Kancelaria prawna


Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227
Aktualno?ci
Pozywaj?c osob? fizyczn? musisz poda? jej adres zamieszkania

Na mocy uchwa?y S?du Najwy?szego z 17 lipca 2014 r. sk?adaj?c pozew musisz poda? adres zamieszkania pozwanego (je?li pozew dotyczy osoby fizycznej). Brak wskazania miejsca zamieszkania pozwanego uniemo?liwia formalne nadanie biegu sprawie w s?dach.

Jest to istotna informacja dla przedsi?biorcw, poniewa? adresu zamieszkania nie mo?na zast?pi? adresem prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej, czy miejsca pracy pozwanego.

http://blog.e-prawnik.pl/pozwanie-osoby-fizycznej-wymaga-znajomosci-adresu-zamieszkania.html

 
Alimenty- kiedy mo?na si? o nie stara??

Obowi?zek alimentacyjny ustala s?d nie tylko w przypadku rozwodu, lecz rwnie? separacji. Nak?ada je zazwyczaj podczas rozprawy rozwodowej, ale rwnie? mo?na si? o nie si? ubiega? w p?niejszym czasie. Jedn? z g?wnych przes?anek do przyznania alimentw jest brak winy jednego ze wsp?ma??onkw, czy z?a sytuacja finansowa wsp?ma??onka.

W jakiej sytuacji mo?emy ubiega? si? o alimenty i jak d?ugo nale?y je p?aci?? Przeczytaj.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/795457,kiedy-mozna-liczyc-na-alimenty-od-wspolmalzonka.html

 
Telefon s?u?bowy a ochrona danych osobowych

W nowoczesnych telefonach (smartfonach) gromadzimy dane osobowe, ktre podlegaj? ochronie podobnie jak dane przechowywane w tradycyjnych komputerach. Nowe technologie sprawiaj?, ?e w firmach konieczne staje si? opracowanie tzw. polityki bezpiecze?stwa i wdro?enie odpowiednich procedur, ktre gwarantuj? bezpiecze?stwo danych osobowych. Za nieprzestrzeganie ustawy gro?? wysokie kary.

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/telefon;sluzbowy;nosnikiem;danych;osobowych,126,0,1397886.html

 
Nowe zasady zwrotu towaru przez Internet

Nowe zasady zwrotu towaru przez Internet

Nowa ustawa o prawach konsumenta budzi niepokj w?rd sprzedawcw internetowych. Do tej pory klient mg? zwrci? zakupiony towar w terminie do 10 dni bez podania przyczyny zwrotu. Dzi?ki nowym przepisom termin ten wyd?u?y si? do 14 dni. Jednak przed?u?enie o 4 dni terminu w ktrym klient mo?e odst?pi? od umowy, nie wzbudzi?a wielkich zastrze?e? ze strony e-sklepw. Niepokj wzbudzi? raczej przepis, nakazuj?cy sprzedawcy ca?kowite pokrycie kosztw wysy?ki (od siebie do klienta i od klienta do siebie).

Więcej…
 


Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227


Copyright 2015 - | Google+ | Projekt i wykonanie: strony www na Joomla