Kancelaria prawna


Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227

Adwokat Bydgoszcz - Maciej Bartkowiak

Witamy na oficjalnej witrynie internetowej Kancelarii Prawnej, prowadzonej przez adwokata Macieja Bartkowiaka. Siedziba biura znajduje si? dogodnej lokalizacji w Bydgoszczy, dlatego osoby, zainteresowane skorzystaniem z us?ug, ?wiadczonych przez mecenasa Bartkowiaka, mog? odwiedzi? bezpo?rednio odwiedzi? gabinet, b?d? skontaktowa? si? telefonicznie lub mailowo.

Indywidualna Kancelaria Adwokacka prowadzona przez mecenasa Macieja Bartkowiaka dzia?a od 2003 roku i oferuje pomoc prawn? zarwno Klientom indywidualnym, jak i przedsi?biorcom, a w szczeglno?ci:

  • udziela porad prawnych,
  • sporz?dza opinie,
  • reprezentuje Klientw w post?powaniach s?dowych
  • zapewnia pomoc w zakresie rozwi?zywania problemw prawnych w obszarach prawa:
  • * cywilnego,
  • * karnego,
  • * rodzinnego,
  • * administracyjnego,
  • * gospodarczego,
  • * pracy.

Mo?liwe jest te? skorzystanie ze sta?ej obs?ugi prawnej. W Kancelarii ka?de zlecenie wykonuje si? w sposb sumienny, zgodnie z wiedz? i do?wiadczeniem zawodowym, wed?ug obowi?zuj?cych zasad etyki zawodowej. Wyr?nikiem jest przede wszystkim szacunek na Klienta i otwarto?? na jego indywidualne potrzeby.

Zakres us?ug

Dzia?alno?? opiera si? g?wnie na sporz?dzaniu pism procesowych, pozww i odwo?a? oraz doradztwie i prowadzeniu spraw prawnych.

Od samego pocz?tku kierujemy si? dobrem Klienta, stawiaj?c na jego pe?ne zadowolenie. Adwokat Maciej Bartkowiak oferuje swoje us?ugi w zakresie szerszym ni? radca prawny.

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Maciej Bartkowiak

85-067 Bydgoszcz
ul. Jagiello?ska 10
tel.: 501 558 227

MapkaCopyright 2015 - | Google+ | Projekt i wykonanie: strony www na Joomla