonych co do gatunku] Je?eli przedmiotem zapisu s? rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, obci??ony powinien ?wiadczy? rzeczy ?redniej jako?ci, uwzgl?dniaj?c przy tym potrzeby zapisobiercy.

Art. 980. [Odpowiedzialno?? za wady rzeczy oznaczonych co do gatunku] Je?eli przedmiotem zapisu s? rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do odpowiedzialno?ci obci??onego wzgl?dem zapisobiercy za wady fizyczne i prawne rzeczy stosuje si? odpowiednio przepisy o r?kojmi przy sprzeda?y. Jednak?e zapisobierca mo?e ??da? od obci??onego zapisem tylko odszkodowania za nienale?yte wykonanie zapisu albo dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych rzeczy takiego samego gatunku wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynik?ej z op?nienia.

Art. 981. [Przedawnienie roszcze? z tytu?u zapisu] Roszczenie z tytu?u zapisu przedawnia si? z up?ywem lat pi?ciu od dnia wymagalno?ci zapisu.

Art. 982. [Polecenie] Spadkodawca mo?e w testamencie w?o?y? na spadkobierc? lub na zapisobierc? obowi?zek oznaczonego dzia?ania lub zaniechania, nie czyni?c nikogo wierzycielem (polecenie).

Art. 983. [Polecenie obci??aj?ce zapisobierc?] Zapisobierca obci??ony poleceniem mo?e powstrzyma? si? z jego wykonaniem a? do chwili wykonania zapisu przez spadkobierc?. Przepis ten stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy polecenie obci??a dalszego zapisobierc?.

Art. 984. [Wykonanie polecenia przez spadkobierc? zamiast zapisobiercy] Je?eli osoba, na ktrej rzecz zosta? uczyniony zapis z obowi?zkiem wykonania polecenia, nie chce lub nie mo?e by? zapisobierc?, spadkobierca zwolniony od obowi?zku wykonania zapisu powinien w braku odmiennej woli spadkodawcy polecenie wykona?. Przepis ten stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy polecenie obci??a dalszego zapisobierc?.

Art. 985. [??danie wykonania polecenia] Wykonania polecenia mo?e ??da? ka?dy ze spadkobiercw, jak rwnie? wykonawca testamentu, chyba ?e polecenie ma wy??cznie na celu korzy?? obci??onego poleceniem. Je?eli polecenie ma na wzgl?dzie interes spo?eczny, wykonania polecenia mo?e ??da? tak?e w?a?ciwy organ pa?stwowy.Dzia? IV. WYKONAWCA TESTAMENTUArt. 986. [Powo?anie wykonawcy testamentu] 1. Spadkodawca mo?e w testamencie powo?a? wykonawc? testamentu.

2. Nie mo?e by? wykonawc? testamentu, kto nie ma pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych.

Art. 987. [Odmowa bycia wykonawc?] Je?eli osoba powo?ana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowi?zku przyj??, powinna z?o?y? odpowiednie o?wiadczenie przed s?dem.

Art. 988. [Obowi?zki wykonawcy] 1. Je?eli spadkodawca nie postanowi? inaczej, wykonawca testamentu powinien zarz?dza? maj?tkiem spadkowym, sp?aci? d?ugi spadkowe, w szczeglno?ci wykona? zapisy i polecenia, a nast?pnie wyda? spadkobiercom maj?tek spadkowy zgodnie z wol? spadkodawcy i z ustaw?.

2. Wykonawca testamentu mo?e pozywa? i by? pozywany w sprawach wynikaj?cych z zarz?du spadkiem. Mo?e rwnie? pozywa? w sprawach o prawa nale??ce do spadku i by? pozywany w sprawach o d?ugi spadkowe.

Art. 989. [Wzajemne roszczenia mi?dzy spadkobierc? a wykonawc? testamentu] 1. Do wzajemnych roszcze? mi?dzy spadkobierc? a wykonawc? testamentu wynikaj?cych ze sprawowania zarz?du spadkiem stosuje si? odpowiednio przepisy o zleceniu za wynagrodzeniem.

2. Koszty zarz?du maj?tkiem spadkowym oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu nale?? do d?ugw spadkowych.

Art. 990. [Zwolnienie przez s?d] Z wa?nych powodw s?d mo?e zwolni? wykonawc? testamentu.Tytu? IV. ZACHOWEKArt. 991. [Uprawnieni do zachowku] 1. Zst?pnym, ma??onkowi oraz rodzicom spadkodawcy, ktrzy byliby powo?ani do spadku z ustawy, nale?? si?, je?eli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo je?eli zst?pny uprawniony jest ma?oletni - dwie trzecie warto?ci udzia?u spadkowego, ktry by mu przypada? przy dziedziczeniu ustawowym, w innych za? wypadkach - po?owa warto?ci tego udzia?u (zachowek).

2. Je?eli uprawniony nie otrzyma? nale?nego mu zachowku b?d? w postaci uczynionej przez spadkodawc? darowizny, b?d? w postaci powo?ania do spadku, b?d? w postaci zapisu, przys?uguje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zap?at? sumy pieni??nej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupe?nienia.

Art. 992. [Podstawa do obliczenia zachowku] Przy ustalaniu udzia?u spadkowego stanowi?cego podstaw? do obliczania zachowku uwzgl?dnia si? tak?e spadkobiercw niegodnych oraz spadkobiercw, ktrzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzgl?dnia si? spadkobiercw, ktrzy zrzekli si? dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.

Art. 993. [Doliczanie darowizn] Przy obliczaniu zachowku nie uwzgl?dnia si? zapisw i polece?, natomiast dolicza si? do spadku, stosownie do przepisw poni?szych, darowizny uczynione przez spadkodawc?.

Art. 994. [Pomini?cie niektrych darowizn] 1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza si? do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyj?tych, ani dokonanych przed wi?cej ni? dziesi?ciu laty, licz?c wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osb nie b?d?cych spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

2. Przy obliczaniu zachowku nale?nego zst?pnemu nie dolicza si? do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawc? w czasie, kiedy nie mia? zst?pnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna zosta?a uczyniona na mniej ni? trzysta dni przed urodzeniem si? zst?pnego.

3. Przy obliczaniu zachowku nale?nego ma??onkowi nie dolicza si? do spadku darowizn, ktre spadkodawca uczyni? przed zawarciem z nim ma??e?stwa.

Art. 995. [Warto?? przedmiotu darowizny] Warto?? przedmiotu darowizny oblicza si? wed?ug stanu z chwili jej dokonania, a wed?ug cen z chwili ustalania zachowku.

Art. 996 . [Zaliczenie darowizny na zachowek] Darowizn? uczynion? przez spadkodawc? uprawnionemu do zachowku zalicza si? na nale?ny mu zachowek. Je?eli uprawnionym do zachowku jest dalszy zst?pny spadkodawcy, zalicza si? na nale?ny mu zachowek tak?e darowizn? uczynion? przez spadkodawc? wst?pnemu uprawnionego.

Art. 997. [Zaliczenie kosztw wychowania] Je?eli uprawnionym do zachowku jest zst?pny spadkodawcy, zalicza si? na nale?ny mu zachowek poniesione przez spadkodawc? koszty wychowania oraz wykszta?cenia oglnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczaj? przeci?tn? miar? przyj?t? w danym ?rodowisku.

Art. 998. [Odpowiedzialno?? uprawnionego do zachowku za zapisy i polecenia] 1. Je?eli uprawniony do zachowku jest powo?any do dziedziczenia, ponosi on odpowiedzialno?? za zapisy i polecenia tylko do wysoko?ci nadwy?ki przekraczaj?cej warto?? udzia?u spadkowego, ktry stanowi podstaw? do obliczenia nale?nego uprawnionemu zachowku.

2. Przepis powy?szy stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy zapis na rzecz uprawnionego do zachowku zosta? obci??ony dalszym zapisem lub poleceniem albo uczyniony pod warunkiem lub z zastrze?eniem terminu.

Art. 999. [Ograniczenie odpowiedzialno?ci spadkobiercy za zachowek] Je?eli spadkobierca obowi?zany do zap?aty zachowku jest sam uprawniony do zachowku, jego odpowiedzialno?? ogranicza si? tylko do wysoko?ci nadwy?ki przekraczaj?cej jego w?asny zachowek.

Art. 1000. [Odpowiedzialno?? obdarowanych za zachowek] 1. Je?eli uprawniony nie mo?e otrzyma? od spadkobiercy nale?nego mu zachowku, mo?e on ??da? od osoby, ktra otrzyma?a od spadkodawcy darowizn? doliczon? do spadku, sumy pieni??nej potrzebnej do uzupe?nienia zachowku. Jednak?e obdarowany jest obowi?zany do zap?aty powy?szej sumy tylko w granicach wzbogacenia b?d?cego skutkiem darowizny.

2. Je?eli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi on odpowiedzialno?? wzgl?dem innych uprawnionych do zachowku tylko do wysoko?ci nadwy?ki przekraczaj?cej jego w?asny zachowek.

3. Obdarowany mo?e zwolni? si? od obowi?zku zap?aty sumy potrzebnej do uzupe?nienia zachowku przez wydanie przedmiotu darowizny.

Art. 1001. [Ustalanie pierwsze?stwa odpowiedzialno?ci kilku obdarowanych] Spo?rd kilku obdarowanych obdarowany wcze?niej ponosi odpowiedzialno?? stosownie do przepisw artyku?u poprzedzaj?cego tylko wtedy, gdy uprawniony do zachowku nie mo?e uzyska? uzupe?nienia zachowku od osoby, ktra zosta?a obdarowana p?niej.

Art. 1002. [Dziedziczenie roszczenia z tytu?u zachowku] Roszczenie z tytu?u zachowku przechodzi na spadkobierc? osoby uprawnionej do zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten nale?y do osb uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.

Art. 1003. [Zmniejszanie zapisw i polece?] Spadkobiercy obowi?zani do zaspokojenia roszczenia z tytu?u zachowku mog? ??da? stosunkowego zmniejszenia zapisw i polece?.

Art. 1004. [Zasady zmniejszania] 1. Zmniejszenie zapisw i polece? nast?puje w stosunku do ich warto?ci, chyba ?e z tre?ci testamentu wynika odmienna wola spadkodawcy.

2. W razie zmniejszenia zapisu obci??onego dalszym zapisem lub poleceniem, dalszy zapis lub polecenie podlega stosunkowemu zmniejszeniu.

Art. 1005. [Uprawnienia spadkobiercy uprawnionego do zachowku] 1. Je?eli spadkobierca obowi?zany do zaspokojenia roszczenia z tytu?u zachowku sam jest uprawniony do zachowku, mo?e on ??da? zmniejszenia zapisw i polece? w takim stopniu, a?eby pozosta? mu jego w?asny zachowek.

2. Je?eli zapisobierca sam jest uprawniony do zachowku, zapis uczyniony na jego rzecz podlega zmniejszeniu tylko do wysoko?ci nadwy?ki przekraczaj?cej jego w?asny zachowek.

Art. 1006 . [??danie ca?kowitego wykonania zapisu] Je?eli zmniejszeniu podlega zapis, ktrego przedmiot nie da si? podzieli? bez istotnej zmiany lub bez znacznego zmniejszenia warto?ci, zapisobierca mo?e ??da? ca?kowitego wykonania zapisu, uiszczaj?c odpowiedni? sum? pieni??n?.

Art. 1007. [Przedawnienie roszcze? z tytu?u zachowku] 1. Roszczenia uprawnionego z tytu?u zachowku oraz roszczenia spadkobiercw o zmniejszenie zapisw i polece? przedawniaj? si? z up?ywem lat trzech od og?oszenia testamentu.

2. Roszczenie przeciwko osobie obowi?zanej do uzupe?nienia zachowku z tytu?u otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia si? z up?ywem lat trzech od otwarcia spadku.

Art. 1008 . [Wydziedziczenie] Spadkodawca mo?e w testamencie pozbawi? zst?pnych, ma??onka i rodzicw zachowku (wydziedziczenie), je?eli uprawniony do zachowku:

1) wbrew woli spadkodawcy post?puje uporczywie w sposb sprzeczny z zasadami wsp??ycia spo?ecznego;

2) dopu?ci? si? wzgl?dem spadkodawcy albo jednej z najbli?szych mu osb umy?lnego przest?pstwa przeciwko ?yciu, zdrowiu lub wolno?ci albo ra??cej obrazy czci;

3) uporczywie nie dope?nia wzgl?dem spadkodawcy obowi?zkw rodzinnych.

Art. 1009. [Przyczyna wydziedziczenia] Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynika? z tre?ci testamentu.

Art. 1010. [Przebaczenie] 1. Spadkodawca nie mo?e wydziedziczy? uprawnionego do zachowku, je?eli mu przebaczy?.

2. Je?eli w chwili przebaczenia spadkodawca nie mia? zdolno?ci do czynno?ci prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nast?pi?o z dostatecznym rozeznaniem.

Art. 1011. [Zst?pni wydziedziczonego zst?pnego] Zst?pni wydziedziczonego zst?pnego s? uprawnieni do zachowku, chocia?by prze?y? on spadkodawc?.Tytu? V. PRZYJ?CIE I ODRZUCENIE SPADKUArt. 1012. [Sposoby przyj?cia spadku, odrzucenie spadku] Spadkobierca mo?e b?d? przyj?? spadek bez ograniczenia odpowiedzialno?ci za d?ugi (przyj?cie proste), b?d? przyj?? spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialno?ci (przyj?cie z dobrodziejstwem inwentarza), b?d? te? spadek odrzuci?.

Art. 1013. (skre?lony).

Art. 1014. [Przyj?cie cz??ciowe] 1. Przyj?cie lub odrzucenie udzia?u spadkowego przypadaj?cego spadkobiercy z tytu?u podstawienia mo?e nast?pi? niezale?nie od przyj?cia lub odrzucenia udzia?u spadkowego, ktry temu spadkobiercy przypada z innego tytu?u.

2. Spadkobierca mo?e odrzuci? udzia? spadkowy przypadaj?cy mu z tytu?u przyrostu, a przyj?? udzia? przypadaj?cy mu jako spadkobiercy powo?anemu.3. Poza wypadkami przewidzianymi w paragrafach poprzedzaj?cych spadkobierca nie mo?e spadku cz??ciowo przyj??, a cz??ciowo odrzuci?.

Art. 1015. [Termin z?o?enia o?wiadczenia o przyj?ciu lub odrzuceniu spadku] 1. O?wiadczenie o przyj?ciu lub o odrzuceniu spadku mo?e by? z?o?one w ci?gu sze?ciu miesi?cy od dnia, w ktrym spadkobierca dowiedzia? si? o tytule swego powo?ania.

2. Brak o?wiadczenia spadkobiercy w powy?szym terminie jest jednoznaczny z prostym przyj?ciem spadku. Jednak?e gdy spadkobierc? jest osoba nie maj?ca pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych albo osoba, co do ktrej istnieje podstawa do jej ca?kowitego ubezw?asnowolnienia, albo osoba prawna, brak o?wiadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyj?ciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Art. 1016. [Przyj?cie spadku z dobrodziejstwem inwentarza] Je?eli jeden ze spadkobiercw przyj?? spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uwa?a si?, ?e tak?e spadkobiercy, ktrzy nie z?o?yli w terminie ?adnego o?wiadczenia, przyj?li spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Art. 1017. [Transmisja] Je?eli przed up?ywem terminu do z?o?enia o?wiadczenia o przyj?ciu lub o odrzuceniu spadku spadkobierca zmar? nie z?o?ywszy takiego o?wiadczenia, o?wiadczenie o przyj?ciu lub o odrzuceniu spadku mo?e by? z?o?one przez jego spadkobiercw. Termin do z?o?enia tego o?wiadczenia nie mo?e si? sko?czy? wcze?niej ani?eli termin do z?o?enia o?wiadczenia co do spadku po zmar?ym spadkobiercy.

Art. 1018. [O?wiadczenie o przyj?ciu lub o odrzuceniu spadku] 1. O?wiadczenie o przyj?ciu lub o odrzuceniu spadku z?o?one pod warunkiem lub z zastrze?eniem terminu jest niewa?ne.

2. O?wiadczenie o przyj?ciu lub o odrzuceniu spadku nie mo?e by? odwo?ane.

3. O?wiadczenie o przyj?ciu lub o odrzuceniu spadku sk?ada si? przed s?dem lub przed notariuszem. Mo?na je z?o?y? ustnie lub na pi?mie z podpisem urz?dowo po?wiadczonym. Pe?nomocnictwo do z?o?enia o?wiadczenia o przyj?ciu lub o odrzuceniu spadku powinno by? pisemne z podpisem urz?dowo po?wiadczonym.

Art. 1019. [Z?o?enie o?wiadczenia pod wp?ywem b??du lub gro?by] 1. Je?eli o?wiadczenie o przyj?ciu lub o odrzuceniu spadku zosta?o z?o?one pod wp?ywem b??du lub gro?by, stosuje si? przepisy o wadach o?wiadczenia woli z nast?puj?cymi zmianami:

1) uchylenie si? od skutkw prawnych o?wiadczenia powinno nast?pi? przed s?dem;

2) spadkobierca powinien jednocze?nie o?wiadczy?, czy i jak spadek przyjmuje, czy te? go odrzuca.

2. Spadkobierca, ktry pod wp?ywem b??du lub gro?by nie z?o?y? ?adnego o?wiadczenia w terminie, mo?e w powy?szy sposb uchyli? si? od skutkw prawnych niezachowania terminu.

3. Uchylenie si? od skutkw prawnych o?wiadczenia o przyj?ciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez s?d.

Art. 1020. [Skutek odrzucenia spadku] Spadkobierca, ktry spadek odrzuci?, zostaje wy??czony od dziedziczenia, tak jakby nie do?y? otwarcia spadku.

Art. 1021. [Stosowanie przepisw o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia] Je?eli spadkobierca zarz?dza? spadkiem, a potem go odrzuci?, do stosunkw mi?dzy nim a spadkobiercami, ktrzy zamiast niego doszli do spadku, stosuje si? odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Art. 1022. [Powo?anie do spadku z r?nych tytu?w] Spadkobierca powo?any do spadku zarwno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy mo?e spadek odrzuci? jako spadkobierca testamentowy, a przyj?? spadek jako spadkobierca ustawowy.

Art. 1023. [Przyj?cie spadku przez Skarb Pa?stwa] 1. Skarb Pa?stwa ani gmina nie mog? odrzuci? spadku, ktry im przypad? z mocy ustawy.

2. Skarb Pa?stwa ani gmina nie sk?adaj? o?wiadczenia o przyj?ciu spadku, a spadek uwa?a si? za przyj?ty z dobrodziejstwem inwentarza.

Art. 1024. [Ochrona wierzycieli spadkobiercy] 1. Je?eli spadkobierca odrzuci? spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, ka?dy z wierzycieli, ktrego wierzytelno?? istnia?a w chwili odrzucenia spadku, mo?e ??da?, a?eby odrzucenie spadku zosta?o uznane za bezskuteczne w stosunku do niego wed?ug przepisw o ochronie wierzycieli w razie niewyp?acalno?ci d?u?nika.

2. Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne mo?na ??da? w ci?gu sze?ciu miesi?cy od chwili powzi?cia wiadomo?ci o odrzuceniu spadku, lecz nie p?niej ni? przed up?ywem trzech lat od odrzucenia spadku.Tytu? VI. STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, PO?WIADCZENIE DZIEDZICZENIA I OCHRONA SPADKOBIERCY 71

Art. 1025. 72 [Stwierdzenie nabycia spadku] 1. S?d na wniosek osoby maj?cej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobierc?. Notariusz na zasadach okre?lonych w przepisach odr?bnych sporz?dza akt po?wiadczenia dziedziczenia.

2. Domniemywa si?, ?e osoba, ktra uzyska?a stwierdzenie nabycia spadku albo po?wiadczenie dziedziczenia, jest spadkobierc?.

3. Przeciwko domniemaniu wynikaj?cemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie mo?na powo?ywa? si? na domniemanie wynikaj?ce z zarejestrowanego aktu po?wiadczenia dziedziczenia.

Art. 1026. 73 [Termin stwierdzenia nabycia spadku] Stwierdzenie nabycia spadku oraz po?wiadczenie dziedziczenia nie mo?e nast?pi? przed up?ywem sze?ciu miesi?cy od otwarcia spadku, chyba ?e wszyscy znani spadkobiercy z?o?yli ju? o?wiadczenia o przyj?ciu lub o odrzuceniu spadku.

Art. 1027. 74 [Udowodnienie praw wynikaj?cych z dziedziczenia] Wzgl?dem osoby trzeciej, ktra nie ro?ci sobie praw do spadku z tytu?u dziedziczenia, spadkobierca mo?e udowodni? swoje prawa wynikaj?ce z dziedziczenia tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem po?wiadczenia dziedziczenia.

Art. 1028. 75 [Ochrona osb trzecich] Je?eli ten, kto uzyska? stwierdzenie nabycia spadku albo po?wiadczenie dziedziczenia, lecz spadkobierc? nie jest, rozporz?dza prawem nale??cym do spadku na rzecz osoby trzeciej, osoba, na ktrej rzecz rozporz?dzenie nast?puje, nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowi?zku, chyba ?e dzia?a w z?ej wierze.

Art. 1029. [Ochrona dziedziczenia] 1. Spadkobierca mo?e ??da?, a?eby osoba, ktra w?ada spadkiem jako spadkobierca, lecz spadkobierc? nie jest, wyda?a mu spadek. To samo dotyczy poszczeglnych przedmiotw nale??cych do spadku.

2. Do roszcze? spadkobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotw nale??cych do spadku, o zwrot po?ytkw lub o zap?at? ich warto?ci, jak rwnie? o naprawienie szkody z powodu zu?ycia, pogorszenia lub utraty tych przedmiotw oraz do roszcze? przeciwko spadkobiercy o zwrot nak?adw stosuje si? odpowiednio przepisy o roszczeniach mi?dzy w?a?cicielem a samoistnym posiadaczem rzeczy.

3. Przepisy powy?sze stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy ??da wydania swego maj?tku osoba, co do ktrej zosta?o uchylone orzeczenie o uznaniu jej za zmar??.

Tytu? VII. ODPOWIEDZIALNO?? ZA D?UGI SPADKOWEArt. 1030. [Zakres odpowiedzialno?ci za d?ugi spadkowe] Do chwili przyj?cia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialno?? za d?ugi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyj?cia spadku ponosi odpowiedzialno?? za te d?ugi z ca?ego swego maj?tku.

Art. 1031 . [Przyj?cie spadku wprost i z dobrodziejstwem inwentarza] 1. W razie prostego przyj?cia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialno?? za d?ugi spadkowe bez ograniczenia.

2. W razie przyj?cia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialno?? za d?ugi spadkowe tylko do warto?ci ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powy?sze ograniczenie odpowiedzialno?ci odpada, je?eli spadkobierca podst?pnie nie poda? do inwentarza przedmiotw nale??cych do spadku albo poda? do inwentarza nie istniej?ce d?ugi.

Art. 1032. [Sp?ata cz??ci d?ugw] 1. Je?eli spadkobierca, ktry przyj?? spadek z dobrodziejstwem inwentarza, sp?aci? niektre d?ugi spadkowe nie wiedz?c o istnieniu innych d?ugw, ponosi on odpowiedzialno?? za nie sp?acone d?ugi tylko do wysoko?ci r?nicy mi?dzy warto?ci? ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a warto?ci? ?wiadcze? spe?nionych na zaspokojenie d?ugw, ktre sp?aci?.

2. Je?eli spadkobierca, ktry przyj?? spadek z dobrodziejstwem inwentarza, sp?acaj?c niektre d?ugi spadkowe wiedzia? o istnieniu innych d?ugw spadkowych, ponosi on odpowiedzialno?? za te d?ugi ponad warto?? stanu czynnego spadku, jednak?e tylko do takiej wysoko?ci, w jakiej by?by obowi?zany je zaspokoi?, gdyby sp?aca? nale?ycie wszystkie d?ugi spadkowe.

Art. 1033. [Odpowiedzialno?? za zapisy i polecenia] Odpowiedzialno?? spadkobiercy z tytu?u zapisw i polece? ogranicza si? zawsze do warto?ci stanu czynnego spadku.

Art. 1034. [Solidarna odpowiedzialno?? spadkobiercw] 1. Do chwili dzia?u spadku spadkobiercy ponosz? solidarn? odpowiedzialno?? za d?ugi spadkowe. Je?eli jeden ze spadkobiercw spe?ni? ?wiadczenie, mo?e on ??da? zwrotu od pozosta?ych spadkobiercw w cz??ciach, ktre odpowiadaj? wielko?ci udzia?w.

2. Od chwili dzia?u spadku spadkobiercy ponosz? odpowiedzialno?? za d?ugi spadkowe w stosunku do wielko?ci udzia?w.Tytu? VIII. WSPLNO?? MAJ?TKU SPADKOWEGO I DZIA? SPADKUArt. 1035. [Wsp?w?asno?? w cz??ciach u?amkowych] Je?eli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wsplno?ci maj?tku spadkowego oraz do dzia?u spadku stosuje si? odpowiednio przepisy o wsp?w?asno?ci w cz??ciach u?amkowych z zachowaniem przepisw niniejszego tytu?u.

Art. 1036. [Rozporz?dzenie udzia?em w przedmiocie spadkowym] Spadkobierca mo?e za zgod? pozosta?ych spadkobiercw rozporz?dzi? udzia?em w przedmiocie nale??cym do spadku. W braku zgody ktregokolwiek z pozosta?ych spadkobiercw rozporz?dzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile narusza?oby uprawnienia przys?uguj?ce temu spadkobiercy na podstawie przepisw o dziale spadku.

Art. 1037. [Dzia? spadku] 1. Dzia? spadku mo?e nast?pi? b?d? na mocy umowy mi?dzy wszystkimi spadkobiercami, b?d? na mocy orzeczenia s?du na ??danie ktregokolwiek ze spadkobiercw.

2. Je?eli do spadku nale?y nieruchomo??, umowa o dzia? powinna by? zawarta w formie aktu notarialnego.

Art. 1038. [Dzia? ca?kowity i cz??ciowy] 1. S?dowy dzia? spadku powinien obejmowa? ca?y spadek. Jednak?e z wa?nych powodw mo?e by? ograniczony do cz??ci spadku.

2. Umowny dzia? spadku mo?e obj?? ca?y spadek lub by? ograniczony do cz??ci spadku.

Art. 1039. [Zaliczenie darowizn na sched? spadkow?] 1. Je?eli w razie dziedziczenia ustawowego dzia? spadku nast?puje mi?dzy zst?pnymi albo mi?dzy zst?pnymi i ma??onkiem, spadkobiercy ci s? wzajemnie zobowi?zani do zaliczenia na sched? spadkow? otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba ?e z o?wiadczenia spadkodawcy lub z okoliczno?ci wynika, ?e darowizna zosta?a dokonana ze zwolnieniem od obowi?zku zaliczenia.

2. Spadkodawca mo?e w?o?y? obowi?zek zaliczenia darowizny na sched? spadkow? tak?e na spadkobierc? ustawowego nie wymienionego w paragrafie poprzedzaj?cym.

3. Nie podlegaj? zaliczeniu na sched? spadkow? drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyj?te.

Art. 1040. [Darowizna przewy?szaj?ca sched? spadkow?] Je?eli warto?? darowizny podlegaj?cej zaliczeniu przewy?sza warto?? schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obowi?zany do zwrotu nadwy?ki. W wypadku takim nie uwzgl?dnia si? przy dziale spadku ani darowizny, ani spadkobiercy zobowi?zanego do jej zaliczenia.

Art. 1041. [Zaliczenie darowizny uczynionej dalszemu zst?pnemu] Dalszy zst?pny spadkodawcy obowi?zany jest do zaliczenia na sched? spadkow? darowizny uczynionej przez spadkodawc? jego wst?pnemu.

Art. 1042. [Sposb zaliczenia na sched? spadkow?] 1. Zaliczenie na sched? spadkow? przeprowadza si? w ten sposb, ?e warto?? darowizn podlegaj?cych zaliczeniu dolicza si? do spadku lub do cz??ci spadku, ktra ulega podzia?owi mi?dzy spadkobiercw obowi?zanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza si? sched? spadkow? ka?dego z tych spadkobiercw, a nast?pnie ka?demu z nich zalicza si? na poczet jego schedy warto?? darowizny podlegaj?cej zaliczeniu.

2. Warto?? przedmiotu darowizny oblicza si? wed?ug stanu z chwili jej dokonania, a wed?ug cen z chwili dzia?u spadku.

3. Przy zaliczaniu na sched? spadkow? nie uwzgl?dnia si? po?ytkw przedmiotu darowizny.

Art. 1043. [Zaliczenie kosztw wychowania i wykszta?cenia] Przepisy o zaliczeniu darowizn na sched? spadkow? stosuje si? odpowiednio do poniesionych przez spadkodawc? na rzecz zst?pnego kosztw wychowania oraz wykszta?cenia oglnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczaj? przeci?tn? miar? przyj?t? w danym ?rodowisku.

Art. 1044. [Wsp?w?asno?? przedmiotu spadkowego] Na ??danie dwch lub wi?cej spadkobiercw s?d mo?e wydzieli? im schedy spadkowe w ca?o?ci lub w cz??ci w taki sposb, ?e przyzna im pewien przedmiot lub pewne przedmioty nale??ce do spadku jako wsp?w?asno?? w okre?lonych cz??ciach u?amkowych.

Art. 1045. [Zawarcie umowy o dzia? spadku pod wp?ywem b??du] Uchylenie si? od skutkw prawnych umowy o dzia? spadku zawartej pod wp?ywem b??du mo?e nast?pi? tylko wtedy, gdy b??d dotyczy? stanu faktycznego, ktry strony uwa?a?y za niew?tpliwy.

Art. 1046. [R?kojmia za wady] Po dokonaniu dzia?u spadku spadkobiercy s? wzajemnie obowi?zani do r?kojmi za wady fizyczne i prawne wed?ug przepisw o r?kojmi przy sprzeda?y. R?kojmia co do wierzytelno?ci spadkowych rozci?ga si? tak?e na wyp?acalno?? d?u?nika.Tytu? IX. UMOWY DOTYCZ?CE SPADKUArt. 1047. [Zakaz zawierania umowy o przysz?y spadek] Z zastrze?eniem wyj?tkw przewidzianych w tytule niniejszym umowa o spadek po osobie ?yj?cej jest niewa?na.

Art. 1048. [Zrzeczenie si? dziedziczenia] Spadkobierca ustawowy mo?e przez umow? z przysz?ym spadkodawc? zrzec si? dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna by? zawarta w formie aktu notarialnego.

Art. 1049. [Skutki zrzeczenia] 1. Zrzeczenie si? dziedziczenia obejmuje rwnie? zst?pnych zrzekaj?cego si?, chyba ?e umwiono si? inaczej.

2. Zrzekaj?cy si? oraz jego zst?pni, ktrych obejmuje zrzeczenie si? dziedziczenia, zostaj? wy??czeni od dziedziczenia, tak jakby nie do?yli otwarcia spadku.

Art. 1050. [Umowa o uchylenie zrzeczenia si? spadku] Zrzeczenie si? dziedziczenia mo?e by? uchylone przez umow? mi?dzy tym, kto zrzek? si? dziedziczenia, a tym, po kim si? dziedziczenia zrzeczono. Umowa powinna by? zawarta w formie aktu notarialnego.

Art. 1051. [Zbycie spadku] Spadkobierca, ktry spadek przyj??, mo?e spadek ten zby? w ca?o?ci lub w cz??ci. To samo dotyczy zbycia udzia?u spadkowego.

Art. 1052. [Umowa zobowi?zuj?ca do zbycia spadku] 1. Umowa sprzeda?y, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowi?zuj?ca do zbycia spadku przenosi spadek na nabywc?, chyba ?e strony inaczej postanowi?y.

2. Je?eli zawarcie umowy przenosz?cej spadek nast?puje w wykonaniu zobowi?zania wynikaj?cego z uprzednio zawartej umowy zobowi?zuj?cej do zbycia spadku, wa?no?? umowy przenosz?cej spadek zale?y od istnienia tego zobowi?zania.

3. Umowa zobowi?zuj?ca do zbycia spadku powinna by? zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenosz?cej spadek, ktra zostaje zawarta w celu wykonania istniej?cego uprzednio zobowi?zania do zbycia spadku.

Art. 1053. [Prawa i obowi?zki nabywcy spadku] Nabywca spadku wst?puje w prawa i obowi?zki spadkobiercy.

Art. 1054. [Obowi?zki zbywcy spadku] 1. Zbywca spadku zobowi?zany jest do wydania tego, co wskutek zbycia, utraty lub uszkodzenia przedmiotw nale??cych do spadku zosta?o uzyskane w zamian tych przedmiotw albo jako naprawienie szkody, a je?eli zbycie spadku by?o odp?atne, tak?e do wyrwnania ubytku warto?ci powsta?ego przez zu?ycie lub rozporz?dzenie nieodp?atne przedmiotami nale??cymi do spadku.

2. Zbywca mo?e ??da? od nabywcy zwrotu wydatkw i nak?adw poczynionych na spadek.

Art. 1055. [Odpowiedzialno?? nabywcy spadku za d?ugi spadkowe] 1. Nabywca spadku ponosi odpowiedzialno?? za d?ugi spadkowe w tym samym zakresie co zbywca. Ich odpowiedzialno?? wzgl?dem wierzycieli jest solidarna.

2. W braku odmiennej umowy nabywca ponosi wzgl?dem zbywcy odpowiedzialno?? za to, ?e wierzyciele nie b?d? od niego ??dali spe?nienia ?wiadcze? na zaspokojenie d?ugw spadkowych.

Art. 1056. [Wy??czenie r?kojmi za wady poszczeglnych rzeczy wchodz?cych w sk?ad spadku] W razie zbycia spadku spadkobierca nie ponosi odpowiedzialno?ci z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne i prawne poszczeglnych przedmiotw nale??cych do spadku.

Art. 1057. [Przej?cie korzy?ci i ci??arw] Korzy?ci i ci??ary zwi?zane z przedmiotami nale??cymi do spadku, jak rwnie? niebezpiecze?stwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodz? na nabywc? z chwil? zawarcia umowy o zbycie spadku, chyba ?e umwiono si? inaczej.Tytu? X. PRZEPISY SZCZEGLNE O DZIEDZICZENIU GOSPODARSTW ROLNYCHArt. 1058. [Dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych] Do dziedziczenia z ustawy gospodarstw rolnych obejmuj?cych grunty rolne o powierzchni przekraczaj?cej 1 ha stosuje si? przepisy tytu?w poprzedzaj?cych ksi?gi niniejszej ze zmianami wynikaj?cymi z przepisw poni?szych.

Art. 1059. [Przes?anki dziedziczenia] Spadkobiercy dziedzicz? z ustawy gospodarstwo rolne, je?eli w chwili otwarcia spadku:

1) stale pracuj? bezpo?rednio przy produkcji rolnej albo

2) maj? przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo

3) s? ma?oletni b?d? te? pobieraj? nauk? zawodu lub ucz?szczaj? do szk?, albo

4) s? trwale niezdolni do pracy.

Art. 1060. [Dziedziczenie wnukw spadkodawcy] W granicach okre?lonych w art. 931 2 wnuki spadkodawcy, ktre w chwili otwarcia spadku odpowiadaj? warunkom przewidzianym w art. 1059 pkt 1 i 2, dziedzicz? gospodarstwo rolne tak?e wtedy, gdy ich ojciec lub matka nie mog? gospodarstwa dziedziczy? dla braku warunkw przewidzianych w art. 1059. Przepis ten stosuje si? odpowiednio do dalszych zst?pnych.

Art. 1061. (uchylony).

Art. 1062. [Dziedziczenie rodze?stwa spadkodawcy] 1. Rodze?stwo spadkodawcy, ktre w chwili otwarcia spadku odpowiada warunkom przewidzianym w art. 1059 pkt 1 i 2, dziedziczy gospodarstwo rolne tak?e wtedy, gdy zst?pni spadkodawcy nie mog? gospodarstwa dziedziczy? dla braku warunkw przewidzianych w art. 1059 lub w art. 1060.

2. W granicach okre?lonych w art. 934 dzieci rodze?stwa spadkodawcy, ktre w chwili otwarcia spadku odpowiadaj? warunkom przewidzianym w art. 1059 pkt 1 i 2, dziedzicz? gospodarstwo rolne tak?e wtedy, gdy ich ojciec lub matka nie mog? gospodarstwa dziedziczy? dla braku warunkw przewidzianych w art. 1059 lub w 1 niniejszego artyku?u. Przepis ten stosuje si? odpowiednio do dalszych zst?pnych.

Art. 1063. [Powrt do dziedziczenia na zasadach oglnych] Je?eli ani ma??onek spadkodawcy, ani ?aden z jego krewnych powo?anych do dziedziczenia z ustawy nie odpowiada warunkom przewidzianym dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego albo je?eli uprawnionymi do dziedziczenia s? wy??cznie osoby, ktre w chwili otwarcia spadku s? trwale niezdolne do pracy, gospodarstwo dziedzicz? spadkobiercy na zasadach oglnych.

Art. 1064. [Delegacja] 76 Rozporz?dzenie Rady Ministrw okre?li, jakie przygotowanie zawodowe uwa?a si? za przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, a tak?e wypadki, w ktrych pobieranie nauki zawodu lub ucz?szczanie do szk? uprawnia do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, oraz zasady i tryb stwierdzania trwa?ej niezdolno?ci do pracy.

Art. 1065. (skre?lony).

Art. 1066. (uchylony).77

Art. 1067. [Zapis] 1. Do zapisu, ktrego przedmiotem jest ?wiadczenie pieni??ne, stosuje si? odpowiednio przepis art. 216.

2. Je?eli wykonanie zapisu prowadzi?oby do podzia?u gospodarstwa rolnego lub wk?adu gruntowego w rolniczej sp?dzielni produkcyjnej, sprzecznego z zasadami prawid?owej gospodarki rolnej, spadkobierca zobowi?zany do wykonania zapisu mo?e ??da? zamiany przedmiotu zapisu na ?wiadczenie pieni??ne.

Art. 1068. (skre?lony).

Art. 1069. (skre?lony).

Art. 1070. [Podzia? gospodarstwa rolnego] W razie podzia?u gospodarstwa rolnego, ktre nale?y do spadku, stosuje si? odpowiednio przepisy o podziale gospodarstw rolnych przy zniesieniu wsp?w?asno?ci.

Art. 10701. [Zbycie udzia?u w spadku] W razie zbycia udzia?u w spadku obejmuj?cym gospodarstwo rolne stosuje si? odpowiednio art. 166 oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta?towaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).

Art. 1071. (skre?lony).

Art. 1072. (skre?lony).

Art. 1073. (skre?lony).

Art. 1074. (uchylony).

Art. 1075. (skre?lony).

Art. 1076. (skre?lony).

Art. 1077. (skre?lony).

Art. 1078. (skre?lony).

Art. 1079. [Inne oprcz gospodarstwa przedmioty wchodz?ce w sk?ad spadku] Je?eli oprcz gospodarstwa rolnego spadek obejmuje inne przedmioty maj?tkowe, udzia?y spadkobiercw w gospodarstwie rolnym zalicza si? na poczet ich udzia?w w ca?o?ci spadku.

Art. 1080 . (skre?lony).

Art. 1081. [Odpowiedzialno?? za d?ugi spadkowe zwi?zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego] Odpowiedzialno?? za d?ugi spadkowe zwi?zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego ponosi od chwili dzia?u spadku spadkobierca, ktremu to gospodarstwo przypad?o, oraz spadkobiercy otrzymuj?cy od niego sp?aty. Ka?dy z tych spadkobiercw ponosi odpowiedzialno?? w stosunku do warto?ci otrzymanego udzia?u. Odpowiedzialno?? za inne d?ugi ponosz? wszyscy spadkobiercy na zasadach oglnych.

Art. 1082. [Zachowek] Je?eli do spadku nale?y gospodarstwo rolne, ustalenie zachowku nast?puje z uwzgl?dnieniem przepisw niniejszego tytu?u, a tak?e odpowiednio art. 216.

Art. 1083. (skre?lony).

Art. 1084. (skre?lony).

Art. 1085. (skre?lony).

Art. 1086. [Wk?ad gruntowy w sp?dzielni] Przepisy tytu?u niniejszego stosuje si? odpowiednio w wypadku, gdy do spadku nale?y wk?ad gruntowy w rolniczej sp?dzielni produkcyjnej, o ile przepisy poni?sze nie stanowi? inaczej.

Art. 1087. [Dziedziczenie wk?adu gruntowego] 78 1. Nale??cy do spadku wk?ad gruntowy w rolniczej sp?dzielni produkcyjnej dziedzicz? ci spo?rd spadkobiercw, ktrzy w chwili otwarcia spadku:

1) s? cz?onkami tej sp?dzielni albo

2) b?d? s? ma?oletni, b?d? te? pobieraj? nauk? zawodu lub ucz?szczaj? do szk?, albo

3) s? trwale niezdolni do pracy.

2. W braku spadkobiercw okre?lonych w punkcie pierwszym paragrafu poprzedzaj?cego wk?ad gruntowy w rolniczej sp?dzielni produkcyjnej dziedzicz? rwnie? spadkobiercy, ktrzy pracuj? w gospodarstwie rolnym sp?dzielni albo w ci?gu sze?ciu miesi?cy od otwarcia spadku zostan? cz?onkami tej sp?dzielni.

3. Przepisy paragrafw poprzedzaj?cych dotycz? rwnie? dzia?ki przyzagrodowej i siedliskowej, je?eli nale?? one do spadku.

Art. 1088. (skre?lony).D? formularza1 Ujednolicony przez Jerzego Zygad?o

2 Art. 8 1 wed?ug numeracji ustalonej przez art. 6 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y (Dz.U.93.17.78) z dniem 16 marca 1993 r.

3 Art. 8 2 skre?lony przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochrony p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U.96.139.646) z dniem 4 stycznia 1997 r.

4 Art. 49 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731). Zmiana wesz?a w ?ycie 3 sierpnia 2008 r.

5 Art.123 1 pkt 3 dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks post?powania cywilnego oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1438), zmiana wesz?a w ?ycie z dniem 10 grudnia 2005 r.

6 Art. 124 2 w brzmieniu okre?lonym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks post?powania cywilnego oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1438), zmiana wesz?a w ?ycie z dniem 10 grudnia 2005 r.

7 Art. 125 1 w brzmieniu okre?lonym przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks post?powania cywilnego oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1438), zmiana wesz?a w ?ycie z dniem 10 grudnia 2005 r.

8 Art. 155 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 163, poz. 1012), ktra wesz?a w ?ycie 11 pa?dziernika 2008 r.

9 Zgodnie z wyrokiem Trybuna?u Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 48,poz. 462) art. 179 jest niezgodny z art. 2 i art.. 156 Konstytucji RP, dlatego traci moc obowi?zuj?c? z dniem !5 lipca 2006 r.

10 Art. 244. w brzmieniu okre?lonym przez art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks post?powania cywilnego oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804).

11 Rozdzia? III w ksi?dze drugiej w tytule III w dziale III dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731). Zmiana wesz?a w ?ycie 3 sierpnia 2008 r.

12 Art. 358 w brzmieniu art.1 ustawy z dnia 23 pa?dziernika 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 228, poz. 1506) Zmiana wesz?a w ?ycie 24 stycznia 2009 r.

13 Art.1 21 23 dodane przez ustaw? z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1316).Zmiana wesz?a w ?ycie 20.02. 2006 r.

14 Art.384 1 w brzmieniu okre?lonym przez art.1 pkt 1 lit a natomiast 5 uchylony przez art.1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw(Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

15 Art. 385 2 w brzemieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 079, poz. 662.) Zmiana wchodzi w ?ycie 28 czerwca 2009 r.

16 Art. 417 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niekteych innych ustaw ( Dz.U. Nr 162, poz. 1692), Art. 417 2. zosta? zmieniony przez ustaw? z dnia 22 lipca 2010 r.o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks post?powania cywilnego oraz ustawy Prawo upad?o?ciowe i naprawcze(Dz. U. Nr 155, poz. 1037), ktra wesz?a w ?ycie 25 wrze?nia 2010 r.

17 Art. 4171 i art. 4172 dodane przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektrych innych ustaw ( Dz.U. Nr 162, poz. 1692).

18 Na podstawie wyroku Trybuna?u Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001r. (Dz.U. 145, poz. 1638) art. 418 jest niezgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.

19 Art. 419, art. 420, art. 4201 i art. 4202 uchylone przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektrych innych ustaw ( Dz.U. Nr 162, poz. 1692).

20 Art. 421 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektrych innych ustaw ( Dz.U. Nr 162, poz. 1692).

21 Art. 442 1 zd. drugie uznane przez Trybuna? Konstytucyjnyw wyroku z1 .09.2006 r. za niezgodne z art. 2 i art. 77 ust 1Konstytucji RP itraci moc obowi?zuj?c? z dnie 31.12.2007 r.(Dz.U. Nr 164, poz. 1166). Art.442 uchylony przez art. 1 pkt a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 80, poz.538). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

22 Art. 4421 dodany przez art. 1 pkt b ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 80, poz.538). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

Art. 2 (ustawy z 16.02.2007): Do roszcze?, o ktrych mowa w art. 4421, powsta?ych przed dniem wej?cia w ?ycie niniejszej ustawy, a wed?ug przepisw dotychczasowych w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, stosuje si? przepisy art. 4421 Kodeksu cywilnego.

23 Art. 446 4 dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 116, poz. 731). Zmiana wesz?a w ?ycie 3 sierpnia 2008 r.

24 Art. 4498 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o zmianie i uchyleniu niektrych ustaw w zwi?zku z uzyskaniem przez Rzeczpospolit? Polsk? cz?onkostwa w Unii Europejskiej.

25 Art. 6491 6495 dodane ustaw? z dnia 8 stycznia 2010 r o zmianie ustawy Kodeks cywilny(Dz. U. Nr 40, poz. 222), ktra wesz?a w ?ycie

26 Art. 661 dotychczasowa tre?? oznaczona zosta?a 1 i dodano 2 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 ustawy z dnia 23 pa?dziernika 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny(Dz. U. Nr 220, poz.1425).Zmiana wesz?a w ?ycie 1 stycznia 2009 r.

27 Art. 6801w brzmieniu okre?lonym przez art.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opieku?czy oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 220. poz. 1431), Zmiana wesz?a w ?ycie dnia 13 czerwca 2009 r.

28 Art. 6851 w brzmieniu okre?lonym przez art. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr 281, poz. 2783), ktra wesz?a w ?ycie dnia 1 stycznia 2005 r. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz.U. Nr 281, poz. 2783) art. 6851 nie stosuje si? do umw najmu lokali u?ytkowych, zawartych przed 1 stycznia 2005 r..

29 Art. 725 i art. 726 w brzmieniu okre?lonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw ( Dz.U. Nr. 91, poz. 870)

30 Art. 728 w brzmieniu okre?lonym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw ( Dz.U. Nr. 91, poz. 870)

31 Art. 732 w brzmieniu okre?lonym przez art.2 pkt 3 ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw ( Dz.U. Nr. 91, poz. 870)

32 Art.805 1 w brzmieniu okre?lonym przez art.3 pkt 1 lit a ustawy z dnia 3 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw(Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

33 Art. 805 4 dodany przez art.3 pkt 1 lit b ustawy z dnia 3 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw(Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

34 Art. 806 w brzmieniu okre?lonym przez art.3 pkt 4 ustawy z dnia 3 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw(Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

35 Art. 807 2 uchylony przez art.3 pkt 5 ustawy z dnia 3 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw(Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

36 Art. 808w brzmieniu okre?lonym przez art.3 pkt 6 ustawy z dnia 3 kwietnia 2007 r .o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw(Dz.U. Nr 82, poz. 557).

37 Art. 809 w brzmieniu okre?lonym przez art.3 pkt 7 ustawy z dnia 3 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw(Dz.U. Nr 82, poz. 557).

38 Art.810 uchylony przez art.3 pkt 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw(Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

39 Art. 811 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

40 Art. 812 1 - 3 uchylony przez art. 1 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

41 Art. 812 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

42 Art. 812 6 i 7 uchylony przez art. 1 pkt 10 lit. c) ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

43 Art. 812 8 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. d) ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

44 Art. 812 9 dodany przez art. 1 pkt 10 lit. e) ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r..

45 Art. 813 1 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw( Dz. U Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

46 Art. 814 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1pkt 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r .o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw( Dz. U Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

47 Art. 815 1 i 2 w brzmieniu okre?lonym przez art.1 pkt 13 lit. a i lit. c, a 21 dodany przez art. 1 pkt 13 lit.b 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

48 Art. 816 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1pkt 14 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw( Dz. U Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

49 Art. 817 1 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 15 lit. a, 3 dodany przez art. pkt 15 lit. b ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw( Dz. U Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

50 Art. 818 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw( Dz. U Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

51 Art.819 2 uchylony przez art. 1 pkt 17 ustawy z dnia13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks (Dz.U. Nr 82, poz. 557).

52 Art. 821 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw( Dz U Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

53 Art. 822 1-3, 5 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 19 lit. a i b ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

54 Art. 823 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

55 Art. 8241 w brzmieniu okre?lonym przez art. 233 pkt 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 123, poz. 1151). Art. 8241 2 w brzmieniu okre?lonym przez art.1 pkt 21 lit.a, art. 82411 3 dodany przez art. pkt 21 lit.b ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektrych innych ustaw( Dz U Nr 82, poz. 557).

56 Art. 826 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

57 Art. 827 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

58 Art. 828 2 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 23 lit. a, a 3 dodany przez art.1 pkt 23 lit. b ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

59 Art. 829 dotychczasow? tre?? oznaczono 1 i dodano 2w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 249 lit. a i b ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.Art.829 2 w brzmieniu okre?lonym przez art.2 ustawy z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o dzia?alno?ci ubezpieczeniowej oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 341), zmiana wesz?a w ?ycie 18 czerwca 2009 r.

60 Art. 830 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 25 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. .o zmianie ustawy Kodeks (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r.

61 Art. 831 1 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 26 lit. a i, a 11 dodany przez art. 1 pkt 26 lit b ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r .

62 Art. 833 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r

63 Art. 834 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 27 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.o zmianie ustawy Kodeks (Dz.U. Nr 82, poz. 557). Zmiana wesz?a w ?ycie 10 sierpnia 2007 r

64 Art. 874 dodano 2 przez art. 524 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad?o?ciowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535)

65 Tytu? XXIII1 dodany art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 163, poz. 1012), ktra wesz?a w ?ycie 11 pa?dziernika 2008 r.

66 Art.932 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 079, poz. 662.) Zmiana wchodzi w ?ycie 28 czerwca 2009 r.

67 Art. 933 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 079, poz. 662.) Zmiana wchodzi w ?ycie 28 czerwca 2009 r.

68 Art. 934 w brzmieniu okre?lonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 079, poz. 662.) Zmiana wchodzi w ?ycie 28 czerwca 2009 r.

69 Art.9341 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 079, poz. 662.) Zmiana wchodzi w ?ycie 28 czerwca 2009 r.

70 Art. 935 dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 079, poz. 662.) Zmiana wchodzi w ?ycie 28 czerwca 2009 r.

71 Nazwa tytu?u VI w ksi?dze czwartej w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287). Zmiana wesz?a w ?ycie 2 pa?dziernika 2008 r.

72 Art. 1025 w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287). Zmiana wesz?a w ?ycie 2 pa?dziernika 2008 r.

73 Art. 1026 w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287). Zmiana wesz?a w ?ycie 2 pa?dziernika 2008 r.

74Art. 1027 w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287). Zmiana wesz?a w ?ycie 2 pa?dziernika 2008 r.

75 Art. 1028 w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287). Zmiana wesz?a w ?ycie 2 pa?dziernika 2008 r.

76 Na podstawie wyroku Trybuna?u Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 91) art. 1064 w brzmieniu nadanym przez ustaw? z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 37 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP i art. 1 Protoko?u nr 1 do Konwencji o ochronie praw cz?owieka i podstawowych wolno?ci (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 i z 1998 r. Nr 147, poz. 962), jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w zwi?zku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w ktrym odnosi si? do spadkw otwartych przed dniem og?oszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w zwi?zku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w ktrym odnosi si? do spadkw otwartych od tego dnia.

77Art. 1066 uchylony przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o notariacie oraz niektrych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287). Zmiana wesz?a w ?ycie 2 pa?dziernika 2008 r.

78 Na podstawie wyroku Trybuna?u Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 91) art. 1087 jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w zwi?zku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w ktrym odnosi si? do spadkw otwartych przed dniem og?oszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w zwi?zku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w ktrym odnosi si? do spadkw otwartych od tego dnia, nie jest niezgodny z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227


Copyright 2015 - | Google+ | Projekt i wykonanie: strony www na Joomla